Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jkufner
jkufner / statnice-phd.txt
Last active November 10, 2015 17:24 — forked from pasky/statnice-phd.txt
Outline k tematum PhD statnic na CVUT
View statnice-phd.txt
Množiny. Teorie matic. Soustavy lineárních rovnic.
Gaussova eliminace
Diskriminant
Invertibilni matice, singularni matice
Linearni zobrazeni, eigenvalues
Základy matematické analýzy. Metody aproximace funkcí. Metoda nejmenších čtverců. Aplikace pro hledání modelů z naměřených reálných dat.
Lagrangeho multiplikatory
Newtonova metoda
Linearni regrese