Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Video File Extensions.
VIDEO_FILE_EXTENSIONS = ['.264',
'.3g2',
'.3gp',
'.3gp2',
'.3gpp',
'.3gpp2',
'.3mm',
'.3p2',
'.60d',
'.787',
'.890',
'.aaf',
'.aec',
'.aep',
'.aepx',
'.aet',
'.aetx',
'.ajp',
'.ale',
'.am',
'.amc',
'.amv',
'.amx',
'.anim',
'.aqt',
'.arcut',
'.arf',
'.asf',
'.asx',
'.avb',
'.avc',
'.avchd',
'.avd',
'.avi',
'.avp',
'.avs',
'.avs',
'.avv',
'.awlive',
'.axm',
'.bdm',
'.bdmv',
'.bdt2',
'.bdt3',
'.bik',
'.bin',
'.bix',
'.bmc',
'.bmk',
'.bnp',
'.box',
'.bs4',
'.bsf',
'.bu',
'.bvr',
'.byu',
'.camproj',
'.camrec',
'.camv',
'.ced',
'.cel',
'.cine',
'.cip',
'.clk',
'.clpi',
'.cmmp',
'.cmmtpl',
'.cmproj',
'.cmrec',
'.cpi',
'.cst',
'.cvc',
'.cx3',
'.d2v',
'.d3v',
'.dash',
'.dat',
'.dav',
'.db2',
'.dce',
'.dck',
'.dcr',
'.dcr',
'.ddat',
'.dif',
'.dir',
'.divx',
'.dlx',
'.dmb',
'.dmsd',
'.dmsd3d',
'.dmsm',
'.dmsm3d',
'.dmss',
'.dmx',
'.dnc',
'.dpa',
'.dpg',
'.dream',
'.dsy',
'.dv',
'.dv',
'.dv4',
'.dvdmedia',
'.dvr',
'.dvr',
'.dvx',
'.dxr',
'.dzm',
'.dzp',
'.dzt',
'.edl',
'.evo',
'.eye',
'.ezt',
'.f4f',
'.f4p',
'.f4v',
'.fbr',
'.fbr',
'.fbz',
'.fcp',
'.fcproject',
'.ffd',
'.flc',
'.flh',
'.fli',
'.flv',
'.flx',
'.fpdx',
'.ftc',
'.gcs',
'.gfp',
'.gl',
'.gom',
'.grasp',
'.gts',
'.gvi',
'.gvp',
'.h264',
'.hdmov',
'.hdv',
'.hkm',
'.ifo',
'.imovieproj',
'.imovieproject',
'.inp',
'.int',
'.ircp',
'.irf',
'.ism',
'.ismc',
'.ismclip',
'.ismv',
'.iva',
'.ivf',
'.ivr',
'.ivs',
'.izz',
'.izzy',
'.jmv',
'.jss',
'.jts',
'.jtv',
'.k3g',
'.kdenlive',
'.kmv',
'.ktn',
'.lrec',
'.lrv',
'.lsf',
'.lsx',
'.lvix',
'.m15',
'.m1pg',
'.m1v',
'.m21',
'.m21',
'.m2a',
'.m2p',
'.m2t',
'.m2ts',
'.m2v',
'.m4e',
'.m4u',
'.m4v',
'.m75',
'.mani',
'.meta',
'.mgv',
'.mj2',
'.mjp',
'.mjpg',
'.mk3d',
'.mkv',
'.mmv',
'.mnv',
'.mob',
'.mod',
'.modd',
'.moff',
'.moi',
'.moov',
'.mov',
'.movie',
'.mp21',
'.mp21',
'.mp2v',
'.mp4',
'.mp4',
'.mp4v',
'.mpe',
'.mpeg',
'.mpeg1',
'.mpeg4',
'.mpf',
'.mpg',
'.mpg2',
'.mpgindex',
'.mpl',
'.mpl',
'.mpls',
'.mproj',
'.mpsub',
'.mpv',
'.mpv2',
'.mqv',
'.msdvd',
'.mse',
'.msh',
'.mswmm',
'.mts',
'.mtv',
'.mvb',
'.mvc',
'.mvd',
'.mve',
'.mvex',
'.mvp',
'.mvp',
'.mvy',
'.mxf',
'.mxv',
'.mys',
'.ncor',
'.nsv',
'.nut',
'.nuv',
'.nvc',
'.ogm',
'.ogv',
'.ogx',
'.orv',
'.osp',
'.otrkey',
'.pac',
'.par',
'.pds',
'.pgi',
'.photoshow',
'.piv',
'.pjs',
'.playlist',
'.plproj',
'.pmf',
'.pmv',
'.pns',
'.ppj',
'.prel',
'.pro',
'.pro4dvd',
'.pro5dvd',
'.proqc',
'.prproj',
'.prtl',
'.psb',
'.psh',
'.pssd',
'.pva',
'.pvr',
'.pxv',
'.qt',
'.qtch',
'.qtindex',
'.qtl',
'.qtm',
'.qtz',
'.r3d',
'.rcd',
'.rcproject',
'.rdb',
'.rec',
'.rm',
'.rmd',
'.rmd',
'.rmp',
'.rms',
'.rmv',
'.rmvb',
'.roq',
'.rp',
'.rsx',
'.rts',
'.rts',
'.rum',
'.rv',
'.rvid',
'.rvl',
'.sbk',
'.sbt',
'.scc',
'.scm',
'.scm',
'.scn',
'.screenflow',
'.sdv',
'.sec',
'.sedprj',
'.seq',
'.sfd',
'.sfvidcap',
'.siv',
'.smi',
'.smi',
'.smil',
'.smk',
'.sml',
'.smv',
'.snagproj',
'.spl',
'.sqz',
'.srt',
'.ssf',
'.ssm',
'.stl',
'.str',
'.stx',
'.svi',
'.swf',
'.swi',
'.swt',
'.tda3mt',
'.tdt',
'.tdx',
'.thp',
'.tid',
'.tivo',
'.tix',
'.tod',
'.tp',
'.tp0',
'.tpd',
'.tpr',
'.trec',
'.trp',
'.ts',
'.tsp',
'.ttxt',
'.tvlayer',
'.tvrecording',
'.tvs',
'.tvshow',
'.usf',
'.usm',
'.vbc',
'.vc1',
'.vcpf',
'.vcr',
'.vcv',
'.vdo',
'.vdr',
'.vdx',
'.veg',
'.vem',
'.vep',
'.vf',
'.vft',
'.vfw',
'.vfz',
'.vgz',
'.vid',
'.video',
'.viewlet',
'.viv',
'.vivo',
'.vix',
'.vlab',
'.vob',
'.vp3',
'.vp6',
'.vp7',
'.vpj',
'.vro',
'.vs4',
'.vse',
'.vsp',
'.w32',
'.wcp',
'.webm',
'.wlmp',
'.wm',
'.wmd',
'.wmmp',
'.wmv',
'.wmx',
'.wot',
'.wp3',
'.wpl',
'.wtv',
'.wve',
'.wvx',
'.xej',
'.xel',
'.xesc',
'.xfl',
'.xlmv',
'.xmv',
'.xvid',
'.y4m',
'.yog',
'.yuv',
'.zeg',
'.zm1',
'.zm2',
'.zm3',
'.zmv']
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment