Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
{'λάλει', 'λαλεῖ'}
{'κατευθύναι', 'κατευθῦναι'}
{'τρίτη', 'τρίτῃ'}
{'εὐχαριστίᾳ', 'εὐχαριστία'}
{'συκῇ', 'συκῆ'}
{'σῆς', 'σής'}
{'τινος', 'τινός', 'τίνος'}
{'σοί', 'σοι'}
{'ποῦ', 'πού'}
{'χαρῆτε', 'χάρητε'}
{'τιμή', 'τιμῇ'}
{'σοφία', 'σοφίᾳ'}
{'παρρησία', 'παρρησίᾳ'}
{'αὐτῇ', 'αὕτη', 'αὐτή'}
{'ἀτιμίᾳ', 'ἀτιμία'}
{'ποίει', 'ποιεῖ'}
{'οἰκῶν', 'οἴκων'}
{'καλουμένη', 'καλουμένῃ'}
{'ὁμοία', 'ὅμοια'}
{'εἰπόν', 'εἶπον'}
{'περιτομή', 'περιτομῇ'}
{'δωρεά', 'δωρεᾷ'}
{'χαρᾷ', 'χαρά'}
{'φρόνει', 'φρονεῖ'}
{'χώρᾳ', 'χώρα'}
{'αὑτήν', 'αὐτήν'}
{'ἀδικῶ', 'ἀδίκῳ'}
{'πάθη', 'πάθῃ'}
{'ἕτερα', 'ἑτέρᾳ', 'ἑτέρα'}
{'ἀληθείᾳ', 'ἀλήθεια'}
{'μείζων', 'μεῖζων'}
{'Μαρία', 'Μαρίᾳ'}
{'φοβοῦ', 'φόβου'}
{'γινομένη', 'γινομένῃ'}
{'Στέφανον', 'στέφανον'}
{'ὁ', 'ὅ'}
{'ἀσθενείᾳ', 'ἀσθένεια'}
{'πῶς', 'πώς'}
{'μία', 'μιᾷ'}
{'πότε', 'ποτέ'}
{'σέ', 'σε'}
{'ἡ', 'ᾗ', 'ἥ', 'ᾖ', 'ἤ'}
{'προσευχή', 'προσευχῇ', 'προσεύχῃ'}
{'ζήλῳ', 'ζηλῶ'}
{'ψυχή', 'ψυχῇ'}
{'πλεονεξία', 'πλεονεξίᾳ'}
{'ἀγαθωσύνη', 'ἀγαθωσύνῃ'}
{'οἰκίᾳ', 'οἰκία'}
{'ὑπομονή', 'ὑπομονῇ'}
{'αὑτοῦ', 'αὐτοῦ'}
{'Αἰνών', 'αἰνῶν'}
{'νόσων', 'νοσῶν'}
{'ἄρας', 'ἀρᾶς'}
{'ἑορτῇ', 'ἑορτή'}
{'ἕστηκε(ν)', 'ἔστηκε(ν)'}
{'νίκα', 'νικᾷ'}
{'ὅλη', 'ὅλῃ'}
{'σκιά', 'σκιᾷ'}
{'Μύρα', 'μύρα'}
{'ἀδικία', 'ἀδικίᾳ'}
{'ζήτει', 'ζητεῖ'}
{'πληγή', 'πληγῇ'}
{'φιλαδελφίᾳ', 'φιλαδελφία'}
{'εὐλογία', 'εὐλογίᾳ'}
{'γῆ', 'γῇ'}
{'ὄν', 'ὅν'}
{'αὐτῶν', 'αὑτῶν'}
{'πτωχεία', 'πτωχείᾳ'}
{'ζηλωτήν', 'Ζηλωτήν'}
{'ἐρεῖς', 'ἔρεις'}
{'πονηρᾷ', 'πονηρά'}
{'ὦ', 'ᾧ', 'Ὦ'}
{'πλάνη', 'πλάνῃ'}
{'ἀδίκων', 'ἀδικῶν'}
{'ἐκκλησίᾳ', 'ἐκκλησία'}
{'συναγωγή', 'συναγωγῇ'}
{'ἀρχή', 'ἀρχῇ'}
{'θρησκείᾳ', 'θρησκεία'}
{'τίνας', 'τινας', 'τινάς'}
{'συντελείᾳ', 'συντέλεια'}
{'Βαρναβᾶ', 'Βαρναβᾷ'}
{'ἠλί', 'Ἠλί'}
{'βασιλεία', 'βασιλείᾳ'}
{'μένω', 'μενῶ'}
{'κραυγῇ', 'κραυγή'}
{'εἰρήνῃ', 'εἰρήνη'}
{'ἀνάγκῃ', 'ἀνάγκη'}
{'ἥν', 'ἦν'}
{'Σατανᾷ', 'Σατανᾶ'}
{'κοινώνει', 'κοινωνεῖ'}
{'παρακαλεῖ', 'παρακάλει'}
{'κακία', 'κακίᾳ'}
{'εὐσεβείᾳ', 'εὐσέβεια'}
{'ἕν', 'ἐν'}
{'ἐσχάτη', 'ἐσχάτῃ'}
{'φυλακάς', 'φύλακας'}
{'ἀνομία', 'ἀνομίᾳ'}
{'φωνή', 'φωνῇ'}
{'ἀποκρίθητε', 'ἀποκριθῆτε'}
{'αὑτούς', 'αὐτούς'}
{'στεῖρα', 'στείρᾳ'}
{'λίμνῃ', 'λίμνη'}
{'θυσίᾳ', 'θυσία'}
{'ζωή', 'ζωῇ'}
{'μόνην', 'μονήν'}
{'γενεάς', 'γενεᾶς'}
{'ἀσφαλείᾳ', 'ἀσφάλεια'}
{'ὁρᾷ', 'ὅρα'}
{'γραφῶν', 'γράφων'}
{'ἀπιστία', 'ἀπιστίᾳ'}
{'ἡμέρα', 'ἡμέρᾳ'}
{'τιμᾷ', 'τίμα'}
{'Κηφᾶ', 'Κηφᾷ'}
{'ἐξουσία', 'ἐξουσίᾳ'}
{'προσφορᾶς', 'προσφοράς'}
{'εἶ', 'εἰ'}
{'ἀξία', 'ἄξια'}
{'καιομένῃ', 'καιομένη'}
{'κάλει', 'καλεῖ'}
{'φθορά', 'φθορᾷ'}
{'τι', 'τί'}
{'ἀρετῇ', 'ἀρετή'}
{'διακονία', 'διακονίᾳ'}
{'καρδία', 'καρδίᾳ'}
{'Σολομῶν', 'Σολομών'}
{'ἀστραπή', 'ἀστραπῇ'}
{'τίς', 'τις'}
{'ἀκροβυστία', 'ἀκροβυστίᾳ'}
{'διάβολος', 'Διάβολος'}
{'πηγή', 'πηγῇ'}
{'τήρει', 'τηρεῖ'}
{'δοκιμή', 'δοκιμῇ'}
{'σκηνῇ', 'σκηνή'}
{'ὤν', 'ὧν'}
{'σελήνῃ', 'σελήνη'}
{'Θαλάσσῃ', 'θαλάσσῃ'}
{'ἐμή', 'ἐμῇ'}
{'Ἀσία', 'Ἀσίᾳ'}
{'παραδῶ', 'παραδῷ'}
{'διαθήκη', 'διαθήκῃ'}
{'μοί', 'μοι'}
{'θύρα', 'θύρᾳ'}
{'ἀνῶ', 'ἄνω'}
{'ἐκείνῃ', 'ἐκείνη'}
{'ὀργῇ', 'ὀργή'}
{'ζύμῃ', 'ζύμη'}
{'αὑτῆς', 'αὐτῆς'}
{'μού', 'μου'}
{'γάμων', 'γαμῶν'}
{'νεφέλῃ', 'νεφέλη'}
{'δεξιᾶς', 'δεξιάς'}
{'μαρτύρων', 'μαρτυρῶν'}
{'πόρνη', 'πόρνῃ'}
{'ἀκαθαρσία', 'ἀκαθαρσίᾳ'}
{'μένει', 'μενεῖ'}
{'ἰσχυρᾷ', 'ἰσχυρά'}
{'Ἰούδᾳ', 'Ἰούδα'}
{'εἰς', 'εἷς'}
{'περισσεύσαι', 'περισσεῦσαι'}
{'τριῶν', 'Τριῶν'}
{'φανῇ', 'φάνῃ'}
{'μεγάλη', 'μεγάλῃ'}
{'Ἠλίου', 'ἡλίου'}
{'ἐλεεῖ', 'ἐλέει'}
{'ἀσελγείᾳ', 'ἀσέλγεια'}
{'ἀπολογίᾳ', 'ἀπολογία'}
{'διά', 'Δία'}
{'τινές', 'τίνες', 'τινες'}
{'παιδείᾳ', 'παιδεία'}
{'ἐλευθερία', 'ἐλευθερίᾳ'}
{'πύλη', 'πύλῃ'}
{'ἄρα', 'ἆρα'}
{'διδασκαλία', 'διδασκαλίᾳ'}
{'Στέφανος', 'στέφανος'}
{'προσφορά', 'προσφορᾷ'}
{'κρινῶ', 'κρίνω'}
{'τινι', 'τινί', 'τίνι'}
{'μαμωνᾶ', 'μαμωνᾷ'}
{'αὐτῷ', 'αὑτῷ'}
{'μέ', 'με'}
{'εἶπας', 'εἴπας'}
{'φαρμακείᾳ', 'φαρμακεία'}
{'πορνείᾳ', 'πορνεία'}
{'τίνα', 'τινά', 'τινα'}
{'διακόνει', 'διακονεῖ'}
{'γενεά', 'γενεᾷ'}
{'Σάρρα', 'Σάρρᾳ'}
{'ἀφεῖς', 'ἀφείς'}
{'σκοτία', 'σκοτίᾳ'}
{'ὑπερβολή', 'ὑπερβολῇ'}
{'Ἰουδαία', 'Ἰουδαίᾳ'}
{'οἱ', 'οἵ'}
{'παραβολῇ', 'παραβολή'}
{'ὑμετέρᾳ', 'ὑμετέρα'}
{'κυρίᾳ', 'κυρία'}
{'τισί(ν)', 'τίσι(ν)', 'τισι(ν)'}
{'ἀκολούθει', 'ἀκολουθεῖ'}
{'βουλή', 'βουλῇ'}
{'λαμπρά', 'λαμπρᾷ'}
{'προφητείᾳ', 'προφητεία'}
{'Μακεδονίᾳ', 'Μακεδονία'}
{'ὦσι(ν)', 'ὠσί(ν)'}
{'δεξιά', 'δεξιᾷ'}
{'σώθητε', 'σωθῆτε'}
{'δῴη', 'δώῃ'}
{'δικαιοσύνη', 'δικαιοσύνῃ'}
{'ἰᾶται', 'ἴαται'}
{'ἔνι', 'ἑνί'}
{'κλείς', 'κλεῖς'}
{'ἀπάτῃ', 'ἀπάτη'}
{'μακροθυμίᾳ', 'μακροθυμία'}
{'σοῦ', 'σου', 'σού'}
{'δικαιῶν', 'δικαίων'}
{'οὕς', 'οὖς'}
{'Σαμάρεια', 'Σαμαρείᾳ'}
{'Μαγδαληνή', 'Μαγδαληνῇ'}
{'παλαιά', 'παλαιᾷ'}
{'δευτέρα', 'δευτέρᾳ'}
{'Ἀχαΐα', 'Ἀχαΐᾳ'}
{'κεφαλῇ', 'κεφαλή'}
{'ἐπαισχυνθῇ', 'ἐπαισχύνθη'}
{'ἀκοῇ', 'ἀκοή'}
{'καλούς', 'Καλούς'}
{'ἔχθρᾳ', 'ἔχθρα'}
{'εὑρέθη', 'εὑρεθῇ'}
{'δίκαιοι', 'δικαιοῖ'}
{'ποίῳ', 'ποιῶ'}
{'διδαχῇ', 'διδαχή'}
{'Σμύρναν', 'σμύρναν'}
{'δικαία', 'δίκαια'}
{'ἀγάπη', 'ἀγάπῃ'}
{'σταυροῦ', 'σταύρου'}
{'οἰκοδομῶν', 'οἰκοδόμων'}
{'ὥρα', 'ὥρᾳ'}
{'συνηθείᾳ', 'συνήθεια'}
{'ἀγαθῇ', 'ἀγαθή'}
{'πολλή', 'πολλῇ'}
{'ἕκτος', 'ἐκτός'}
{'Στοᾷ', 'στοᾷ'}
{'κοιλία', 'κοιλίᾳ'}
{'ῥομφαίᾳ', 'ῥομφαία'}
{'ἰδίᾳ', 'ἴδια'}
{'πόλιν', 'Πόλιν'}
{'αἵ', 'αἱ'}
{'καθαρᾷ', 'καθαρά'}
{'ἀφροσύνη', 'ἀφροσύνῃ'}
{'Στάχυν', 'στάχυν'}
{'ἰαθῇ', 'ἰάθη'}
{'εὑρίσκον', 'εὕρισκον'}
{'ὑπακοῇ', 'ὑπακοή'}
{'ἀνατολή', 'ἀνατολῇ'}
{'κρίνει', 'κρινεῖ'}
{'οὔ', 'οὗ', 'οὐ'}
{'ἐπιστολῇ', 'ἐπιστολή'}
{'εὐθεῖαν', 'εὐθείαν'}
{'περιπάτει', 'περιπατεῖ'}
{'φυλακῇ', 'φυλακή'}
{'ἆσσον', 'Ἆσσον'}
{'πέτρα', 'πέτρᾳ'}
{'οἵα', 'οἷα'}
{'χειρῶν', 'χείρων'}
{'Βηθανία', 'Βηθανίᾳ'}
{'ἁγία', 'ἁγίᾳ', 'ἅγια'}
{'κοινωνίᾳ', 'κοινωνία'}
{'οἰκουμένη', 'οἰκουμένῃ'}
{'πρώτη', 'πρώτῃ'}
{'φιλῶν', 'φίλων'}
{'πληρώσαι', 'πληρῶσαι'}
{'γνῷ', 'γνῶ'}
{'τινων', 'τινῶν', 'τίνων'}
{'ἀδελφῇ', 'ἀδελφή'}
{'ἐπιθυμία', 'ἐπιθυμίᾳ'}
{'φώνει', 'φωνεῖ'}
{'ἦς', 'ἧς', 'ᾖς'}
{'φοβηθῆτε', 'φοβήθητε'}
{'παρουσίᾳ', 'παρουσία'}
{'Γαλιλαίᾳ', 'Γαλιλαία'}
{'αἰσχύνῃ', 'αἰσχύνη'}
{'ἐγκρατείᾳ', 'ἐγκράτεια'}
{'μεριμνᾷ', 'μέριμνα'}
{'ἁμαρτία', 'ἁμαρτίᾳ'}
{'ποία', 'ποῖα', 'ποίᾳ'}
{'ἐπαγγελίᾳ', 'ἐπαγγελία'}
{'ἰάθητε', 'ἰαθῆτε'}
{'γραφῇ', 'γραφή'}
{'αὑτόν', 'αὐτόν'}
{'ἀλλά', 'ἄλλα'}
{'λύπη', 'λύπῃ'}
{'οἰκτιρμῶν', 'οἰκτίρμων'}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.