Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jtauber
Created October 4, 2020 15:03
Show Gist options
  • Save jtauber/fc4b0476a4c4a94d7cb01d068161892e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save jtauber/fc4b0476a4c4a94d7cb01d068161892e to your computer and use it in GitHub Desktop.
Ordering Vocabulary by Pericope Dispersion
#!/usr/bin/env python3
from collections import Counter
from gnt_data import get_tokens_by_chunk, ChunkType, TokenType
c = Counter()
for lemmas in get_tokens_by_chunk(TokenType.lemma, ChunkType.pericope).values():
for lemma in set(lemmas):
c[lemma] += 1
print("lemma", "% pericopes", sep="\t")
for lemma, count in c.most_common():
print(lemma, round(100 * count / 589, 1), sep="\t")
lemma % pericopes
καί 99.7
99.7
αὐτός 90.5
ἐν 89.8
εἰμί 87.8
δέ 84.6
σύ 84.6
εἰς 82.7
ἐγώ 81.5
ὅς 74.9
οὐ 74.4
οὗτος 73.9
λέγω 73.2
ὅτι 72.2
πᾶς 71.8
θεός 65.7
μή 64.7
γάρ 63.8
Ἰησοῦς 62.5
ἐπί 56.5
ἐκ 55.5
διά 54.8
ἀπό 54.5
ἔχω 54.2
γίνομαι 53.5
ἵνα 53.1
πρός 52.8
ἔρχομαι 50.8
κύριος 50.4
ἀλλά 50.3
ἄνθρωπος 47.2
ποιέω 45.7
τίς 44.8
τις 44.8
μετά 43.5
εἰ 42.6
ὡς 41.8
πολύς 41.4
ὁράω 40.7
κατά 40.1
Χριστός 39.0
ἀκούω 37.4
οὖν 37.2
ἡμέρα 37.2
δίδωμι 36.7
ἑαυτοῦ 34.6
υἱός 34.3
λόγος 33.6
πνεῦμα 33.3
περί 33.1
πατήρ 31.2
εἷς 31.1
30.6
ἐάν 29.5
ἀδελφός 29.2
οἶδα 28.2
λαλέω 27.0
λαμβάνω 26.8
ἐκεῖνος 26.3
οὐδείς 26.3
ὑπό 24.8
ἅγιος 24.3
ἐξέρχομαι 24.3
οὐρανός 24.3
δύναμαι 24.3
οὕτω(ς) 24.1
θέλω 23.8
γινώσκω 23.8
ἀποκρίνομαι 23.6
μαθητής 23.3
ὄνομα 22.8
πίστις 22.1
παρά 21.9
μέγας 21.9
πιστεύω 21.9
ἰδού 21.2
μέν 21.1
εἰσέρχομαι 20.9
δέω 20.9
καθώς 20.7
χείρ 20.4
εὑρίσκω 20.0
γράφω 20.0
καρδία 19.7
πρῶτος 19.7
ἄν 19.4
ἵστημι 19.2
γῆ 19.2
ὅστις 19.0
ἔργον 18.5
οὐδέ 18.3
ἕως 18.0
νῦν 18.0
χάρις 18.0
πορεύομαι 17.7
ὄχλος 17.5
δόξα 17.3
ἀνήρ 17.1
βασιλεία 17.1
τότε 17.0
πόλις 17.0
σύν 16.5
καλέω 16.3
πάλιν 16.3
ἐγείρω 16.1
προφήτης 16.0
ζάω 16.0
κόσμος 16.0
μόνος 15.8
δύναμις 15.8
ἀφίημι 15.6
ἄλλος 15.4
ἀποστέλλω 15.4
δύο 15.4
ἔθνος 15.3
ὑπέρ 15.3
τέ 15.1
γυνή 14.9
Ἰουδαῖος 14.9
μέλλω 14.9
λαός 14.8
ἀπέρχομαι 14.8
ὅσος 14.6
ἴδιος 14.6
ἄγγελος 14.4
ζωή 14.4
ζητέω 13.9
παρακαλέω 13.9
ὅταν 13.9
ὅτε 13.9
ὅλος 13.8
ἀμήν 13.8
βλέπω 13.8
παραδίδωμι 13.6
ἁμαρτία 13.2
οἶκος 13.2
νεκρός 13.1
σάρξ 13.1
σῴζω 12.9
ὁδός 12.9
ἐκεῖ 12.9
θάνατος 12.9
διδάσκω 12.9
εἰρήνη 12.9
πληρόω 12.7
πῶς 12.7
αἰών 12.7
φοβέομαι 12.6
φωνή 12.6
ψυχή 12.6
τέκνον 12.6
ἄρχω 12.4
τίθημι 12.4
μηδείς 12.4
τόπος 12.4
ἀλλήλων 12.4
ἀγαπάω 12.2
αἴρω 12.1
ἕτερος 12.1
ὥρα 12.1
ἀνίστημι 12.1
ἀλήθεια 12.1
ἀγάπη 12.1
προσέρχομαι 11.7
ὥστε 11.7
καιρός 11.7
ἀπόλλυμι 11.5
ἐξουσία 11.5
ἀρχιερεύς 11.4
οἰκία 11.4
βάλλω 11.4
Ἰωάννης 11.4
ἀγαθός 11.4
μένω 11.4
πίπτω 11.2
περιπατέω 11.2
ἔτι 11.2
ἐσθίω 11.2
δοῦλος 11.2
καλός 11.0
ἀκολουθέω 10.9
νόμος 10.9
Πέτρος 10.7
σῶμα 10.7
κρίνω 10.7
μᾶλλον 10.7
δίκαιος 10.5
πούς 10.5
κάθημαι 10.5
πρόσωπον 10.5
ἀναβαίνω 10.4
ὑπάγω 10.4
δικαιοσύνη 10.2
ὀφθαλμός 10.2
ὅπου 10.2
χαίρω 10.0
αἷμα 10.0
ἐνώπιον 10.0
ἐκκλησία 9.8
ἕκαστος 9.8
καταβαίνω 9.7
ἀπόστολος 9.7
Παῦλος 9.7
βασιλεύς 9.5
πονηρός 9.5
εὐαγγέλιον 9.3
ἐκβάλλω 9.3
ἀποθνῄσκω 9.3
ἄγω 9.2
Φαρισαῖος 9.0
στόμα 9.0
θάλασσα 9.0
προσεύχομαι 9.0
γραμματεύς 8.8
κἀγώ 8.8
νύξ 8.8
τρεῖς 8.8
κηρύσσω 8.7
δοκέω 8.7
ἤδη 8.7
θέλημα 8.7
αἰώνιος 8.7
πιστός 8.7
Ἰσραήλ 8.5
ῥῆμα 8.5
ἐμός 8.5
λοιπός 8.5
μήτηρ 8.3
πῦρ 8.3
ὄρος 8.3
ἔξω 8.3
μέσος 8.3
μαρτυρέω 8.3
χαρά 8.1
πέμπω 8.1
ἀνοίγω 8.1
ὕδωρ 8.1
φημί 8.1
Μωϋσῆς 8.1
διδάσκαλος 8.1
ὧδε 8.1
σημεῖον 8.1
πρεσβύτερος 8.1
ὑπάρχω 8.1
τηρέω 8.1
ἀποκτείνω 8.0
φέρω 8.0
Ἰερουσαλήμ 8.0
χρόνος 7.8
κεφαλή 7.8
διό 7.8
θεωρέω 7.8
Ἱεροσόλυμα 7.6
δοξάζω 7.6
ἐρωτάω 7.6
ἀγαπητός 7.5
τοιοῦτος 7.5
δώδεκα 7.5
συνάγω 7.3
Γαλιλαία 7.3
ἄρτος 7.3
συναγωγή 7.3
πρό 7.3
ἱμάτιον 7.3
αἰτέω 7.3
μηδέ 7.3
ἄρα 7.3
πείθω 7.3
χρεία 7.1
ἱερός 7.1
φῶς 7.1
δεξιός 7.1
οὐχί 7.1
εὐαγγελίζω 7.1
ἀρχή 7.1
ὅπως 7.0
ἔμπροσθεν 7.0
ἐπερωτάω 7.0
ἐλπίς 7.0
Ἰουδαία 6.8
καθίζω 6.8
τρίτος 6.8
ἄχρι 6.8
παραλαμβάνω 6.6
ἐντολή 6.6
θαυμάζω 6.6
κράζω 6.6
οὐκέτι 6.6
γραφή 6.6
κακός 6.6
ἀπολύω 6.5
σεαυτοῦ 6.5
πίνω 6.5
δέχομαι 6.5
δεύτερος 6.5
Δαυίδ 6.3
προσκυνέω 6.3
καρπός 6.3
Σίμων 6.3
ἀποδίδωμι 6.3
σωτηρία 6.3
βαπτίζω 6.1
θεραπεύω 6.1
ἔσχατος 6.1
μικρός 6.1
ἑπτά 6.1
διέρχομαι 6.1
φόβος 6.1
πάντοτε 6.1
γεννάω 5.9
μέρος 5.9
ἔρημος 5.9
ἱκανός 5.9
ὀλίγος 5.9
ἐπιγινώσκω 5.9
κρατέω 5.9
σοφία 5.9
φανερόω 5.9
βούλομαι 5.8
παραγίνομαι 5.8
εὐθύς 5.8
λίθος 5.8
μακάριος 5.8
σήμερον 5.8
δαιμόνιον 5.8
εὐχαριστέω 5.8
πάσχω 5.8
φωνέω 5.8
ποῦ 5.6
ἀπαγγέλλω 5.6
ἐγγίζω 5.6
διώκω 5.6
κρίσις 5.6
τέλος 5.6
προσευχή 5.6
Ἰούδας 5.4
προσφέρω 5.4
Ἰάκωβος 5.4
οὔτε 5.4
ἐργάζομαι 5.4
σάββατον 5.4
θλῖψις 5.4
μάρτυς 5.4
Ἀβραάμ 5.3
ὀπίσω 5.3
ἑτοιμάζω 5.3
θρόνος 5.3
ὥσπερ 5.3
ἄρχων 5.3
ἔτος 5.3
ἐπιστρέφω 5.3
εὐλογέω 5.3
δυνατός 5.3
παρίστημι 5.3
τιμή 5.3
ἐπιθυμία 5.3
κατοικέω 5.1
εὐθέως 5.1
περισσεύω 5.1
ἥλιος 5.1
ἅπας 5.1
ἅπτω 5.1
ἁμαρτωλός 5.1
ἐπιτίθημι 5.1
χωρίς 5.1
ὑποστρέφω 5.1
πράσσω 5.1
ἐπαγγελία 5.1
ἄξιος 4.9
ὀργή 4.9
πειράζω 4.9
Σατανᾶς 4.9
πλοῖον 4.9
λύω 4.9
καινός 4.9
ἐλπίζω 4.9
παραβολή 4.9
γενεά 4.8
ἄρτι 4.8
διακονέω 4.8
φυλακή 4.8
μισέω 4.8
θύρα 4.8
οἰκοδομέω 4.8
βλασφημέω 4.8
καλῶς 4.8
πλανάω 4.8
ὀφείλω 4.8
φυλάσσω 4.8
παιδίον 4.6
φεύγω 4.6
ἐκπορεύομαι 4.6
δείκνυμι 4.6
σκότος 4.6
ἐμαυτοῦ 4.6
παραγγέλλω 4.6
προσκαλέομαι 4.6
φαίνω 4.4
ἐκεῖθεν 4.4
ἰσχύω 4.4
πλήν 4.4
ἁμαρτάνω 4.4
σταυρόω 4.4
ὁμοίως 4.4
πλῆθος 4.4
γλῶσσα 4.4
παρρησία 4.4
ὑπομονή 4.4
διακονία 4.4
κλαίω 4.2
βαστάζω 4.2
διάβολος 4.2
πτωχός 4.2
ναί 4.2
ἐχθρός 4.2
ἀσπάζομαι 4.2
κρίμα 4.2
ἐπιτιμάω 4.2
οὖς 4.2
σπέρμα 4.2
πέντε 4.2
ἀνάστασις 4.2
ναός 4.2
ἐγγύς 4.2
λογίζομαι 4.2
χώρα 4.1
μήποτε 4.1
τελέω 4.1
ἰάομαι 4.1
τυφλός 4.1
ἀκάθαρτος 4.1
ἀρνέομαι 4.1
δικαιόω 4.1
ἀναγινώσκω 4.1
ἀγοράζω 4.1
ἐπεί 4.1
ποῖος 4.1
διάκονος 4.1
συνέρχομαι 3.9
οὗ 3.9
ἀγρός 3.9
ἐνδύω 3.9
διδαχή 3.9
ἥκω 3.9
μανθάνω 3.9
κώμη 3.9
ὅμοιος 3.9
ἔξεστι(ν) 3.9
τέσσαρες 3.9
γνῶσις 3.9
ὑποτάσσω 3.9
ποτέ 3.9
Τιμόθεος 3.9
ἡγέομαι 3.7
μετανοέω 3.7
καταλείπω 3.7
ἁγιάζω 3.7
πόσος 3.7
ἱερεύς 3.7
ἔλεος 3.7
ἐπικαλέω 3.7
μυστήριον 3.7
πόθεν 3.7
πλούσιος 3.7
ἴδε 3.7
ἀληθινός 3.7
συνείδησις 3.7
Ἰωσήφ 3.6
ἰσχυρός 3.6
πέραν 3.6
μιμνῄσκομαι 3.6
παρέρχομαι 3.6
πορνεία 3.6
δουλεύω 3.6
πρόβατον 3.6
καθαρίζω 3.6
οἶνος 3.6
θυγάτηρ 3.6
ἀσθενέω 3.6
ἀποκαλύπτω 3.6
φίλος 3.6
οὔπω 3.6
κωλύω 3.6
πίμπλημι 3.6
διαθήκη 3.6
ἀγνοέω 3.6
μαρτυρία 3.6
σωτήρ 3.6
προάγω 3.4
ἀντί 3.4
κεῖμαι 3.4
ἐλεάω 3.4
μισθός 3.4
σκανδαλίζω 3.4
θεάομαι 3.4
προσέχω 3.4
σός 3.4
ὁμολογέω 3.4
μαρτύριον 3.4
ἀσθένεια 3.4
θυσία 3.4
ποτήριον 3.4
οὐαί 3.4
κἀκεῖνος 3.4
ἀληθής 3.4
πάρειμι 3.4
ἐφίστημι 3.4
παράκλησις 3.4
ἀδικία 3.4
περιτομή 3.4
Ἕλλην 3.4
εἴτε 3.4
εὐδοκέω 3.2
λατρεύω 3.2
ἀκοή 3.2
καθαρός 3.2
στρέφω 3.2
γέ 3.2
αὐξάνω 3.2
κοπιάω 3.2
προφητεύω 3.2
κελεύω 3.2
μνημεῖον 3.2
σταυρός 3.2
κοιλία 3.2
πλοῦτος 3.2
συνίημι 3.2
μνημονεύω 3.2
ἐπαίρω 3.2
ἀσθενής 3.2
διότι 3.2
δοκιμάζω 3.2
Μαρία 3.1
ἀναιρέω 3.1
παῖς 3.1
μετάνοια 3.1
ὡσεί 3.1
λευκός 3.1
φιλέω 3.1
πειρασμός 3.1
ὑπακούω 3.1
πωλέω 3.1
μέχρι(ς) 3.1
σκεῦος 3.1
ἀδελφή 3.1
ἐνεργέω 3.1
φρονέω 3.1
βιβλίον 3.1
μηκέτι 3.1
εἰκών 3.1
Πιλᾶτος 3.1
γνωρίζω 3.1
τελειόω 3.1
καταργέω 3.1
νοῦς 3.1
ἐπίγνωσις 3.1
Ἠσαΐας 2.9
βάπτισμα 2.9
πεινάω 2.9
θυσιαστήριον 2.9
περιβάλλω 2.9
ἄνεμος 2.9
τοσοῦτος 2.9
ἐκχέω 2.9
ἐπιβάλλω 2.9
Φίλιππος 2.9
γένος 2.9
λυπέω 2.9
ἀληθῶς 2.9
νεφέλη 2.9
ἐκλεκτός 2.9
ἑορτή 2.9
κόπος 2.9
χαρίζομαι 2.9
νικάω 2.9
νυνί 2.9
πνευματικός 2.9
καυχάομαι 2.9
ταράσσω 2.7
τεσσεράκοντα 2.7
ἀνάγω 2.7
ἕνεκεν 2.7
ἐπιθυμέω 2.7
συνέδριον 2.7
τέλειος 2.7
ἀπέχω 2.7
μήτι 2.7
στρατιώτης 2.7
ἐπιτρέπω 2.7
ἐμβαίνω 2.7
πλήρωμα 2.7
ἀναβλέπω 2.7
Ἠλίας 2.7
ὑψόω 2.7
φανερός 2.7
παρατίθημι 2.7
ἐπιλαμβάνομαι 2.7
διδασκαλία 2.7
εἰσπορεύομαι 2.7
2.7
διακρίνω 2.7
ἐλέγχω 2.7
φυλή 2.7
ἀδικέω 2.7
παρουσία 2.7
παρέχω 2.7
ἄφεσις 2.7
στέφανος 2.7
θηρίον 2.7
ἐκλέγομαι 2.7
μήν 2.7
δέησις 2.7
Ἀσία 2.7
Μακεδονία 2.7
κατεργάζομαι 2.7
Ἡρῴδης 2.5
ἐπάνω 2.5
κακῶς 2.5
κληρονομέω 2.5
κρύπτω 2.5
καταλύω 2.5
κριτής 2.5
μάχαιρα 2.5
διατάσσω 2.5
βλασφημία 2.5
ὠφελέω 2.5
ἄπιστος 2.5
ἐλεύθερος 2.5
αἰτία 2.5
ὑστερέω 2.5
ὡσαύτως 2.5
κἄν 2.5
οἰκουμένη 2.5
καθίστημι 2.5
πάσχα 2.5
τρέχω 2.5
ἐπαγγέλλομαι 2.5
ἀποκάλυψις 2.5
κατέχω 2.5
παύω 2.5
ἐπουράνιος 2.5
κοινωνία 2.5
καταγγέλλω 2.5
ἐπιστολή 2.5
Ἰακώβ 2.4
δένδρον 2.4
Καφαρναούμ 2.4
συμφέρω 2.4
γαμέω 2.4
ὑπηρέτης 2.4
σπείρω 2.4
προστίθημι 2.4
ἀπάγω 2.4
οὐδέποτε 2.4
ἀπώλεια 2.4
ἐκτείνω 2.4
ὀψία 2.4
καθεύδω 2.4
νέος 2.4
κατηγορέω 2.4
ἐξίστημι 2.4
κατακρίνω 2.4
ὅθεν 2.4
πλήρης 2.4
τράπεζα 2.4
γεύομαι 2.4
ἀνάγκη 2.4
δέκα 2.4
παραχρῆμα 2.4
κληρονομία 2.4
ἕτοιμος 2.4
Καῖσαρ 2.4
τολμάω 2.4
πόλεμος 2.4
τέρας 2.4
ἀργύριον 2.4
συλλαμβάνω 2.4
ξύλον 2.4
ἐπαύριον 2.4
χήρα 2.4
ἐπίσταμαι 2.4
θυμός 2.4
ἀριθμός 2.4
ζῆλος 2.4
Βαρναβᾶς 2.4
μακροθυμία 2.4
Ἰσαάκ 2.2
πρίν 2.2
δῶρον 2.2
ἀστήρ 2.2
βασιλεύω 2.2
θρίξ 2.2
Ἰορδάνης 2.2
ἐντέλλομαι 2.2
καταρτίζω 2.2
χορτάζω 2.2
μέλος 2.2
νομίζω 2.2
ὀμνύω 2.2
πλησίον 2.2
κλείω 2.2
ὁμοιόω 2.2
ῥύομαι 2.2
διαφέρω 2.2
πετεινόν 2.2
ἐκπλήσσομαι 2.2
γονεύς 2.2
ὑπομένω 2.2
χωλός 2.2
περισσότερος 2.2
ἑκατόν 2.2
προφητεία 2.2
κατεσθίω 2.2
ξηραίνω 2.2
σκάνδαλον 2.2
Μαριάμ 2.2
βρῶμα 2.2
κλάω 2.2
διαλογισμός 2.2
τιμάω 2.2
σκηνή 2.2
ἕξ 2.2
πολλάκις 2.2
ῥαββί 2.2
τρόπος 2.2
προλέγω 2.2
γρηγορέω 2.2
δέσμιος 2.2
κτίσις 2.2
κενός 2.2
προσδέχομαι 2.2
ἀφίσταμαι 2.2
ἀτενίζω 2.2
κατέρχομαι 2.2
συνίστημι 2.2
πληγή 2.2
διαμαρτύρομαι 2.2
ἀπειθέω 2.2
τύπος 2.2
Ἔφεσος 2.2
εὐχαριστία 2.2
πώς 2.2
κρείττων 2.2
ἡγεμών 2.0
θησαυρός 2.0
ἀναχωρέω 2.0
λίαν 2.0
Ναζωραῖος 2.0
σῖτος 2.0
ποταμός 2.0
βοάω 2.0
ῥίζα 2.0
τροφή 2.0
δεῦτε 2.0
συνέχω 2.0
καίω 2.0
λύχνος 2.0
μήτε 2.0
οὔ 2.0
ἀνθίστημι 2.0
τελώνης 2.0
κρυπτός 2.0
χόρτος 2.0
ἐπιζητέω 2.0
ὄφις 2.0
ἀνομία 2.0
βασανίζω 2.0
προσδοκάω 2.0
ἁρπάζω 2.0
σαλεύω 2.0
ἀναπαύω 2.0
πρόθεσις 2.0
ἀνά 2.0
ἀρέσκω 2.0
νοέω 2.0
πρωΐ 2.0
Καισάρεια 2.0
πότε 2.0
ἀνέχομαι 2.0
δηνάριον 2.0
κτίζω 2.0
ἕκτος 2.0
ἐλαία 2.0
ὕψιστος 2.0
λῃστής 2.0
κληρονόμος 2.0
δέρω 2.0
διάνοια 2.0
οἰκοδομή 2.0
μακρόθεν 2.0
κοιμάομαι 2.0
ἀθετέω 2.0
γόνυ 2.0
ἐξαποστέλλω 2.0
ἔθος 2.0
κράτος 2.0
περιτέμνω 2.0
γνωστός 2.0
δέομαι 2.0
στηρίζω 2.0
τυγχάνω 2.0
ἀρνίον 2.0
καταντάω 2.0
μάλιστα 2.0
χάρισμα 2.0
πάθημα 2.0
εὐλογία 2.0
ἐλάχιστος 1.9
σφόδρα 1.9
ποιμαίνω 1.9
ἐμπαίζω 1.9
τελευτάω 1.9
ὅριον 1.9
σκοτία 1.9
Ἀνδρέας 1.9
διψάω 1.9
ψεύδομαι 1.9
κακία 1.9
κλέπτης 1.9
κατανοέω 1.9
ἰχθύς 1.9
πέτρα 1.9
φρόνιμος 1.9
σεισμός 1.9
μεταβαίνω 1.9
ἀνάκειμαι 1.9
ἀμφότεροι 1.9
χείρων 1.9
σπλαγχνίζομαι 1.9
ἐργάτης 1.9
ῥάβδος 1.9
θανατόω 1.9
ἀγορά 1.9
σοφός 1.9
καταβολή 1.9
ἀναπίπτω 1.9
διαλογίζομαι 1.9
ταπεινόω 1.9
πρᾶγμα 1.9
κολλάομαι 1.9
δεῖπνον 1.9
οἷος 1.9
λιμός 1.9
τύπτω 1.9
γυμνός 1.9
δόλος 1.9
τρίς 1.9
ἄνωθεν 1.9
σφραγίζω 1.9
κατάκειμαι 1.9
ἐπιπίπτω 1.9
εἶτα 1.9
δεσμός 1.9
καταλαμβάνω 1.9
διαλέγομαι 1.9
σπλάγχνον 1.9
ἐνιαυτός 1.9
ὑγιαίνω 1.9
ὑμέτερος 1.9
βουλή 1.9
φωτίζω 1.9
εὐφραίνω 1.9
ἀνακρίνω 1.9
ἀναγγέλλω 1.9
πρότερος 1.9
ὁμοθυμαδόν 1.9
χρυσίον 1.9
εὐσέβεια 1.9
ἐπιμένω 1.9
ἀκροβυστία 1.9
ὑπακοή 1.9
καθάπερ 1.9
συνεργός 1.9
πραΰτης 1.9
ἀναστροφή 1.9
σπουδάζω 1.9
χρυσοῦς 1.9
βίβλος 1.7
τίκτω 1.7
πυνθάνομαι 1.7
ὑπόδημα 1.7
ἐξομολογέω 1.7
Σαδδουκαῖος 1.7
ὑψηλός 1.7
νόσος 1.7
ποικίλος 1.7
Ζεβεδαῖος 1.7
δαιμονίζομαι 1.7
ἀγαλλιάω 1.7
ὀνειδίζω 1.7
κἀκεῖ 1.7
φονεύω 1.7
ὀδούς 1.7
χιτών 1.7
ὑποκριτής 1.7
παράπτωμα 1.7
θερίζω 1.7
κλέπτω 1.7
ψευδοπροφήτης 1.7
ἑκατοντάρχης 1.7
μακρός 1.7
παλαιός 1.7
ποιμήν 1.7
οἰκοδεσπότης 1.7
ποτίζω 1.7
ἅμα 1.7
κερδαίνω 1.7
ἀλλότριος 1.7
σιωπάω 1.7
Βηθανία 1.7
θύω 1.7
μέλει 1.7
ὑποκάτω 1.7
ἀκαθαρσία 1.7
πληθύνω 1.7
ἐάω 1.7
αὐλή 1.7
Μαγδαληνή 1.7
πλάνη 1.7
ἐπιτάσσω 1.7
βροντή 1.7
χιλίαρχος 1.7
κοινός 1.7
ἀπολαμβάνω 1.7
κἀκεῖθεν 1.7
ἐξάγω 1.7
ἀναλαμβάνω 1.7
ἀντιλέγω 1.7
θεμέλιος 1.7
ἔπειτα 1.7
γράμμα 1.7
ἐξουθενέω 1.7
λύπη 1.7
παιδεύω 1.7
ἀναστρέφω 1.7
δωρεά 1.7
τίμιος 1.7
εἴδωλον 1.7
καύχησις 1.7
καύχημα 1.7
κλῆσις 1.7
περισσοτέρως 1.7
ἅπαξ 1.7
ζῷον 1.7
ἀνατολή 1.5
χρηματίζω 1.5
Αἴγυπτος 1.5
θνῄσκω 1.5
περίχωρος 1.5
βαπτιστής 1.5
κατακαίω 1.5
περιστερά 1.5
ἀνατέλλω 1.5
μωρός 1.5
ἀρχαῖος 1.5
ὀργίζομαι 1.5
μοιχεύω 1.5
ἀποστρέφω 1.5
ἄδικος 1.5
γωνία 1.5
αὔριον 1.5
καταφρονέω 1.5
ἐμβλέπω 1.5
μεριμνάω 1.5
μέτρον 1.5
θλίβω 1.5
λεπρός 1.5
ὑπαντάω 1.5
παράγω 1.5
κωφός 1.5
κάλαμος 1.5
νήπιος 1.5
μερίζω 1.5
κοσμέω 1.5
διωγμός 1.5
πιπράσκω 1.5
ἀφορίζω 1.5
ἀπιστία 1.5
ἀναγκάζω 1.5
φυτεύω 1.5
ἀπαρνέομαι 1.5
προσλαμβάνομαι 1.5
ἀναφέρω 1.5
μεταξύ 1.5
ἀδύνατος 1.5
συκῆ 1.5
ἀσπασμός 1.5
κοινωνός 1.5
ἀστραπή 1.5
σελήνη 1.5
σάλπιγξ 1.5
ἔλαιον 1.5
κομίζω 1.5
ξένος 1.5
ἐπισκέπτομαι 1.5
ἀφαιρέω 1.5
Γαλιλαῖος 1.5
ἔσω 1.5
φθόνος 1.5
βῆμα 1.5
διαμερίζω 1.5
σχίζω 1.5
κλῆρος 1.5
συζητέω 1.5
προσκαρτερέω 1.5
στήκω 1.5
πηγή 1.5
συγγενής 1.5
πλεονεξία 1.5
ὄντως 1.5
ἰσχύς 1.5
βίος 1.5
ἐπέρχομαι 1.5
πλουτέω 1.5
εἰσάγω 1.5
δεσπότης 1.5
ἐντεῦθεν 1.5
ἐπειδή 1.5
ἄφρων 1.5
καταισχύνω 1.5
ταχέως 1.5
εἴκοσι(ν) 1.5
ἀπολύτρωσις 1.5
Ἰσραηλίτης 1.5
διατρίβω 1.5
πιάζω 1.5
Ἀχαΐα 1.5
ἐπιποθέω 1.5
φύσις 1.5
ἔρις 1.5
ἐνδείκνυμι 1.5
ἔπαινος 1.5
ἐλευθερία 1.5
γαστήρ 1.4
χρυσός 1.4
κλαυθμός 1.4
ἐκκόπτω 1.4
κάτω 1.4
ὕστερος 1.4
Συρία 1.4
πενθέω 1.4
λυχνία 1.4
ὅρκος 1.4
οὐράνιος 1.4
τρέφω 1.4
βρῶσις 1.4
προσπίπτω 1.4
ἔσωθεν 1.4
πύλη 1.4
ἄκανθα 1.4
κλίνη 1.4
σχίσμα 1.4
Θωμᾶς 1.4
δωρεάν 1.4
Σόδομα 1.4
Ἰσκαριώτης 1.4
κόπτω 1.4
κατασκευάζω 1.4
Τύρος 1.4
ᾅδης 1.4
εὐδοκία 1.4
ταπεινός 1.4
ἀποκαθίστημι 1.4
κήρυγμα 1.4
τριάκοντα 1.4
βάθος 1.4
ἐναντίος 1.4
τέταρτος 1.4
χωρέω 1.4
φόνος 1.4
σέβομαι 1.4
ὅραμα 1.4
χωρίζω 1.4
νεανίσκος 1.4
δεῦρο 1.4
κατέναντι 1.4
ἀποδοκιμάζω 1.4
ἐντρέπω 1.4
κινέω 1.4
μεγαλύνω 1.4
γέμω 1.4
ἔξωθεν 1.4
ἀρκέω 1.4
διασκορπίζω 1.4
Καϊάφας 1.4
ἀλέκτωρ 1.4
πατάσσω 1.4
προέρχομαι 1.4
παιδίσκη 1.4
ἐμφανίζω 1.4
ἐγκαταλείπω 1.4
τάσσω 1.4
κύκλῳ 1.4
γεμίζω 1.4
διηγέομαι 1.4
ἅλυσις 1.4
σπουδή 1.4
ἀσέλγεια 1.4
ἐπαισχύνομαι 1.4
συμβαίνω 1.4
εὐλογητός 1.4
παραιτέομαι 1.4
καθαιρέω 1.4
ἄφθαρτος 1.4
δικαίωμα 1.4
ὀκτώ 1.4
κατάγω 1.4
ὀνομάζω 1.4
δάκρυον 1.4
χάριν 1.4
ἀπολογέομαι 1.4
ἀντίκειμαι 1.4
χιλιάς 1.4
ἐκδίκησις 1.4
τάχος 1.4
ὑστέρημα 1.4
ἐκφεύγω 1.4
Κηφᾶς 1.4
ἄνω 1.4
μέντοι 1.4
ἕβδομος 1.4
ζῳοποιέω 1.4
ψεῦδος 1.4
ψεύστης 1.4
αἵρεσις 1.4
Κιλικία 1.4
ζηλόω 1.4
παρρησιάζομαι 1.4
ἀναγκαῖος 1.4
Ἀντιόχεια 1.4
προπέμπω 1.4
φείδομαι 1.4
παρεμβολή 1.4
ἀπολογία 1.4
χράομαι 1.4
χρηστότης 1.4
σφραγίς 1.4
ἀσεβής 1.4
βέβαιος 1.4
πλεονάζω 1.4
ἀπαρχή 1.4
εὐάρεστος 1.4
κοινωνέω 1.4
ἐπιτελέω 1.4
φθείρω 1.4
πόρνος 1.4
παντοκράτωρ 1.4
ἁγνός 1.4
ἄμωμος 1.4
λέων 1.4
Βαβυλών 1.2
παρθένος 1.2
ὀσφύς 1.2
ζώνη 1.2
πρέπω 1.2
προσκόπτω 1.2
νηστεύω 1.2
σκιά 1.2
γέεννα 1.2
ὑποπόδιον 1.2
ἔνοχος 1.2
ἐξαιρέω 1.2
ἐλεημοσύνη 1.2
ἀλείφω 1.2
ὀφειλέτης 1.2
εἰσφέρω 1.2
ἡλικία 1.2
θησαυρίζω 1.2
ῥήγνυμι 1.2
ἐπιδίδωμι 1.2
πλατεῖα 1.2
θάπτω 1.2
κλίνω 1.2
καλύπτω 1.2
εὐκοπώτερος 1.2
θαρσέω 1.2
συνανάκειμαι 1.2
ἰατρός 1.2
νυμφίος 1.2
ὄπισθεν 1.2
ῥίπτω 1.2
Σαμαρίτης 1.2
κτάομαι 1.2
μαστιγόω 1.2
δῶμα 1.2
Σιδών 1.2
πάλαι 1.2
χρηστός 1.2
ὑγιής 1.2
ξηρός 1.2
κραυγάζω 1.2
συντρίβω 1.2
συμβούλιον 1.2
φθάνω 1.2
νότος 1.2
ἄκαρπος 1.2
ἑξήκοντα 1.2
ἀπάτη 1.2
ζύμη 1.2
κλάδος 1.2
κόκκος 1.2
ἀποτίθημι 1.2
κλάσμα 1.2
παράδοσις 1.2
χεῖλος 1.2
βοηθέω 1.2
προσμένω 1.2
ἐπιδείκνυμι 1.2
ἐπιλανθάνομαι 1.2
διαστέλλομαι 1.2
κρεμάννυμι 1.2
τράχηλος 1.2
μακροθυμέω 1.2
σύνδουλος 1.2
ἔνατος 1.2
ἀμπελών 1.2
ἴσος 1.2
εὐώνυμος 1.2
ἀγανακτέω 1.2
Σιών 1.2
πόρνη 1.2
περιτίθημι 1.2
φιμόω 1.2
φονεύς 1.2
κλητός 1.2
γάμος 1.2
πονηρία 1.2
νομικός 1.2
μεστός 1.2
καταπίνω 1.2
ἐκτός 1.2
ἐπισυνάγω 1.2
θόρυβος 1.2
μύρον 1.2
ἄζυμος 1.2
χωρίον 1.2
καθέζομαι 1.2
πυλών 1.2
ταχύ 1.2
πανταχοῦ 1.2
καθαρισμός 1.2
ἀγαθοποιέω 1.2
περιβλέπομαι 1.2
μνῆμα 1.2
ἔκστασις 1.2
διακόσιοι 1.2
πεντήκοντα 1.2
διανοίγω 1.2
ἀτιμάζω 1.2
σύνεσις 1.2
στολή 1.2
στάσις 1.2
συγκαλέω 1.2
ἀπιστέω 1.2
βεβαιόω 1.2
πρωτότοκος 1.2
στρατεύομαι 1.2
πάντως 1.2
ἐπίκειμαι 1.2
ἀξιόω 1.2
μονογενής 1.2
φίλημα 1.2
ἀποδέχομαι 1.2
μυριάς 1.2
οἰκονόμος 1.2
ἀγωνίζομαι 1.2
φλόξ 1.2
ψαλμός 1.2
ὁρίζω 1.2
ὑπομιμνῄσκω 1.2
λαμπρός 1.2
ἕλκω 1.2
Ῥωμαῖος 1.2
ζηλωτής 1.2
ἡμέτερος 1.2
ὅσιος 1.2
καπνός 1.2
ἀεί 1.2
ἐνδυναμόω 1.2
συμβιβάζω 1.2
ἐκπίπτω 1.2
ἀνθρώπινος 1.2
Ῥώμη 1.2
Ἀπολλῶς 1.2
νουθετέω 1.2
ἀήρ 1.2
μνεία 1.2
ἀτιμία 1.2
παράβασις 1.2
ἁγιασμός 1.2
ἐνίστημι 1.2
προΐστημι 1.2
δόκιμος 1.2
δηλόω 1.2
Τίτος 1.2
ἐνέργεια 1.2
μέτωπον 1.2
Σολομών 1.0
μεθερμηνεύω 1.0
προστάσσω 1.0
ὑποδείκνυμι 1.0
ἀποθήκη 1.0
κάμηλος 1.0
ἔνδυμα 1.0
περιάγω 1.0
περισσός 1.0
σαλπίζω 1.0
νίπτω 1.0
μετρέω 1.0
μαργαρίτης 1.0
κρούω 1.0
πνέω 1.0
βρυγμός 1.0
ἀνακλίνω 1.0
ποταπός 1.0
διαπεράω 1.0
ἱνατί 1.0
θερισμός 1.0
νύμφη 1.0
προσφωνέω 1.0
ἐμπίπτω 1.0
σβέννυμι 1.0
ἀργός 1.0
μοιχαλίς 1.0
μέριμνα 1.0
ἀναπληρόω 1.0
πεντακισχίλιοι 1.0
κόφινος 1.0
στάδιος 1.0
διασῴζω 1.0
κοινόω 1.0
χειμών 1.0
κλείς 1.0
πρᾶξις 1.0
ζημιόω 1.0
συλλαλέω 1.0
διαστρέφω 1.0
ἄρσην 1.0
βάρος 1.0
γογγύζω 1.0
Ἰεριχώ 1.0
Ναζαρέθ 1.0
σπήλαιον 1.0
λιθοβολέω 1.0
γεωργός 1.0
στράτευμα 1.0
γαμίζω 1.0
βαρύς 1.0
δάκτυλος 1.0
ὑπόκρισις 1.0
Ζαχαρίας 1.0
Νῶε 1.0
κιβωτός 1.0
μεθύω 1.0
κραυγή 1.0
ἄμπελος 1.0
βαρέω 1.0
ἐμπτύω 1.0
πραιτώριον 1.0
σπεῖρα 1.0
καταπέτασμα 1.0
Κυρηναῖος 1.0
ἕνδεκα 1.0
Ναζαρηνός 1.0
παρατηρέω 1.0
παραδέχομαι 1.0
σωφρονέω 1.0
ἀπορέω 1.0
ἐξαυτῆς 1.0
ἐκφέρω 1.0
ἀναμιμνῄσκω 1.0
πρόφασις 1.0
δίς 1.0
ἀποφέρω 1.0
κατηχέω 1.0
πληροφορέω 1.0
τάξις 1.0
λειτουργία 1.0
ἀπειθής 1.0
βρέφος 1.0
ὕψος 1.0
κέρας 1.0
αἰνέω 1.0
συμβάλλω 1.0
Συμεών 1.0
προκόπτω 1.0
ἐπιστάτης 1.0
λίμνη 1.0
ἄβυσσος 1.0
σιγάω 1.0
σκοπέω 1.0
ἐκζητέω 1.0
βοῦς 1.0
ἀνταποδίδωμι 1.0
αἰσχύνη 1.0
οἰκονομία 1.0
Σαμάρεια 1.0
θεῖον 1.0
πώποτε 1.0
ἀνάθεμα 1.0
κυριεύω 1.0
ἄνομος 1.0
ἐσθής 1.0
ἐνθάδε 1.0
ἐπίγειος 1.0
φαῦλος 1.0
ζήτησις 1.0
Ἑβραϊστί 1.0
ἐραυνάω 1.0
λιθάζω 1.0
ἁγνίζω 1.0
σημαίνω 1.0
ὑπόδειγμα 1.0
μεταλαμβάνω 1.0
Στέφανος 1.0
Σαῦλος 1.0
δουλόω 1.0
ἐκλογή 1.0
ξενίζω 1.0
Μᾶρκος 1.0
νῆσος 1.0
μάταιος 1.0
ἄπειμι 1.0
χάραγμα 1.0
ἐκδέχομαι 1.0
Κόρινθος 1.0
γνώμη 1.0
ταπεινοφροσύνη 1.0
εὔχομαι 1.0
ἀδόκιμος 1.0
ὁμοίωμα 1.0
ἀσέβεια 1.0
ἐριθεία 1.0
δοκιμή 1.0
ὑπερβολή 1.0
ἐξαπατάω 1.0
φθορά 1.0
ἀπεκδέχομαι 1.0
ἀπείθεια 1.0
ἁπλότης 1.0
ἀνυπόκριτος 1.0
σαρκικός 1.0
ἀξίως 1.0
μιμητής 1.0
εἰδωλολάτρης 1.0
πυρόομαι 1.0
πεποίθησις 1.0
νόημα 1.0
ἀγών 1.0
ἐπιφάνεια 1.0
ἀπολείπω 1.0
ἵππος 1.0
πολεμέω 1.0
γένεσις 0.8
ὕπνος 0.8
ἀκριβῶς 0.8
ἔχιδνα 0.8
καταπατέω 0.8
λάμπω 0.8
ταχύς 0.8
βρέχω 0.8
εἰσακούω 0.8
χρῄζω 0.8
ὀλιγόπιστος 0.8
κύων 0.8
χοῖρος 0.8
ἄμμος 0.8
θεμελιόω 0.8
λύκος 0.8
σαπρός 0.8
δυσμή 0.8
πενθερά 0.8
πυρετός 0.8
ὁρμάω 0.8
βόσκω 0.8
Μαθθαῖος 0.8
κράσπεδον 0.8
πήρα 0.8
χαλκός 0.8
ἄργυρος 0.8
κονιορτός 0.8
Ἁλφαῖος 0.8
φορέω 0.8
Βηθσαϊδά 0.8
φορτίον 0.8
ἀνάπαυσις 0.8
ζυγός 0.8
σκορπίζω 0.8
καρποφορέω 0.8
δή 0.8
αἰγιαλός 0.8
σίναπι 0.8
πατρίς 0.8
πτῶμα 0.8
ἄρρωστος 0.8
ὁδηγέω 0.8
τετρακισχίλιοι 0.8
σπυρίς 0.8
ἐπισκιάζω 0.8
συμφωνέω 0.8
στρώννυμι 0.8
ἐπιβαίνω 0.8
σείω 0.8
θηλάζω 0.8
φύλλον 0.8
ἀποδημέω 0.8
θαυμαστός 0.8
ὑβρίζω 0.8
ἐπιγραφή 0.8
πτέρυξ 0.8
ἀετός 0.8
σκοτίζομαι 0.8
βδέλυγμα 0.8
χρονίζω 0.8
λαμπάς 0.8
σκληρός 0.8
καταράομαι 0.8
καταφιλέω 0.8
διαρρήγνυμι 0.8
κολαφίζω 0.8
παίω 0.8
ἀπέναντι 0.8
ἐκδύω 0.8
Βαραββᾶς 0.8
συσταυρόομαι 0.8
παραπορεύομαι 0.8
παρασκευή 0.8
ἀνακράζω 0.8
κράβαττος 0.8
χαλάω 0.8
Λευί 0.8
μάστιξ 0.8
διεγείρω 0.8
δαπανάω 0.8
ἀρχισυνάγωγος 0.8
ἐλαύνω 0.8
πωρόω 0.8
ἀποτάσσομαι 0.8
λανθάνω 0.8
στενάζω 0.8
ἀποκόπτω 0.8
περίκειμαι 0.8
χρῆμα 0.8
βάτος 0.8
ἐξαίφνης 0.8
συντελέω 0.8
χειροποίητος 0.8
Ἀλέξανδρος 0.8
ἐπιγράφω 0.8
εὐσχήμων 0.8
τρόμος 0.8
συνεργέω 0.8
καθεξῆς 0.8
ἐναντίον 0.8
διαμένω 0.8
Ἀαρών 0.8
ἄμεμπτος 0.8
καθότι 0.8
ἀγαλλίασις 0.8
ὑπερήφανος 0.8
ἐμπίμπλημι 0.8
συγχαίρω 0.8
ὄγδοος 0.8
σπεύδω 0.8
δόγμα 0.8
νηστεία 0.8
ῥομφαία 0.8
σωτήριος 0.8
μεταδίδωμι 0.8
Ἀδάμ 0.8
εἶδος 0.8
χρίω 0.8
μέτοχος 0.8
διαπορεύομαι 0.8
κόλπος 0.8
ἑξῆς 0.8
ἱματισμός 0.8
ὑπολαμβάνω 0.8
συναντάω 0.8
πατέω 0.8
ὅδε 0.8
μερίς 0.8
συνευδοκέω 0.8
περιζώννυμι 0.8
διαφθείρω 0.8
ἐπέχω 0.8
ἡσυχάζω 0.8
βουλεύομαι 0.8
συνεσθίω 0.8
αἰσχύνομαι 0.8
μεθίστημι 0.8
ἐγκακέω 0.8
ἐκδικέω 0.8
στῆθος 0.8
λείπω 0.8
πανουργία 0.8
ἀκαταστασία 0.8
παγίς 0.8
στρατηγός 0.8
διατίθεμαι 0.8
βραχύς 0.8
ἔχθρα 0.8
δικαίως 0.8
ἔμφοβος 0.8
ἐξηγέομαι 0.8
ἀνόητος 0.8
σκηνόω 0.8
ἐλευθερόω 0.8
λούω 0.8
τεκνίον 0.8
παράκλητος 0.8
ὅπλον 0.8
σύρω 0.8
Παμφυλία 0.8
ἐξαλείφω 0.8
Ἁνανίας 0.8
παραγγελία 0.8
ἀλλάσσω 0.8
κακόω 0.8
ἔπειμι 0.8
μετατίθημι 0.8
Δαμασκός 0.8
μεταπέμπομαι 0.8
Κύπρος 0.8
σιδηροῦς 0.8
Ἰκόνιον 0.8
εἴσοδος 0.8
ὑετός 0.8
Σίλας 0.8
ζήτημα 0.8
εἰδωλόθυτον 0.8
Τρῳάς 0.8
Ἀκύλας 0.8
ἀντιτάσσομαι 0.8
Ἀρίσταρχος 0.8
Γάϊος 0.8
Τυχικός 0.8
μαρτύρομαι 0.8
ἐπίσκοπος 0.8
ἀσφαλής 0.8
στοιχέω 0.8
προσφορά 0.8
ἐγκόπτω 0.8
ἄνεσις 0.8
προγινώσκω 0.8
ὁποῖος 0.8
ὀξύς 0.8
εἴπερ 0.8
κενόω 0.8
θνητός 0.8
ἐφάπαξ 0.8
ἀφορμή 0.8
οἰκέω 0.8
δουλεία 0.8
υἱοθεσία 0.8
οἰκτιρμός 0.8
φιλαδελφία 0.8
εἰκῇ 0.8
λειτουργός 0.8
ὑπερέχω 0.8
ὀνειδισμός 0.8
φυσιόω 0.8
πορνεύω 0.8
ἐπιταγή 0.8
μετέχω 0.8
ὑπερβάλλω 0.8
ὁμολογία 0.8
ὑπόστασις 0.8
μεσίτης 0.8
στοιχεῖον 0.8
περιποίησις 0.8
ᾠδή 0.8
ᾄδω 0.8
καίπερ 0.8
ἐπιεικής 0.8
νήφω 0.8
μῦθος 0.8
ἐκτρέπομαι 0.8
βέβηλος 0.8
χίλιοι 0.8
σφάζω 0.8
πέτομαι 0.8
φιάλη 0.8
Ἰεσσαί 0.7
ὄναρ 0.7
λάθρᾳ 0.7
Βηθλέεμ 0.7
ἀνακάμπτω 0.7
γέννημα 0.7
ἐκπειράζω 0.7
δίκτυον 0.7
προβαίνω 0.7
παραλυτικός 0.7
πραΰς 0.7
ἅλας 0.7
μωραίνω 0.7
ὅλως 0.7
ἀντίδικος 0.7
ἐθνικός 0.7
ἀφανίζω 0.7
ἀριστερός 0.7
ῥύμη 0.7
ταμεῖον 0.7
πῆχυς 0.7
ἀντέχομαι 0.7
δόμα 0.7
σῦκον 0.7
ἅρπαξ 0.7
κῦμα 0.7
ἐνθύμησις 0.7
θορυβέω 0.7
κοράσιον 0.7
ἐμβριμάομαι 0.7
σκύλλω 0.7
ἐκτινάσσω 0.7
Γόμορρα 0.7
Βαρθολομαῖος 0.7
Βεελζεβούλ 0.7
θρηνέω 0.7
ὀρχέομαι 0.7
σάκκος 0.7
συνετός 0.7
στάχυς 0.7
καταδικάζω 0.7
ἐρημόομαι 0.7
περίσσευμα 0.7
πέρας 0.7
βασίλισσα 0.7
ἄνυδρος 0.7
συμπνίγω 0.7
πρόσκαιρος 0.7
κατασκηνόω 0.7
ζυμόω 0.7
μαθητεύω 0.7
λάχανον 0.7
ἐκριζόω 0.7
βλαστάνω 0.7
συντέλεια 0.7
ἄτιμος 0.7
τετραάρχης 0.7
ἀσύνετος 0.7
κακολογέω 0.7
ὁδηγός 0.7
ἐκλύομαι 0.7
ἐρημία 0.7
μεταμορφόομαι 0.7
γονυπετέω 0.7
μύλος 0.7
ἕνεκα 0.7
θῆλυς 0.7
ψευδομαρτυρέω 0.7
κτῆμα 0.7
κατακυριεύω 0.7
πῶλος 0.7
ὡσαννά 0.7
μεταμέλομαι 0.7
πύργος 0.7
φραγμός 0.7
ἀμελέω 0.7
ταῦρος 0.7
πρωτοκλισία 0.7
πρωτοκαθεδρία 0.7
προσήλυτος 0.7
ἀποδεκατόω 0.7
ὀστέον 0.7
τάφος 0.7
Ἅβελ 0.7
ἄκρον 0.7
ὠδίν 0.7
εὖ 0.7
συμβουλεύω 0.7
γένημα 0.7
περίλυπος 0.7
ποίμνη 0.7
αὐτοῦ 0.7
ὑμνέω 0.7
ἀποσπάω 0.7
λαλιά 0.7
εἴωθα 0.7
κόκκινος 0.7
περισσῶς 0.7
κρανίον 0.7
ὄξος 0.7
μίγνυμι 0.7
Ἁριμαθαία 0.7
πλάνος 0.7
σινδών 0.7
ὀψέ 0.7
ἱμάς 0.7
κακοποιέω 0.7
ἁμάρτημα 0.7
ἥμισυς 0.7
χλωρός 0.7
βαπτισμός 0.7
ὀρθῶς 0.7
εἰρηνεύω 0.7
συμπορεύομαι 0.7
ἀποστερέω 0.7
νεότης 0.7
μεσονύκτιον 0.7
ἀγρυπνέω 0.7
παραφέρω 0.7
θερμαίνομαι 0.7
ἄρωμα 0.7
παρακολουθέω 0.7
ἐπακολουθέω 0.7
κράτιστος 0.7
ὀπτασία 0.7
Ἐλισάβετ 0.7
στεῖρα 0.7
λαγχάνω 0.7
θυμίαμα 0.7
ταπείνωσις 0.7
ἐπιφαίνω 0.7
κραταιόομαι 0.7
ἀφόβως 0.7
εὐλαβής 0.7
ἀπόκρισις 0.7
ὀψώνιον 0.7
Ἅννας 0.7
σκολιός 0.7
δεκτός 0.7
ἦχος 0.7
ἀποβαίνω 0.7
παραλύομαι 0.7
καθίημι 0.7
μήγε 0.7
ἔντιμος 0.7
σπουδαίως 0.7
ἔνδοξος 0.7
ἐκμάσσω 0.7
κατακλίνω 0.7
ἡδονή 0.7
πλέω 0.7
συναρπάζω 0.7
διαπορέω 0.7
προσάγω 0.7
ἀποκρύπτω 0.7
ἑβδομήκοντα 0.7
κτῆνος 0.7
ὑποδέχομαι 0.7
κοίτη 0.7
διαδίδωμι 0.7
ἐργασία 0.7
κῆπος 0.7
πολίτης 0.7
ἐκλείπω 0.7
οἰκέτης 0.7
Λάζαρος 0.7
δειπνέω 0.7
ἀπόκειμαι 0.7
σουδάριον 0.7
ἐπισκοπή 0.7
μηνύω 0.7
κυκλόω 0.7
αἰχμαλωτίζω 0.7
ἄστρον 0.7
ἐπιφωνέω 0.7
ἄτοπος 0.7
παρακύπτω 0.7
βαθύς 0.7
διερμηνεύω 0.7
ψηλαφάω 0.7
ἀμνός 0.7
ἐλάσσων 0.7
ὁμοῦ 0.7
μάχομαι 0.7
γογγυσμός 0.7
οὐδέπω 0.7
ἀρεστός 0.7
λοιδορέω 0.7
μαίνομαι 0.7
περιΐστημι 0.7
ὀσμή 0.7
λατρεία 0.7
μιαίνω 0.7
διάλεκτος 0.7
ἀποστολή 0.7
συγχέω 0.7
ἀποδείκνυμι 0.7
ἄγνοια 0.7
ἀρχηγός 0.7
προορίζω 0.7
δημόσιος 0.7
τετρακόσιοι 0.7
βλάσφημος 0.7
λόγιον 0.7
ἀπωθέομαι 0.7
μετακαλέομαι 0.7
ἐκτίθημι 0.7
κατάπαυσις 0.7
πικρία 0.7
ἐπίθεσις 0.7
σύνδεσμος 0.7
ἄφωνος 0.7
Σαούλ 0.7
τεῖχος 0.7
ἐπιβουλή 0.7
ἑρπετόν 0.7
κατασείω 0.7
ἀποπλέω 0.7
Βενιαμίν 0.7
ἔξειμι 0.7
Λύστρα 0.7
μόλις 0.7
ἐμμένω 0.7
Σιλᾶς 0.7
Μακεδών 0.7
Φίλιπποι 0.7
ἀνίημι 0.7
ποιητής 0.7
σκληρύνω 0.7
ἐγκαλέω 0.7
Θεσσαλονικεύς 0.7
Φῆλιξ 0.7
Φῆστος 0.7
ἐντυγχάνω 0.7
παραχειμάζω 0.7
περιαιρέω 0.7
πού 0.7
βάρβαρος 0.7
ἀδιαλείπτως 0.7
ἀόρατος 0.7
φθαρτός 0.7
στενοχωρία 0.7
ἀφθαρσία 0.7
προσωπολημψία 0.7
Σάρρα 0.7
περισσεία 0.7
σάρκινος 0.7
ἐνοικέω 0.7
συγκληρονόμος 0.7
φύραμα 0.7
πρόσκομμα 0.7
ἐπιτυγχάνω 0.7
κάμπτω 0.7
πταίω 0.7
συγκοινωνός 0.7
διάφορος 0.7
ψάλλω 0.7
προγράφω 0.7
εὐπρόσδεκτος 0.7
ἀγαθωσύνη 0.7
ἀνέγκλητος 0.7
ψυχικός 0.7
γάλα 0.7
ἐποικοδομέω 0.7
ὄφελον 0.7
ὄλεθρος 0.7
ἔνι 0.7
εἰδωλολατρία 0.7
αἰσχρός 0.7
κιθάρα 0.7
παραμένω 0.7
Γαλατία 0.7
τηλικοῦτος 0.7
Σιλουανός 0.7
πλεονεκτέω 0.7
θαρρέω 0.7
μάχη 0.7
γνήσιος 0.7
πρόκειμαι 0.7
ὑποταγή 0.7
ἐπιχορηγέω 0.7
φρουρέω 0.7
στῦλος 0.7
κατάρα 0.7
ἐξαγοράζω 0.7
κυριότης 0.7
Λαοδίκεια 0.7
πληροφορία 0.7
πλουσίως 0.7
ἀνυπότακτος 0.7
κτίσμα 0.7
γυμνάζω 0.7
ἄσπιλος 0.7
ἀντιλογία 0.7
ἀμίαντος 0.7
ζόφος 0.7
πέμπτος 0.7
δράκων 0.7
δεκατέσσαρες 0.5
μνηστεύομαι 0.5
ἐπάν 0.5
ἐξετάζω 0.5
μάγος 0.5
Ἰερεμίας 0.5
Ναζαρέτ 0.5
τρίβος 0.5
μέλι 0.5
ἀκρίς 0.5
ἄσβεστος 0.5
ἄγριος 0.5
Δεκάπολις 0.5
ἁλιεύς 0.5
μαλακία 0.5
μόδιος 0.5
ἀποστάσιον 0.5
παρεκτός 0.5
μοιχάομαι 0.5
ἀγγαρεύω 0.5
πλατύς 0.5
διορύσσω 0.5
ἀρκετός 0.5
φωτεινός 0.5
ἀμφιέννυμι 0.5
διαβλέπω 0.5
συλλέγω 0.5
ἀποχωρέω 0.5
σταφυλή 0.5
λέπρα 0.5
στέγη 0.5
ἐξώτερος 0.5
ἀλώπηξ 0.5
γαλήνη 0.5
δειλός 0.5
κρημνός 0.5
ἀγέλη 0.5
ὑπάντησις 0.5
ἀπαίρω 0.5
συντηρέω 0.5
νυμφών 0.5
ἐπίβλημα 0.5
τελώνιον 0.5
ἀσκός 0.5
καταγελάω 0.5
διαφημίζω 0.5
ἀνεκτός 0.5
ἀκέραιος 0.5
ἀριθμέω 0.5
ἄνευ 0.5
δεσμωτήριον 0.5
αὐλέω 0.5
μαλακός 0.5
σποδός 0.5
βόθυνος 0.5
σπόριμος 0.5
τίλλω 0.5
Ἰωνᾶς 0.5
σαρόω 0.5
καυματίζω 0.5
πνίγω 0.5
κάμινος 0.5
πολύτιμος 0.5
πίναξ 0.5
Ἡρῳδιάς 0.5
ἀποκεφαλίζω 0.5
κοπάζω 0.5
Γεννησαρέτ 0.5
ἔνταλμα 0.5
πόρρω 0.5
ἀκυρόω 0.5
κυλλός 0.5
κατισχύω 0.5
κῆνσος 0.5
ἐννέα 0.5
ποσάκις 0.5
ὀφειλή 0.5
μύριοι 0.5
σκληροκαρδία 0.5
δυσκόλως 0.5
ἑκατονταπλασίων 0.5
καύσων 0.5
ἑταῖρος 0.5
ἐπίτροπος 0.5
ὄνος 0.5
Βηθφαγή 0.5
συντάσσω 0.5
καθέδρα 0.5
κολλυβιστής 0.5
ληνός 0.5
ὀρύσσω 0.5
ἐκδίδωμι 0.5
ἄριστον 0.5
Ἡρῳδιανοί 0.5
δεσμεύω 0.5
ἁρπαγή 0.5
διπλοῦς 0.5
ὡραῖος 0.5
ἐρήμωσις 0.5
τρώγω 0.5
θροέομαι 0.5
κατακλυσμός 0.5
θέρος 0.5
φέγγος 0.5
ἀπάντησις 0.5
ὀκνηρός 0.5
μνημόσυνον 0.5
πρόθυμος 0.5
ἀδημονέω 0.5
ὠτίον 0.5
λεγιών 0.5
καταμαρτυρέω 0.5
δῆλος 0.5
πλέκω 0.5
σπόγγος 0.5
Γολγοθᾶ 0.5
ἐντυλίσσω 0.5
ἀποκυλίω 0.5
θαμβέομαι 0.5
σπαράσσω 0.5
φανερῶς 0.5
πάντοθεν 0.5
πώρωσις 0.5
πλοιάριον 0.5
Ἰσκαριώθ 0.5
σπόρος 0.5
ἀπόκρυφος 0.5
λαῖλαψ 0.5
συνακολουθέω 0.5
τρέμω 0.5
ὑποδέομαι 0.5
ἐνέχω 0.5
μεγιστάν 0.5
ἡδέως 0.5
εὐκαιρέω 0.5
συντρέχω 0.5
περιφέρω 0.5
ἀφροσύνη 0.5
πτύω 0.5
ἐκθαμβέομαι 0.5
προστρέχω 0.5
ἀρτύω 0.5
ἀποβάλλω 0.5
ἐξανίστημι 0.5
μακράν 0.5
γαζοφυλάκιον 0.5
λεπτόν 0.5
θυρωρός 0.5
προλαμβάνω 0.5
πολυτελής 0.5
κατάλυμα 0.5
συναποθνῄσκω 0.5
αββα 0.5
ἀσφαλῶς 0.5
περικαλύπτω 0.5
ῥάπισμα 0.5
ἀχειροποίητος 0.5
ἐκπνέω 0.5
πορφύρα 0.5
διαγίνομαι 0.5
ὕστερον 0.5
ἀσφάλεια 0.5
ἐπιχειρέω 0.5
πρεσβύτης 0.5
δούλη 0.5
βραχίων 0.5
ἐπιβλέπω 0.5
ἀντιλαμβάνομαι 0.5
δυνάστης 0.5
κατευθύνω 0.5
λύτρωσις 0.5
πατριά 0.5
ὀδυνάομαι 0.5
Πόντιος 0.5
Ἑνώχ 0.5
θάμβος 0.5
πλύνω 0.5
συγκλείω 0.5
νομοδιδάσκαλος 0.5
προδότης 0.5
σκάπτω 0.5
σύνειμι 0.5
καταπίπτω 0.5
κινδυνεύω 0.5
συμπληρόω 0.5
δεσμόν 0.5
θεραπεία 0.5
ἔξοδος 0.5
μεγαλειότης 0.5
διαγγέλλω 0.5
εὔθετος 0.5
σκορπίος 0.5
βαλλάντιον 0.5
περιπίπτω 0.5
Λευίτης 0.5
ἐπιβιβάζω 0.5
Μάρθα 0.5
μαστός 0.5
ἀριστάω 0.5
ποίμνιον 0.5
ἀπαλλάσσω 0.5
παλαιόω 0.5
μεθύσκομαι 0.5
ἀνορθόω 0.5
ἴασις 0.5
γείτων 0.5
φρέαρ 0.5
μόσχος 0.5
ἐπαινέω 0.5
βάπτω 0.5
διαβαίνω 0.5
περιποιέομαι 0.5
ζῳογονέω 0.5
ἆρα 0.5
μοιχός 0.5
εὐγενής 0.5
καταξιόω 0.5
τοίνυν 0.5
φόρος 0.5
μέθη 0.5
συντίθεμαι 0.5
ἀνάμνησις 0.5
ἐξουσιάζω 0.5
πρεσβυτέριον 0.5
διΐστημι 0.5
ἀναπέμπω 0.5
αἴτημα 0.5
παράδεισος 0.5
ὀθόνιον 0.5
λυτρόομαι 0.5
ὁμιλέω 0.5
ἑσπέρα 0.5
δέκατος 0.5
ἑρμηνεύω 0.5
Κανά 0.5
λίθινος 0.5
Νικόδημος 0.5
ἅλλομαι 0.5
ἐχθές 0.5
βασιλικός 0.5
στοά 0.5
Τιβεριάς 0.5
πόσις 0.5
μάννα 0.5
ὄψις 0.5
διασπορά 0.5
ἀποσυνάγωγος 0.5
παροιμία 0.5
Δίδυμος 0.5
δεκαπέντε 0.5
παραμυθέομαι 0.5
τυφλόω 0.5
ὅμως 0.5
τάχιον 0.5
ψῦχος 0.5
κατηγορία 0.5
συνήθεια 0.5
πορφυροῦς 0.5
πλευρά 0.5
οἶμαι 0.5
ὑπερῷον 0.5
Ἰοῦστος 0.5
ἀποφθέγγομαι 0.5
Φρυγία 0.5
πεντηκοστή 0.5
ἄφνω 0.5
προοράω 0.5
ὅρασις 0.5
πατριάρχης 0.5
στερεόω 0.5
Σολομῶν 0.5
εἴσειμι 0.5
προχειρίζομαι 0.5
Σαμουήλ 0.5
ἰδιώτης 0.5
τήρησις 0.5
Κύπριος 0.5
ἀπειλή 0.5
βία 0.5
πειθαρχέω 0.5
Ἑλληνιστής 0.5
Ἑβραῖος 0.5
ψευδής 0.5
νεανίας 0.5
Φαραώ 0.5
ἔντρομος 0.5
πάροικος 0.5
Αἰγύπτιος 0.5
ὑπήκοος 0.5
κείρω 0.5
σφαγή 0.5
Ταρσός 0.5
Ἰόππη 0.5
τετράπους 0.5
παρασκευάζω 0.5
Κλαύδιος 0.5
Χριστιανός 0.5
Φοινίκη 0.5
συμπαραλαμβάνω 0.5
δῆμος 0.5
ἀνθύπατος 0.5
λειτουργέω 0.5
δρόμος 0.5
ὑπηρετέω 0.5
ὑπονοέω 0.5
σχεδόν 0.5
ἀνάγνωσις 0.5
Δέρβη 0.5
ἐπιστηρίζω 0.5
ἐκπλέω 0.5
Θυάτειρα 0.5
προθυμία 0.5
Θεσσαλονίκη 0.5
ἀναστατόω 0.5
τέχνη 0.5
Ἀθῆναι 0.5
ἀδίκημα 0.5
Ἰταλία 0.5
εὐχή 0.5
ἀκριβέστερον 0.5
περιέρχομαι 0.5
τεχνίτης 0.5
Ἔραστος 0.5
ἀργυροῦς 0.5
Τρόφιμος 0.5
Μίλητος 0.5
καταφέρω 0.5
ὑποστέλλω 0.5
ἑτοίμως 0.5
εὐαγγελιστής 0.5
ἡσυχία 0.5
πατρῷος 0.5
φάσκω 0.5
ἀπρόσκοπος 0.5
ἐγκράτεια 0.5
ἄλογος 0.5
κέντρον 0.5
θρησκεία 0.5
βούλημα 0.5
δίκη 0.5
ἁγιωσύνη 0.5
προτίθεμαι 0.5
εὐοδόομαι 0.5
πάθος 0.5
συμμαρτυρέω 0.5
παραβάτης 0.5
φράσσω 0.5
ἐκκλίνω 0.5
ἰός 0.5
διαστολή 0.5
ἔνδειξις 0.5
ἴχνος 0.5
νεκρόω 0.5
καταλλαγή 0.5
καταλλάσσω 0.5
προσαγωγή 0.5
παρακοή 0.5
συζάω 0.5
ματαιότης 0.5
καθό 0.5
γυμνότης 0.5
Ἠσαῦ 0.5
μενοῦνγε 0.5
παραζηλόω 0.5
κατακαυχάομαι 0.5
προνοέω 0.5
κῶμος 0.5
εὐσχημόνως 0.5
δυνατέω 0.5
διάκρισις 0.5
κλίμα 0.5
φιλοτιμέομαι 0.5
Πρίσκα 0.5
συναιχμάλωτος 0.5
πλουτίζω 0.5
μωρία 0.5
μετασχηματίζω 0.5
εἰλικρίνεια 0.5
πλεονέκτης 0.5
ἑδραῖος 0.5
μολύνω 0.5
στέγω 0.5
ὑποφέρω 0.5
νουθεσία 0.5
ἐνεργής 0.5
ἀρραβών 0.5
ἐπιβαρέω 0.5
τοὐναντίον 0.5
εὐωδία 0.5
μέλαν 0.5
μόχθος 0.5
οἰκεῖος 0.5
κατενώπιον 0.5
ὑπεράνω 0.5
συνεγείρω 0.5
ἀπαλλοτριόομαι 0.5
ὑπερεκπερισσοῦ 0.5
πλάτος 0.5
σκοτόομαι 0.5
ἀνήκω 0.5
ἀσωτία 0.5
συγκοινωνέω 0.5
ἀπατάω 0.5
παιδεία 0.5
θώραξ 0.5
κέρδος 0.5
αἱρέομαι 0.5
σεμνός 0.5
ἀρετή 0.5
Ἐπαφρᾶς 0.5
θιγγάνω 0.5
πικραίνω 0.5
Λουκᾶς 0.5
Δημᾶς 0.5
πόνος 0.5
μιμέομαι 0.5
ἀστοχέω 0.5
κῆρυξ 0.5
σεμνότης 0.5
φιλόξενος 0.5
ἀνεπίλημπτος 0.5
τυφόομαι 0.5
σώφρων 0.5
ὀρέγομαι 0.5
νηφάλιος 0.5
ὠφέλιμος 0.5
ὑπόμνησις 0.5
κακοπαθέω 0.5
εὔχρηστος 0.5
στερεός 0.5
μεγαλωσύνη 0.5
μισθαποδοσία 0.5
δίστομος 0.5
Μελχισέδεκ 0.5
μετάθεσις 0.5
παρεπίδημος 0.5
Κάϊν 0.5
πένθος 0.5
καταλαλέω 0.5
Βαλαάμ 0.5
ἀντίχριστος 0.5
Ἄλφα 0.5
0.5
χάλαζα 0.5
μεσουράνημα 0.5
βασανισμός 0.5
διάδημα 0.5
Ἐλιακίμ 0.3
Ἑσρώμ 0.3
Μανασσῆς 0.3
Ἀμώς 0.3
Ζοροβαβέλ 0.3
Ναασσών 0.3
Σαλαθιήλ 0.3
Ἀμιναδάβ 0.3
Φαρές 0.3
Ἀβιά 0.3
δειγματίζω 0.3
ἐνθυμέομαι 0.3
σμύρνα 0.3
ἀκριβόω 0.3
λίβανος 0.3
ὀδυρμός 0.3
δερμάτινος 0.3
ἄχυρον 0.3
ἀξίνη 0.3
ἅλων 0.3
πτύον 0.3
πτερύγιον 0.3
σεληνιάζομαι 0.3
Νεφθαλίμ 0.3
βάσανος 0.3
Ναζαρά 0.3
Ζαβουλών 0.3
ἐλεήμων 0.3
ἁλίζω 0.3
μέλας 0.3
κοδράντης 0.3
κεραία 0.3
ῥαπίζω 0.3
δανείζω 0.3
σιαγών 0.3
ἐπιούσιος 0.3
σκυθρωπός 0.3
ὀφείλημα 0.3
μαμωνᾶς 0.3
κλίβανος 0.3
σκοτεινός 0.3
ἁπλοῦς 0.3
κρίνον 0.3
νήθω 0.3
σής 0.3
κάρφος 0.3
δοκός 0.3
στενός 0.3
τρίβολος 0.3
πτῶσις 0.3
ἑκατόνταρχος 0.3
δεινῶς 0.3
πυρέσσω 0.3
κατασκήνωσις 0.3
φωλεός 0.3
χαλεπός 0.3
ῥάκος 0.3
ἄγναφος 0.3
φήμη 0.3
αὐλητής 0.3
Θαδδαῖος 0.3
Καναναῖος 0.3
ἐπανίσταμαι 0.3
οἰκιακός 0.3
ἀσσάριον 0.3
στρουθίον 0.3
ψυχρός 0.3
μόνον 0.3
βιάζω 0.3
οἰνοπότης 0.3
γεννητός 0.3
φάγος 0.3
Χοραζίν 0.3
ἐλαφρός 0.3
φορτίζω 0.3
βεβηλόω 0.3
νῖκος 0.3
λίνον 0.3
κατάγνυμι 0.3
διαρπάζω 0.3
σχολάζω 0.3
Νινευίτης 0.3
βαρέως 0.3
καμμύω 0.3
παχύνομαι 0.3
πετρῶδες 0.3
ἐξανατέλλω 0.3
ἔμπορος 0.3
ἄλευρον 0.3
σάτον 0.3
διασαφέω 0.3
μεταίρω 0.3
τέκτων 0.3
γενέσια 0.3
πεζῇ 0.3
καταποντίζομαι 0.3
φάντασμα 0.3
διστάζω 0.3
ἀφεδρών 0.3
μάτην 0.3
κλοπή 0.3
ἄνιπτος 0.3
μοιχεία 0.3
παραβαίνω 0.3
ψευδομαρτυρία 0.3
ψίξ 0.3
κυνάριον 0.3
νῆστις 0.3
ἰχθύδιον 0.3
στυγνάζω 0.3
ἵλεως 0.3
ἀντάλλαγμα 0.3
ἀδυνατέω 0.3
ἔνθεν 0.3
συστρέφω 0.3
πέλαγος 0.3
μονόφθαλμος 0.3
ἐνενήκοντα 0.3
ὀνικός 0.3
ἑπτάκις 0.3
παρακούω 0.3
συναίρω 0.3
τάλαντον 0.3
εὐνοῦχος 0.3
συζεύγνυμι 0.3
ῥαφίς 0.3
παλιγγενεσία 0.3
ἑνδέκατος 0.3
κατεξουσιάζω 0.3
λύτρον 0.3
ὄμμα 0.3
ὑποζύγιον 0.3
καταστρέφω 0.3
αἶνος 0.3
ἐπανάγω 0.3
αὐλίζομαι 0.3
συνθλάομαι 0.3
λικμάω 0.3
ὦμος 0.3
πλατύνω 0.3
ἡδύοσμον 0.3
κονιάω 0.3
ἐντός 0.3
ἀκρασία 0.3
ὄρνις 0.3
κολοβόω 0.3
ἀλήθω 0.3
ἁπαλός 0.3
ἐκφύω 0.3
ψευδόχριστος 0.3
διχοτομέω 0.3
νυστάζω 0.3
τόκος 0.3
ἀχρεῖος 0.3
ἔριφος 0.3
κόλασις 0.3
ἐνταφιάζω 0.3
καταχέω 0.3
εὐκαιρία 0.3
ἀλάβαστρον 0.3
τρύβλιον 0.3
ἐμβάπτω 0.3
Γεθσημανί 0.3
ψευδόμαρτυς 0.3
πικρῶς 0.3
κεραμεύς 0.3
ἀθῷος 0.3
πρωΐα 0.3
φραγελλόω 0.3
χλαμύς 0.3
ἐπίσημος 0.3
λεμά 0.3
χολή 0.3
σαβαχθάνι 0.3
κουστωδία 0.3
λατομέω 0.3
προσκυλίω 0.3
ἀσφαλίζω 0.3
χιών 0.3
ἐπιφώσκω 0.3
ἀμέριμνος 0.3
Ἱεροσολυμίτης 0.3
μισθωτός 0.3
δύνω 0.3
ἐξορύσσω 0.3
δρέπανον 0.3
ἐπιλύω 0.3
αὐτόματος 0.3
πρύμνα 0.3
πέδη 0.3
δαμάζω 0.3
διασπάω 0.3
ἱματίζω 0.3
Γερασηνός 0.3
ὁρκίζω 0.3
ἀλαλάζω 0.3
Ἰάϊρος 0.3
ῥύσις 0.3
θυγάτριον 0.3
Ἰωσῆς 0.3
σανδάλιον 0.3
χοῦς 0.3
εὔκαιρος 0.3
κατακλάω 0.3
Βηθσαϊδάν 0.3
Ἑλληνίς 0.3
ἄλαλος 0.3
ἔκφοβος 0.3
λευκαίνω 0.3
συσπαράσσω 0.3
ἐναγκαλίζομαι 0.3
προσκολλάομαι 0.3
προσαίτης 0.3
ραββουνι 0.3
ὁλοκαύτωμα 0.3
ὑστέρησις 0.3
ἀποπλανάω 0.3
πιστικός 0.3
νάρδος 0.3
τριακόσιοι 0.3
ἐνταφιασμός 0.3
κεράμιον 0.3
εὐκαίρως 0.3
ἀπαντάω 0.3
ἀνάγαιον 0.3
σπάομαι 0.3
ὠτάριον 0.3
συγκάθημαι 0.3
ἀναθεματίζω 0.3
ἀνασείω 0.3
ἐνδιδύσκω 0.3
Ῥοῦφος 0.3
ἀκάνθινος 0.3
βουλευτής 0.3
Σαλώμη 0.3
δωρέομαι 0.3
συναναβαίνω 0.3
συντόμως 0.3
ἐξαγγέλλω 0.3
μορφή 0.3
βλάπτω 0.3
Θεόφιλος 0.3
ἔναντι 0.3
ἐφοράω 0.3
ἱερατεία 0.3
Γαβριήλ 0.3
φρόνησις 0.3
χαριτόω 0.3
σκιρτάω 0.3
ὀρεινός 0.3
τελείωσις 0.3
μακαρίζω 0.3
ὁσιότης 0.3
συγγένεια 0.3
προπορεύομαι 0.3
διαλαλέω 0.3
ἀπογράφω 0.3
ἡγεμονεύω 0.3
ἀπογραφή 0.3
περιλάμπω 0.3
ἀνευρίσκω 0.3
φάτνη 0.3
στρατιά 0.3
προφῆτις 0.3
Ἀσήρ 0.3
ζεῦγος 0.3
ὀγδοήκοντα 0.3
μήτρα 0.3
ἀναζητέω 0.3
διατηρέω 0.3
κατακλείω 0.3
συκοφαντέω 0.3
βουνός 0.3
τραχύς 0.3
σωματικός 0.3
εἵνεκεν 0.3
Σιδώνιος 0.3
βυθίζω 0.3
ζωγρέω 0.3
περιέχω 0.3
ὑποχωρέω 0.3
δοχή 0.3
ἄνοια 0.3
ἐπηρεάζω 0.3
ἀπαιτέω 0.3
τρυγάω 0.3
οἰκτίρμων 0.3
ἀχάριστος 0.3
ἐνοχλέω 0.3
ἀνακαθίζω 0.3
τρυφή 0.3
πεντακόσιοι 0.3
χρεοφειλέτης 0.3
Ἰωάννα 0.3
ἀποπνίγω 0.3
φύω 0.3
διοδεύω 0.3
κλύδων 0.3
ἀποτινάσσω 0.3
ἀναλίσκω 0.3
ἐπαναπαύομαι 0.3
ἀναδείκνυμι 0.3
ἐγγράφω 0.3
ἐπιμελέομαι 0.3
ἐπανέρχομαι 0.3
συναντιλαμβάνομαι 0.3
πανοπλία 0.3
ἐνεδρεύω 0.3
ἄδηλος 0.3
ἀνάπτω 0.3
ἀναλύω 0.3
δεκαοκτώ 0.3
Σιλωάμ 0.3
παντελής 0.3
ἀνακύπτω 0.3
ἀποτελέω 0.3
βορρᾶς 0.3
πορεία 0.3
ἀνάπηρος 0.3
ἀνταποκρίνομαι 0.3
ἀνασπάω 0.3
ἀνταπόδομα 0.3
ψηφίζω 0.3
πρεσβεία 0.3
διαγογγύζω 0.3
διαιρέω 0.3
ἀναζάω 0.3
ἐπαιτέω 0.3
φιλάργυρος 0.3
ἐκμυκτηρίζω 0.3
ἕλκος 0.3
ἀροτριάω 0.3
πόρρωθεν 0.3
Λώτ 0.3
ἀστράπτω 0.3
ὑπωπιάζω 0.3
ἱλάσκομαι 0.3
προτρέχω 0.3
ἀναφαίνω 0.3
ἐπιρίπτω 0.3
τραυματίζω 0.3
αἰφνίδιος 0.3
προβάλλω 0.3
πτοέομαι 0.3
λοιμός 0.3
βιωτικός 0.3
συνοχή 0.3
προσδοκία 0.3
ἄτερ 0.3
ἐνισχύω 0.3
συγκαθίζω 0.3
διϊσχυρίζομαι 0.3
εὐτόνως 0.3
προϋπάρχω 0.3
αἴτιος 0.3
κατακολουθέω 0.3
κακοῦργος 0.3
ὄρθρος 0.3
παροικέω 0.3
κλάσις 0.3
παραβιάζομαι 0.3
βραδύς 0.3
εὐθύνω 0.3
Μεσσίας 0.3
Ναθαναήλ 0.3
ἀντλέω 0.3
ὑδρία 0.3
σχοινίον 0.3
ἐλαττόω 0.3
ὁδοιπορία 0.3
κολυμβήθρα 0.3
ἐπιλέγω 0.3
ὀψάριον 0.3
ἀνέρχομαι 0.3
διδακτός 0.3
συνεισέρχομαι 0.3
ἀνθρωποκτόνος 0.3
πηλός 0.3
χαμαί 0.3
νομή 0.3
λίτρα 0.3
γλωσσόκομον 0.3
φοῖνιξ 0.3
διαζώννυμι 0.3
νεύω 0.3
μονή 0.3
ὀρφανός 0.3
ἀνθρακιά 0.3
Ἑλληνιστί 0.3
ὕσσωπος 0.3
ἐκκεντέω 0.3
ζώννυμι 0.3
γηράσκω 0.3
καρδιογνώστης 0.3
Βαρσαββᾶς 0.3
Πόντος 0.3
Μεσοποταμία 0.3
ἐπιδημέω 0.3
Καππαδοκία 0.3
πνοή 0.3
Κρής 0.3
διαφθορά 0.3
μεταστρέφω 0.3
ἐνυπνιάζομαι 0.3
ὕπαρξις 0.3
πρόγνωσις 0.3
ἀτμίς 0.3
εὐφροσύνη 0.3
ἐνευλογέω 0.3
προκαταγγέλλω 0.3
φθέγγομαι 0.3
εὐεργεσία 0.3
διαπονέομαι 0.3
ἀπειλέω 0.3
κολάζω 0.3
μελετάω 0.3
συστέλλω 0.3
σύνοιδα 0.3
νοσφίζομαι 0.3
ἐκψύχω 0.3
ἐπάγω 0.3
διαχειρίζομαι 0.3
Γαμαλιήλ 0.3
φύλαξ 0.3
διαπρίομαι 0.3
Ἀλεξανδρεύς 0.3
Χανάαν 0.3
τεσσερακονταετής 0.3
ἀνατρέφω 0.3
ἐξωθέω 0.3
στεναγμός 0.3
διαταγή 0.3
Σινᾶ 0.3
ἀστεῖος 0.3
καταπονέω 0.3
σκήνωμα 0.3
διασπείρω 0.3
μεσημβρία 0.3
ἅρμα 0.3
χειραγωγέω 0.3
πορθέω 0.3
Ταρσεύς 0.3
περιαστράπτω 0.3
βυρσεύς 0.3
καταδυναστεύω 0.3
εὐσεβής 0.3
ὀθόνη 0.3
μηδαμῶς 0.3
ἐμφανής 0.3
ἀθέμιτος 0.3
Ἅγαβος 0.3
συναθροίζω 0.3
συνοράω 0.3
τάραχος 0.3
ἐκτενῶς 0.3
Πάφος 0.3
ἐκπέμπω 0.3
Λούκιος 0.3
Πισιδία 0.3
ἐπεγείρω 0.3
Πέργη 0.3
προσλαλέω 0.3
ἐκδιηγέομαι 0.3
παροικία 0.3
ὁρμή 0.3
καταπαύω 0.3
καίτοι 0.3
ὀρθός 0.3
καταφεύγω 0.3
Ἑρμῆς 0.3
ὁμοιοπαθής 0.3
οὐρανόθεν 0.3
χειροτονέω 0.3
κατασκάπτω 0.3
πνικτός 0.3
ἐπιστέλλω 0.3
παροξυσμός 0.3
ἀποχωρίζομαι 0.3
Γαλατικός 0.3
Βιθυνία 0.3
ἐσώτερος 0.3
εὐθυδρομέω 0.3
ἀκατάκριτος 0.3
ῥαβδίζω 0.3
ἀγοραῖος 0.3
Ἰάσων 0.3
σέβασμα 0.3
ἀναθεωρέω 0.3
εὐσεβέω 0.3
παροξύνομαι 0.3
θεῖος 0.3
Κορίνθιος 0.3
Πρίσκιλλα 0.3
Κρίσπος 0.3
Σωσθένης 0.3
Κεγχρεαί 0.3
ζέω 0.3
περίεργος 0.3
θέατρον 0.3
προπετής 0.3
Ἐφέσιος 0.3
συστροφή 0.3
ἔννομος 0.3
συνέκδημος 0.3
Δημήτριος 0.3
θυρίς 0.3
γόμος 0.3
πλοῦς 0.3
ἐκεῖσε 0.3
ἐξαρτίζω 0.3
ἀναβαθμός 0.3
ἀποστασία 0.3
ξυράομαι 0.3
σιγή 0.3
Ἑβραΐς 0.3
ἀπολούομαι 0.3
τιμωρέω 0.3
πολιτεία 0.3
κεφάλαιον 0.3
καθήκω 0.3
πολιτεύομαι 0.3
διαγινώσκω 0.3
ἐνέδρα 0.3
κατήγορος 0.3
ἐπαρχεία 0.3
ἔγκλημα 0.3
Λυσίας 0.3
ἐπίστασις 0.3
ἐπιείκεια 0.3
πρόνοια 0.3
διετία 0.3
πυκνός 0.3
κατατίθημι 0.3
Βερνίκη 0.3
Ἀγρίππας 0.3
ἀνατίθεμαι 0.3
Σεβαστός 0.3
ψῆφος 0.3
σωφροσύνη 0.3
πηδάλιον 0.3
βοήθεια 0.3
ἀποβολή 0.3
Ἀλεξανδρῖνος 0.3
ὕβρις 0.3
ἀσάλευτος 0.3
ἄγκυρα 0.3
ναύτης 0.3
κυβερνήτης 0.3
εὐθυμέω 0.3
ζημία 0.3
κορέννυμι 0.3
Κρήτη 0.3
ἀναδέχομαι 0.3
φιλανθρωπία 0.3
ξενία 0.3
προεπαγγέλλομαι 0.3
ὑβριστής 0.3
ἄστοργος 0.3
ἀναπολόγητος 0.3
ἀντιμισθία 0.3
φυσικός 0.3
ἀλαζών 0.3
ποίημα 0.3
ἀΐδιος 0.3
ἀσχημοσύνη 0.3
ἀνοχή 0.3
λογισμός 0.3
βδελύσσομαι 0.3
παιδευτής 0.3
ἀκροατής 0.3
μόρφωσις 0.3
ἐπιφέρω 0.3
ὠφέλεια 0.3
ἔνδικος 0.3
ταλαιπωρία 0.3
ἐκκλείω 0.3
ἱλαστήριον 0.3
μακαρισμός 0.3
νέκρωσις 0.3
δικαίωσις 0.3
τάχα 0.3
ἐλλογέω 0.3
κατάκριμα 0.3
παρεισέρχομαι 0.3
δώρημα 0.3
ὑπερπερισσεύω 0.3
καινότης 0.3
συνθάπτομαι 0.3
ταλαίπωρος 0.3
φρόνημα 0.3
συμπάσχω 0.3
ὕψωμα 0.3
σύμμορφος 0.3
ἀποκαραδοκία 0.3
ἑκών 0.3
κίνδυνος 0.3
ὀδύνη 0.3
μήπω 0.3
ἀδιάλειπτος 0.3
προετοιμάζω 0.3
πλάσσω 0.3
μέμφομαι 0.3
Σαβαώθ 0.3
ἐξεγείρω 0.3
παροργίζω 0.3
φθόγγος 0.3
ἀνεξιχνίαστος 0.3
ἀμεταμέλητος 0.3
ἥττημα 0.3
συσχηματίζομαι 0.3
λογικός 0.3
συναπάγομαι 0.3
φιλοξενία 0.3
ψωμίζω 0.3
σωρεύω 0.3
ἀνακαίνωσις 0.3
ἔκδικος 0.3
ἀνακεφαλαιόω 0.3
κρέας 0.3
ὑποτίθημι 0.3
διχοστασία 0.3
ἄκακος 0.3
Στεφανᾶς 0.3
ὑπεροχή 0.3
πνευματικῶς 0.3
συγκρίνω 0.3
συμβασιλεύω 0.3
παιδαγωγός 0.3
μέθυσος 0.3
λοίδορος 0.3
συναναμίγνυμι 0.3
ἐκκαθαίρω 0.3
ἐντροπή 0.3
κριτήριον 0.3
ἀρσενοκοίτης 0.3
καταχράομαι 0.3
σύμφορον 0.3
ἀσχημονέω 0.3
ἐγκρατεύομαι 0.3
σχῆμα 0.3
διόπερ 0.3
ἀλοάω 0.3
βραβεῖον 0.3
πόμα 0.3
ἔκβασις 0.3
ἥσσων 0.3
ὁσάκις 0.3
περιβόλαιον 0.3
κυριακός 0.3
φανέρωσις 0.3
ἑρμηνεία 0.3
συγκεράννυμι 0.3
ἔσοπτρον 0.3
κιθαρίζω 0.3
ἐλεεινός 0.3
ἀγνωσία 0.3
ὄφελος 0.3
ἀθανασία 0.3
ἐξαπορέομαι 0.3
ἁγιότης 0.3
κυρόω 0.3
θριαμβεύω 0.3
πλάξ 0.3
ἱκανόω 0.3
κατάκρισις 0.3
στενοχωρέομαι 0.3
ὀστράκινος 0.3
ἀνακαινόω 0.3
καταβάλλω 0.3
οἰκητήριον 0.3
πρεσβεύω 0.3
ἀγρυπνία 0.3
ἁγνότης 0.3
μωμάομαι 0.3
πτωχεία 0.3
στέλλομαι 0.3
ἰσότης 0.3
πέρυσι(ν) 0.3
χορηγέω 0.3
αὐτάρκεια 0.3
προσαναπληρόω 0.3
ἐρεθίζω 0.3
καθαίρεσις 0.3
κανών 0.3
στρατεία 0.3
καταναρκάω 0.3
θαῦμα 0.3
Εὕα 0.3
ὑπερλίαν 0.3
καταδουλόω 0.3
ψευδάδελφος 0.3
ναυαγέω 0.3
ὑπεραίρομαι 0.3
ἥδιστα 0.3
ἡττάομαι 0.3
καταλαλιά 0.3
προαμαρτάνω 0.3
ἀποτόμως 0.3
προσανατίθημι 0.3
Ἀραβία 0.3
καταγινώσκω 0.3
ἐνάρχομαι 0.3
ἄχρις 0.3
ἀληθεύω 0.3
ὠδίνω 0.3
φαρμακεία 0.3
πηλίκος 0.3
αὔξω 0.3
κατοικητήριον 0.3
συζωοποιέω 0.3
συναρμολογέομαι 0.3
ἀποκαταλλάσσω 0.3
ἀκρογωνιαῖος 0.3
ῥιζόομαι 0.3
μῆκος 0.3
συμμέτοχος 0.3
μεθοδεία 0.3
ἐπιχορηγία 0.3
αἰχμαλωσία 0.3
εὔσπλαγχνος 0.3
αὔξησις 0.3
ἁφή 0.3
ὕμνος 0.3
ἐκτρέφω 0.3
λουτρόν 0.3
θάλπω 0.3
σπίλος 0.3
ἀνθρωπάρεσκος 0.3
ὀφθαλμοδουλία 0.3
περικεφαλαία 0.3
εἰλικρινής 0.3
βεβαίωσις 0.3
προκοπή 0.3
συναθλέω 0.3
φωστήρ 0.3
σπένδομαι 0.3
Ἐπαφρόδιτος 0.3
συστρατιώτης 0.3
ἀφοράω 0.3
δόσις 0.3
δυναμόω 0.3
ἡλίκος 0.3
παραλογίζομαι 0.3
ἀπεκδύομαι 0.3
ὑπεναντίος 0.3
τελειότης 0.3
Ἄρχιππος 0.3
Ὀνήσιμος 0.3
ἀμέμπτως 0.3
ἤπιος 0.3
τοιγαροῦν 0.3
ἀρχάγγελος 0.3
ὁλόκληρος 0.3
ἐπισυναγωγή 0.3
ἑτεροδιδασκαλέω 0.3
γενεαλογία 0.3
διαβεβαιόομαι 0.3
ἀνόσιος 0.3
νομίμως 0.3
ἀποδοχή 0.3
ὑποτύπωσις 0.3
Ὑμέναιος 0.3
ἔντευξις 0.3
ἡσύχιος 0.3
ἀπόδεκτος 0.3
διάγω 0.3
κόσμιος 0.3
διδακτικός 0.3
ἄμαχος 0.3
πλήκτης 0.3
ἀφιλάργυρος 0.3
πάροινος 0.3
αἰσχροκερδής 0.3
βραδύνω 0.3
ἁγνεία 0.3
πρόγονος 0.3
σπαταλάω 0.3
λοιδορία 0.3
πρόδηλος 0.3
πορισμός 0.3
παραθήκη 0.3
κενοφωνία 0.3
ἀπόλαυσις 0.3
συγκακοπαθέω 0.3
Ὀνησίφορος 0.3
στεφανόω 0.3
ἐμπλέκομαι 0.3
ἀνατρέπω 0.3
καταστροφή 0.3
ξύλινος 0.3
εὐσεβῶς 0.3
σοφίζω 0.3
αὐθάδης 0.3
κοσμικός 0.3
ἀνωφελής 0.3
ἑλίσσω 0.3
μερισμός 0.3
ἐάνπερ 0.3
ἔννοια 0.3
ὁμοιότης 0.3
συμπαθέω 0.3
εὐλάβεια 0.3
νωθρός 0.3
ἀθέτησις 0.3
νομοθετέομαι 0.3
διηνεκής 0.3
ῥαντίζω 0.3
ἔριον 0.3
τράγος 0.3
ἐγκαινίζω 0.3
ἀντίτυπος 0.3
ἑκουσίως 0.3
φοβερός 0.3
ὀπή 0.3
εὐαρεστέω 0.3
κακουχέομαι 0.3
Ῥαάβ 0.3
εἰρηνικός 0.3
κάμνω 0.3
ἐπισκοπέω 0.3
ῥαντισμός 0.3
δελεάζω 0.3
ἔοικα 0.3
ἀποκυέω 0.3
ἄνθος 0.3
ἀκατάστατος 0.3
δοκίμιον 0.3
δίψυχος 0.3
χαλιναγωγέω 0.3
ῥυπαρός 0.3
χαλινός 0.3
σπιλόω 0.3
γλυκύς 0.3
ἐμπορεύομαι 0.3
ἀλαζονεία 0.3
ἀναγεννάω 0.3
ἀδελφότης 0.3
κακοποιός 0.3
ἐποπτεύω 0.3
ἀπόθεσις 0.3
πύρωσις 0.3
ἀποφεύγω 0.3
ἐπάγγελμα 0.3
ἐξακολουθέω 0.3
ταχινός 0.3
ἔκπαλαι 0.3
ἄθεσμος 0.3
συνευωχέομαι 0.3
ἀστήρικτος 0.3
ὑπέρογκος 0.3
ἐμπαίκτης 0.3
ἀγγελία 0.3
ἱλασμός 0.3
κυρία 0.3
Μιχαήλ 0.3
Σμύρνα 0.3
Φιλαδέλφεια 0.3
Σάρδεις 0.3
χαλκολίβανον 0.3
Πέργαμος 0.3
πρωϊνός 0.3
ἴασπις 0.3
κρύσταλλος 0.3
ὑάλινος 0.3
σάρδιον 0.3
ἶρις 0.3
πυρρός 0.3
καῦμα 0.3
Εὐφράτης 0.3
οὐρά 0.3
Διάβολος 0.3
ἑξακόσιοι 0.3
κιθαρῳδός 0.3
κεράννυμι 0.3
χρυσόω 0.3
ὄρνεον 0.3
βύσσινος 0.3
φάρμακος 0.3
Ματθάν 0.2
Ἰωσίας 0.2
Ζάρα 0.2
Βόες 0.2
Οὐρίας 0.2
Ἀχάζ 0.2
Ἀσάφ 0.2
Ἀχίμ 0.2
Ὀζίας 0.2
Ῥοβοάμ 0.2
Ἰεχονίας 0.2
Θαμάρ 0.2
Ἰωσαφάτ 0.2
μετοικεσία 0.2
Ἀζώρ 0.2
Σαλμών 0.2
Ῥαχάβ 0.2
Ἐλεάζαρ 0.2
Ἰωαθάμ 0.2
Ἀράμ 0.2
Ἑζεκίας 0.2
Σαδώκ 0.2
Ἐλιούδ 0.2
Ἰωράμ 0.2
Ἰωβήδ 0.2
Ῥούθ 0.2
Ἀβιούδ 0.2
Ἐμμανουήλ 0.2
οὐδαμῶς 0.2
θυμόομαι 0.2
Ἀρχέλαος 0.2
Ῥαμά 0.2
τελευτή 0.2
διετής 0.2
Ῥαχήλ 0.2
κατωτέρω 0.2
διακαθαρίζω 0.2
διακωλύω 0.2
ἀμφίβληστρον 0.2
παραθαλάσσιος 0.2
εἰρηνοποιός 0.2
εὐνοέω 0.2
ἐπιορκέω 0.2
ἰῶτα 0.2
ῥακά 0.2
διαλλάσσομαι 0.2
μίλιον 0.2
βατταλογέω 0.2
κρυφαῖος 0.2
πολυλογία 0.2
καταμανθάνω 0.2
εὐρύχωρος 0.2
βροχή 0.2
δαίμων 0.2
Γαδαρηνός 0.2
αἱμορροέω 0.2
διχάζω 0.2
βιαστής 0.2
ἀναίτιος 0.2
τύφομαι 0.2
αἱρετίζω 0.2
ἐρίζω 0.2
κῆτος 0.2
ἐγκρύπτω 0.2
ἐκλάμπω 0.2
ἄγγος 0.2
θεριστής 0.2
ζιζάνιον 0.2
συναυξάνομαι 0.2
ἐπισπείρω 0.2
δέσμη 0.2
σαγήνη 0.2
ἀναβιβάζω 0.2
ἐρεύγομαι 0.2
προβιβάζω 0.2
φυτεία 0.2
ἀκμήν 0.2
φράζω 0.2
Χαναναῖος 0.2
Μαγαδάν 0.2
πυρράζω 0.2
εὐδία 0.2
Βαριωνᾶ 0.2
ὀλιγοπιστία 0.2
δίδραχμον 0.2
προφθάνω 0.2
στατήρ 0.2
ἄγκιστρον 0.2
ἑβδομηκοντάκις 0.2
βασανιστής 0.2
δάνειον 0.2
εὐνουχίζω 0.2
τρύπημα 0.2
μισθόομαι 0.2
ἐπικαθίζω 0.2
θαυμάσιος 0.2
ἐμπίμπρημι 0.2
διέξοδος 0.2
ἐμπορία 0.2
σιτιστός 0.2
παγιδεύω 0.2
νόμισμα 0.2
ἐπιγαμβρεύω 0.2
φυλακτήριον 0.2
καθηγητής 0.2
διϋλίζω 0.2
κώνωψ 0.2
κύμινον 0.2
παρομοιάζω 0.2
ἄνηθον 0.2
παροψίς 0.2
νοσσίον 0.2
Βαραχίας 0.2
Δανιήλ 0.2
ψύχομαι 0.2
φυγή 0.2
οἰκετεία 0.2
ἀγγεῖον 0.2
τραπεζίτης 0.2
ἐρίφιον 0.2
βαρύτιμος 0.2
δεῖνα 0.2
ἐξορκίζω 0.2
καταθεματίζω 0.2
κορβανᾶς 0.2
ἀπάγχομαι 0.2
ταφή 0.2
καθά 0.2
ἀπονίπτω 0.2
ἠλί 0.2
ἔγερσις 0.2
ἀναβοάω 0.2
τοὔνομα 0.2
εἰδέα 0.2
κύπτω 0.2
ἔσθω 0.2
ἀμφιβάλλω 0.2
ἀλλαχοῦ 0.2
κωμόπολις 0.2
ἔννυχα 0.2
καταδιώκω 0.2
ἀποστεγάζω 0.2
ἐπιράπτω 0.2
Ἀβιαθάρ 0.2
συλλυπέομαι 0.2
Ἰδουμαία 0.2
Βοανηργές 0.2
μηκύνομαι 0.2
προσκεφάλαιον 0.2
κατακόπτω 0.2
κατοίκησις 0.2
δισχίλιοι 0.2
κουμ 0.2
συνθλίβω 0.2
ἐσχάτως 0.2
ταλιθα 0.2
σπεκουλάτωρ 0.2
συμπόσιον 0.2
πρασιά 0.2
προσορμίζομαι 0.2