Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@jurand71
Created July 16, 2023 06:59
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import pvlib
from pvlib import pvsystem
from pvlib.iotools import pvgis
from pvlib.location import Location
# dane pogodowe dla Częstochowy TMY
COERCE_YEAR = 2020
weather, months, input_data, metadata = pvgis.read_pvgis_tmy('CZ_tmy_2005_2020.csv', map_variables=True)
weather.index = weather.index.map(lambda weather: weather.replace(year = COERCE_YEAR))
# wybieramy moduł i inwerter z bazy danych CEC
CECMODS = pvsystem.retrieve_sam('CECMod')
INVERTERS = pvsystem.retrieve_sam('CECInverter')
CECMOD = CECMODS['Trina_Solar_TSM_375DE14H_II_']
INVERTER_60K = INVERTERS['SMA_America__STP_60_US_10__480V_']
# lokalizacja i polozenie słonca
times = weather.index - pd.Timedelta('30min')
loc = Location(latitude=input_data['latitude'],
longitude=input_data['longitude'], tz='Europe/Warsaw')
solar_position = loc.get_solarposition(times)
solar_position.index += pd.Timedelta('30min')
solar_zenith = solar_position['apparent_zenith']
solar_azimuth = solar_position['azimuth']
#pozycja trakera
tracker = pvlib.tracking.singleaxis(apparent_zenith = solar_zenith,
apparent_azimuth = solar_azimuth,
axis_azimuth=180
)
# w godzinach nocnych ustawiamy polozenie trakera horyzontalnie
surface_tilt = tracker['surface_tilt'].fillna(0)
surface_azimuth = tracker['surface_azimuth'].fillna(0)
aoi = tracker['aoi']
# składowe natezenia promieniowania
dni=weather['dni']
ghi=weather['ghi']
dhi=weather['dhi']
surface_albedo = 0.25
temp_air = weather['temp_air']
dni_extra = pvlib.irradiance.get_extra_radiation(weather.index).values
# wyznaczamy składowe poa
poa_sky_diffuse = pvlib.irradiance.get_sky_diffuse(
surface_tilt, surface_azimuth, solar_zenith, solar_azimuth,
dni, ghi, dhi, dni_extra=dni_extra, model='haydavies')
poa_ground_diffuse = pvlib.irradiance.get_ground_diffuse(
surface_tilt, ghi, albedo=surface_albedo)
poa = pvlib.irradiance.poa_components(
aoi, dni, poa_sky_diffuse, poa_ground_diffuse)
poa_direct = poa['poa_direct']
poa_diffuse = poa['poa_diffuse']
poa_global = poa['poa_global']
# wyznaczamy kat padania światła
iam = pvlib.iam.ashrae(aoi)
# efektywne poa
effective_irradiance = poa_direct*iam + poa_diffuse
# wyznaczenie temperatury modułu
temp_cell = pvlib.temperature.pvsyst_cell(poa_global, temp_air)
# wyznaczenie 5 parametrów modelu SDM
cec_params = pvlib.pvsystem.calcparams_cec(effective_irradiance, temp_cell,
CECMOD.alpha_sc,
CECMOD.a_ref,
CECMOD.I_L_ref,
CECMOD.I_o_ref,
CECMOD.R_sh_ref,
CECMOD.R_s,
CECMOD.Adjust)
mpp = pvlib.pvsystem.max_power_point(*cec_params, method='newton')
# zamiana wartości nan na 0 (godziny nocne)
mpp['i_mp'] = mpp['i_mp'].fillna(0)
mpp['v_mp'] = mpp['v_mp'].fillna(0)
mpp['p_mp'] = mpp['p_mp'].fillna(0)
# graficzne przedstawienie wyników
mpp.p_mp.resample('D').sum().plot(title='Dzienna ilość energii', figsize=(18,8))
plt.ylabel('Produkcja [Wh]');
plt.xlabel('Miesiące')
plt.show()
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment