Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🏡
Working from utimasolution

Karol Preiskorn karol-preiskorn

🏡
Working from utimasolution
Block or report user

Report or block karol-preiskorn

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View ddate.py
from datetime import datetime
from dateutil import relativedelta
def days_between(d1, d2):
d1 = datetime.strptime(d1, "%Y-%m")
d2 = datetime.strptime(d2, "%Y-%m")
return relativedelta.relativedelta(d2, d1)
print(days_between("2016-04","2020-02"))
@karol-preiskorn
karol-preiskorn / charitable-translate.php
Last active Apr 15, 2020
Ustawienia pluginu Charitable dla koteria.org.pl
View charitable-translate.php
<?php
/**
* file: charitable-translate.php
* orgin: https://github.com/Charitable/library/blob/master/forms/general/change-form-fields.php
*
* This example shows how to change fields in a form.
*
* In the example below we're changing fields in the user section
* of the donation form.
View Download mp3 palylist form YouTube.cmd
youtube-dl -o "%%(playlist)s/%%(playlist_index)s - %%(title)s.%%(ext)s" --extract-audio --a https://www.youtube.com/playlist?list=PLGpWDULxa0hX6SmFtrCA2nyjthDmt9N1L
View Change all files in catalog to mp3.bash
#bash!
for f in *.m4a ; do /cygdrive/d/Utils/ffmpeg-20170520/bin/ffmpeg -i "$f" -acodec libmp3lame -ab 320k "${f%.*}.mp3"; done
View Change arrow Windows 10
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Icons]
"29"="C:\\Users\\kpreiskorn\\lightarrow.ico,0"
@karol-preiskorn
karol-preiskorn / Change Lock Screen and Desktop Background in Windows 10 Pro.
Last active Mar 4, 2020
Change Lock Screen and Desktop Background in Windows 10 Pro.
View Change Lock Screen and Desktop Background in Windows 10 Pro.
<#
.SYNOPSIS
Change Lock Screen and Desktop Background in Windows 10 Pro.
.DESCRIPTION
This script allows you to change logon screen and desktop background in Windows 10 Professional using GPO startup script.
.PARAMETER LockScreenSource (Optional)
Path to the Lock Screen image to copy locally in computer.
Example: "\\SERVER-FS01\LockScreen.jpg"
.PARAMETER BackgroundSource (Optional)
Path to the Desktop Background image to copy locally in computer.
@karol-preiskorn
karol-preiskorn / liczby_pierwsze.c
Created Jan 19, 2016
W zakresie 30 do 30000 takie, że zarówno suma, jak i iloczyn ich cyfr są również liczbami pierwszymi
View liczby_pierwsze.c
#include <stdlib.h> /* qsort() */
#include <stdio.h> /* printf() */
// tablica liczb pierwszych
int tablica[30001];
/**
Sito Erastotenesa
@karol-preiskorn
karol-preiskorn / unx_sys_fork_env_z1.c
Last active Mar 4, 2020
Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu macierzystego są dziedziczone przez proces potomny uruchomiony za pomocą funkcji fork(), które zaś otrzymują nową wartość.
View unx_sys_fork_env_z1.c
/**
* Zadania
* -------
* z1: Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu macierzystego są dziedziczone przez proces potomny uruchomiony za pomocą funkcji fork(), które zaś otrzymują nową wartość.
* z2: Napisz program, który pokazuje, które atrybuty procesu są zachowane przez proces po wykonaniu funkcji exec().
* z3: Napisz program, który wyświetla identyfikator procesu (PID) i nazwę związanego z nim polecenia dla wszystkich procesów uruchomionych przez użytkownika podanego w wierszu wywołania programu. Wskazówka: informacje te można uzyskać przeglądając katalog /proc z plików (interesują nas katalogi, których właścicielem jest dany użytkownik) i pliki /proc/PID/status
*
* Każdy proces charakteryzuje się pewnymi atrybutami. Należą do nich:
* Identyfikator procesu PID
* Identyfikator procesu macierzystego PPID
View BrianBrain
/**
* Brian's Brain
*
* Rules:
* -------
* Each cell has three possible states: passive, active, and semi-active.
* If a cell is active, it goes to semi-active state on the next step
* If a cell is semi-active, it becomes passive on the next step
* If a cell is passive, it becomes active if and only if it has exactly 2 active neighbors
*
View ex19.java
/*
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package ppj;
/**
*
* @author KPreiskorn
You can’t perform that action at this time.