Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kenichi
Created April 17, 2019 17:28
Show Gist options
  • Save kenichi/37dc5553b4c40268eb32d5b5cd2d580b to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save kenichi/37dc5553b4c40268eb32d5b5cd2d580b to your computer and use it in GitHub Desktop.
$ bionode-ncbi search assembly phylos | jq .uid
"874841"
$ bionode-ncbi download assembly 874841
$ cd 874841/
$ gunzip GCA_001865755.1_ASM186575v1_genomic.fna.gz
$ head GCA_001865755.1_ASM186575v1_genomic.fna
>MNPR01000001.1 Cannabis sativa cultivar Cannatonic Cannabis.v1_scf1_q, whole genome shotgun sequence
GTGACAAGAGTAACCCTAACACCAGAGAAGGTGAATCTAGACCTGTTACGTGAAAAACTCAAAAGAATACATTCCCAGAA
ACTTCAAataccaaacccagaaaaacaaacagataAGTAAAGCATGCCATAAACACGAACAGTAAAGCAAGGGATGCGAG
AAACTTACAGTGAAGTGTTGAAACTGGGGGTTCTGTTGTCGATCAAACAAAGGAAATATAGGCTGACAGTGGTGAATGAA
GGATAACAGGGAAATTTGTAGAGTGTTCGAAGGTTTTTTCTTGGTCTGGGGATTTTGCTCTGAAAAACTCGAacaaagtt
ggcaagaaatggaaagtaaccaaatgaaggaaagatggtggcttttataggccaaagtgcatgaggaacaggcaccatca
cctaccaatcgaacggctGGGGgggcgcacgattcgaattcccaagaATCAACAGTTGGATTGATTCgtaattaaggcgg
tggaaacgcttgagtatccgtctgacaccattaatgcaccgtatcaatcaatggacatgaaacgaatcgacatctgcaaa
aagtgaatcgctgcattagAGGCGATCATTAAATGCACCTTCACGCGCTCAAAGCTCGTGCCAGGAAACTGAGGGGTCAA
TCGGAggcacttgaacaagccttgttttctttttcaaataaacaaggcttggggggtaaatgctgcccctgattttgccc
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment