Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Nguyen Dat kenzouno1

  • Redsand
  • Viet Nam
View GitHub Profile
@kenzouno1
kenzouno1 / Readme.md
Last active June 19, 2019 07:06
#1 Lấy điểm thi THPT các trang web *.edu.vn
View Readme.md

Hướng dẫn sử dụng

  • Coppy nội dung file lay-diem-thi.js
  • Vào trang web cần ấy điểm
  • Bấm f12 vào tab console paste đoạn js vào sau đó thay đổi giá trị biến sbd. với mỗi mảng con trong biến này tương ứng minmax của 1 khoảng số báo danh
  • Enter chờ quét xong sẽ tự lưu file dạng json.

Good Luck

View Enum.php
<?php
namespace App\Enums;
use BenSampo\Enum\Enum;
class Enums extends Enum
{
public static function toEnums(): array
@kenzouno1
kenzouno1 / index.html
Created July 27, 2018 14:20
Pornhub Logo generator
View index.html
<div id="canvas">
<span contenteditable="true" spellcheck="false">Porn</span><span class="orange" contenteditable="true" spellcheck="false">Hub</span>
</div>
<a href="#" class="cumshot">Cum shot</a>
View index.html
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Dokin Caculator</title>
<link rel='stylesheet prefetch' href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/4.0.0-alpha.6/css/bootstrap.min.css'>
<link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>
<body>