Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kkmonster
Created February 11, 2015 03:55
Embed
What would you like to do?
ร่วมส่งหุ่นยนต์เข้าแข่งขันในงาน Maker Party : Sumo-Bots Battle
วันที่ 28 มีนาคม 2558 รางวัลสำหรับผู้ชนะ 10,000 บาท
สมัครเข้าร่วมแข่งขัน
วันแข่งขัน
วันที่ : วันเสาร์ 28 มีนาคม 2558
สถานที่จัดงาน : ชมรม Chiang Mai Maker Club
กติการการแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละฝ่ายนำหุ่นยนต์ที่สร้างขึ้นเอง “ผลัก” หุ่นยนต์ของฝ่ายตรงข้ามให้ออกจากสนามการแข่งขัน โดยการแข่งขันจะแข่งขันเป็นคู่ ครั้งละ 2 ทีม
สนามการแข่งขัน
สนามรูปวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 cm พื้นสนามทำจากไม้ สีดำด้าน เส้นขอบด้านนอกเป็นสีขาว มีความหนา ~2.5 cm เส้นเริ่มต้นยาว 10 cm และหนา 1 cm
บริเวณขอบสนาม
บริเวณด้านนอกของสนาม ขยายอย่างน้อย 100 cm จากเส้นขอบ จะต้องไม่มีวัตถุหรือบุคคลใดที่รบกวนการทำงานของเซนเซอร์ (พื้นปูด้วยผ้าสีดำ)
การแข่งขัน
ก่อนเริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์จะต้องสามารถบรรจุอยู่ภายในกล่องสี่เหลี่ยมกำหนดขนาดได้ แต่ในช่วงเวลาหลังจากการเริ่มต้นของการแข่งขันหุ่นยนต์สามารถขยายขนาดออกได้
เริ่มต้นการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันแต่ละฝ่ายนำหุ่นยนต์วางในบริเวณเริ่มต้นของตนเอง โดยจะต้องไม่มีส่วนใดของหุ่นยนต์ที่เลยเส้นเริ่มต้น
หลังจากที่ได้รับสัญญาณการเริ่มแข่งขัน ผู้แข่งขันกดปุ่มเริ่มที่หุ่นยนต์ จากนั้นหุ่นยนต์ตะต้องเริ่มการแข่งขันหลังจากกดปุ่ม 5 วินาที ผู้เข้าแข่งขันจะต้องออกจากบริเวณสนามเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้น
การแพ้ชนะ
ทีมที่หุ่นยนต์สัมผัสพื้นนอกสนามก่อนไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นผู้แพ้
แข่งขันรอบละ 5 เกม ผู้ชนะ 2 เกมก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ
การแข่งขันในเกมใช้เวลาเกิน 3 นาที จะถือว่าไม่มีผู้ชนะ และเริ่มการแข่งขันในเกมต่อไป
หากภายใน 5 เกมการแข่งขันหากยังไม่มีผู้ชนะ จะปรับแพ้ทั้งคู่
การหยุดและเริ่มแข่งขันใหม่
หุ่นยนต์ถูกล็อคด้วยกันในลักษณะที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่จะทำให้รู้ผลแพ้ชนะ
หุ่นยนต์ทั้งสองสัมผัสภายนอกของสนามพร้อมกัน
เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 - เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 - เงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 - เงินรางวัล 2,000 บาท
ข้อมูลจำเพาะหุ่นยนต์
หุ่นยนต์จะต้องต่อสู้ในระบบอัตโนมัติ
หุ่นยนต์จะต้องสามารถวางในกล่องสี่เหลี่ยมที่มีความยาว 15 cm และความกว้าง 15 cm ได้ โดยไม่จำกัดความสูง
น้ำหนักของหุ่นยนต์ (รวมถึงอุปกรณ์เสริม) จะต้องไม่เกิน 500 กรัม
หุ่นยนต์ต้องได้รับการออกแบบมาให้เริ่มต้นการดำเนินการใดๆ หลังจากกดปุ่มเริ่มต้นของหุ่นยนต์ 5 วินาที
ไม่จำกัดชนิดของวิธีการควบคุมที่ใช้กับหุ่นยนต์
ไม่จำกัดชนิดของ Microprocessor หรือจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ในหุ่นยนต์
ไม่จำกัดการออกแบบการเคลื่อนไหว
ข้อจำกัดในการออกแบบหุ่นยนต์
หุ่นยนต์จะต้องไม่มีอุปกรณ์ที่ขัดขวางหรือรบกวนการทำงานของฝ่ายตรงข้าม เช่น อุปกรณ์ติดขัด หรือแสงแฟลช
หุ่นยนต์จะต้องไม่มีชิ้นส่วนใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสนามแข่ง
หุ่นยนต์จะต้องไม่มีอุปกรณ์ใดๆที่มีจุดประสงค์ให้สร้างความเสียหายต่อฝ่ายตรงข้าม
หุ่นยนต์จะต้องไม่มีชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกับสนามแข่งขัน เช่น เทปกาว
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment