Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kkrolikowski
Created May 10, 2019 21:17
Show Gist options
  • Save kkrolikowski/c5fac18104a56cb2dbca9d31e7b6c272 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save kkrolikowski/c5fac18104a56cb2dbca9d31e7b6c272 to your computer and use it in GitHub Desktop.
x86 assembly Hello world! written in yasm
section .data
; -----
; Stale
NULL equ 0
LF equ 10
EXIT_SUCCESS equ 0
STDOUT equ 1
; -----
; System call codes
SYS_exit equ 60
SYS_write equ 1
; -----
; Zmienne
text db "Hello, world!", LF, NULL
section .text
global _start
_start:
; -----
; Zliczamy liczbe znakow do wyswietlenia
lea rbx, byte [text] ; pobieramy adres tablicy
mov rdx, 0 ; zerujemy licznik
CountLoop:
cmp byte [rbx], NULL ; jesli napotkamy na koniec stringu
je CountDone ; konczymy zliczanie
inc rdx ; licznik++
inc rbx ; przechodzimy do nastepnego znaku
jmp CountLoop
CountDone:
cmp rdx, 0 ; upewniamy sie czy jest co wyswietlic
je last
; -----
; Wyswietlamy string na ekranie
; ---------------
; Wywolanie funkcji systemowej write:
; rax: kod funkcji systemowej do wywolania
; write wymaga przekazania trzech argumentow:
; - gdzie maja zostac "zapisane dane",
; - adres tablicy znakow
; - liczba znakow
; Przykad: write(stdout, text, n);
mov rax, SYS_write
mov rdi, STDOUT
lea rsi, byte [text]
syscall
last:
mov rax, SYS_exit
mov rdi, EXIT_SUCCESS
syscall
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment