Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View kmorcinek's full-sized avatar

Krzysztof Morcinek kmorcinek

View GitHub Profile
# Learn playing lol
## Smart Ping Menu
https://support-leagueoflegends.riotgames.com/hc/en-us/articles/201752974-Smart-Ping
Open up the menu by holding down the Alt, Ctrl, G, or V keys and then left-clicking
On Mac: the same (Command) just with left mouse click and you can choose the sign.
@kmorcinek
kmorcinek / Szkolenie.md
Last active March 23, 2021 14:15
Tematy na szkolenie ze Slacka

Szkolenie ze slacka

Przed szkoleniem

  • wylaczyc powiadomienia slackowe

Tematy

Organizacja kanałów

@kmorcinek
kmorcinek / .gitattributes
Created April 20, 2019 08:59
Starting repo for having your home directory settings under source control
wip
@kmorcinek
kmorcinek / Bachata.md
Last active November 14, 2021 12:17
Figurki z bachaty ku przypomnieniu

Figurki

  • Slide - kurde jak:), a po slide powoli (moze po pauzie) wracamy do 8.
  • Helikopter
  • zmiana tempa
  • Zatrzymanie z lewą ręką wyciągającą jej rękę do góry
  • Kręcenie głową partnerki (ale bez siły, nie naciskać, to samo idzie)
  • Z karata w rękę partnerki, jej ręka na mój bark i kręcę głową wychodząc
  • Kozakiewicz (w obie strony)
  • Falka - (już zapomniałem jak to szło) na 7(8) zejść na dół,
@echo off
call install visualstudiocode
pause
@kmorcinek
kmorcinek / .gitattributes
Last active April 20, 2019 08:57
Handles EOL and how to compare files based on extensions
# taken from https://github.com/aspnet/SignalR-samples/blob/master/.gitattributes
# Auto detect text files and perform LF normalization
* text=auto
*.doc diff=astextplain
*.DOC diff=astextplain
*.docx diff=astextplain
*.DOCX diff=astextplain
*.dot diff=astextplain
@kmorcinek
kmorcinek / ISynchronizeInvokeExtensions.cs
Created May 1, 2018 07:14
Solve a cross-threading Exception in WinForms
using System;
using System.ComponentModel;
public static class ISynchronizeInvokeExtensions
{
public static void InvokeOnUiThread<T>(this T @this, Action<T> action) where T : ISynchronizeInvoke
{
if (@this.InvokeRequired)
{
@this.Invoke(action, new object[] { @this });
@kmorcinek
kmorcinek / EnumGuard.cs
Created November 17, 2017 20:31
EnumGuard for better exception throwing when code have not handled enum values
using System;
using JetBrains.Annotations;
public class EnumGuard
{
[Pure]
public static ArgumentOutOfRangeException CreateMissingEnumException<T>(string paramName, T value)
where T : struct
{
return new ArgumentOutOfRangeException(