Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@kmpm
Last active March 15, 2021 07:51
Show Gist options
 • Save kmpm/f12a66aab026568061fd49484330db72 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save kmpm/f12a66aab026568061fd49484330db72 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Gitea Swedish

Gitea Swedish

Detta dokument beskriver hur olika termer har översatts till svenska i Gitea. Rubrikerna innehåller det engelska ordet sen kan det komma förklaringar, översättningar exempel med mera.

Termer

Body

 • repo:issues.reference_issue.body > Innehåll

Branch

Branch/Gren. Man kan se båda varianterna men 'Branch' är vanligast.

 • This branch is equal with the target branch. > Denna Gren är lika med målgrenen.

Change request

Ändringsbegäran

Collaborator

Medarbetare

Commit

Subst: Commit. Verb: Commit Försvenska verbet men översätt det inte till något annat.

 • Commit an empty file > Committa en tom fil.

Commits

Subst: Flera commits, många comitter Här kan betydelsen comitter krocka med

Committer

En person som committat kod.

 • Bidragsgivare
 • Comitter
 • den som committat

Collaborator

Medarbetare

Fork

Subst: Förgrening, förgreningar Verb: Förgrena

 • Repository forked > Utvecklingskatalog förgrenad.

Merge

Slå samman, sammanfoga

 • Manually merged - Manuellt sammanfogade

Merged

Sammanslagen, mergad

Milestone

Milstolpe använder man oftast i svenskan när man pratar om saker man åstadkommit. Milsten verkar nästan enbart användas när man faktiskt pratar om fysiska milstenar.

Pull Request

Pull-förfrågning/-förfrågan

Rebase

Rebase

Rebasing

Rebasing

Repository

Utvecklingskatalog

Review

Granskning

 • Review requested > Granskning begärd

Reviewer

Granskare

Squash

?

Trust Model

Förtroende-modell

 • Default trust model > Standard förtroende-modell
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment