Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am kolodziej on github.
  • I am kolodziej (https://keybase.io/kolodziej) on keybase.
  • I have a public key ASDbJiQqLfwN6KlnQN6zfc82OVWgism1OBm9j0Im952WcQo

To claim this, I am signing this object:

View response.json
{
"status": true,
"data": [
{
"attributes": {
"expire": 1464016623
},
"type": "tokens",
"id": "JSON WEB TOKEN here"
},
View Makefile
przyklad: przyklad.cpp
g++ przyklad.cpp -o run
g++ przyklad.cpp -o run_o1 -O1
g++ przyklad.cpp -o run_o2 -O2
g++ przyklad.cpp -o run_o3 -O3
suma: suma.cpp
g++ suma.cpp -o suma
g++ suma.cpp -o suma_o1 -O1
g++ suma.cpp -o suma_o2 -O2
View zamianamiejscami.cpp
Wezel* a;
Wezel* b;
int tmp = a->dane;
a->dane = b->dane;
b->dane = tmp;
View cmp_str_lower.cpp
// na początku
#include <algorithm>
#include <string>
std::string str; // w nim masz tekst
std::transform(str.begin(), std.end(), str.begin(), ::tolower);
// taki zabieg dla obu stringów i porównujesz
// jeżeli chcesz zmieniony tekst mieć w drugim stringu, to:
@kolodziej
kolodziej / cyclic_iterator.hpp
Last active Aug 29, 2015
cyclic_iterator.hpp
View cyclic_iterator.hpp
/* CyclicIterator
* Cyclic iterator for STL containers.
* @author Kacper Kołodziej
* @url http://kacperkolodziej.com/
* @email kacper@kolodziej.in
*/
#ifndef CYCLIC_ITERATOR_HPP
#define CYCLIC_ITERATOR_HPP
#include <iterator>
View Makefile
CXX=g++
CXXFLAGS=-std=c++11 -g -DDEBUG -Wall
APPSFLAGS=-fPIC -shared
OBJS=shell_main.o shell.o
APPS=concat_application.so echo_application.so
LIBS=-ldl
TARGET=shell
all: $(OBJS) $(APPS)
$(CXX) $(CXXFLAGS) $(OBJS) $(LIBS) -o $(TARGET)
View parser.cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <sstream>
#include <vector>
using namespace std;
class Parser
{
private:
@kolodziej
kolodziej / app.cpp
Created Nov 21, 2014
Tutorial 0 for C++ modular application
View app.cpp
#include <dlfcn.h>
#include <iostream>
int main(int argc, char ** argv)
{
if (argc == 1)
{
std::cerr << "Usage: " << argv[0] << " modules...\n";
return 1;
}
@kolodziej
kolodziej / ModuleBase.hpp
Created Nov 21, 2014
Tutorial 1 for C++ modular application
View ModuleBase.hpp
#ifndef MODULE_BASE_HPP
#define MODULE_BASE_HPP
class ModuleBase
{
public:
virtual void run() = 0;
};
#endif