Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View keybase.md

Keybase proof

I hereby claim:

  • I am kolodziej on github.
  • I am kolodziej (https://keybase.io/kolodziej) on keybase.
  • I have a public key ASDbJiQqLfwN6KlnQN6zfc82OVWgism1OBm9j0Im952WcQo

To claim this, I am signing this object:

View response.json
{
"status": true,
"data": [
{
"attributes": {
"expire": 1464016623
},
"type": "tokens",
"id": "JSON WEB TOKEN here"
},
View trojkat_1.sh
#!/bin/bash
a=$1
b=$2
c=$3
istnieje=false
if [ $(($a+$b)) -gt $c ]; then
if [ $(($b+$c)) -gt $a ]; then
View trojkat_2.sh
#!/bin/bash
a=$1
b=$2
c=$3
istnieje=true
if [ $(($a+$b)) -le $c ]; then
echo "Warunek $a + $b > $c nie jest spełniony!"
View Collection.php
<?php
class Collection implements ArrayAccess, Iterator, Countable
{
private $_data = array();
private $_strict;
protected $_pointer = 0;
const SEPARATOR = ':';
View array_delete.php
<?php
function array_delete(array &$array, $elements) {
//jeśli parametr $elements jest tablicą kluczy do usunięcia
if (is_array($elements)) {
//ile elementów do usunięcia
$toDelete = count($elements);
//ile usunięto poprawnie
$deleted = 0;
foreach ($elements as $index) {
if (unset($array[$index])) $deleted++;
View Makefile
przyklad: przyklad.cpp
g++ przyklad.cpp -o run
g++ przyklad.cpp -o run_o1 -O1
g++ przyklad.cpp -o run_o2 -O2
g++ przyklad.cpp -o run_o3 -O3
suma: suma.cpp
g++ suma.cpp -o suma
g++ suma.cpp -o suma_o1 -O1
g++ suma.cpp -o suma_o2 -O2
View zamianamiejscami.cpp
Wezel* a;
Wezel* b;
int tmp = a->dane;
a->dane = b->dane;
b->dane = tmp;
View cmp_str_lower.cpp
// na początku
#include <algorithm>
#include <string>
std::string str; // w nim masz tekst
std::transform(str.begin(), std.end(), str.begin(), ::tolower);
// taki zabieg dla obu stringów i porównujesz
// jeżeli chcesz zmieniony tekst mieć w drugim stringu, to:
@kolodziej
kolodziej / cyclic_iterator.hpp
Last active August 29, 2015 14:12
cyclic_iterator.hpp
View cyclic_iterator.hpp
/* CyclicIterator
* Cyclic iterator for STL containers.
* @author Kacper Kołodziej
* @url http://kacperkolodziej.com/
* @email kacper@kolodziej.in
*/
#ifndef CYCLIC_ITERATOR_HPP
#define CYCLIC_ITERATOR_HPP
#include <iterator>