Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@korakot
Last active November 22, 2021 04:44
  • Star 4 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save korakot/e176567e2b0a4faeed425a4dd7772718 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Thai Word Embedding (word2vec) result, trained on Best Corpus (novel genre)
{
"embeddings": [
{
"tensorName": "Thai Word Embedding",
"tensorShape": [
8251,
40
],
"tensorPath": "https://gist.githubusercontent.com/korakot/e176567e2b0a4faeed425a4dd7772718/raw/46c6669a557a3e2b12688a831d33c11cc3d74ad0/tensors.tsv",
"metadataPath": "https://gist.githubusercontent.com/korakot/e176567e2b0a4faeed425a4dd7772718/raw/007b51ca150edc287ad829730b9f0688a44d2b10/labels.txt"
}
]
}
</s>
"
ไม่
ที่
ไป
จะ
ก็
มา
ว่า
เป็น
ได้
ของ
ให้
เขา
มี
คน
...
แล้ว
อยู่
อย่าง
ใน
กับ
นี้
แต่
และ
กัน
ความ
ทำ
นั้น
ด้วย
คุณ
ยัง
เธอ
ผม
ตัว
ฉัน
ขึ้น
จาก
อีก
ผู้
ต้อง
หน้า
ออก
หรือ
เลย
อะไร
ถึง
เข้า
สาว
?
หญิง
มัน
ดี
รู้
เมื่อ
บ้าน
เห็น
หล่อน
เอง
ชาย
ดู
แม่
พูด
ลง
เหมือน
การ
นี่
เสียง
นะ
เพราะ
เรื่อง
บอก
เรา
วัน
ไว้
เอา
มาก
กลับ
งาน
หนึ่ง
มอง
ก่อน
กว่า
ทั้ง
ตาม
ใคร
จน
ลูก
ตา
ถ้า
คง
เคย
คิด
คะ
เดิน
เสีย
ค่ะ
พ่อ
ทุก
ถาม
ทาง
จึง
ใช่
อยาก
รถ
หลัง
นั่ง
!
คำ
ห้อง
รับ
สอง
ครับ
เด็ก
จริง
ต่อ
เดียว
ใหญ่
มือ
เท่า
พี่
หา
หนุ่ม
พอ
ไหน
ซึ่ง
นัก
สี
ครั้ง
ตอบ
เวลา
ตรง
เรียน
น้ำ
ไง
ตอน
ละ
โดย
บน
รู้สึก
สัก
เพื่อน
หรอก
น่า
ท่าน
ไหม
ยิ้ม
ใช้
นึก
ข้าง
กำลัง
นั่น
บาง
เพียง
ถูก
หาก
คือ
รัก
ล่ะ
แบบ
ไม้
น้ำตาล
บ้าง
เล็ก
ฟัง
ช่วย
กิน
หลาย
ส่วน
....
ไร
ยาย
ทำไม
น่ะ
ปี
ที
หัวเราะ
น้อย
นอน
เงิน
แค่
ชอบ
พวก
พริม
ขอ
แก
อื่น
ใหม่
ดัง
ส่ง
หัน
นอก
นาน
โรง
ฝ่าย
ชีวิต
อาจ
แม้
เปิด
ยิ่ง
อย่า
เรียก
แหละ
เกิด
หมด
ดวง
ประตู
หน่อย
อัน
ค่อย
มุก
เพื่อ
ยืน
ยอม
ขณะ
พร้อม
นาย
เล่น
เช่น
ชื่อ
ตั้งแต่
ใบ
เปล่า
สูง
ที่สุด
ตั้ง
ราว
ผ่าน
รีบ
น้อง
สิบ
อาหาร
คืน
ด้าน
แรก
พา
สวย
วาง
ใจ
ใส่
ได้ยิน
พบ
เครื่อง
กลาง
เถอะ
เดี๋ยว
ร้อง
พัก
ติด
สาม
ต้น
เริ่ม
ใด
ปาก
หนู
ยาว
ต่าง
ตาย
รู้จัก
ขับ
ขาว
ดิฉัน
เล่า
สิ่ง
งั้น
ขนาด
เกือบ
เย็น
เพิ่ง
ผิด
ยก
ข้าว
วัย
ดอก
รอ
พลาง
สั่ง
สนใจ
ท่า
จำ
ซิ
ใกล้
เข้าใจ
ซื้อ
พี่อาร์ม
แก่
ทัน
ผ้า
ชั้น
แทบ
เก็บ
ทันที
แน่
ตลอด
คู่
ร่าง
โต๊ะ
.
ตน
จัด
คุย
กลัว
ข่าว
ไทย
สำหรับ
สายตา
เบา
ภาพ
เมือง
พยายาม
เต็ม
หลาน
มิ
แสดง
ลุก
เดือน
เร็ว
รูป
ย่า
เดิม
เก่า
จับ
หัว
ภาย
นิ่ง
เงียบ
เช้า
ข้า
ต้องการ
หาย
จบ
คอย
ปู่
เอ่ย
อารมณ์
-
เจ้าของ
เปลี่ยน
สาย
ชุด
เสื้อ
เกิน
ก้าว
หยุด
ไหร่
ดำ
แต่ง
โต
แห่ง
คราว
อายุ
ลืม
ข้อ
ยาม
ท่าทาง
ร้าน
ซี
เชื่อ
เลี้ยง
ไอ้
กี่
วิ่ง
แต่งงาน
ช่าง
เรือน
สีหน้า
สมัย
ตก
รอบ
หมอ
หวัง
หนังสือ
สบาย
เลือก
เจอ
ปิด
แขน
อ่อน
แรง
แทน
ถือ
ง่าย
สามารถ
อด
ควร
ค่า
เจ้า
สงสัย
ทิ้ง
ปิยนุช
อ่าน
เสมอ
โทรศัพท์
แสง
ครู่
ไฟ
กลาย
การเวก
แปลก
หยิบ
ปล่อย
ประโยค
ถนน
มัก
ร่วม
ภาษา
เมีย
เสร็จ
นำ
นิด
เอ็ง
กระเป๋า
ชาว
ศิขรา
อยู่แล้ว
คอ
เหลือ
ทราบ
รวม
โลก
เรือ
ลม
เที่ยว
หมาย
รอย
น้ำเสียง
ไกล
สนิท
ทีเดียว
เรียบร้อย
บ่น
หลับ
นาง
คัน
ป้า
ก็ได้
ยังคง
แถว
สวน
ชวน
เก้าอี้
สั้น
ประจำ
ห้า
หู
ยาก
นับ
ช้า
ระหว่าง
ร้อน
หน้าตา
แดง
ดูแล
สิ
สู่
คล้าย
แขก
เขียน
โอกาส
บริษัท
พื้น
หนัก
ตัด
ฮะ
สุด
ขวาง
ฟ้า
ขาย
อา
สำคัญ
ปลาย
นิก
วัด
ลอง
โกรธ
มารดา
เดินทาง
จอด
กว้าง
แวว
อาการ
ใต้
อาทิตย์
จ๊ะ
เก่ง
พ่อแม่
ศีรษะ
รุ่น
มากมาย
อุมา
สี่
ทั้งนั้น
โทร
เรียบ
ไม่ว่า
พยาบาล
อ้าว
พยัก
กล้า
ค่อนข้าง
เพลง
เฉพาะ
สุข
ครู
ครึ่ง
เลิก
ก้ม
หัวใจ
ห่าง
กะ
เนื้อ
อธิบาย
ตั้งใจ
ราย
ขา
ยา
จนกระทั่ง
ทั่ว
กลุ่ม
ประเทศ
หน้าที่
งาม
เตียง
เรื่อย
ฝน
ริม
สามี
ทาน
สุดท้าย
ผล
ท้อง
มุม
บันได
ปัญหา
ใส
เท้า
ชัด
ตื่น
กล่าว
หวาน
พิเศษ
เชียว
ลึก
เตรียม
วง
แก้ว
ดิน
บ่อย
ครอบครัว
จิตรี
เหลือเกิน
เหมือนธาร
บ้า
ไหว
ร้อย
แน่ใจ
ครัว
ปกติ
ญาติ
แปลกใจ
เขียว
เหล่า
เกี่ยว
เข้ม
ราคา
ตึก
น้า
สร้าง
สนุก
กระจก
กาย
ว่าง
พิมล
แท้
ขัน
ทอด
แสน
ผิว
ทั้งหมด
ทอง
ขาด
พรุ่ง
ภรรยา
นัยน์ตา
หมู่
ผู้คน
กรุงเทพฯ
ต่างๆ
บิดา
เหตุผล
เล็กน้อย
เงย
ชัก
ตู้
สองสาม
ติดต่อ
เฉย
คิ้ว
ถอนใจ
จัดการ
ตัดสินใจ
เสื้อผ้า
ประกาย
จุด
เหนือ
เออ
ฐานะ
ซ้ำ
หน้าต่าง
ล่าง
แรม
ฝาก
ริมฝีปาก
สั่น
แถม
เยี่ยม
ปรากฏ
เชิญ
พอใจ
ป้าแขก
หญ้า
ลำ
งี้
อัสรี
ท้าย
หฤทัย
พอดี
เหล้า
เงา
กระดาษ
จำเป็น
ก็ตาม
แหม
ทะเล
มาตาฮารี
ยุ่ง
ทรง
พ้น
มืด
จาน
ตี
กลิ่น
ฝัน
ดึง
ซัก
เกาะ
ชนิด
สะอาด
ชาติ
สังเกต
ขยับ
นุช
สด
ปลูก
ระยะ
มั้ย
ช่วง
พระ
เพลง
จ้าง
เส้น
จดหมาย
ดร.สารภี
อาทิตย์
นาตาลี
เหรอ
ตกใจ
พัน
ชม
สภาพ
แข็ง
จัง
อากาศ
ลา
ธรรมดา
บาน
ลุง
หัวหน้า
ตกลง
วิธี
สวม
ไหล่
อำนวย
โน้น
ค้าง
ทน
เบื้อง
หอม
ไล่
แวะ
ย่อม
นิ้ว
แน่น
ยื่น
สอน
สังคม
หก
หนี
นิดหนึ่ง
ร้าย
ทว่า
ถ่าย
อาบ
ปลี
กอด
สงบ
อ้อ
ฟัก
ห้าม
นัด
ดีใจ
แนว
สาระวารี
แย่
นา
เรอะ
ชั่วโมง
ดื่ม
จ้ะ
ทั้งๆ
มณียง
แนะนำ
ราชการ
วะ
ประโยชน์
เค้า
แอบ
ห่วง
โน่น
ย้าย
แน่นอน
เบื่อ
ยินดี
ไร่
ลาย
เสียดาย
บีม
ปลา
รินทิชา
กอง
ร้องไห้
บ่าย
ขอบคุณ
จนถึง
ปฏิเสธ
(
บริเวณ
เหตุ
ขอโทษ
แดด
ชิ้น
แฟน
สบายใจ
แต่ละ
แยก
รวดเร็ว
คม
สว่าง
สงสาร
นายหัว
กด
ขน
โผล่
ลอย
ขี้
มั่ง
ท่าที
นาที
ครั้น
รอม
หลวง
ลูกหมู
ข้าม
เชิง
ผืน
ลับ
อุทาน
อาจารย์
ไหว้
หนา
น้ำตาล
เหนื่อย
ศึกษา
มหาวิทยาลัย
)
พลอย
รั้ว
อก
ทุน
แต่ว่า
ชี้
ต่ำ
ชัดเจน
หนัง
อาศัย
สนาม
ถ้อยคำ
ป่า
ระเบียง
ฝรั่ง
โชค
จริงจัง
ดุ
แล่น
กางเกง
สบ
หิน
กาแฟ
เป็นห่วง
ฉะนั้น
เจ้านาย
ส่าย
อึดใจ
ไร้
ถอย
อ่อนโยน
ย้อน
สตรี
ลำบาก
โรค
อำนาจ
ประดับ
ไหล
แผ่น
มาลี
ลาก
เตือน
กึ่ง
นิล
พี่เต้น
ตำแหน่ง
สุดใจ
ถ้วย
ฝีมือ
ขัด
รวย
เมืองไทย
หายใจ
ทัก
ชา
เสนอ
บัด
ม้า
จมูก
วีมาร์
สดใส
เหลียว
เดี๋ยวนี้
เยอะ
รึ
แก้
ตัก
สนทนา
งง
นิดเดียว
โธ่
แพง
เหลือบ
คุณนุช
แปล
ดาว
แห้ง
โดน
เจ็บ
จำนวน
จังหวัด
ต่างหาก
ผัว
กลม
แก้ม
ระดับ
มั่นใจ
ทักทาย
ระวัง
พิมพ์ลภัส
ท่ามกลาง
พนักงาน
ล้าง
นิสัย
เลื่อน
กระซิบ
ปัก
ซะ
แกม
เกลียด
เลี้ยว
หนาว
บท
ประหลาด
ชรา
โมกษธรรม
บิน
เฝ้า
ปู
เช็ด
หลบ
พึมพำ
เสียใจ
เข็มเพชร
ธรรมชาติ
ยัก
แกล้ง
ทูต
เข็มขาว
สิงหาสน์
ใกล้ชิด
ต้อนรับ
มั่นคง
สู้
กวาด
ขั้น
สำเร็จ
ตะวัน
อบอุ่น
เอื้อม
สอบ
รักษา
จ่าย
หนังสือพิมพ์
แพทย์
เต็มที่
ลด
นิลลา
ด่า
จำปา
สิ้น
เกรงใจ
วาน
ไข้
ลั่น
ตะโกน
ปาฏลี
ชะงัก
โด่ง
ทหาร
เพิ่ม
ตื่นเต้น
หิว
แจ่มใส
อ้อม
ประเภท
จ้อง
อร่อย
ยืนยัน
เผื่อ
ธุรกิจ
มัว
หลุด
แตก
เหตุการณ์
โมง
คณะ
ธุระ
แบ่ง
พี่จี
อังกฤษ
ริน
หมุน
รอง
ซ้าย
ฝั่ง
ข้อมูล
รับรอง
ตามใจ
สม
ฟัน
ขวา
ขอบ
คว้า
ด้วยซ้ำ
ไก่
เหลือง
ซอย
สัญญา
ลักษณะ
ตรวจ
รับคำ
สระ
กำหนด
แพ้
วินาที
ตาป๊อด
แปด
รำคาญ
คุณมหา
ลำพัง
นาฬิกา
สะดวก
เดา
ยี่
ค่ำ
ถ้าหาก
พี่สงคราม
บุคคล
มั้ง
งดงาม
ดึก
หลง
เช่า
เลือด
ตลาด
หน
นวล
นาม
สถานที่
เรื่องราว
เหมาะ
คลุม
ครบ
ลาน
ขวาง
มนตรา
เมา
กระโปรง
จิตใจ
หมา
แก้วกัลยา
รองเท้า
ขมวด
รายงาน
ตาแหยม
ผนัง
ล้อ
สนิทสนม
อาย
วาริท
ขำ
ล้าน
ช่อง
แตะ
เปลี่ยนแปลง
จังหวะ
ทุกข์
สะดุ้ง
ข้าวของ
สรุป
เอ็นดู
ขวบ
ปวด
อม
รับประทาน
เทียบ
เนื่อง
ถุง
ชั่ว
อิ่ม
หนูลี
คาด
พิมลพัทธ์
พอล
กู
ประกอบ
บรรยากาศ
ป่าน
ถัด
มื้อ
โทษ
เดือดร้อน
ขอบใจ
พี่น้อง
ย้ำ
เจ็ด
ศาลา
ดนตรี
ขนม
สุภาพ
มนุษย์
อเมริกา
สะใภ้
วาด
มิ่งขวัญ
วิชัย
ยนต์
ปรารถนา
คบ
น้าวาด
สิทธิ์
ป่วย
ฉบับ
เสริม
ห้องน้ำ
กระมัง
ชิด
บาท
เจ้าตัว
หอบ
แก้ว
เม็ด
บุหรี่
สัมผัส
ตูตี้
นิดหน่อย
กังวล
ทรุด
คลาย
แหลม
หงุดหงิด
รุนแรง
วิชา
หาด
สัมภาษณ์
บุรินทร์
เจ๊
โปร่ง
ชมพู
คุณโชค
เพื่อนฝูง
อนุญาต
ลูกค้า
ฝา
ช่วยเหลือ
นักหนา
ออกปาก
ขวด
สมอง
ฆ่า
ขืน
กรอบ
เสียที
ถอด
ประชุม
บ่า
จด
ภัย
ล้ม
สุภา
เอกสาร
บุญ
เรียง
เอ๊ย
อาคาร
นุ่มนวล
เปิดเผย
อี
ร่างกาย
เขย
ก้อน
ชาม
ขยาย
โบก
แล
สำรวจ
สติ
ยึด
คุณมาลตี
กล่อง
แลเห็น
ถาด
ความหมาย
ผลัก
โง่
โค้ง
ผาณิต
อังกฤษ
มัง
ปริญญา
กับข้าว
หลอก
พลิก
ทุ่ม
ก่อ
วุ่นวาย
เที่ยง
ละคร
อาชีพ
ทราย
หมอน
ตัดบท
เอ๊ะ
ทันควัน
ประการ
แม่บ้าน
แน่ะ
พรม
ซีด
เต้น
มึง
เรียว
ตะวัน
เอ็ด
ซ่อน
โอ๊ย
เก่าแก่
หนอ
แผ่นดิน
เลขา
เล่ม
ปราด
ปืน
รส
กระทั่ง
ใจดี
แตกต่าง
อุ่นจันทร์
บุรุษ
เถียง
หลัก
ออ
รถไฟ
แวบ
แจ้ง
กุญแจ
นุ่ม
เด็ดขาด
บังคับ
กานดา
คุ้นเคย
ถนัด
กิริยา
ยืด
ฉลาด
ยอด
ล้วน
ตรงข้าม
สัตว์
วาย
เต้ย
แข็งแรง
ถูกต้อง
อึ้ง
ประหลาดใจ
พัด
อวด
เศษ
เต็มใจ
เอก
ส่อง
ปลอด
หลังคา
ฉาย
อุตส่าห์
รเมศ
หาง
ระเบียบ
ผัก
ประกาศ
ไข่
เด่น
ควบคุม
ฉาก
ชื่นชม
มริทธิ์
ไว้ใจ
พูดจา
จีน
แคบ
พักผ่อน
โบราณ
เหลี่ยม
ใจเย็น
อนาคต
ค้า
โทรทัศน์
ธาราธร
ปรับ
ทา
ธนาคาร
ชน
สำนัก
กั้น
พู่กัน
โยน
กระทบ
เกรง
สวยงาม
ผละ
รังเกียจ
มารยาท
พิง
ม่าน
เส้นทาง
เอ้อ
อ๋อ
บังเอิญ
ร่ม
อ้าง
คุณเพลง
แนบ
ตำรวจ
คุณใหญ่
ประมาณ
หิ้ว
ล่วงหน้า
ละเอียด
ตุ๊กตา
เฮ้อ
จาง
ซอง
ชาน
ผัด
สลับ
บีบ
ดวงลดา
คุณอาเหนือ
พับ
ด้า
เครียด
เพชร
ภูหมอก
รูปร่าง
วัง
แข่ง
เต้นรำ
รายละเอียด
โว้ย
เคาะ
ขบขัน
เร่ง
ทำนอง
เข็ม
คอมพิวเตอร์
กระทำ
ตบ
สมุด
หัก
ส้ม
เตี้ย
เอาใจ
หล่อ
เยือกเย็น
เอ้า
เห็นใจ
พิจารณา
สวด
แหวน
เริ่มต้น
จรวย
เอ่อ
แม่น้ำ
นก
สวัสดี
เคลื่อน
สมัคร
ใหญ่โต
นุ่ง
แท้จริง
ลงมือ
ต้ม
เหล็ก
ผอม
นิยม
ผูกพัน
นัง
สะบัด
ทึบ
น้ำมัน
แม้ว่า
ปราสาท
เจ็บปวด
สร้อย
ปราศจาก
สมบัติ
เกียรติ
เจน
พูดคุย
ประสา
ยุวดี
ทั้งสิ้น
อึดอัด
กระนั้น
อคิราภ์
เลว
คุณสุดา
ที่ดิน
ความทรงจำ
โชค
ปรารภ
เอ
เศร้า
สำเนียง
กำนัน
อ้า
อุ้ม
แพรมน
จูง
หม้อ
พุ่ง
วูบ
อดีต
ฤดู
หนุ่มสาว
ขี่
เจ้าหล่อน
โสด
เคราะห์
กำแพง
ยุค
มัธยม
จนกว่า
รุ่ง
กระจาย
ผูก
ถูกใจ
รบกวน
เผด็จ
ยืม
ตกแต่ง
องค์
หอ
อุ่น
ชะโงก
ลูกน้อง
เอว
เจรจา
ศพ
นุสร
เหงา
คุ้น
ดับ
เกี่ยวข้อง
ยิง
อดทน
ครุ่น
ปฏิบัติ
วารี
กระมุท
ศิขริน
ศิลา
แว่ว
คล้ำ
จับตา
กัด
อ่อนหวาน
ค้อน
ว่าย
อารัณย์
แทรก
โอบ
เอาใจใส่
พิมพ์
ก้น
เหมาะสม
ตรงกันข้าม
ซักถาม
เลข
อุ้ม
เสียหาย
ระมัดระวัง
โปรด
จิบ
ผุด
คุณษมา
นุ
ภาค
โถง
อ้วน
ห่อ
ผี
กล้อง
ประธานาธิบดี
กว้างขวาง
เคยชิน
กานต์
เหยียด
เรวาตี
หน้าผาก
ท่องเที่ยว
สัมพันธ์
ห่วงใย
คลื่น
ป้าย
แฟ้ม
--
อยู่ดี
สะดุด
หีบ
เขมชาติ
จีบ
ล้อเลียน
ชื่อเสียง
หัด
เหงื่อ
เอน
ถึงแม้
แจ๋ว
หมั้น
ภาระ
ระบาย
จ้องมอง
เว้น
เติบโต
ราเชน
สลัว
เสา
ลังเล
บริการ
แล้วแต่
ไพรกว้าง
ปิยะ
แย้ง
เบิก
ขอตัว
วาจา
เศรษฐี
เทา
สืบ
ย่าง
พิง
พาด
โป่ง
หมื่น
แด๊ดดี้
แกง
อธิบดี
รับผิดชอบ
มุ้ง
ป๊ะศิราราฮิ
กันเอง
บัตร
เจ้าหน้าที่
เผลอ
สาเหตุ
เสน่ห์
กะทิ
จูบ
แป้ง
ฝ่า
ทุกสิ่งทุกอย่าง
ของขวัญ
ชั่วครู่
ลูบ
กระโดด
ปน
พิธี
เกียจ
ขุด
เถิด
ม่ายสมทรง
บรรจุ
สดชื่น
สูบ
ชอบใจ
เต้
ทั่วไป
ทั้งหลาย
เคียงข้าง
สกุล
ลิลลี่
ภูเขา
จ้า
พี่เบิ้ม
แขวน
ทำท่า
สอด
อำเภอ
ทิด
วิรงรอง
สัปดาห์
บัญชี
ยง
บรรดา
ระยับ
แง่
แล้วกัน
กรม
โยม
บุตร
สะท้อน
รวบ
กลั้น
รอด
ชิน
กลืน
เน้น
ทีท่า
สะพาน
แฝง
ปัด
เลี่ยง
รายการ
กระตือรือร้น
เตา
ลวดลาย
ทำลาย
ก้อง
ห้วน
กิจการ
ทราย
พี่สิงห์
ไอ
เป็นอยู่
เงินทอง
ปัญญา
นับถือ
ทับ
เพลิน
กระแส
โกหก
คุม
โฆษณา
น้อย
พู่
หยด
สบายดี
ลิฟต์
เต็มที
เจนจารี
ผ่อน
เคารพ
มอเตอร์ไซค์
เก้า
เชื่อมั่น
น้ำเงิน
แผล
ใครต่อใคร
ยกเว้น
ปรึกษา
เขต
อิจฉา
??
ถอนหายใจ
คลอง
เปลี่ยนใจ
คุณวจี
ขรึม
จู่
น้ำใจ
จะตาย
เพ่ง
ชนะ
คุณผกาแก้ว
กรุณา
กราบ
พอสมควร
เสาวภาคย์
กีฬา
โล่ง
ขัดใจ
ใส่ใจ
ด่วน
ช้อน
น้อยใจ
กฎหมาย
ควัน
โมโห
ไฟฟ้า
เสาร์
เข่า
ภูมิใจ
ครีม
ทะเลาะ
สมควร
ย่าพร
ประสาท
พี่เวตรี
เรียกร้อง
สง่า
ขอร้อง
ลึกซึ้ง
เมตตา
พวง
เนิน
พบปะ
นายถนอม
ขุ่น
เข็ม
คุณกรแก้ว
วิทู
คุ้ม
วาว
ศรุตา
จ๋า
พึ่ง
ติดตาม
จริงใจ
อบรม
เปียก
นึง
ภรัณยา
หยัก
พลาด
บัง
กระแทก
ขวับ
ไว
ยืดยาว
รวงข้าว
สัญญาณ
ซื่อ
เปรย
เวียงอมรา
แวดล้อม
สุริยง
ล้อม
เหยียบ
เบอร์
ปกครอง
เซ็น
อ่าง
ฟาก
จันทร์
แหล่ง
ระพีพรรณ
กรรมการ
เลี้ยงดู
รื่น
เคลื่อนไหว
สงคราม
ถู
ฝีเท้า
ทัวร์
ดำเนิน
สถานการณ์
ทิพย์
ฝุ่น
ชู
ปลุก
อำมร
พิสูจน์
แว่น
แม่หนูดี
กระถาง
กันต์ดนัย
ทึ่ง
ท่อน
สถาน
ย้อนกลับ
ค้าน
ตระกูล
เย็บ
วัฒนา
โตมร
แผน
แย่ง
เอ๋ย
สนับสนุน
สาด
กระต๊อบ
ปีก
หย่า
พี่ธิน
จง
หนักแน่น
รางวัล
แก้ตัว
ทยอย
คุณภาคภูมิ
รด
ดื้อ
เรียงราย
แย้ม
กระดูก
ชำเลือง
ปัจจุบัน
ฟ้อง
สินค้า
เอียง
กูหมู่
ฑัณฑิ
แม่ป้า
พราว
มิตร
เฮ้ย
ฝัง
พลาสติก
ผู้ดี
เศรษฐกิจ
ใจหาย
เปลือก
สุก
เบาะ
เสี่ยง
กังวาน
รจเรข
ตำหนิ
เล็กๆ
เท
มนต์
ใช้จ่าย
เคียง
ว่างเปล่า
กุม
ห้อย
คุณปรก
หวัด
บรรยาย
กฤต
ปั้น
เจริญ
ถือว่า
ลูกหลาน
ประคอง
เสด็จ
อัด
สัน
ประณีต
ไอ้ออด
โท
เยาะ
เติม
วรันธร
ศูนย์
ผสม
พล
สับสน
บวช
เอริก
ตอบแทน
เผชิญ
พิลึก
เป็นอันขาด
สุ้มเสียง
โคม
เอะอะ
ออฟฟิศ
ต่อว่า
เทอม
เสิร์ฟ
ไวน์
น้าโชค
ว่ะ
อนุบาล
เช็ค
คัดค้าน
ช่อ
ท่อง
เอาละ
ครึ้ม
พลัง
กุฏิ
วาบ
กระเบื้อง
สำนึก
ด็อกเตอร์
นม
คุณกัณหา
ร่าเริง
ระหง
คาง
กราเซีย
อเมริกัน
ตราบ
ใคร่
สนุกสนาน
เยาว์
จอง
คล่องแคล่ว
โล่งใจ
ร่ำรวย
ตัดสิน
ติดใจ
ห่างไกล
รัฐบาล
หล่น
พี่ยง
มอบ
น้ำหนัก
กี้
เวที
แท็กซี่
ขโมย
เข้มแข็ง
มิรา
ทวน
ปลอบ
เด็กหญิงแมว
พายุ
อีสาน
โล่งอก
พิมพ์
เผา
สถานี
ประชาชน
ร่องรอย
ป๊ะ
แอนน์
เค็ม
ตีน
คุณกมลาสน์
ขู่
อันตราย
ประธาน
ลาด
หมู
หมอก
ริน
เสือ
วิบูลย์
เทียน
ต่อสู้
ฉีด
กระไร
เจ้าอาวาส
สารพัด
รีบร้อน
โสภา
เคน
ยาง
หรูหรา
ผ่อนคลาย
โวยวาย
ยอแสง
กาง
รก
ข้าว
กำลังใจ
ฟรี
คุณกอบบุญ
เยอะแยะ
นิติกรสุธรรม
พี่เมย์
กาสิโน
ดัน
จงใจ
กุหลาบ
ซ่อม
ลักษมณ์
น้ำพริก
ไผ่
รัด
กิจกรรม
ทรัพย์สิน
คบหา
ปูน
แดน
เทป
วงทิพย์
ลอด
กรรม
กระดาน
เพิ่มเติม
ทำร้าย
หลุดปาก
เสื่อ
กำ
บ๊อบ
วับ
แผนก
เรียนรู้
กริ่ง
คลอด
จม
ตำบล
แก้ไข
ประวัติ
ยิ้มแย้ม
ฝึก
สน
นายเตี้ย
จรด
สัณห์
ดวงตา
สลัด
ห่ม
มะพร้าว
หวั่นไหว
อิสระ
ปลิว
ลอนดอน
กลับคืน
ก่อนหน้า
ฉลอง
วี่แวว
จิณห์วรา
กอบบุญ
พนัน
กระจ่าง
ทันใด
บอกเล่า
คว่ำ
พยักพเยิด
แกะ
หมั่นไส้
รำ
งอน
แปลง
สโมสร
ตรงไปตรงมา
พุ่ม
ย่น
ยะ
ม่วง
ไปไหนมาไหน
วิญญาณ
ลุงโป่ง
แผ่
สกปรก
นวม
สิ้นสุด
ชิง
เม้ม
บุคลิก
แลก
การงาน
ทิศ
เมฆ
เผ็ด
ถั่ว
ผลไม้
หวง
เพลิดเพลิน
ซ้อน
ถัก
มวย
กระด้าง
เฒ่า
ศิตางค์
สูด
ขีด
เกษียณ
ถอน
อุบัติเหตุ
ชี้แจง
ง่วง
คุณเต้ย
คุณหญิงละม้ายทิพย์
ระเบิด
คราง
พี่สุดา
ตึง
ดิ้นรน
หนักใจ
อุ๊ย
หมาก
กระป๋อง
ลออองค์
เลขานุการ
เมิน
ประสาน
ดุจ
นัย
พัง
เพื่อนบ้าน
ติณณภพ
กิ่ง
ปาน
คุณศิ
ขอรับ
ทำใจ
เปรียบ
กรณี
ชะเง้อ
คุณพลัง
นินทา
คุก
คล่อง
อาวุโส
พี่เลี้ยง
หน่วย
รับสั่ง
ตัวอย่าง
ลูกจ้าง
ข้อความ
เป็นอันว่า
อ่อนใจ
ถมทอง
เขม็ง
อาตมา
แพ
สาขา
ขบวน
เคร่งเครียด
กุ้ง
น้อยๆ
ทุ่ง
ตวัด
บริสุทธิ์
หมายเลข
ซุก
หยาบ
ศีล
อินโดนีเซีย
ครอบครอง
เชือก
คุกเข่า
มรดก
เอาเป็นว่า
ดัด
กรุ่น
ล่วง
ย่อ
ลอออร
รับปาก
ไอ้ทึ่ง
แจก
พี่ผกา
ฉวย
งู
ยิ่งใหญ่
โชว์
ประสบ
คุณนาย
เจ้าคี
ประหยัด
เลือน
หมวก
เหน็ดเหนื่อย
คลาน
รอบคอบ
พื้นที่
กระชับ
กำพร้า
จักร
วิธู
โดด
ดูถูก
อ่อย
สะอื้น
ประชด
แพร
วีณา
ตรวจสอบ
คลี่
ขัดแย้ง
สกุล
เตรียมตัว
ประสบการณ์
กระชาก
ใหม่
ค่อน
สมบูรณ์
ป้าพวง
รื้อ
สามสี่
หนี้
แรก
นายโก้
ป๊ะระเด่น
จืด
หนทาง
หมายทิพย์
สิ้นเชิง
ศานิต
น้าเอื้อ
เชิด
โดยสาร
คลอ
ขั้นตอน
เมล์
ยายดวง
บุญคุณ
ผ่าตัด
ขัดคอ
สมาชิก
ปลอบใจ
เครื่องมือ
วิทยุ
หวย
คุณริน
จาการ์ตา
ศิวนาถ
สตางค์
ม้วน
,
พัฒนา
ที่รัก
เวทนา
รอคอย
เสมือน
บอบบาง
ยุติ
แฝด
ทะเบียน
เข้มงวด
เรื่อ
หลุม
ขมขื่น
ถลา
ภาคภูมิใจ
คุณหลวง
ท่วม
เครือ
คะแนน
โสรวาร
กฎ
เคลือบ
เบื่อหน่าย
วี
กำไร
เลื้อย
นูนุ่ง
นายพลกัมบัง
มุ่ง
บัว
รสนิยม
ซึม
กวน
พี่เอ
ข้าพเจ้า
ปลอบโยน
เล็บ
เปรี้ยว
อรพิม
ห้าว
ราตรี
กะทันหัน
รัว
อิทธิพล
เพศ
กั้ง
บันทึก
ยิน
เนื้อตัว
หนักหนา
เอาจริงเอาจัง
ยกย่อง
ผ่อง
ประเทศไทย
บริหาร
แฮะ
หนวด
กิตติชัย
ศร
มหาเศรษฐี
ยุติธรรม
ยุ่งยาก
น่ารัก
จักรยาน
ชายคา
ระบบ
ชั่วคราว
โมก
ศิ
ลือ
แห่
ค้น
ก็ดี
พู่ไหม
ตลก
กรี๊ด
ตรี
แผ่วเบา
ปกป้อง
1
มาร์กี้
2
สม่ำเสมอ
ม่าย
แต่อย่างใด
ระลึก
แต๋น
เวร
ทัศนัย
ระคน
คุณอำนวย
ปิดบัง
โบสถ์
แฟชั่น
สวรรค์
สลัก
ใจอ่อน
ถวาย
เถา
ยักษ์
ร่วง
กลีบ
สหาย
นิทาน
ลัดเลาะ
ชอบกล
ฐาน
ล้วง
เผอิญ
ซุ้ม
เตะ
ชื่นใจ
เข็น
สายสร้อย
ทบทวน
ฝืน
ประทับ
หลักฐาน
มาด
ขวัญ
กิ๊ก
อักษร
พี่ยะ
น่ากลัว
เนี่ย
เก้อ
ตำรา
จารวีร์
เกะกะ
ปกคลุม
บาป
คุณระริน
เลียบ
ฑัณฑิกา
มณฑา
สุภาพบุรุษ
ถัง
เหม็น
ภาคภูมิ
พร
คุณเขม
รั้ง
ง่ายดาย
ดง
หวี
ทาร่า
ภาวนา
จดจำ
แมว
ลูกไม้
คุณสมบัติ
บาตร
เบือน
จริยธรรม
ประกัน
ไก่
ปู่พลี
เชื่อถือ
เปี่ยม
หยิก
อ่อนแอ
ษมา
ลิ้น
ก้มหน้าก้มตา
ฉุด
สีสัน
วนเวียน
ฟาด
รู้ใจ
ทะลุ
แถบ
รับใช้
แจกัน
แลดู
จำกัด
ขยัน
พิสมัย
ดิ้น
ดก
ประสงค์
กรรณศูล
ใจคอ
แหงน
โครงการ
กอล์ฟ
วิเคราะห์
ครูดวงตา
หนูนา
บ้านนอก
จิต
พ่อค้า
หรู
แตะต้อง
คุณยายบานเช้า
ซน
แสบ
เปล่ง
นายแพทย์ซูฮาร์โน่
กรีด
โอย
แนบเนียน
มิดชิด
เชิ้ต
ปากกา
ญาติพี่น้อง
ยั้ง
มีด
โถ
โจร
พนัก
โต้แย้ง
ทาบ
โครม
แหลมเหลือ
พึง
บิด
สุขภาพ
ตะคอก
แม่นยำ
เปื้อน
เทวดา
เหอะ
เป็ด
ตาราง
หึ
ค้าขาย
ศาสนา
หลวม
เยือน
คุณข้าว
วิรุฬห์
น้ำลาย
เจตน์
หรี่
หวน
ศัตรู
ไข
เวียน
เฉียด
ล้น
ครีม
ลุงพัฒน์
ตลบ
๑๐
สูญเสีย
น้ารัน
กาล
ยุโรป
ฉุนเฉียว
คุณสมคิด
โกง
จิ้ม
วิสัย
ล่า
ก่อสร้าง
ไต่
กรอก
มุ่งหน้า
หุบ
รับฟัง
ธรรมเนียม
ขลับ
มะม่วง
ฉงน
เชียร์
กระติก
เฮือก
พี่โก้
ปะทะ
ทอ
ตะกร้า
ยายพร
ลอบ
สลด
เวณิก
พาล
สัญชาตญาณ
ควง
เต็มตัว
รมณีย์
อริน
ผลิต
เย็นชา
สลวย
รูปทรง
ทีวี
นอกเหนือ
ยัน
..
สะสม
วิจารณ์
ถือสา
วน
ทิว
คล้อยตาม
จี
คุณแข
กิติ
งอ
ทาย
โก้
สมรส
จอ
เมื่อกี้
แค้น
ปู่เครื่อง
วุ่น
ผิวพรรณ
เหรียญ
ละแวก
พรวด
หยาด
นานา
ลุงบุญ
ชิม
อัตโนมัติ
วาระ
ปลด
สำนวน
ชุมชน
ล่อง
เจ็บใจ
ยายกบ
นวล
เด็ด
วิตก
ใจร้อน
ระงับ
เดี่ยว
ก่ำ
แผนที่
แมลง
รักใคร่
เมื่อย
เชย
นิ่ว
คุณกล้วย
ออกตัว
สะกด
ไพเราะ
มุก
คนละ
ปีน
เห่า
ปลาบ
คับ
คุณป้าใหญ่
รวบรวม
ว่องไว
เงียบกริบ
ลิ่ว
โคน
กะพริบ
แยแส
เนียน
นอบน้อม
แปลกหน้า
ปู่เก้า
ดารา
รสชาติ
หนูดี
สิงห์
มหาศาล
บ่อน
บวม
นักเลง
คุณนงราม
เคร่งขรึม
คาว
สมาธิ
ยี่ห้อ
นายภู
เอย
สาระ
กุลีกุจอ
ยั่ว
พนม
ปรกติ
กลั้ว
ปุ่ม
3
ปราม
คุณภพ
ลายมือ
ว้าเหว่
ถ่ายทอด
ระ
หลาก
หย่อน
แช่
พัทธ์
นายธัช
ข่ม
ยินยอม
โต้ตอบ
มุ่งมั่น
ปก
พันธุ์
เหมือนฝัน
จินตะหรา
สนั่น
กันและกัน
เป้า
ราด
ชง
ฤทธิ์
กรณ์
ป้าบัว
ซาบซึ้ง
ควัก
เหลวไหล
คัด
อภัย
ศิถี
คุณผกาศรี
แอร์
ตาก
ยากเย็น
วิเศษ
ถิ่น
โศกเศร้า
กระตุก
จวน
โด่ง
วิมล
คุณเล็ก
เขิน
ป๊ะม็อคต้าร์
เคี้ยว
กู้
ส้อม
เพียงพอ
หาเรื่อง
แม่น
เกณฑ์
ไพ่
ตรอก
สว่างไสว
หวาย
หงาย
รีด
ประหนึ่ง
รัดเกล้า
เจ้าหยุน
กระเพาะ
พานรอง
ท้วง
หุ่น
หม่น
ค้นหา
เสี้ยว
ไป๊
กอ
กลมกลืน
อ้าย
ศิรา
ราบเรียบ
แคธี
ขุ่นมัว
ทุบ
กะทัดรัด
จริต
สั่งสอน
ลิเก
ซี่
ขด
เบียด
รัฐมนตรี
ใจจริง
ไปรษณีย์
ฟื้น
ใจลอย
ลิ้นชัก
ยาวนาน
แว่บ
คนใช้
แรงงาน
ซีก
ปริปาก
แพร
กระซิบกระซาบ
เก๋
ซับซ้อน
หุ้น
ก๋วยเตี๋ยว
ทิดรื่น
ผ่า
แบก
พยาน
เชื่อม
พิศวง
อวย
รัฐ
ปราณีต
ริ้วรอย
ขม
ใต้ถุน
ครอง
เงื่อนไข
รุก
ฝรั่งเศส
เนิบ
ทับทิม
ผึ้ง
เจตนา
ประเด็น
นิตยสาร
สี่ห้า
สะดวกสบาย
โซฟา
พินิจ
หือ
ร้าง
อาร์ม
ชื้น
ธม
สาธารณะ
แน่วแน่
ระแวง
เจ้าชู้
ป้องกัน
เอาการ
ธร
ใกล้เคียง
ไว้วางใจ
คราม
อันดับ
ประทับใจ
โปรย
กุศล
เปีย
ซอก
ฝูง
น้าคุณโชค
สัดส่วน
สะท้าน
เหวี่ยง
จุดหมาย
ป้อม
คุณหญิง
ฉ่ำ
พราย
วัตถุ
คุณดวง
ไส้
กลิ้ง
คุณพิมพ์
ฟุ้ง
ด้อย
หั่น
เพดาน
แคร์
ซาก
เนิ่นนาน
มิหนำซ้ำ
เสียเวลา
ป้าแคล้ว
มัด
ติ
กระบอก
พื้นเมือง
คะนอง
เคาน์เตอร์
ดัก
เกียรติยศ
ล่องลอย
รื่นเริง
หว่า
คุณอานิ่ม
ช้ำ
แคลร่า
โทรม
ร้ายกาจ
ตะแคง
คุณเสนีย์
ราบรื่น
เป่า
นวด
อึกอัก
พลิ้ว
จีรณา
ชำมะเลียง
คุณวรรณา
เป็นต้น
บาดเจ็บ
รองรับ
โน้ต
หยักศก
ถ้อย
ต๊าย
ปอด
ซุกซ่อน
ปะปน
เขย่า
อาสา
สนามบิน
ชะลอ
เปรียบเทียบ
บอกอ
แผ่ว
อิทธิชัย
ศักดา
เกร็ง
บริวาร
ง่วน
รำพึง
คาดคั้น
คี
หยั่ง
บ่อ
สอบถาม
ทวง
มันตา
ลงท้าย
ซ่อมแซม
พี่รื่น
มัท
ศรัทธา
เปลว
ประดับ
ภาวะ
มิน่า
คุณเมศ
คุณโชติ
คอก
กระบะ
ล่าม
และแล้ว
เกลี้ยง
โชย
ต่อหน้า
คุณมาตาฮารี
วิทยาลัย
บรรจง
แปรง
นิพนธ์
ซับ
พวงมาลัย
ท้าทาย
เจ้าภาพ
เจาะ
เผือด
ญี่ปุ่น
เคือง
แจ่ม
ศาล
ปฏิวัติ
สงกรานต์
คล้อง
คิก
ไอ้โมก
ขึง
ปฏิกิริยา
กลอน
วัว
คุณพี
ไม่รู้ไม่ชี้
ขนมปัง
ตลอดจน
ลำดับ
เพรียว
โอ้โฮ
บกพร่อง
นินิส
ขจี
ไหม้
วา
สุบัง
เจ้าเมืองแมนสรวง
หุ้ม
เดือด
จี้
ผา
เย้า
ทุ่มเท
คา
กระฉับกระเฉง
ชำนาญ
ย่ะ
จัดแจง
ซุบซิบ
บทบาท
ฉุน
คล้อย
ดักคอ
ตะกี้
เอื้อเฟื้อ
ราบ
ย่อย
สบู่
เกาะยานก
กรวด
วงการ
กุณฑลี
ประถม
หึง
คราบ
แหวก
พราก
นายษมา
คู่หมั้น
กลยุทธ
กิ่งก้าน
ลื่น
เลิศ
กระทรวง
ถี่
ขวัญ
นลิน
คุณพิมพ์ลภัส
ท้องถิ่น
หมดสิ้น
ตะลึง
/
มุด
รุม
กระวนกระวาย
เงียบเหงา
โหล
วก
ปิ่นโต
ฉีก
คุณยง
ยอด
ตอบโต้
ขนาบ
แท้ๆ
นิสัยใจคอ
น้อยหน้า
ดินแดน
ผิดพลาด
เปอร์เซ็นต์
ปลื้ม
ล้ำ
พับเพียบ
ปรานี
สูท
เหน็บ
ปวดร้าว
พบเห็น
ล่วงรู้
ทารก
นางเนิบ
โอ
ประมาท
เซ็นต์
นางสาวนิภา
บุ
จู่ๆ
ฟุตบอล
ชดใช้
ส้น
ดาย
ปรุง
เล่าเรียน
บริกร
หยอก
จำใจ
เงียบเชียบ
สิทธิ
เครื่องแบบ
คุณลักษมณ์
กล่อม
บวก
ป้านวล
พลัน
ถวิลวงศ์
ตาแรก
แม่เลี้ยง
ประชาสัมพันธ์
ปกปัก
กอบ
เกม
ล่วงลับ
ริท
หมอจิตต์
แจ้ว
เก๊าะ
เข้าท่า
พอง
ชัชวาล
ลูบไล้
พะเยา
5
จัน
ดีด
หยิ่ง
ยุ่งเหยิง
สมเพช
ธนบัตร
ตกลงใจ
อิฐ
โน้ม
ขอบเขต
พิกล
ปราย
รอง
จอม
ซึ้ง
อุ้ง
หมกมุ่น
อุปกรณ์
บ่าว
ศอก
ชุ่ม
ซัด
คั่น
นังแมว
ถามไถ่
แตร
ทูล
ปัง
ไอ้โด่ง
เอี่ยม
กำชับ
ประเมิน
ทนาย
เลียน
แขไข
ควาย
ตลิ่ง
ตั้งตัว
กำพล
ชักชวน
รีสอร์ท
กรุง
หรือยัง
เผ่น
เบิกบาน
อู่
ตะเกียง
เอกชน
กึก
ตับ
วิพุธ
กระสับกระส่าย
กาลเวลา
เข้าไป
สะอาดสะอ้าน
สมาคม
เฉียบ
ตาลูกหมู
อ้อนวอน
สถาปนิก
กระดิก
ยาวเหยียด
พยุง
กล้วย
ปม
โรย
ต่อรอง
อรอุษา
เต็มไปด้วย
ฝ้าย
รำไร
ช้าง
สำอาง
โกลาหล
เจื่อน
ถ่าน
เด็กก้อย
ท้วม
ตังค์
สื่อ
มิฉะนั้น
หินอ่อน
จราจร
บึ้ง
เบียร์
ปลาบปลื้ม
แยกย้าย
กำเนิด
หิมะ
ทำงาน
โยก
ลึกล้ำ
เจ้าแก้วรัดเกล้า
อาณาเขต
ประพฤติ
จนแล้วจนรอด
ซบ
โคลง
คู
แล้ง
มั่น
เขี้ยว
แผด
ผลักดัน
มือถือ
เทียว
กดดัน
คุณลูกหมู
ห่างเหิน
ชุมนุม
สะพาย
คุณเพชร
หลีก
ราง
ชัยชนะ
สมศักดิ์
วิชาการ
ผวา
ราก
ซินเกียง
จิ๋ว
เป้าหมาย
มอบหมาย
เยี่ยมเยียน
บ่งบอก
๖๐
อบ
ดอกเตอร์
เซ็ง
กานดาวดี
ผงก
ป้อน
พระจันทร์
ดื้อๆ
อาละวาด
บรรเลง
ครบถ้วน
กัตติกา
ลุงมี
นรก
ปลอก
ความเห็น
ทุ้ม
รบ
สุนัข
เชื้อ
มึน
ทาส
ลบ
ขาน
รำลึก
วาสนา
ตรา
พี่โสภา
เอาตัวรอด
เกล้า
ชั่วขณะ
หลีกเลี่ยง
เจอะ
ทีม
อพยพ
จ้าจา
กวด
ระบุ
ตัดพ้อ
โอน
ชะตา
เจ็บป่วย
ไมตรี
ผง
สำทับ
ลิบ
ตัดใจ
ปลอดโปร่ง
ปลวก
หยัน
จุก
ลุย
คอนกรีต
ตราด
ลูกกรง
อะ
เลวร้าย
รอยยิ้ม
แจ่มใส
ขัดข้อง
ปวิต
ทะนุถนอม
สะเทือนใจ
ฟ้า
คิดเห็น
ใจดำ
จับจ้อง
ไฮซินธ์
บุษกร
ศักดิ์ศรี
ย่าน
โอ่อ่า
ดาราศาสตร์
เลื่อนลอย
นางลออ
ย่อง
นิยาย
ใจแข็ง
สรรพนาม
สติปัญญา
ยุโรป
เห่อ
บุก
ตอก
เชียงใหม่
ขนหนู
หยุดนิ่ง
หมอนิลลา
ใจร้าย
ธง
แปร่ง
คลุก
โดดเดี่ยว
เกลื่อน
ขวักไขว่
พระเจ้า
บังคับบัญชา
อินเตอร์เน็ต
พก
มด
พริก
อิง
กระทะ
ประเดี๋ยว
เต็มปาก
เอี้ยว
ชะมัด
คร่ำเคร่ง
ไร่เพียงหมอก
เสียบ
ที่พึ่ง
วิพากษ์วิจารณ์
ทั้งๆที่
งุนงง
ล่าสุด
ฮื่อ
อุ่นใจ
มะนาว
วิชย์สินี
ยอมรับ
สงัด
ฮวงชิง
สาน
คุณแก้ว
ไหนๆ
วิว
ถีบ
ถม
พร่า
คุณดา
ยากจน
กล่าวหา
เข้าข้าง
ถี่ถ้วน
พาย
ลัด
ยังงี้
พี่วารี
หนุน
แทง
เอาแต่ใจ
ประชดประชัน
อร่าม
เนื้อที่
ตื้น
ธรรมะ
หัวเสีย
สวิตช์
ทรมาน
อาจารย์ปรานี
เคร่งครัด
แลกเปลี่ยน
ดื้อดึง
หลอกลวง
น้องมุก
ถมยา
ชีวิตชีวา
ว้า
เหยื่อ
เดียงสา
ขว้าง
โผ
แท่น
เผย
ทูตฯศักดา
สมทบ
ชำระ
วกวน
เซฟ
คิว
สารภาพ
คุณด้า
คุณอาเนียน
ทำมาหากิน
ริ้ว
ย้อย
ละลาย
ฟอง
วางใจ
เตร่
ไขว้
แยะ
โอ่ง
เบน
ระอา
ล้อเล่น
ป๊ะอูดิน
เบนซ์
ฮือ
ใฝ่ฝัน
กิโลเมตร
กลุ้ม
ก้อ
บิดามารดา
เกลียว
สูงส่ง
คุณค่า
อุปสรรค
รีโน
จับใจ
ดำรง
แป้น
สำลัก
ศักดิ์
เต็มอกเต็มใจ
โปรแกรม
พระองค์
ต้อน
ย้อม
ร้าว
เครา
รำพัน
สำรวม
ตาเอื้อ
เครดิต
ธาร
ห้ามปราม
สะพรั่ง
ชนบท
อับอาย
ปั่น
ฝึกฝน
พระอาทิตย์
ป้าจวน
เถื่อน
เสียสละ
ฮึ
สิ่ว
กลบเกลื่อน
รุ้ง
ปล้น
ตอบรับ
รวงผึ้ง
โอเลี้ยง
เนือย
ท่วงท่า
สนอง
รวน
โหว่
เบรก
เขี่ย
ยายน้ำตาล
ด้าย
มิด
ปู่เชื้อ
ดวง
นางบัวคำ
อุปนิสัย
ทิชา
จนมุม
ทรุดโทรม
ศิษย์
ฮัลโหล
พี่พิม
เหนี่ยว
เรือง
เรี่ยวแรง
คาดคิด
เอกพงศ์
พี่อะ
แน่นหนา
คดเคี้ยว
ก้าน
แซม
แปร
กลบ
พริมโรส
กัดฟัน
วิทยานิพนธ์
เช้าตรู่
ตวาด
โฮ
ณิก
สะดุดตา
พร
รูด
ผดุง
คุณจิตรี
เสื่อม
หากิน
ฟาง
กา
อุดม
ศิลปะ
สาละวน
ผ้าถุง
เสือก
พี่ทอง
คร่ำครวญ
สะสวย
หยาบคาย
เซ
พรวน
พี่บีม
แม่กอบ
เรื่อยเปื่อย
คุณจุลศก
ลับหลัง
ทะเยอทะยาน
ยืดเยื้อ
เพลีย
ติดมือ
อัตรา
อันเป็น
นัดหมาย
เมตร
กระหาย
ล็อก
ซ้อม
ปะติดปะต่อ
ปราดเปรียว
ทดลอง
การณ์
บ้านเมือง
ควาน
ปรนนิบัติ
ร้องเรียก
พรพล
พัวพัน
ฝังใจ
เหมาะเจาะ
คุณสมชาย
ซื่อสัตย์
แหบ
ผุ
ฉาบ
สำเร็จรูป
คุณน้อง
เอาเปรียบ
หรือไง
ถือตัว
เปลือง
เข็ด
เกา
เจือ
วัยรุ่น
อำลา
พี่โจ้
อบอวล
ซิ่น
ทั้งที่
สยาย
จันทโครบ
ล้อมรอบ
พาน
สะเอว
ปากคลอง
พิศ
คุณพลอยสี
เกเร
กรง
ไอศกรีม
ร่มเงา
ก้าวหน้า
ซ้ำซาก
มาธวี
ประคับประคอง
ชิงชัง
เย
อ้อยอิ่ง
เจ้าค่ะ
ร้อนใจ
สะมา
ผลุบ
เบ้
ไตร่ตรอง
ศิลป์
สะกิด
แต่ไหนแต่ไร
อาห์มัด
ถนอม
ฟิล์ม
ยายข้าว
หด
ยีนส์
สยามสาร
ประจบ
รื่นรมย์
ทุกข์ร้อน
พรืด
กลอง
ไถ
4
เกลือ
ยี่เก
6
ทะมัดทะแมง
สตาร์ท
ขัง
แผลง
พินัยกรรม
ส่งเสริม
หัวข้อ
แนะ
ลงเอย
ชมเชย
พื้นฐาน
จิก
คุณเผด็จ
ปรบ
พี่ธุม
เฉยๆ
คำนวณ
กำไล
เสด็จพระองค์หญิง
ไกด์
ออด
ชมนาด
พึ่งพา
คืบ
จับผิด
เปียโน
เซ้าซี้
คร้าบ
ดูด
อัญมณี
ประดุจ
ทรยศ
ปลีก
วาววับ
ยัด
ศรวณีย์
โต้
คำนึง
สาวใช้
เสียหน่อย
มัทนา
เชี่ยวชาญ
ผลัด
รูปลักษณ์
ทันใจ
สึก
ถ่วง
ไทย
ค่ำคืน
แท่ง
หนาแน่น
เพียร
กระหึ่ม
กรุงเทพ
พิมพ์ดีด
เนื่องด้วย
ฉับ
ทวี
สงบเสงี่ยม
กัปตัน
สะเทือน
ก้ามปู
กระดุม
ตระหนัก
ใจกลาง
แล้วไป
กะรัต
ขบคิด
วิถี