Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
NOTATNIK_PROJEKT_POMOCNIK_STUDENTA
  • Ustalenie współpracy w projekcie
  • Wstępne rozdzielenie zadań dla każdego członka
  • Zrobić koncept programu "ocena"
  • Rozkminienie biblioteki kivi
  • Wykonanie zdań związanych z lab5
  • zastanowienie się nad skrótami używanymi podczas pracy w projekcie
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment