Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Pinyin-Emoji Dictionary for Squirrel
# Rime dictionary
# encoding: utf-8
---
name: luna_pinyin.emoji
version: "2017.02.10"
sort: by_weight
use_preset_vocabulary: true
...
# table begins
©️ ban quan 1
©️ ban quan fu hao 1
©️ fu hao 1
®️ fu hao 1
®️ zhu ce 1
®️ zhu ce biao ji 1
®️ zhu ce shang biao 1
‼️ fu hao 1
‼️ hong se shuang gan tan hao 1
‼️ jing tan 1
‼️ jing ya 1
‼️ shuang gan tan hao 1
‼️ shuang jing tan hao 1
⁉️ fu hao 1
⁉️ gan tan hao jia wen hao 1
⁉️ jing tan hao jia wen hao 1
⁉️ jing wen 1
⁉️ jing ya huai yi 1
™️ fu hao 1
™️ shang biao 1
ℹ️ fu hao 1
ℹ️ xin xi 1
ℹ️ zi xun 1
↔️ fu hao 1
↔️ zuo you 1
↔️ zuo you jian tou 1
↕️ fu hao 1
↕️ shang xia 1
↕️ shang xia jian tou 1
↖️ fu hao 1
↖️ jian tou 1
↖️ xi bei zhi xiang de jian tou 1
↖️ zuo shang 1
↖️ zuo shang jian tou 1
↗️ fu hao 1
↗️ jian tou 1
↗️ you shang 1
↗️ you shang jian tou 1
↘️ dong nan zhi xiang de jian tou 1
↘️ fu hao 1
↘️ jian tou 1
↘️ you xia 1
↘️ you xia jian tou 1
↙️ fu hao 1
↙️ jian tou 1
↙️ xi nan zhi xiang de jian tou 1
↙️ zuo xia 1
↙️ zuo xia jian tou 1
↩️ fu hao 1
↩️ xiang zuo hui zhuan 1
↩️ zuo hui zhuan 1
↪️ fu hao 1
↪️ xiang you hui zhuan 1
↪️ you hui zhuan 1
∞ wu qiong 1
∞ wu qiong da 1
⌚️ biao 1
⌚️ biao pan 1
⌚️ ji xie biao 1
⌚️ ming biao 1
⌚️ shi jian 1
⌚️ shi ying biao 1
⌚️ shou biao 1
⌚️ wan biao 1
⌛️ deng dai 1
⌛️ ji shi 1
⌛️ sha lou 1
⌛️ shi jian 1
⌨️ jian pan 1
⏩ jia su 1
⏩ kuai jin 1
⏩ kuai jin jian 1
⏩ xiang you fu hao 1
⏩ you shuang san jiao 1
⏪ dao tui jian 1
⏪ jian su 1
⏪ kuai tui 1
⏪ xiang zuo fu hao 1
⏫ fu hao 1
⏫ shang chuan 1
⏫ xiang shang fu hao 1
⏬ fu hao 1
⏬ xia zai 1
⏬ xiang xia fu hao 1
⏭️ kuai jin jian 1
⏮️ dao tui jian 1
⏯️ bo fang zan ting jian 1
⏰ nao ling 1
⏰ nao zhong 1
⏰ ti xing 1
⏱️ miao biao 1
⏲️ ding shi qi shi zhong 1
⏲️ shi zhong 1
⏳ sha lou 1
⏸️ zan ting 1
⏸️ zan ting lu zhi 1
⏹️ ting zhi lu zhi 1
⏹️ ting zhi mei ti fu hao 1
⏺️ lu zhi 1
Ⓜ️ di tie 1
Ⓜ️ fu hao 1
▪️ hei dian 1
▶️ bo fang jian 1
▶️ san jiao 1
▶️ xia yi ge 1
▶️ xiang you 1
▶️ you san jiao 1
▼ xia san jiao 1
◀️ san jiao 1
◀️ shang yi ge 1
◀️ xiang zuo 1
◽️ bai se fang kuai 1
◾️ hei fang kuai 1
☀️ qing lang 1
☀️ qing tian 1
☀️ ri shi 1
☀️ tai yang 1
☀️ tai yang she xian 1
☀️ tian qi 1
☀️ yang guang 1
☁️ duo yun 1
☁️ fu yun 1
☁️ tian qi 1
☁️ wu yun 1
☁️ yin tian 1
☁️ yun 1
☁️ yun cai 1
☁️ yun duan 1
☁️ yun duo 1
☂️ bao hu san 1
☂️ san 1
☂️ yu san 1
☃️ dui xue ren 1
☃️ xue 1
☃️ xue ren 1
☃️ ️ xue 1
☄️ ha lei hui xing 1
☄️ hui xing 1
☄️ sao ba xing 1
☄️ sao zhou xing 1
☎️ da dian hua 1
☎️ dian hua 1
☎️ lai dian 1
☎️ shang wu 1
☎️ zhi dian 1
☎️ zuo ji 1
☑️ da gou 1
☑️ fu hao 1
☑️ fu xuan kuang 1
☑️ gou xuan 1
☑️ que ding 1
☑️ xuan zhong 1
☑️ yi gou xuan 1
☔️ cheng san 1
☔️ da san 1
☔️ san 1
☔️ tian qi 1
☔️ xia yu 1
☔️ xia yu tian 1
☔️ yu 1
☔️ yu di 1
☔️ yu san 1
☔️ yu shui 1
☔️ yu tian 1
☔️ zhou yu 1
☕️ can yin 1
☕️ cha 1
☕️ he ka fei 1
☕️ hong cha 1
☕️ ka bu qi nuo 1
☕️ ka fei 1
☕️ ka fei bei 1
☕️ ka fei dian 1
☕️ mo ka 1
☕️ nai cha 1
☕️ re yin 1
☕️ re yin liao 1
☕️ xia wu cha 1
☕️ yin liao 1
☘️ san ye cao 1
☘️ xing yun cao 1
☝️ di yi 1
☝️ shi zhi 1
☝️ shou shi 1
☝️ yi ge 1
☟ shi zhi xiang xia 1
☠️ ju du 1
☠️ ku lou 1
☠️ ku lou tou 1
☢️ fang she xing 1
☢️ fang she xing biao zhi 1
☢️ fu she 1
☣️ sheng wu wei hai 1
☦️ dong zheng jiao shi zi jia 1
☦️ zheng jiao hui shi zi 1
☪️ xing yue 1
☪️ xing yue biao zhi 1
☮️ fan zhan 1
☮️ fan zhan biao zhi 1
☮️ he ping biao zhi 1
☯️ tai ji 1
☯️ yin yang 1
☸️ fa lun 1
☹️ bu gao xing de lian 1
☹️ bu kai xin 1
☹️ ku nao 1
☹️ sheng qi de lian 1
☺️ biao qing 1
☺️ de yi 1
☺️ kai xin 1
☺️ wei xiao 1
☺️ xiao 1
☺️ xiao lian 1
♈️ bai yang zuo 1
♈️ mu yang zuo 1
♈️ xing zuo 1
♉️ jin niu zuo 1
♉️ xing zuo 1
♊️ shuang zi zuo 1
♊️ xing zuo 1
♋️ ju xie zuo 1
♋️ xing zuo 1
♌️ shi zi zuo 1
♌️ xing zuo 1
♍️ chu nv zuo 1
♍️ xing zuo 1
♎️ tian cheng zuo 1
♎️ xing zuo 1
♏️ tian xie zuo 1
♏️ xing zuo 1
♐️ she shou zuo 1
♐️ xing zuo 1
♑️ mo jie zuo 1
♑️ xing zuo 1
♒️ shui ping zuo 1
♒️ xing zuo 1
♓️ shuang yu zuo 1
♓️ xing zuo 1
♠️ biao zhi 1
♠️ hei tao 1
♣️ biao zhi 1
♣️ cao hua 1
♣️ hei mei hua 1
♣️ mei hua 1
♥️ biao zhi 1
♥️ hong tao 1
♥️ hong xin 1
♥️ tao xin 1
♦️ biao zhi 1
♦️ fang kuai 1
♦️ fang pian 1
♦️ hong fang kuai 1
♨️ pao tang 1
♨️ re shui 1
♨️ re tang 1
♨️ wen quan 1
♨️ xiu xi 1
♻️ fu hao 1
♻️ huan bao 1
♻️ hui shou 1
♻️ xun huan 1
♿️ biao zhi 1
♿️ can ji fu hao 1
♿️ can zhang 1
♿️ can zhang ren shi 1
♿️ lun yi 1
⚒️ chui zi he gao 1
⚓️ chuan mao 1
⚓️ du lun 1
⚓️ fu hao 1
⚓️ gang kou 1
⚓️ hai yun 1
⚓️ mao 1
⚔️ jiao cha de jian 1
⚔️ jue dou 1
⚖️ gong ping cheng 1
⚖️ tian cheng 1
⚖️ tian ping 1
⚗️ zheng liu qi 1
⚙️ chi lun 1
⚙️ ji xie 1
⚛️ wu li 1
⚛️ yuan zi fu hao 1
⚜️ jin bai he 1
⚜️ xiang gen yuan wei 1
⚜️ yuan wei 1
⚜️ yuan wei hua 1
⚠️ biao zhi 1
⚠️ jin ji tong zhi 1
⚠️ jing gao 1
⚠️ jing shi 1
⚠️ wei xian 1
⚠️ zhu yi 1
⚠️ zhu yi shi xiang 1
⚡️ biao zhi 1
⚡️ gao ya fu hao 1
⚡️ shan dian 1
⚡️ shou cheng shan dian 1
⚪️ bai se yuan quan 1
⚫️ hei se yuan quan 1
⚰️ guan cai 1
⚰️ guan guo 1
⚰️ ling jiu 1
⚱️ gu hui guan 1
⚱️ gu hui he 1
⚱️ gu hui tan 1
⚽️ guo zu 1
⚽️ ti qiu 1
⚽️ yun dong 1
⚽️ zu qiu 1
⚽️ zu qiu dui 1
⚽️ zu qiu sai 1
⚾️ bang qiu 1
⚾️ yun dong 1
⛄️ dui xue ren 1
⛄️ tian qi 1
⛄️ xue 1
⛄️ xue ren 1
⛅️ duo yun 1
⛅️ duo yun zhuan qing 1
⛅️ qing jian duo yun 1
⛅️ tian qi 1
⛅️ yin tian 1
⛈️ bao yu 1
⛈️ dian shan lei ming 1
⛈️ lei yu jiao jia 1
⛈️ lei yu yun 1
⛈️ yu 1
⛎ she fu zuo 1
⛎ xing zuo 1
⛏️ chu tou 1
⛏️ tie gao 1
⛑️ an quan mao 1
⛑️ jiu sheng an quan mao 1
⛓️ lian tiao 1
⛔️ biao zhi 1
⛔️ jin xing 1
⛔️ jin zhi 1
⛔️ jin zhi jin ru 1
⛔️ jin zhi shi ru 1
⛩️ niao ju 1
⛩️ ri ben shen she 1
⛩️ shen she 1
⛪️ jian zhu 1
⛪️ jiao tang 1
⛪️ jie hun 1
⛪️ li bai tang 1
⛪️ sheng tang 1
⛪️ zuo li bai 1
⛰️ gao shan 1
⛰️ shan feng 1
⛱️ du jia 1
⛱️ san 1
⛱️ tai yang san 1
⛱️ zhe yang san 1
⛲️ gong yuan 1
⛲️ huo dong 1
⛲️ pen quan 1
⛲️ pen shui chi 1
⛳️ da gao er fu 1
⛳️ gao er fu 1
⛳️ gao er fu qiu 1
⛳️ gao er fu qiu dong 1
⛳️ yun dong 1
⛴️ du chuan 1
⛴️ du lun 1
⛴️ shui shang ba shi 1
⛵️ fan chuan 1
⛵️ hai shang huo dong 1
⛵️ jiao tong 1
⛵️ ma tou 1
⛵️ you ting 1
⛷️ hua xue 1
⛷️ hua xue yun dong yuan 1
⛷️ shuang ban 1
⛸️ bing dao xie 1
⛸️ hua bing 1
⛸️ liu bing xie 1
⛹️ da lan qiu 1
⛹️ lan qiu bi sai 1
⛹️ yun dong 1
⛹️ zai yun qiu de ren 1
⛹️‍♀️ da lan qiu 1
⛹️‍♀️ lan qiu bi sai 1
⛹️‍♀️ yun dong 1
⛹️‍♀️ zai yun qiu de ren 1
⛺️ huo dong 1
⛺️ lu ying 1
⛺️ ye ying 1
⛺️ zhang peng 1
⛽️ huo dong 1
⛽️ jia you 1
⛽️ jia you zhan 1
⛽️ ran liao 1
⛽️ ran liao beng 1
⛽️ xiu xi qu 1
✂️ gong ju 1
✂️ jian dao 1
✂️ jian zi 1
✂️ xiu jian 1
✅ biao zhi 1
✅ gou hao 1
✅ que ding 1
✅ wan cheng 1
✅ yun xu 1
✅ zheng que 1
✈️ fei ji 1
✈️ fei wang 1
✈️ fei xing 1
✈️ guo hang 1
✈️ hang kong 1
✈️ ji chang 1
✈️ jiao tong 1
✈️ lv xing 1
✉️ shang wu 1
✉️ xie xin 1
✉️ xin feng 1
✉️ xin jian 1
✉️ xun xi 1
✉️ you jian 1
✊ jian chi 1
✊ jian chi xia qu 1
✊ quan tou 1
✊ shi tou 1
✊ shou shi 1
✊ xuan shi 1
✋ bu xing 1
✋ ji zhang 1
✋ ru lai shen zhang 1
✋ shou shi 1
✋ shou zhang 1
✋ zhang 1
✌️ jian dao 1
✌️ jian dao shou 1
✌️ sheng li 1
✌️ shou shi 1
✌️ ye 1
✌️ ying le 1
✍️ shu xie 1
✍️ xie zi 1
✏️ qian bi 1
✏️ xie zuo 1
✒️ gang bi 1
✔️ da gou 1
✔️ fu hao 1
✔️ gou hao 1
✔️ zheng que 1
✖️ cheng 1
✖️ cheng hao 1
✖️ cuo wu 1
✖️ da cha 1
✖️ fu hao 1
✝️ ji du jiao 1
✝️ shi zi jia 1
✡️ da wei zhi xing 1
✡️ liu mang xing 1
✡️ suo luo men feng yin 1
✡️ you tai xing 1
✡️ you tai xing hui 1
✨ liang jing jing 1
✨ shan liang 1
✨ shan liang de 1
✨ shan shuo de xing xing 1
✨ tian wen 1
✨ xing xing 1
✳️ fu hao 1
✳️ lv xing hao 1
✳️ xing hao 1
✳️ xing xing fu hao 1
✴️ ba jiao xing 1
✴️ da cha fu hao 1
✴️ fu hao 1
❄️ chu xue 1
❄️ di yi chang xue 1
❄️ jiang xue 1
❄️ rui xue 1
❄️ tian qi 1
❄️ xia xue 1
❄️ xue 1
❄️ xue hua 1
❇️ qing zhu 1
❇️ tiao fu xing 1
❌ cuo 1
❌ cuo wu 1
❌ fu hao 1
❌ hong cha 1
❌ jin zhi 1
❌ ju jue 1
❎ bu yun xu 1
❎ cha hao 1
❎ da cha fu hao 1
❎ fu hao 1
❎ wei wan cheng 1
❓ fu hao 1
❓ hong se wen hao 1
❓ wen hao 1
❓ yi wen 1
❔ bai se wen hao 1
❔ fu hao 1
❔ wen hao 1
❔ yi wen 1
❕ bai se gan tan hao 1
❕ fu hao 1
❕ gan tan hao 1
❕ jing tan 1
❕ jing tan hao 1
❕ jing ya 1
❗️ fu hao 1
❗️ hong se gan tan hao 1
❗️ jing tan 1
❗️ jing tan hao 1
❗️ jing ya 1
❣️ xin qing gan tan hao 1
❤️ ai 1
❤️ ai xin 1
❤️ fu hao 1
❤️ hong se de xin 1
❤️ re qing 1
❤️ tao xin 1
❤️ xi huan 1
❤️ xin 1
➕ fu hao 1
➕ guan zhu 1
➕ jia 1
➕ jia hao 1
➖ fu hao 1
➖ jian 1
➖ jian hao 1
➗ chu 1
➗ chu hao 1
➗ fu hao 1
➡️ fu hao 1
➡️ jian tou 1
➡️ xiang you jian tou 1
➡️ you 1
➡️ you jian tou 1
➡️ you zhuan 1
➰ fu hao 1
➰ juan qu huan 1
➰ wan qu xian 1
➿ biao zhi 1
➿ fu hao 1
➿ shuang juan qu huan 1
➿ shuang wan qu xian 1
⤴️ fu hao 1
⤴️ zhuan xiang qian fang 1
⤵️ fu hao 1
⤵️ zhuan xiang hou fang 1
⬅️ fu hao 1
⬅️ jian tou 1
⬅️ xiang zuo jian tou 1
⬅️ zuo 1
⬅️ zuo jian tou 1
⬅️ zuo zhuan 1
⬆️ fu hao 1
⬆️ jian tou 1
⬆️ shang 1
⬆️ shang jian tou 1
⬆️ xiang shang jian tou 1
⬇️ fu hao 1
⬇️ jian tou 1
⬇️ xia 1
⬇️ xiang xia jian tou 1
⬛️ hei xian da fang kuang 1
⬜️ bai xian da fang kuang 1
⭐️ dan huang xing xing 1
⭐️ fu hao 1
⭐️ wu jiao xing 1
⭐️ xing xing 1
⭕️ fu hao 1
⭕️ hong se yuan quan 1
⭕️ quan quan 1
⭕️ yuan quan 1
⭕️ yuan xing 1
⭕️ zheng que 1
〰️ bo lang 1
〰️ bo lang xian 1
〰️ bo lang xing po zhe hao 1
〰️ fu hao 1
〽️ chang ge fu hao 1
〽️ fu hao 1
〽️ ge ji hao 1
〽️ ge yao kai shi ji hao 1
〽️ zhong ri han biao dian 1
㊗️ fu hao 1
㊗️ gong he 1
㊗️ qing zhu 1
㊗️ zhu 1
㊗️ zhu an kang 1
㊗️ zhu fu 1
㊗️ zhu he 1
㊙️ fu hao 1
㊙️ mi 1
㊙️ mi fang 1
㊙️ mi mi 1
㊙️ yin si 1
🀄️ hong zhong 1
🀄️ huo dong 1
🀄️ ma jiang 1
🀄️ zhong 1
🃏 huo dong 1
🃏 pu ke pai 1
🃏 wan pai 1
🃏 wang pai 1
🃏 xiao chou 1
🃏 xiao wang 1
🃏 zhi pai 1
🅰️ biao zhi 1
🅰️ xue xing 1
🅱️ biao zhi 1
🅱️ xue xing 1
🅾️ biao zhi 1
🅾️ xue xing 1
🅿️ biao zhi 1
🅿️ ting che 1
🅿️ ting che chang 1
🆎 biao zhi 1
🆎 xue xing 1
🆑 fu hao 1
🆑 qing chu 1
🆑 qing ling 1
🆑 qing ling jian 1
🆒 fu hao 1
🆒 ku 1
🆒 qing liang 1
🆓 fu hao 1
🆓 mian fei 1
🆓 zi you 1
🆔 fu hao 1
🆔 shen fen 1
🆔 shen fen zheng 1
🆕 fu hao 1
🆕 xin 1
🆕 xin jian 1
🆖 bu gan 1
🆖 bu hao 1
🆖 bu xing 1
🆖 fu hao 1
🆗 fu hao 1
🆗 hao 1
🆗 mei wen ti 1
🆘 fu hao 1
🆘 hu jiu 1
🆘 jiu ming 1
🆘 qiu jiu 1
🆙 ding 1
🆙 fu hao 1
🆚 bi 1
🆚 bi sai 1
🆚 dui bi 1
🆚 dui kang 1
🆚 fu hao 1
🇦🇨 a sen song dao 1
🇦🇩 an dao er 1
🇦🇩 an dao er gong he guo 1
🇦🇪 a la bo lian he da gong guo 1
🇦🇪 a la bo lian he qiu zhang guo 1
🇦🇪 a lian qiu 1
🇦🇫 a fu han 1
🇦🇬 an de ka ji ba bu da 1
🇦🇬 an ti gua he ba bu da 1
🇦🇮 an gui la 1
🇦🇱 a er ba ni ya 1
🇦🇲 ya mei ni ya 1
🇦🇴 an ge la 1
🇦🇶 nan ji zhou 1
🇦🇷 a gen ting 1
🇦🇷 nan mei tan ge 1
🇦🇸 mei shu sa mo ya 1
🇦🇹 ao di li 1
🇦🇹 yin yue zhi bang 1
🇦🇺 ao da li ya 1
🇦🇺 dai shu guo 1
🇦🇼 a lu ba 1
🇦🇽 ao lan qun dao 1
🇦🇿 a sai bai jiang 1
🇦🇿 ya sai bai ran 1
🇧🇦 bo shi ni ya 1
🇧🇦 bo si ni ya 1
🇧🇦 bo si ni ya he hei sai ge wei 1
🇧🇧 ba ba duo si 1
🇧🇧 ba bei duo 1
🇧🇩 meng jia la 1
🇧🇩 meng jia la guo 1
🇧🇪 bi li shi 1
🇧🇫 bu ji na fa suo 1
🇧🇬 bao jia li ya 1
🇧🇬 mei gui wang guo 1
🇧🇭 ba lin 1
🇧🇮 bu long di 1
🇧🇮 pu long de 1
🇧🇯 bei nan 1
🇧🇯 bei ning 1
🇧🇯 you zong zhi guo 1
🇧🇱 sheng ba tai lei mi dao 1
🇧🇲 bai mu da 1
🇧🇳 wen lai 1
🇧🇴 bo li wei ya 1
🇧🇶 he lan jia lei bi qu 1
🇧🇷 ba xi 1
🇧🇷 sang ba wu zhe 1
🇧🇷 sen ba wu zhe 1
🇧🇸 ba ha ma 1
🇧🇹 bu dan 1
🇧🇻 bu wei dao 1
🇧🇼 bo ci wa na 1
🇧🇼 bo zha na 1
🇧🇼 bo zi wa na 1
🇧🇾 bai e luo si 1
🇧🇿 bei li si 1
🇧🇿 bo li zi 1
🇨🇦 feng ye zhi guo 1
🇨🇦 jia na da 1
🇨🇩 gang guo min zhu gong he guo 1
🇨🇫 zhong fei gong he guo 1
🇨🇬 gang guo gong he guo 1
🇨🇭 rui shi 1
🇨🇮 ke te di wa 1
🇨🇮 xiang ya hai an 1
🇨🇰 ku ke qun dao 1
🇨🇱 zhi li 1
🇨🇲 ka mai long 1
🇨🇳 wu xing hong qi 1
🇨🇳 zhong guo 1
🇨🇳 zhong guo guo qi 1
🇨🇳 zhong hua ren min gong he guo 1
🇨🇳 zhong hua ren min gong he guo guo qi 1
🇨🇴 ge lun bi ya 1
🇨🇵 ke li po dun dao 1
🇨🇷 ge si da li jia 1
🇨🇺 gu ba 1
🇨🇻 fu de jiao 1
🇨🇻 wei de jiao 1
🇨🇼 ku la suo 1
🇨🇽 sheng dan dao 1
🇨🇾 sai pu lei si 1
🇨🇾 sai pu lu si 1
🇨🇿 jie ke 1
🇨🇿 jie ke gong he guo 1
🇩🇪 de guo 1
🇩🇪 de guo guo qi 1
🇩🇪 ri er man zhan che 1
🇩🇬 di ge jia xi ya dao 1
🇩🇯 ji bu de 1
🇩🇯 ji bu ti 1
🇩🇰 dan mai 1
🇩🇲 duo mi ni ke 1
🇩🇴 duo mi ni jia gong he guo 1
🇩🇴 duo ming ni jia gong he guo 1
🇩🇿 a er ji li ya 1
🇪🇦 xiu da he mei li li ya 1
🇪🇨 e gua duo er 1
🇪🇪 ai sha ni ya 1
🇪🇬 ai ji 1
🇪🇭 xi sa ha la 1
🇪🇷 e li chui ya 1
🇪🇷 e li te li ya 1
🇪🇸 xi ban ya 1
🇪🇸 xi ban ya guo qi 1
🇪🇹 ai sai e bi ya 1
🇪🇹 yi suo bi ya 1
🇪🇺 ou meng 1
🇫🇮 fen lan 1
🇫🇮 he lan 1
🇫🇯 fei ji 1
🇫🇰 fu ke lan qun dao 1
🇫🇲 mi ke luo ni xi ya 1
🇫🇴 fa luo qun dao 1
🇫🇷 fa guo 1
🇫🇷 fa guo guo qi 1
🇫🇷 gao lu xiong ji 1
🇬🇦 jia peng 1
🇬🇧 bu lie dian 1
🇬🇧 da bu lie dian 1
🇬🇧 ying guo 1
🇬🇧 ying guo guo qi 1
🇬🇩 ge lin na da 1
🇬🇩 ge rui na da 1
🇬🇪 ge lu ji ya 1
🇬🇪 qiao zhi ya gong he guo 1
🇬🇫 fa shu gui ya na 1
🇬🇬 ge en xi dao 1
🇬🇭 jia na 1
🇬🇮 zhi bu luo tuo 1
🇬🇱 ge ling lan 1
🇬🇲 gan bi ya 1
🇬🇲 gang bi ya 1
🇬🇳 ji nei ya 1
🇬🇵 gua de luo pu 1
🇬🇵 gua de luo pu dao 1
🇬🇶 chi dao ji nei ya 1
🇬🇷 xi la 1
🇬🇸 nan qiao zhi ya dao he nan sang wei qi qun dao 1
🇬🇹 gua de ma la 1
🇬🇹 wei de ma la 1
🇬🇺 guan dao 1
🇬🇼 ji nei ya bi shao 1
🇬🇼 ji nei ya bi suo 1
🇬🇾 gai ya na 1
🇬🇾 gui ya na 1
🇭🇰 xiang gang 1
🇭🇰 zhong guo xiang gang te bie xing zheng qu 1
🇭🇰 zi jing hua qi 1
🇭🇲 he de dao he mai ke tang na qun dao 1
🇭🇳 hong dou la si 1
🇭🇷 ge zi jun 1
🇭🇷 ke luo ai xi ya 1
🇭🇷 ke luo de ya 1
🇭🇹 hai di 1
🇭🇺 xiong ya li 1
🇮🇨 jia na li qun dao 1
🇮🇩 yin du ni xi ya 1
🇮🇩 yin ni 1
🇮🇪 ai er lan 1
🇮🇱 yi se lie 1
🇮🇲 man en dao 1
🇮🇳 kong que zhi guo 1
🇮🇳 yin du 1
🇮🇴 ying shu yin du yang ling di 1
🇮🇶 yi la ke 1
🇮🇷 yi lang 1
🇮🇸 bing dao 1
🇮🇹 yi da li 1
🇮🇹 yi da li guo qi 1
🇯🇪 ze xi dao 1
🇯🇲 ya mai jia 1
🇯🇴 yue dan 1
🇯🇵 ri ben 1
🇯🇵 ri ben guo qi 1
🇯🇵 ri zhang qi 1
🇯🇵 ying hua zhi guo 1
🇰🇪 ken ni ya 1
🇰🇪 ken ya 1
🇰🇬 ji er ji si 1
🇰🇬 ji er ji si si tan 1
🇰🇭 jian bu zhai 1
🇰🇮 ji li ba si 1
🇰🇲 ge mo 1
🇰🇲 ke mo luo 1
🇰🇲 xiang dao 1
🇰🇳 sheng ji ci he ni wei si 1
🇰🇳 sheng ke li si duo fu ji ni wei si 1
🇰🇵 bei han 1
🇰🇵 chao xian 1
🇰🇷 han guo 1
🇰🇷 han guo guo qi 1
🇰🇷 nan han 1
🇰🇷 tai ji hu 1
🇰🇷 tai ji qi 1
🇰🇼 ke wei te 1
🇰🇾 kai man qun dao 1
🇰🇿 ha sa ke 1
🇰🇿 ha sa ke si tan 1
🇱🇦 lao wo 1
🇱🇦 liao guo 1
🇱🇧 li ba nen 1
🇱🇨 sheng lu xi ya 1
🇱🇮 lie zhi dun shi deng 1
🇱🇮 lie zhi dun si deng 1
🇱🇰 si li lan ka 1
🇱🇷 lai bi rui ya 1
🇱🇷 li bi li ya 1
🇱🇸 lai suo tuo 1
🇱🇹 li tao wan 1
🇱🇺 lu sen bao 1
🇱🇻 la tuo wei ya 1
🇱🇾 li bi ya 1
🇲🇦 mo luo ge 1
🇲🇨 mo na ge 1
🇲🇩 mo er duo wa 1
🇲🇪 hei shan 1
🇲🇫 sheng ma ding 1
🇲🇬 ma da jia si jia 1
🇲🇭 ma shao er qun dao 1
🇲🇰 ma qi dun 1
🇲🇱 ma li 1
🇲🇲 mian dian 1
🇲🇳 meng gu 1
🇲🇴 ao men 1
🇲🇴 zhong guo ao men te bie xing zheng qu 1
🇲🇵 bei ma li ya na qun dao 1
🇲🇶 ma ding ni ke 1
🇲🇶 ma ti ni ke 1
🇲🇷 mao li ta ni ya 1
🇲🇸 meng te sai la te 1
🇲🇸 meng te sai la te dao 1
🇲🇸 meng te se la te dao 1
🇲🇹 ma er ta 1
🇲🇺 mao li qiu si 1
🇲🇻 ma er dai fu 1
🇲🇻 ma er de fu 1
🇲🇼 ma la wei 1
🇲🇽 gao yuan xiong ying 1
🇲🇽 mo xi ge 1
🇲🇾 ma lai xi ya 1
🇲🇾 xi he xiang jiao wang guo 1
🇲🇿 mo san bi ke 1
🇲🇿 mo sang bi ke 1
🇳🇦 na mi bi ya 1
🇳🇨 xin ka li duo ni ya 1
🇳🇨 xin ka li duo ni ya qun dao 1
🇳🇪 ni ri er 1
🇳🇪 sha zhong zhi guo 1
🇳🇫 nuo fu ke dao 1
🇳🇬 fei zhou xiong ying 1
🇳🇬 nai ji li ya 1
🇳🇬 ni ri li ya 1
🇳🇮 ni jia la gua 1
🇳🇱 feng che zhi guo 1
🇳🇱 he lan 1
🇳🇴 nuo wei 1
🇳🇴 wan dao guo 1
🇳🇵 ni po er 1
🇳🇵 si miao zhi guo 1
🇳🇷 nao lu 1
🇳🇺 niu ai 1
🇳🇿 niu xi lan 1
🇳🇿 xin xi lan 1
🇴🇲 a man 1
🇵🇦 ba na ma 1
🇵🇪 bi lu 1
🇵🇪 mi lu 1
🇵🇫 fa shu bo li ni xi ya 1
🇵🇬 ba bu ya niu ji nei ya 1
🇵🇬 ba bu ya xin ji nei ya 1
🇵🇭 fei lv bin 1
🇵🇰 ba ji si tan 1
🇵🇱 bo lan 1
🇵🇲 sheng pi ai er he mi ke long 1
🇵🇳 pi te ke en 1
🇵🇷 bo duo li ge 1
🇵🇸 ba le si tan 1
🇵🇹 pu tao ya 1
🇵🇼 bo liu 1
🇵🇼 pa lao 1
🇵🇾 ba la gui 1
🇶🇦 ka da 1
🇶🇦 ka ta er 1
🇷🇪 liu ni wang 1
🇷🇪 liu ni wang dao 1
🇷🇴 luo ma ni ya 1
🇷🇸 sai er wei ya 1
🇷🇺 e guo 1
🇷🇺 e guo guo qi 1
🇷🇺 e luo si 1
🇷🇼 lu an da 1
🇷🇼 lu wang da 1
🇸🇦 sha te a la bai 1
🇸🇦 sha te a la bo 1
🇸🇦 sha wu de a la bo 1
🇸🇧 suo luo men qun dao 1
🇸🇨 sai she er 1
🇸🇨 sai xi er 1
🇸🇩 huo lu guo 1
🇸🇩 su dan 1
🇸🇪 rui dian 1
🇸🇬 shi cheng 1
🇸🇬 xin jia po 1
🇸🇭 sheng he lei na 1
🇸🇮 si luo wei ni ya 1
🇸🇮 si luo wen ni ya 1
🇸🇯 si wa er ba te he yang ma yan qun dao 1
🇸🇰 si luo fa ke 1
🇸🇱 sai la li ang 1
🇸🇲 sheng ma li nuo 1
🇸🇳 sai nei jia er 1
🇸🇴 fei zhou zhi jiao 1
🇸🇴 suo ma li 1
🇸🇴 suo ma li ya 1
🇸🇷 su li nan 1
🇸🇸 nan su dan 1
🇸🇸 nan su dan gong he guo 1
🇸🇹 sheng duo mei he pu lin xi bi 1
🇸🇹 sheng duo mei ji pu lin xi bi 1
🇸🇻 sa er wa duo 1
🇸🇻 sa er wa duo gong he guo 1
🇸🇽 he shu sheng ma ding 1
🇸🇽 sheng ma ding dao 1
🇸🇾 xu li ya 1
🇸🇿 shi wa ji lan 1
🇸🇿 si wei shi lan 1
🇹🇦 te li si tan da ku ni ya 1
🇹🇨 te ke si he kai ke si qun dao 1
🇹🇨 tu ke si ji kai ke si qun dao 1
🇹🇩 zha de 1
🇹🇫 fa shu nan bu ling di 1
🇹🇬 duo ge 1
🇹🇭 tai guo 1
🇹🇭 wan fu zhi guo 1
🇹🇯 ta ji ke 1
🇹🇯 ta ji ke si tan 1
🇹🇰 tuo ke lao 1
🇹🇱 dong di wen 1
🇹🇲 tu ku man 1
🇹🇲 tu ku man si tan 1
🇹🇳 gan lan zhi guo 1
🇹🇳 tu ni si 1
🇹🇳 tu ni xi ya 1
🇹🇴 dong jia 1
🇹🇴 tang jia 1
🇹🇷 tu er qi 1
🇹🇷 xing yue qi 1
🇹🇹 qian li da ji tuo ba ge 1
🇹🇹 te li ni da he duo ba ge 1
🇹🇻 tu wa lu 1
🇹🇿 tan sang ni ya 1
🇹🇿 tan shang ni ya 1
🇺🇦 wu ke lan 1
🇺🇬 wu gan da 1
🇺🇲 mei guo ben tu wai xiao dao yu 1
🇺🇸 mei guo 1
🇺🇸 mei guo guo qi 1
🇺🇸 shan mu da shu 1
🇺🇸 xing tiao qi 1
🇺🇾 wu la gui 1
🇺🇿 wu zi bie ke 1
🇺🇿 wu zi bie ke si tan 1
🇻🇦 fan di gang 1
🇻🇦 luo ma jiao ting 1
🇻🇨 sheng wen sen 1
🇻🇨 sheng wen sen te 1
🇻🇨 sheng wen sen te he ge lin na ding si 1
🇻🇪 wei nei rui la 1
🇻🇬 ying shu wei er jing qun dao 1
🇻🇬 ying shu wei jing qun dao 1
🇻🇮 mei shu wei er jing qun dao 1
🇻🇮 mei shu wei jing qun dao 1
🇻🇳 yue nan 1
🇻🇺 wa nu a tu 1
🇻🇺 wan na du 1
🇼🇫 wa li si he fu tu na qun dao 1
🇼🇸 sa mo ya 1
🇼🇸 sa mo ya qun dao 1
🇽🇰 ke suo wo 1
🇾🇪 ye men 1
🇾🇹 ma yue te dao 1
🇿🇦 nan fei 1
🇿🇲 shang bi ya 1
🇿🇲 zan bi ya 1
🇿🇼 jin ba bu wei 1
🇿🇼 xin ba wei 1
🈂️ xiao fei 1
🈚️ fu hao 1
🈚️ mei you 1
🈚️ mian fei 1
🈚️ wu 1
🈯️ fu hao 1
🈯️ yu ding 1
🈯️ zhi 1
🈯️ zhi ding 1
🈲️ fu hao 1
🈲️ jin 1
🈲️ jin zhi 1
🈳️ fu hao 1
🈳️ kong 1
🈳️ kong wei 1
🈳️ you kong wei 1
🈴️ fu hao 1
🈴️ he 1
🈴️ he ge 1
🈴️ shi he 1
🈵️ fu hao 1
🈵️ man 1
🈵️ yi man 1
🈶️ fu hao 1
🈶️ shou fei 1
🈶️ you 1
🈷️ fu hao 1
🈷️ yue 1
🈷️ yue fei 1
🈷️ yue fen 1
🈸️ fu hao 1
🈸️ shen 1
🈸️ shen qing 1
🈹️ da zhe 1
🈹️ fu hao 1
🈹️ ge 1
🈹️ ge rou 1
🈹️ rang li 1
🈺️ fu hao 1
🈺️ ying 1
🈺️ ying ye 1
🈺️ ying ye zhong 1
🉐️ de 1
🉐️ fu hao 1
🉐️ huo de 1
🉐️ shou yi 1
🉐️ te jia 1
🉑️ fu hao 1
🉑️ jie shou 1
🉑️ ke 1
🉑️ xu ke 1
🌀 long juan feng 1
🌀 tai feng 1
🌀 tian qi 1
🌀 xuan wo 1
🌁 tian qi 1
🌁 wu mai 1
🌁 wu meng meng 1
🌁 wu qi 1
🌁 wu suo jin men 1
🌂 san 1
🌂 tian qi 1
🌂 yu san 1
🌃 wan shang 1
🌃 xing kong 1
🌃 xing ye 1
🌃 ye jing 1
🌃 ye se 1
🌃 zi ran 1
🌄 ri chu 1
🌄 ri chu feng 1
🌄 ri luo 1
🌄 ri luo shan gu 1
🌄 shan jian ri chu 1
🌄 zi ran 1
🌅 hai shang ri chu 1
🌅 ri chu 1
🌅 zi ran 1
🌆 bang wan 1
🌆 du shi 1
🌆 huang hun 1
🌆 mu se 1
🌆 xi yang 1
🌆 zi ran 1
🌇 huang hun 1
🌇 xi yang 1
🌇 xi yang xi xia 1
🌇 zi ran 1
🌈 cai hong 1
🌈 hong 1
🌈 zi ran 1
🌉 da qiao 1
🌉 ye jing 1
🌉 zi ran 1
🌊 bo lang 1
🌊 chao xi 1
🌊 hai lang 1
🌊 hai shui 1
🌊 ju lang 1
🌊 lang 1
🌊 lang hua 1
🌊 zi ran 1
🌋 huo huo shan 1
🌋 huo shan 1
🌋 huo shan pen fa 1
🌋 zi ran 1
🌌 hei ye 1
🌌 tian wen 1
🌌 yin he 1
🌌 yin he xi 1
🌌 zi ran 1
🌍 di qiu 1
🌍 fei zhou 1
🌍 fei zhou da lu 1
🌍 jia yuan 1
🌍 ou zhou fei zhou 1
🌍 xing qiu 1
🌎 bei ban qiu 1
🌎 di qiu 1
🌎 mei zhou 1
🌏 di qiu 1
🌏 dong ban qiu 1
🌏 ya zhou 1
🌏 ya zhou ao zhou 1
🌐 di qiu 1
🌐 zi wu xian 1
🌑 tian wen 1
🌑 xin yue 1
🌒 mei yue 1
🌒 tian wen 1
🌓 shang xian yue 1
🌓 tian wen 1
🌔 tian wen 1
🌔 ying tu yue 1
🌕 man yue 1
🌕 tian wen 1
🌖 kui tu yue 1
🌖 tian wen 1
🌗 tian wen 1
🌗 xia xian yue 1
🌘 can yue 1
🌘 tian wen 1
🌙 can yue 1
🌙 e mei yue 1
🌙 tian wen 1
🌙 xin yue 1
🌙 yue liang 1
🌙 yue ya 1
🌚 tian wen 1
🌚 xin yue 1
🌛 shang xian yue 1
🌛 tian wen 1
🌛 yue liang 1
🌜 tian wen 1
🌜 xia xian yue 1
🌜 yue liang 1
🌝 man yue 1
🌝 tian wen 1
🌝 yue liang 1
🌞 nuan yang yang 1
🌞 shai tai yang 1
🌞 tai yang 1
🌞 tai yang shen 1
🌞 tian wen 1
🌟 shan yao de xing xing 1
🌟 tian wen 1
🌟 xing 1
🌟 xing guang 1
🌟 xing mang 1
🌟 xing xing 1
🌠 hui xing 1
🌠 liu xing 1
🌠 tian wen 1
🌡️ wen du ji 1
🌤️ duo yun 1
🌥️ yin tian 1
🌦️ tai yang yu 1
🌦️ yu 1
🌦️ zhen yu 1
🌧️ xia yu 1
🌧️ yu 1
🌨️ xia xue 1
🌩️ shan dian 1
🌪️ long juan feng 1
🌫️ wu 1
🌫️ wu mai 1
🌬️ chui qi 1
🌭️ re gou 1
🌮️ mo xi ge juan 1
🌮️ ta ke 1
🌯️ mo xi ge juan bing 1
🌰 ban li 1
🌰 jian guo 1
🌰 li 1
🌰 li zi 1
🌰 song zi 1
🌰 zhen zi 1
🌰 zhi wu 1
🌱 qing miao 1
🌱 xiao shu miao 1
🌱 you miao 1
🌱 zhi wu 1
🌲 chang lv qiao mu 1
🌲 chang qing shu 1
🌲 shu 1
🌲 shu mu 1
🌲 song shu 1
🌲 xiao shu 1
🌲 yi ke shu 1
🌲 zhi wu 1
🌳 da shu 1
🌳 luo ye qiao mu 1
🌳 luo ye shu 1
🌳 shu 1
🌳 zhi wu 1
🌴 shu 1
🌴 zhi wu 1
🌴 zong lv 1
🌴 zong lv shu 1
🌵 xian ren zhang 1
🌵 zhi wu 1
🌶️ hong la jiao 1
🌶️ la jiao 1
🌷 hu die lan 1
🌷 hua 1
🌷 yu jin xiang 1
🌷 zhi wu 1
🌸 hua 1
🌸 ying hua 1
🌸 zhi wu 1
🌹 hua 1
🌹 lang man 1
🌹 mei gui 1
🌹 mei gui hua 1
🌹 yue ji 1
🌹 zhi wu 1
🌺 fu rong 1
🌺 fu sang hua 1
🌺 hua 1
🌺 hua duo 1
🌺 zhi wu 1
🌻 kui hua 1
🌻 xiang ri kui 1
🌻 xiao kui 1
🌻 zhi wu 1
🌼 chu ju 1
🌼 feng xin zi 1
🌼 hua 1
🌼 hua duo 1
🌼 kai hua 1
🌼 qun hua 1
🌼 zhi wu 1
🌽 yu mi 1
🌽 yu mi sui 1
🌽 zhi wu 1
🌾 dao sui 1
🌾 shui dao 1
🌾 zhi wu 1
🌿 cao yao 1
🌿 shu zhi 1
🌿 xiang cao 1
🌿 zhi wu 1
🌿 zhong yao 1
🍀 hao yun 1
🍀 si ye cao 1
🍀 xing yun cao 1
🍀 zhi wu 1
🍁 feng ye 1
🍁 hong ye 1
🍁 zhi wu 1
🍂 huang ye 1
🍂 ku ye 1
🍂 luo ye 1
🍂 shu ye 1
🍂 zhi wu 1
🍃 feng chui luo ye 1
🍃 luo ye 1
🍃 lv ye 1
🍃 ye pian 1
🍃 ye zi 1
🍃 zhi wu 1
🍄 gu 1
🍄 mo gu 1
🍄 xun lei 1
🍄 zhi wu 1
🍅 fan jia 1
🍅 fan qie 1
🍅 shui guo 1
🍅 xi hong shi 1
🍆 jia 1
🍆 jia zi 1
🍆 shui guo 1
🍇 pu tao 1
🍇 shui guo 1
🍇 ti zi 1
🍈 ha mi gua 1
🍈 shui guo 1
🍈 tian gua 1
🍉 gua gua 1
🍉 shui guo 1
🍉 xi gua 1
🍊 cheng 1
🍊 cheng zi 1
🍊 gan ju 1
🍊 jin ju 1
🍊 ju 1
🍊 ju zi 1
🍊 mi ju 1
🍊 shui guo 1
🍊 tian cheng 1
🍊 tian mi ju 1
🍊 xiang cheng 1
🍋 ning 1
🍋 ning meng 1
🍋 shui guo 1
🍌 shui guo 1
🍌 xiang jiao 1
🍍 bo luo 1
🍍 feng li 1
🍍 shui guo 1
🍎 hong fu shi 1
🍎 hong ping guo 1
🍎 ping guo 1
🍎 she guo 1
🍎 shui guo 1
🍏 da qing guo 1
🍏 ping guo 1
🍏 qing guo 1
🍏 qing ping guo 1
🍏 shui guo 1
🍐 li 1
🍐 li zi 1
🍐 shui guo 1
🍐 xiang li 1
🍐 xue li 1
🍐 ya li 1
🍑 mi tao 1
🍑 shui guo 1
🍑 shui mi tao 1
🍑 tao 1
🍑 tao zi 1
🍒 guo shi 1
🍒 shui guo 1
🍒 ying tao 1
🍓 cao mei 1
🍓 hong mei 1
🍓 jiang guo 1
🍓 shui guo 1
🍔 han bao 1
🍔 han bao bao 1
🍔 han pu bao 1
🍔 mai dang lao 1
🍔 shi wu 1
🍔 su shi dian 1
🍕 bi sa 1
🍕 bi sa pian 1
🍕 chi pi sa 1
🍕 pi sa 1
🍕 pi sa bing 1
🍕 pi sa pian 1
🍕 shi wu 1
🍖 gu tou rou 1
🍖 rou chuan 1
🍖 rou gu 1
🍖 rou gu tou 1
🍖 shi wu 1
🍗 ji tui 1
🍗 shi wu 1
🍗 zha ji 1
🍘 shi wu 1
🍙 fan tuan 1
🍙 shi wu 1
🍚 bai mi fan 1
🍚 shi wu 1
🍛 ga li 1
🍛 ga li fan 1
🍛 ka li fan 1
🍛 shi wu 1
🍜 ban mian 1
🍜 chi mian 1
🍜 fang bian mian 1
🍜 ji dan mian 1
🍜 la mian 1
🍜 leng mian 1
🍜 mian tiao 1
🍜 pao mian 1
🍜 shi wu 1
🍜 tang mian 1
🍜 wan mian 1
🍜 yi wan mian tiao 1
🍜 zheng wan 1
🍝 mian tiao 1
🍝 shi wu 1
🍝 yi da li mian 1
🍝 yi da li mian tiao 1
🍝 yi mian 1
🍞 mian bao 1
🍞 shi wu 1
🍞 tu si 1
🍟 ken de ji 1
🍟 shi wu 1
🍟 shu tiao 1
🍠 di gua 1
🍠 fan shu 1
🍠 hong shu 1
🍠 kao di gua 1
🍠 kao hong shu 1
🍠 shi wu 1
🍠 shu 1
🍠 zi shu 1
🍡 nuo mi tuan 1
🍡 rou wan 1
🍡 shi wu 1
🍡 tuan zi 1
🍡 wan zi 1
🍡 xiao wan zi 1
🍢 chuan chuan 1
🍢 guan dong zhu 1
🍢 shi wu 1
🍣 san wen yu 1
🍣 shi wu 1
🍣 shou si 1
🍤 chao xia 1
🍤 da xia 1
🍤 shi wu 1
🍤 tian fu luo 1
🍤 xia ren 1
🍤 zha xia 1
🍥 niu er bing 1
🍥 shi wu 1
🍥 xue bing 1
🍥 yu ban 1
🍦 bing ji ling 1
🍦 bing qi lin 1
🍦 ha gen da si 1
🍦 sheng dai 1
🍦 shi wu 1
🍦 shuang qi lin 1
🍦 tian tong 1
🍦 xue gao 1
🍧 bao bing 1
🍧 shi wu 1
🍨 bing ji ling 1
🍨 bing qi lin 1
🍨 shi wu 1
🍨 xue gao 1
🍩 duo na quan 1
🍩 mian bao quan 1
🍩 shi wu 1
🍩 tian tian quan 1
🍪 ao li ao 1
🍪 bing gan 1
🍪 qu qi 1
🍪 qu qi bing 1
🍪 shi wu 1
🍪 su bing 1
🍫 de fu 1
🍫 mai li su 1
🍫 qiao ke li 1
🍫 shi wu 1
🍬 mi tang 1
🍬 nai tang 1
🍬 niu ya tang 1
🍬 shi wu 1
🍬 tang 1
🍬 tang guo 1
🍭 bang bang tang 1
🍭 shi wu 1
🍮 bu ding 1
🍮 jiao tang bu ding 1
🍮 shi wu 1
🍮 tian dian 1
🍮 tian pin 1
🍯 feng mi guan 1
🍯 mi guan 1
🍯 shi wu 1
🍰 cao mei dan gao 1
🍰 dan gao 1
🍰 dan gao dian 1
🍰 mu si 1
🍰 shi wu 1
🍰 tian shi 1
🍱 bian dang 1
🍱 he fan 1
🍱 jian can 1
🍱 kuai can 1
🍱 shi wu 1
🍲 bao tang 1
🍲 chi huo guo 1
🍲 dong tian chi huo guo 1
🍲 huo guo 1
🍲 nong tang 1
🍲 re qi teng teng 1
🍲 re tang 1
🍲 shi wu 1
🍳 jian dan 1
🍳 jian ji dan 1
🍳 peng ren 1
🍳 shi wu 1
🍴 can ju 1
🍴 can ting 1
🍴 dao cha 1
🍴 shi wu 1
🍴 xi can 1
🍴 yong can 1
🍵 cha 1
🍵 cha bei 1
🍵 cha dao 1
🍵 cha shui 1
🍵 cha tang 1
🍵 cha wei 1
🍵 cha yi 1
🍵 he cha 1
🍵 lv cha 1
🍵 mo cha 1
🍵 pin cha 1
🍵 yin liao 1
🍶 bai jiu 1
🍶 jiu ping he jiu bei 1
🍶 qing jiu 1
🍶 yin liao 1
🍷 gan hong 1
🍷 hong jiu 1
🍷 hong jiu bei 1
🍷 jiu bei 1
🍷 mei jiu 1
🍷 pin jiu 1
🍷 pu tao jiu 1
🍷 yin liao 1
🍸 ji wei jiu 1
🍸 ji wei jiu bei 1
🍸 ji wei jiu jiu bei 1
🍸 jiu bei 1
🍸 yin liao 1
🍹 guo zhi 1
🍹 leng yin 1
🍹 re dai yin pin 1
🍹 xian zha 1
🍹 yin liao 1
🍺 gan bei 1
🍺 he pi jiu 1
🍺 he yi bei 1
🍺 pi jiu 1
🍺 pi jiu bei 1
🍺 yin liao 1
🍻 bu zui bu gui 1
🍻 gan bei 1
🍻 jing jiu 1
🍻 ju bei 1
🍻 peng bei 1
🍻 pi jiu 1
🍻 pi jiu bei 1
🍻 su zui 1
🍻 yin jiu 1
🍻 yin liao 1
🍼 nai ping 1
🍼 wei nai 1
🍽️ dao cha he can pan 1
🍽️ xi shi can ju 1
🍾️ ruan mu sai ping 1
🍾️ xiang bin jiu 1
🍿️ bao mi hua 1
🎀 duan dai 1
🎀 hu die jie 1
🎀 qing zhu 1
🎀 si dai 1
🎁 hui li 1
🎁 li he 1
🎁 li pin 1
🎁 li wu 1
🎁 qing zhu 1
🎁 sheng dan li wu 1
🎁 shou dao li wu 1
🎁 zhan yi 1
🎂 cao mei dan gao 1
🎂 da shou 1
🎂 dan gao 1
🎂 mei wei dan gao 1
🎂 qing zhu 1
🎂 sheng kuai 1
🎂 sheng ri 1
🎂 sheng ri dan gao 1
🎂 sheng ri kuai le 1
🎂 sheng ri pa 1
🎃 nan gua 1
🎃 nan gua deng 1
🎃 nan gua deng long 1
🎃 qing zhu 1
🎃 wan sheng jie 1
🎄 qing zhu 1
🎄 sheng dan 1
🎄 sheng dan jie 1
🎄 sheng dan shu 1
🎄 sheng dan ye 1
🎅 qing zhu 1
🎅 sheng dan kuai le 1
🎅 sheng dan lao gong gong 1
🎅 sheng dan lao ren 1
🎅 sheng dan lao ye ye 1
🎅 sheng dan qi xi 1
🎆 hua huo 1
🎆 ji dian 1
🎆 li hua 1
🎆 qing zhu 1
🎆 xuan lan 1
🎆 yan hua 1
🎆 yan huo 1
🎇 hua huo 1
🎇 li hua 1
🎇 qing zhu 1
🎇 xian nv bang 1
🎇 yan hua 1
🎇 yan huo 1
🎈 qi qiu 1
🎈 qing dian 1
🎈 qing zhu 1
🎉 gou wu kuang huan jie 1
🎉 kuang huan 1
🎉 kuang huan jie 1
🎉 la pao 1
🎉 li bin hua 1
🎉 pai dui 1
🎉 pai dui li bin hua 1
🎉 qing dian 1
🎉 qing zhu 1
🎊 cai se sui zhi 1
🎊 qing zhu 1
🎊 sui hua cai qiu 1
🎊 tang guo qiu 1
🎋 qi xi 1
🎋 qi xi jie 1
🎋 qi xi shu 1
🎋 qing zhu 1
🎋 xu yuan 1
🎍 men song 1
🎍 pen zai 1
🎍 ri ben xin nian 1
🎍 zhi wu 1
🎍 zhu jie 1
🎍 zhu shi pin 1
🎎 fu fu 1
🎎 fu qi 1
🎎 hun li 1
🎎 hun qing 1
🎎 jie hun 1
🎎 qing zhu 1
🎎 ri ben nv er jie 1
🎎 ri shi ren ou 1
🎎 xin hun fu fu 1
🎎 yong yuan xing fu 1
🎏 li yu qi 1
🎏 qing zhu 1
🎏 ri ben nan er jie 1
🎐 feng ling 1
🎐 feng ling jie 1
🎐 qing zhu 1
🎑 qing zhu 1
🎑 zhong qiu 1
🎑 zhong qiu jie 1
🎒 bei bao 1
🎒 huo dong 1
🎒 shang xue 1
🎒 shi ye shi 1
🎒 shu bao 1
🎒 shuang jian bao 1
🎓 bi ye 1
🎓 bi ye mao 1
🎓 bi ye sheng 1
🎓 bi ye zhao 1
🎓 jie ye shi 1
🎓 qing zhu 1
🎖️ jun gong xun zhang 1
🎖️ jun gong zhang 1
🎗️ huang si dai 1
🎗️ ti xing dai 1
🎙️ hua tong 1
🎙️ mai ke feng 1
🎚️ dian ping hua kuai 1
🎚️ shui ping hua kuai 1
🎛️ kong zhi xuan niu 1
🎞️ dian ying jiao juan hua mian 1
🎞️ jiao pian 1
🎟️ ru chang quan 1
🎠 er tong le yuan 1
🎠 huo dong 1
🎠 xuan mu 1
🎠 xuan zhuan mu ma 1
🎠 you le chang 1
🎠 you le yuan 1
🎡 huo dong 1
🎡 mo tian lun 1
🎡 you le chang 1
🎢 guo shan che 1
🎢 huo dong 1
🎢 yu le 1
🎢 yun xiao fei che 1
🎣 diao yu 1
🎣 diao yu chang 1
🎣 huo dong 1
🎣 yun dong 1
🎤 chang ge 1
🎤 huo dong 1
🎤 mai ke feng 1
🎤 yin yue 1
🎤 yu le 1
🎥 dian ying 1
🎥 fang ying 1
🎥 huo dong 1
🎥 she xiang ji 1
🎥 she ying ji 1
🎦 dian ying yuan 1
🎦 fang ying shi 1
🎦 huo dong 1
🎦 kan dian ying 1
🎦 ying yuan 1
🎧 er ji 1
🎧 yin yue 1
🎨 diao se ban 1
🎨 hui hua 1
🎨 huo dong 1
🎨 mei shu 1
🎨 shang se 1
🎨 tiao se ban 1
🎨 yan liao 1
🎨 yi shu 1
🎩 fu zhuang 1
🎩 li mao 1
🎩 mao 1
🎩 mao zi 1
🎩 xi ju 1
🎪 huo dong 1
🎪 ma xi tuan 1
🎫 huo dong 1
🎫 men piao 1
🎫 piao 1
🎫 piao ju 1
🎫 ru chang quan 1
🎬 chang ji ban 1
🎬 dian ying 1
🎬 dian ying da ban 1
🎬 huo dong 1
🎬 ju zu 1
🎬 pai she 1
🎭 biao yan yi shu 1
🎭 jia mian 1
🎭 jue se 1
🎭 mian ju 1
🎭 shuang huang 1
🎭 tou xiang 1
🎭 xiang sheng 1
🎮 da you xi 1
🎮 dian shi you le qi 1
🎮 shi pin you xi 1
🎮 shou bing 1
🎮 wan you xi 1
🎮 yao gan 1
🎮 you xi 1
🎮 you xi ji 1
🎮 you xi shou bing 1
🎯 ba xin 1
🎯 biao ba 1
🎯 ming zhong 1
🎯 zheng zhong hong xin 1
🎯 zhi jie ming zhong 1
🎰 chi jiao zi lao hu 1
🎰 du chang 1
🎰 lao hu ji 1
🎰 you xi 1
🎱 tai qiu 1
🎱 zhuang qiu 1
🎱 zhuo qiu 1
🎲 du bo 1
🎲 tou zi 1
🎳 bao ling qiu 1
🎴 hua pu ke pai 1
🎴 hua zha pai 1
🎴 pu ke pai 1
🎴 zhi pai 1
🎵 bei jing yin yue 1
🎵 bo fang qi 1
🎵 qu mu 1
🎵 xiao ye qu 1
🎵 yin fu 1
🎵 yin yue 1
🎵 yin yue ju 1
🎵 yin yue ke 1
🎶 xuan lv 1
🎶 yin fu 1
🎶 yin yue 1
🎷 sa ke si 1
🎷 sa ke si feng 1
🎷 sa ke si guan 1
🎷 yin yue 1
🎸 ji ta 1
🎸 yin yue 1
🎹 dan gang qin 1
🎹 dian zi qin 1
🎹 gang qin 1
🎹 jian pan 1
🎹 qin 1
🎹 qin jian 1
🎹 yin yue 1
🎹 yin yue jian pan 1
🎺 la ba 1
🎺 xiao hao 1
🎺 yin yue 1
🎻 xiao ti qin 1
🎻 yin yue 1
🎼 yin yue hui 1
🎼 yin yue 1
🎼 yue pu 1
🎽 bei xin 1
🎽 wang qiu shan 1
🎽 yun dong 1
🎽 yun dong bei xin 1
🎽 yun dong shan 1
🎾 wang qiu 1
🎾 yun dong 1
🎿 hua bing 1
🎿 hua xue 1
🎿 hua xue chang 1
🎿 hua xue xie 1
🎿 shuang ban 1
🎿 yun dong 1
🏀 da qiu 1
🏀 kou lan 1
🏀 lan qiu 1
🏀 lan qiu sai 1
🏀 qiu sai 1
🏀 yun dong 1
🏁 ge zi qi 1
🏁 sai che 1
🏁 yun dong 1
🏁 zhong dian 1
🏂 dan ban 1
🏂 dan ban hua xue 1
🏂 hua xue 1
🏂 hua xue ban 1
🏂 xue ban 1
🏂 xue de hua ban 1
🏂 yun dong 1
🏃 ben pao 1
🏃 chen pao 1
🏃 kai pao 1
🏃 ma la song 1
🏃 pao bu 1
🏃 pao bu zhe 1
🏃 sai pao 1
🏃 yun dong 1
🏃‍♀️ ben pao 1
🏃‍♀️ chen pao 1
🏃‍♀️ kai pao 1
🏃‍♀️ ma la song 1
🏃‍♀️ pao bu 1
🏃‍♀️ pao bu zhe 1
🏃‍♀️ sai pao 1
🏃‍♀️ yun dong 1
🏄 chong lang 1
🏄 chong lang zhe 1
🏄 yun dong 1
🏄‍♀️ chong lang 1
🏄‍♀️ chong lang zhe 1
🏄‍♀️ yun dong 1
🏅️ jin pai 1
🏅️ yun dong hui jiang pai 1
🏅️ yun dong jiang pai 1
🏆 duo guan 1
🏆 guan jun 1
🏆 huo jiang 1
🏆 jiang bei 1
🏆 yun dong 1
🏇 sai ma 1
🏇 sai ma qi shi 1
🏇 yun dong 1
🏈 gan lan qiu 1
🏈 mei shi gan lan qiu 1
🏈 mei shi zu qiu 1
🏈 yun dong 1
🏉 gan lan qiu 1
🏉 yun dong 1
🏊 you shui 1
🏊 you yong 1
🏊 you yong chi 1
🏊 you yong guan 1
🏊 you yong zhe 1
🏊 yun dong 1
🏊‍♀️ you shui 1
🏊‍♀️ you yong 1
🏊‍♀️ you yong chi 1
🏊‍♀️ you yong guan 1
🏊‍♀️ you yong zhe 1
🏊‍♀️ yun dong 1
🏋️ ju zhong yuan 1
🏋️ ju zhong zhe 1
🏋️‍♀️ ju zhong yuan 1
🏋️‍♀️ ju zhong zhe 1
🏌️ da gao er fu 1
🏌️ gao er fu qiu shou 1
🏌️ yun dong 1
🏌️‍♀️ da gao er fu 1
🏌️‍♀️ gao er fu qiu shou 1
🏌️‍♀️ yun dong 1
🏍️ mo tuo che 1
🏎️ sai che 1
🏏️ ban qiu 1
🏐️ pai qiu 1
🏑️ qu gun qiu 1
🏒️ bing qiu 1
🏒️ bing shang qu gun qiu 1
🏓️ ping pang qiu 1
🏔️ xue shan 1
🏕️ lu ying 1
🏕️ lu ying hua ka 1
🏖️ hai bin 1
🏖️ sha tan 1
🏗️ fang wu gou zao 1
🏘️ zhu zhai jian zhu 1
🏙️ cheng shi hua ka 1
🏙️ du shi feng guang 1
🏚️ fei qi jian zhu 1
🏚️ wei fang 1
🏛️ gu dian jian zhu 1
🏜️ sha mo 1
🏜️ sha mo hua ka 1
🏝️ huang dao 1
🏝️ huang dao hua ka 1
🏝️ wu ren dao 1
🏞️ guo jia gong yuan 1
🏟️ ti yu chang 1
🏠 bie shu 1
🏠 fang wu 1
🏠 fang zi 1
🏠 jia 1
🏠 jian zhu 1
🏠 lou fang 1
🏠 wu qi 1
🏠 zhu jia 1
🏠 zhu zhai 1
🏠 zhu zhai lou 1
🏡 bie shu 1
🏡 fang wu 1
🏡 fang zi 1
🏡 jia 1
🏡 jian zhu 1
🏡 mu wu 1
🏡 ting yuan 1
🏡 wu qi 1
🏡 yang fang 1
🏡 zhu jia 1
🏡 zhu zhai 1
🏢 ban gong da lou 1
🏢 ban gong lou 1
🏢 jian zhu 1
🏣 jian zhu 1
🏣 ri ben you ju 1
🏣 you ju 1
🏤 jian zhu 1
🏤 ou zhou you ju 1
🏤 you ju 1
🏥 jian zhu 1
🏥 kan bing 1
🏥 yi yuan 1
🏦 jian zhu 1
🏦 yin xing 1
🏧 jian zhu 1
🏧 qu kuan ji 1
🏧 ti kuan ji 1
🏧 zi dong gui yuan ji 1
🏧 zi dong qu kuan ji 1
🏨 bin guan 1
🏨 fan dian 1
🏨 jian zhu 1
🏨 jiu dian 1
🏨 lv guan 1
🏩 ai qing lv guan 1
🏩 bin guan 1
🏩 jian zhu 1
🏩 lian ai lv guan 1
🏩 qing ren jiu dian 1
🏪 bian li dian 1
🏪 bian li shang dian 1
🏪 jian zhu 1
🏪 shi duo dian 1
🏫 jian zhu 1
🏫 xue xiao 1
🏬 bai huo da lou 1
🏬 bai huo gong si 1
🏬 bai huo shang dian 1
🏬 jian zhu 1
🏭 gong chang 1
🏭 gong ye qu 1
🏭 jian zhu 1
🏮 deng long 1
🏮 jiu guan 1
🏮 ju jiu wu 1
🏮 ju jiu wu deng long 1
🏮 qing zhu 1
🏯 cheng bao 1
🏯 jian zhu 1
🏯 ri ben cheng bao 1
🏰 cheng bao 1
🏰 jian zhu 1
🏰 ou zhou cheng bao 1
🏳️ bai se qi zhi 1
🏳️ ju bai qi 1
🏳️ tou xiang 1
🏳️‍🌈 cai hong qi 1
🏳️‍🌈 tong xing lian jiao ao 1
🏳️‍🌈 tong xing lian jiao ao qi 1
🏳️‍🌈 tong xing lian jiao ao ri 1
🏳️‍🌈 tong xing lian jiao ao you xing 1
🏳️‍🌈 tong xing lian you xing 1
🏳️‍🌈 tong xing lian zi hao 1
🏳️‍🌈 tong xing lian zi hao qi 1
🏳️‍🌈 tong xing lian zi hao ri 1
🏳️‍🌈 tong xing lian zi hao you xing 1
🏴️ hei se qi zhi 1
🏴️ ju hei qi 1
🏴️ piao yang de hai dao qi 1
🏴️ si wang zhi qi 1
🏵️ mei gui hua jie 1
🏵️ qiang wei hua shi 1
🏵️ yuan hua shi 1
🏷️ biao qian 1
🏸️ yu mao qiu 1
🏹️ gong jian 1
🏹️ gong nu 1
🏺️ liang er xi jing guan 1
🏺️ shuang er ping 1
🏺️ shuang er xi jing tuo yuan tu guan 1
🏻 qian fu se 1
🏻 qian se 1
🏼 fu se 1
🏼 rou se 1
🏽 shen rou se 1
🏾 zong he fu se 1
🏾 zong se 1
🏿 shen se 1
🏿 shen zong se 1
🐀 dong wu 1
🐀 lao shu 1
🐁 bai lao shu 1
🐁 bai shu 1
🐁 dong wu 1
🐁 lao shu 1
🐁 xiao bai shu 1
🐂 dong wu 1
🐂 gong niu 1
🐂 niu 1
🐃 dong wu 1
🐃 niu 1
🐃 shui niu 1
🐄 dong wu 1
🐄 mu niu 1
🐄 nai niu 1
🐄 niu 1
🐅 dong wu 1
🐅 lao hu 1
🐆 bao 1
🐆 dong wu 1
🐆 hua bao 1
🐇 dong wu 1
🐇 tu zi 1
🐈 dong wu 1
🐈 jia mao 1
🐈 mao 1
🐈 mao mi 1
🐉 dong wu 1
🐉 long 1
🐉 qing long 1
🐊 dong wu 1
🐊 e yu 1
🐋 dong wu 1
🐋 jing yu 1
🐋 mo xiang jing 1
🐌 dong wu 1
🐌 wo niu 1
🐍 da mang 1
🐍 dong wu 1
🐍 mang 1
🐍 she 1
🐎 dong wu 1
🐎 ma 1
🐎 ma er 1
🐎 sai ma 1
🐎 shen ma 1
🐎 xiao ma 1
🐏 dong wu 1
🐏 gong yang 1
🐐 dong wu 1
🐐 shan yang 1
🐐 yang 1
🐑 dong wu 1
🐑 fang yang 1
🐑 gao 1
🐑 jin yang 1
🐑 mian yang 1
🐑 mie mie 1
🐑 yang 1
🐑 yang gao 1
🐑 yang yang 1
🐒 dong wu 1
🐒 hou 1
🐒 hou er 1
🐒 hou wang 1
🐒 hou zi 1
🐓 da ming 1
🐓 dong wu 1
🐓 gong ji 1
🐔 dong wu 1
🐔 ji 1
🐔 xiao ji 1
🐔 xiao ji tou 1
🐕 dong wu 1
🐕 gou 1
🐖 dong wu 1
🐖 zhu 1
🐗 dong wu 1
🐗 gong zhu 1
🐗 ye zhu 1
🐗 ye zhu tou 1
🐗 zhu 1
🐗 zhu tou 1
🐘 da xiang 1
🐘 dong wu 1
🐘 xiang 1
🐘 xiao xiang 1
🐙 ba zhao yu 1
🐙 dong wu 1
🐙 you yu 1
🐙 zhang yu 1
🐚 bei ke 1
🐚 dong wu 1
🐚 hai bei 1
🐚 hai luo 1
🐚 shan bei 1
🐛 chong 1
🐛 chong zi 1
🐛 dong wu 1
🐛 mao chong 1
🐛 mao mao chong 1
🐛 qing chong 1
🐛 tang bao 1
🐜 chong zi 1
🐜 dong wu 1
🐜 ma yi 1
🐝 dong wu 1
🐝 mi feng 1
🐝 qin lao de mi feng 1
🐞 dong wu 1
🐞 jia ke chong 1
🐞 piao chong 1
🐟 bu yu 1
🐟 dong wu 1
🐟 ji yu 1
🐟 li yu 1
🐟 lu yu 1
🐟 xue yu 1
🐟 yin yu 1
🐟 yu 1
🐠 da yu 1
🐠 dong wu 1
🐠 hai yu 1
🐠 re dai yu 1
🐠 xiao yu er 1
🐠 yu 1
🐠 yu er 1
🐡 dong wu 1
🐡 he tun 1
🐢 dong wu 1
🐢 gui 1
🐢 shen gui 1
🐢 wu gui 1
🐣 chu sheng 1
🐣 dong wu 1
🐣 fu hua 1
🐣 fu xiao ji 1
🐣 po ke 1
🐣 po ke er chu 1
🐣 tuo ke er chu 1
🐣 tuo qiao er chu 1
🐣 xiao ji 1
🐤 dong wu 1
🐤 ji bao bao 1
🐤 ji zai lian 1
🐤 xiao ji 1
🐤 xiao ji bao bao 1
🐥 dong wu 1
🐥 xiao ji 1
🐥 zheng mian de ji bao bao 1
🐥 zheng mian de xiao ji 1
🐥 zheng mian de xiao ji bao bao 1
🐦 dong wu 1
🐦 ge zi 1
🐦 niao 1
🐦 niao er 1
🐦 xiao niao 1
🐦 xiao niao lian 1
🐧 dong wu 1
🐧 qi e 1
🐧 qi e lian 1
🐨 dong wu 1
🐨 kao la 1
🐨 ke la xiong 1
🐨 shu dai xiong 1
🐨 wu wei xiong 1
🐩 dong wu 1
🐩 gou 1
🐩 gui bin gou 1
🐩 gui fu quan 1
🐩 juan mao gou 1
🐩 juan mao shi zi gou 1
🐩 quan 1
🐩 shi zi gou 1
🐪 dan feng luo tuo 1
🐪 dan feng tuo 1
🐪 dong wu 1
🐪 luo tuo 1
🐫 dong wu 1
🐫 luo tuo 1
🐫 shuang feng luo tuo 1
🐫 shuang feng tuo 1
🐬 dong wu 1
🐬 hai tun 1
🐭 dong wu 1
🐭 hao zi 1
🐭 lao shu 1
🐭 lao shu lian 1
🐭 shu 1
🐭 shu lian 1
🐮 da niu 1
🐮 dong wu 1
🐮 dong wu biao qing 1
🐮 mu niu 1
🐮 niu 1
🐮 niu lian 1
🐮 niu niu 1
🐯 dong wu 1
🐯 hu 1
🐯 hu lian 1
🐯 hu tou 1
🐯 lao hu 1
🐯 lao hu lian 1
🐯 xiao hu 1
🐰 bai tu 1
🐰 da bai tu 1
🐰 dong wu 1
🐰 tu 1
🐰 tu lian 1
🐰 tu tu 1
🐰 tu zi 1
🐰 tu zi lian 1
🐰 xiao bai tu 1
🐰 yang tu zi 1
🐱 da lian mao 1
🐱 dong wu 1
🐱 jia fei mao 1
🐱 mao 1
🐱 mao er 1
🐱 mao lian 1
🐱 mao mao 1
🐱 miao 1
🐱 miao miao 1
🐱 miao wu 1
🐱 miao xing ren 1
🐱 yang mao 1
🐲 dong wu 1
🐲 long 1
🐲 long lian 1
🐲 long tou 1
🐲 long wang 1
🐲 zhong guo long 1
🐳 dong wu 1
🐳 jing 1
🐳 jing yu 1
🐳 pen shui 1
🐳 pen shui jing yu 1
🐴 dong wu 1
🐴 ma 1
🐴 ma lian 1
🐴 ma tou 1
🐴 shen ma 1
🐵 dong wu 1
🐵 hou 1
🐵 hou lian 1
🐵 hou zi 1
🐵 hou zi lian 1
🐶 a gou 1
🐶 ai quan 1
🐶 dong wu 1
🐶 fei 1
🐶 gong gou 1
🐶 gou 1
🐶 gou er 1
🐶 gou gai bu le chi shi 1
🐶 gou lian 1
🐶 gou zai 1
🐶 gou zi 1
🐶 huang gou 1
🐶 ji wa wa 1
🐶 kan men gou 1
🐶 ke ai 1
🐶 la bu la duo 1
🐶 mai meng 1
🐶 wang wang 1
🐶 xiao gou 1
🐶 yang gou 1
🐶 you quan 1
🐷 ba jie 1
🐷 da zhu 1
🐷 dong wu 1
🐷 hong zhu 1
🐷 lan zhu 1
🐷 mai dou 1
🐷 mu zhu 1
🐷 pang cheng zhu 1
🐷 xiao zhu 1
🐷 zhu 1
🐷 zhu lian 1
🐷 zhu tou 1
🐷 zhu yi yang de dui you 1
🐷 zhu zhu 1
🐸 dong wu 1
🐸 dong wu biao qing 1
🐸 qing wa 1
🐸 qing wa lian 1
🐸 wa 1
🐸 xiao qing wa 1
🐹 cang shu 1
🐹 cang shu lian 1
🐹 dong wu 1
🐺 dong wu 1
🐺 lang 1
🐺 lang lian 1
🐻 da xiong 1
🐻 dong wu 1
🐻 gou xiong 1
🐻 tai di 1
🐻 xiao xiong 1
🐻 xiong 1
🐻 xiong lian 1
🐻 xiong xiong 1
🐻 xiong yang 1
🐼 da xiong mao 1
🐼 dong wu 1
🐼 guo bao 1
🐼 mao xiong 1
🐼 xiao xiong mao 1
🐼 xiong mao 1
🐼 xiong mao lian 1
🐽 dong wu 1
🐽 zhu bi 1
🐾 dong wu 1
🐾 dong wu zu yin 1
🐾 zhang yin 1
🐾 zhao yin 1
🐿️ hua li shu 1
🐿️ jin hua shu 1
🐿️ jin li shu 1
🐿️ song shu 1
👀 ca liang yan jing 1
👀 deng yan 1
👀 hei yan quan 1
👀 kan 1
👀 mu 1
👀 qi guan 1
👀 yan 1
👀 yan jing 1
👀 zheng kai yan 1
👁️ yan jing 1
👂 er 1
👂 er dong 1
👂 er duo 1
👂 lian bu qi guan 1
👂 long 1
👂 qi guan 1
👂 qing ting 1
👂 ting 1
👃 bi 1
👃 bi kong 1
👃 bi liang 1
👃 bi sai 1
👃 bi tou 1
👃 bi yan 1
👃 bi yi 1
👃 bi zi 1
👃 hu xi 1
👃 long bi 1
👃 qi guan 1
👃 wen 1
👄 chun 1
👄 hong chun 1
👄 lian bu qi guan 1
👄 qi guan 1
👄 qin zui 1
👄 shuo hua 1
👄 xiang wen 1
👄 zui 1
👄 zui ba 1
👄 zui chun 1
👅 chang 1
👅 qi guan 1
👅 she tou 1
👆 shang mian 1
👆 shi zhi 1
👆 shou shi 1
👆 xiang shang 1
👆 xiang shang shou shi 1
👇 chuo 1
👇 shou shi 1
👇 xia mian 1
👇 xiang xia 1
👇 xiang xia shou shi 1
👈 shou shi 1
👈 xiang zuo 1
👈 xiang zuo shou shi 1
👈 zuo bian 1
👉 shou shi 1
👉 xiang you 1
👉 xiang you shou shi 1
👉 you bian 1
👊 da ji 1
👊 hui quan 1
👊 quan tou 1
👊 quan tou shou shi 1
👊 shou shi 1
👊 ying zhan 1
👋 bai bai 1
👋 hui shou 1
👋 ni hao 1
👋 shou 1
👋 shou shi 1
👋 zai jian 1
👋 zhao shou 1
👌 hao 1
👌 mei wen ti 1
👌 que ren shou shi 1
👌 shou shi 1
👍 biao yang 1
👍 cheng zan 1
👍 dian zan 1
👍 ding gua gua 1
👍 fei chang hao 1
👍 shen de ren xin 1
👍 shou shi 1
👍 shu mu zhi 1
👍 shu qi mu zhi 1
👍 te zan 1
👍 ting zan 1
👍 yi bai ge zan 1
👍 zan 1
👎 bi shi 1
👎 bu hao 1
👎 cai 1
👎 cha jin 1
👎 chao feng 1
👎 mu zhi chao xia 1
👎 qie 1
👎 shou shi 1
👏 ci chu ying you zhang sheng 1
👏 ci wai ying you zhang sheng 1
👏 gu gu zhang 1
👏 gu zhang 1
👏 huan ying 1
👏 pai shou 1
👏 shou shi 1
👏 zhang sheng 1
👐 mei ban fa 1
👐 shou 1
👐 shou shi 1
👐 shuang shou zhang kai 1
👐 shuang zhang 1
👐 tan kai shou 1
👐 wu neng wei li 1
👐 zhang kai shuang shou 1
👑 fu zhuang 1
👑 huang guan 1
👑 huang zu 1
👑 wang guan 1
👒 fu zhuang 1
👒 li mao 1
👒 mao 1
👒 mao zi 1
👒 shi nv mao 1
👓 fu zhuang 1
👓 jin shi 1
👓 jing kuang 1
👓 yan jing 1
👔 chen shan 1
👔 chen shan ling dai 1
👔 fu zhuang 1
👔 ling dai 1
👔 yi fu 1
👔 zheng zhuang 1
👕 chen shan 1
👕 fu zhuang 1
👕 shan 1
👕 shang yi 1
👕 xiu xian zhuang 1
👕 yuan ling shan 1
👖 chang ku 1
👖 fu zhuang 1
👖 ku 1
👖 ku zi 1
👖 niu zai ku 1
👗 fu zhuang 1
👗 lian yi qun 1
👗 qun zi 1
👗 yang zhuang 1
👗 yi fu 1
👘 fu zhuang 1
👘 he fu 1
👘 ri shi fu zhuang 1
👘 yu yi 1
👙 bi ji ni 1
👙 fu zhuang 1
👙 nei yi 1
👙 san dian shi 1
👙 yong zhuang 1
👚 fu zhuang 1
👚 shang yi 1
👛 fu zhuang 1
👛 ling qian bao 1
👛 qian bao 1
👜 fu zhuang 1
👜 kua bao 1
👜 shou ti bao 1
👜 ti bao 1
👝 fu zhuang 1
👝 he bao 1
👝 pi bao 1
👝 qian bao 1
👝 xiao bao bao 1
👞 fu zhuang 1
👞 pi xie 1
👟 chao xie 1
👟 fu zhuang 1
👟 xie 1
👟 xiu xian xie 1
👟 yun dong xie 1
👠 fu zhuang 1
👠 gao gen 1
👠 gao gen xie 1
👠 xie 1
👡 fu zhuang 1
👡 liang xie 1
👢 fu zhuang 1
👢 xue 1
👢 xue zi 1
👢 zhang xue 1
👣 jiao bu 1
👣 jiao yin 1
👣 qi guan 1
👣 shuang jiao 1
👣 zu ji 1
👣 zu yin 1
👤 ban shen xiang 1
👤 dan ren 1
👤 ge ren 1
👤 ke ren zhang hu 1
👤 ren wu jian ying 1
👤 tou xiang 1
👥 duo ren 1
👥 shuang ren 1
👥 tou xiang 1
👦 er zi 1
👦 tou xiang 1
👧 tou xiang 1
👧 xiao luo li 1
👨 fu qin 1
👨 lao die 1
👨 tou xiang 1
👨‍⚕️ wei sheng gong zuo zhe 1
👨‍⚕️ yi hu ren yuan 1
👨‍⚕️ yi wu ren yuan 1
👨‍⚖️ fa guan 1
👨‍✈️ fei ji jia shi yuan 1
👨‍✈️ fei xing yuan 1
👨‍❤️‍👨 xiong di qing shen 1
👨‍❤️‍💋‍👨 qin wen 1
👨‍🌾 nong fu 1
👨‍🌾 nong min 1
👨‍🍳 chu shi 1
👨‍🍳 chu zi 1
👨‍🎓 tong xue 1
👨‍🎓 xue sheng 1
👨‍🎤 ge shou 1
👨‍🎤 ge xing 1
👨‍🎤 ge zhe 1
👨‍🎨 yi shu da shi 1
👨‍🎨 yi shu gong zuo zhe 1
👨‍🎨 yi shu jia 1
👨‍🏫 lao shi 1
👨‍🏭 gong ren 1
👨‍👨‍👦 liang ba yi wa 1
👨‍👨‍👦 yi jia san kou 1
👨‍👨‍👦‍👦 liang ba liang er 1
👨‍👨‍👦‍👦 yi jia si kou 1
👨‍👨‍👧 liang ba yi wa 1
👨‍👨‍👧 yi jia san kou 1
👨‍👨‍👧‍👦 yi jia si kou 1
👨‍👨‍👧‍👧 liang ge ba ba he liang ge nv er 1
👨‍👨‍👧‍👧 yi jia si kou 1
👨‍👩‍👦 yi jia san kou 1
👨‍👩‍👦 yi suo de nan 1
👨‍👩‍👦‍👦 ba ba ma ma he liang ge er zi 1
👨‍👩‍👦‍👦 shuang long zhi jia 1
👨‍👩‍👦‍👦 yi jia si kou 1
👨‍👩‍👧 yi jia san kou 1
👨‍👩‍👧‍👦 er nv shuang quan 1
👨‍👩‍👧‍👦 jia you er nv 1
👨‍👩‍👧‍👦 yi jia si kou 1
👨‍👩‍👧‍👦 you er you nv 1
👨‍👩‍👧‍👧 ba ma he liang ge nv er 1
👨‍👩‍👧‍👧 shuang feng zhi jia 1
👨‍👩‍👧‍👧 yi jia ren 1
👨‍👩‍👧‍👧 yi jia si kou 1
👨‍💻 ji shi 1
👨‍💼 shang ban zu 1
👨‍💼 zhi yuan 1
👨‍🔧 ji gong 1
👨‍🔧 ji xie shi 1
👨‍🔬 ke xue jia 1
👨‍🚀 yu hang yuan 1
👨‍🚒 jiu huo dui yuan 1
👨‍🚒 xiao fang yuan 1
👩 mu qin 1
👩 tou xiang 1
👩‍⚕️ wei sheng gong zuo zhe 1
👩‍⚕️ yi hu ren yuan 1
👩‍⚕️ yi wu ren yuan 1
👩‍⚖️ fa guan 1
👩‍✈️ fei ji jia shi yuan 1
👩‍✈️ fei xing yuan 1
👩‍❤️‍👩 gui mi qing yi 1
👩‍❤️‍👩 jie mei qing shen 1
👩‍❤️‍👩 la la 1
👩‍❤️‍💋‍👩 la la zhi wen 1
👩‍❤️‍💋‍👩 qin wen 1
👩‍🌾 nong fu 1
👩‍🌾 nong min 1
👩‍🍳 chu shi 1
👩‍🍳 chu zi 1
👩‍🎓 tong xue 1
👩‍🎓 xue sheng 1
👩‍🎤 ge shou 1
👩‍🎤 ge xing 1
👩‍🎤 ge zhe 1
👩‍🎨 yi shu da shi 1
👩‍🎨 yi shu gong zuo zhe 1
👩‍🎨 yi shu jia 1
👩‍🏫 lao shi 1
👩‍🏭 gong ren 1
👩‍👩‍👦 liang ge ma ma he er zi 1
👩‍👩‍👦 yi jia san kou 1
👩‍👩‍👦‍👦 liang ma liang wa 1
👩‍👩‍👦‍👦 yi jia si kou 1
👩‍👩‍👧 liang ma yi wa 1
👩‍👩‍👧 yi jia san kou 1
👩‍👩‍👧‍👦 liang ma liang wa 1
👩‍👩‍👧‍👦 yi jia si kou 1
👩‍👩‍👧‍👧 liang ma liang nv er 1
👩‍👩‍👧‍👧 yi jia si kou 1
👩‍💻 ji shi 1
👩‍💼 shang ban zu 1
👩‍💼 zhi yuan 1
👩‍🔧 ji gong 1
👩‍🔧 ji xie shi 1
👩‍🔬 ke xue jia 1
👩‍🚀 yu hang yuan 1
👩‍🚒 jiu huo dui yuan 1
👩‍🚒 xiao fang yuan 1
👪 fu mu yu er zi 1
👪 jia ren 1
👪 jia ting 1
👪 quan jia fu 1
👪 tuan ju 1
👪 tuan yuan 1
👪 xing fu jia ting 1
👪 yi jia ren 1
👪 yi jia san kou 1
👫 jia ren 1
👫 qian shou 1
👫 qing lv 1
👬 ge lia 1
👬 hao ji you 1
👬 jia ren 1
👬 peng you 1
👬 qian shou 1
👬 xiong di 1
👬 you hao 1
👬 you qing 1
👭 gui mi 1
👭 hao gui mi 1
👭 hao peng you 1
👭 jia ren 1
👭 jie mei 1
👭 lia jie mei 1
👭 peng you 1
👭 qian shou 1
👭 you qing 1
👮 jing cha 1
👮 jing cha ge ge 1
👮 jing cha shu shu 1
👮 jing guan 1
👮 min jing 1
👮 tou xiang 1
👮‍♀️ jing cha 1
👮‍♀️ jing cha a yi 1
👮‍♀️ jing cha jie jie 1
👮‍♀️ jing guan 1
👮‍♀️ min jing 1
👮‍♀️ tou xiang 1
👯 tiao wu de tu nv lang 1
👯 tou xiang 1
👯 tu nv lang 1
👯‍♂️ tiao wu de tu nan lang 1
👯‍♂️ tou xiang 1
👯‍♂️ tu nan lang 1
👰 hun sha 1
👰 jie hun 1
👰 niang zi 1
👰 tou xiang 1
👰 xin niang 1
👱 jin fa 1
👱 jin fa de nan ren 1
👱 jin fa de ren 1
👱 jin fa nan zi 1
👱 nian qing ren 1
👱 tou xiang 1
👱 xi fang nan ren 1
👱 xi fang ren 1
👱‍♀️ jin fa 1
👱‍♀️ jin fa de nv ren 1
👱‍♀️ jin fa de ren 1
👱‍♀️ jin fa nv lang 1
👱‍♀️ nian qing ren 1
👱‍♀️ tou xiang 1
👱‍♀️ xi fang nv ren 1
👱‍♀️ xi fang ren 1
👲 di zhu 1
👲 gua pi mao 1
👲 tou xiang 1
👲 tu hao 1
👳 bao tou jin 1
👳 bao tou jin de nan ren 1
👳 tou jin 1
👳 tou xiang 1
👳‍♀️ bao tou jin 1
👳‍♀️ bao tou jin de nv ren 1
👳‍♀️ tou jin 1
👳‍♀️ tou xiang 1
👴 lao nian 1
👴 lao ren 1
👴 lao tou 1
👴 lao tou zi 1
👴 lao ye ye 1
👴 tou xiang 1
👴 ye 1
👴 ye ye 1
👴 zhang bei 1
👴 zu fu 1
👵 lao ban 1
👵 lao fu ren 1
👵 lao nai nai 1
👵 lao tai tai 1
👵 nai nai 1
👵 tou xiang 1
👵 wai po 1
👵 zu mu 1
👶 bao bao 1
👶 guai bao bao 1
👶 tou xiang 1
👶 xin sheng er 1
👶 ying er 1
👶 ying you er 1
👶 you er 1
👶 yu er 1
👷 gong ren 1
👷 jian zhu gong ren 1
👷 shi gong 1
👷 tou xiang 1
👷‍♀️ gong ren 1
👷‍♀️ jian zhu gong ren 1
👷‍♀️ shi gong 1
👷‍♀️ tou xiang 1
👸 bai xue gong zhu 1
👸 gong zhu 1
👸 hui gu niang 1
👸 tong hua 1
👸 tou xiang 1
👹 e gui 1
👹 guai wu 1
👹 gui guai 1
👹 mo gui 1
👹 shi ren mo mian ju 1
👹 tou xiang 1
👺 tian gou 1
👺 tou xiang 1
👺 yao guai 1
👻 gui hun 1
👻 gui lian 1
👻 tou xiang 1
👻 yao guai 1
👻 you ling 1
👼 tian shi 1
👼 tian shi bao bao 1
👼 tou xiang 1
👽 tou xiang 1
👽 wai xing ren 1
👾 guai shou 1
👾 tou xiang 1
👾 xiao jing ling 1
👿 e mo 1
👿 mao huo 1
👿 tong hua 1
👿 tou xiang 1
👿 xiao e mo 1
💀 ku lou 1
💀 ku lou tou 1
💀 si wang 1
💀 tou gu 1
💀 tou xiang 1
💁 chan pin ming xing 1
💁 fu wu yuan 1
💁 ke fu 1
💁 tou xiang 1
💁‍♂️ chan pin ming xing 1
💁‍♂️ fu wu yuan 1
💁‍♂️ ke fu 1
💁‍♂️ tou xiang 1
💂 tou xiang 1
💂 wei bing 1
💂 wei shi 1
💂‍♀️ tou xiang 1
💂‍♀️ wei bing 1
💂‍♀️ wei shi 1
💃 tan ge 1
💃 tiao wu 1
💃 tiao wu zhe 1
💃 tou xiang 1
💃 wu dao jia 1
💃 wu nv 1
💃 wu xie 1
💃 wu zhe 1
💄 bian se chun gao 1
💄 chun cai 1
💄 chun gao 1
💄 chun mi 1
💄 chun zhuang 1
💄 huo dong 1
💄 kou hong 1
💅 huo dong 1
💅 mei jia 1
💅 mo zhi jia you 1
💅 zhi jia you 1
💆 an mo 1
💆 mei rong 1
💆 tou bu an mo 1
💆 tou xiang 1
💆‍♂️ an mo 1
💆‍♂️ mei rong 1
💆‍♂️ tou bu an mo 1
💆‍♂️ tou xiang 1
💇 chang fa 1
💇 jian fa 1
💇 jian liu hai 1
💇 jian tou 1
💇 jian tou fa 1
💇 li fa 1
💇 li fa shi 1
💇 ti tou 1
💇 tou xiang 1
💇‍♂️ chang fa 1
💇‍♂️ jian fa 1
💇‍♂️ jian liu hai 1
💇‍♂️ jian tou 1
💇‍♂️ jian tou fa 1
💇‍♂️ li fa 1
💇‍♂️ li fa shi 1