Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@lintool
Created April 22, 2019 18:29
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save lintool/c2a95110499302609cee73c423e0d971 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save lintool/c2a95110499302609cee73c423e0d971 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Tally of (all authors, first authors only) of all (long, short, DC) accepted papers at SIGIR 2019 http://sigir.org/sigir2019/program/accepted/
Yiqun Liu, 6
Shaoping Ma, 6
Maarten de Rijke, 6
Min Zhang, 6
Yongfeng Zhang, 6
Liqiang Nie, 5
Jiaxin Mao, 4
Ji-Rong Wen, 4
Qi Zhang, 4
Michael Bendersky, 3
Zhiyong Cheng, 3
Gordon Cormack, 3
Nick Craswell, 3
Fabio Crestani, 3
Shane Culpepper, 3
Fuli Feng, 3
Ophir Frieder, 3
Maura Grossman, 3
Jiafeng Guo, 3
Xiangnan He, 3
Xuanjing Huang, 3
Oren Kurland, 3
Jimmy Lin, 3
Donald Metzler, 3
Jian-Yun Nie, 3
Pengjie Ren, 3
Xuemeng Song, 3
Meng Wang, 3
Hongning Wang, 3
Lei Zheng, 3
Aman Agarwal, 2
Stephen Alstrup, 2
Ahmed Hassan Awadallah, 2
Krisztian Balog, 2
Paul Bennett, 2
Robert Capra, 2
Matteo Catena, 2
Zhumin Chen, 2
Hsin-Hsi Chen, 2
Hanxiong Chen, 2
Xueqi Cheng, 2
Tat-Seng Chua, 2
Arman Cohan, 2
Bruce Croft, 2
Laura Dietz, 2
Pan Du, 2
Yixing Fan, 2
Nazli Goharian, 2
Tao Gui, 2
Matthias Hagen, 2
Alan Hanjalic, 2
Casper Hansen, 2
Christian Hansen, 2
Hen-Hsen Huang, 2
Thorsten Joachims, 2
Yanyan Lan, 2
Kyumin Lee, 2
Xiaolong Li, 2
Qiuchi Li, 2
Harlley de Lima, 2
Christina Lioma, 2
Xiaozhong Liu, 2
Wei Lu, 2
Chun-Ta Lu, 2
Jun Ma, 2
Sean MacAvaney, 2
Marc Najork, 2
Franco Maria Nardini, 2
Minlong Peng, 2
Barbara Poblete, 2
Chris Quirk, 2
Shahin Rahbariasl, 2
Haggai Roitman, 2
Corby Rosset, 2
Scott Sanner, 2
Luo Si, 2
Jakob Grue Simonsen, 2
Mark Smucker, 2
Xia Song, 2
Benno Stein, 2
Changlong Sun, 2
Saurabh Tiwary, 2
Nicola Tonellotto, 2
Julián Urbano, 2
Pengfei Wang, 2
Xiang Wang, 2
Yinglong Wang, 2
Bang Wang, 2
Ga Wu, 2
Chenyan Xiong, 2
Jun Xu, 2
Peilin Yang, 2
Andrew Yates, 2
Yong Yu, 2
Philip Yu, 2
Hamed Zamani, 2
Weinan Zhang, 2
Jiawei Zhang, 2
Zhou Zhao, 2
Jun Zhou, 2
Ghodai Abdelrahman, 1
Mustafa Abualsaud, 1
Abdalghani Abujabal, 1
Eugene Agichtein, 1
Maristella Agosti, 1
Wasi Ahmad, 1
Ali Ahmadvand, 1
Amal Alharbi, 1
Mohammad Aliannejadi, 1
James Allan, 1
Avishek Anand, 1
Xiang Ao, 1
Shushan Arakelyan, 1
Aymé Arango, 1
Jaime Arguello, 1
Azin Ashkan, 1
Xavier Jayaraj Siddarth Ashok, 1
Arian Askari, 1
Pepa Atanasova, 1
Amit Awekar, 1
Ting Bai, 1
Alexandros Bampoulidis, 1
Manish Bansal, 1
Zhifeng Bao, 1
Forrest Sheng Bao, 1
Manash Pratim Barman, 1
Daniel Beck, 1
Boualem Benatallah, 1
Rodger Benham, 1
Sumit Bhatia, 1
Weijie Bian, 1
Ranran Bian, 1
Henrik Boström, 1
Mohamed Reda Bouadjenek, 1
Rafika Boutalbi, 1
Sebastian Bruch, 1
Andrew Burnie, 1
Fei Cai, 1
Jamie Callan, 1
Sergio Canuto, 1
Yixin Cao, 1
Vitor Carvalho, 1
Zi Chai, 1
Suthee Chaidaroon, 1
Praveen Chandar, 1
Kai-Wei Chang, 1
Delphine Charlet, 1
Chong Chen, 1
Yifan Chen, 1
Wei Chen, 1
Xu Chen, 1
Liheng Chen, 1
Daoyuan Chen, 1
Muhao Chen, 1
Zhenrui Chen, 1
Xueqin Chen, 1
Honghui Chen, 1
Chung-Chi Chen, 1
Cen Chen, 1
Pu-Jen Cheng, 1
Meng-Fen Chiang, 1
Hyunsu Cho, 1
Jason Choi, 1
Fabrice Clérot, 1
Gao Cong, 1
Anita Crescenzi, 1
Chen Cui, 1
Zhuyun Dai, 1
Jay DeYoung, 1
Gianluca Demartini, 1
Yuming Deng, 1
Zhi-Hong Deng, 1
Hongbo Deng, 1
Li Deng, 1
Priya Deshpande, 1
Anna Divoli, 1
Gill Dobbie, 1
Dennis Dosso, 1
Zhicheng Dou, 1
Jakub Drdak, 1
Xingzhong Du, 1
Lorik Dumani, 1
Carsten Eickhoff, 1
Florian Euchner, 1
Yu Fan, 1
Ziwei Fan, 1
Zhichong Fang, 1
Yuchen Fang, 1
Yang Fang, 1
Yi Fang, 1
Ehsan Fatehifar, 1
Gloria Feher, 1
Chong Feng, 1
Zeon Trevor Fernando, 1
Nicola Ferro, 1
Ross Filice, 1
Chris Fox, 1
Yanjie Fu, 1
Jinlan Fu, 1
Zuohui Fu, 1
Hao-Ming Fu, 1
Chilin Fu, 1
Satoru Fukayama, 1
Ujwal Gadiraju, 1
Kun Gai, 1
Debasis Ganguly, 1
Chen Gao, 1
Zhe Gao, 1
Sheng Gao, 1
Lu Gao, 1
Jean Garcia-Gathright, 1
Diksha Garg, 1
Songwei Ge, 1
Michael Gertz, 1
Sajad Sotudeh Gharebagh, 1
Nimesh Ghelani, 1
Amira Ghenai, 1
Joydeep Ghosh, 1
Souvick Ghosh, 1
Anastasia Giachanou, 1
Lukas Gienapp, 1
Goran Glavaš, 1
Marcos Goncalves, 1
‪gregory Goren‬‏, 1
Masataka Goto, 1
Pawan Goyal, 1
Mao Gu, 1
Xiwu Gu, 1
Yangyang Guo, 1
Jun Guo, 1
Wei Guo, 1
Huifeng Guo, 1
Sparsh Gupta, 1
Priyanka Gupta, 1
Dany Haddad, 1
Xianjing Han, 1
Jianhua Han, 1
Allan Hanbury, 1
William Hartmann, 1
Seyyed Hadi Hashemi, 1
Guoxiu He, 1
Qing He, 1
Nick Heilenkötter, 1
Romain Hennequin, 1
Sebastian Hofstätter, 1
Steven C.H. Hoi, 1
Richang Hong, 1
Eric Horvitz, 1
Christine Hosey, 1
Saghar Hosseini, 1
Hawre Hosseini, 1
Xiangkun Hu, 1
Peng Hu, 1
Xu Hu, 1
Wen Hua, 1
Zhongqiang Huang, 1
Minlie Huang, 1
Zi Huang, 1
Zhiqi Huang, 1
Peixin Huang, 1
Kai Hui, 1
Yuqi Huo, 1
Wiradee Imrattanatrai, 1
Mohit Iyyer, 1
Giulio Jacucci, 1
Rolf Jagerman, 1
Asal Jalilvand, 1
Shiyu Ji, 1
Yiling Jia, 1
Zhuoren Jiang, 1
Yu-Gang Jiang, 1
Zhuolin Jiang, 1
Xin Jiang, 1
Jiepu Jiang, 1
Pengfei Jiao, 1
Jimmy Jimmy, 1
Weike Jin, 1
Joemon Jose, 1
Vladimir Kadlec, 1
Saikishore Kalloori, 1
Yangyang Kang, 1
Seonggoo Kang, 1
Jaewoo Kang, 1
Lauri Kangassalo, 1
Mohan Kankanhalli, 1
Georgi Karadzhov, 1
Damianos Karakos, 1
Maryam Karimzadehgan, 1
Makoto P. Kato, 1
Gabriella Kazai, 1
Farhan Khawar, 1
Sonwoo Kim, 1
Raehyun Kim, 1
Yasen Kiprov, 1
Miyoung Ko, 1
Matej Kocian, 1
Yun Sing Koh, 1
Andrey Kolobov, 1
Bevan Koopman, 1
Sambhav Kothari, 1
Udo Kruschwitz, 1
Jaroslav Kuchar, 1
Rohan Kumar, 1
Mohit Kumar, 1
Sadao Kurohashi, 1
Saar Kuzi, 1
Lazhar Labiod, 1
Yadi Lao, 1
Wang-Chien Lee, 1
Grace E. Lee, 1
Geon Lee, 1
Edward Lee, 1
Yu Lei, 1
Cédric Lespagnol, 1
Dave Lewis, 1
Chenliang Li, 1
Peng Li, 1
Minming Li, 1
Yong Li, 1
Minjie Li, 1
Xiaoli Li, 1
Cheng Li, 1
Yongjun Li, 1
Xiangsheng Li, 1
Shuokai Li, 1
Yaliang Li, 1
Chaozhuo Li, 1
Feng Li, 1
Wenjie Li, 1
Ruixuan Li, 1
Yuhua Li, 1
Yuan Li, 1
Sheng Li, 1
Di Liang, 1
Jiayin Liang, 1
Chen Liang, 1
Ee-Peng Lim, 1
Tzu-Heng Lin, 1
Zhijie Lin, 1
Leyu Lin, 1
Yujie Lin, 1
Zhiwei Lin, 1
Robert Litschko, 1
Weidong Liu, 1
Chenghao Liu, 1
Kang Liu, 1
Yiding Liu, 1
Peng Liu, 1
Yibing Liu, 1
Pei Liu, 1
Wei Liu, 1
Hongtao Liu, 1
Ziqi Liu, 1
Bin Liu, 1
Jiqun Liu, 1
Binsheng Liu, 1
Xiaolu Lu, 1
Tao Lu, 1
Hongyu Lu, 1
Xu Lu, 1
Shuqi Lu, 1
Yao Lu, 1
Zhiwu Lu, 1
Kuang Lu, 1
Eyal Lubetzky, 1
Zhunchen Luo, 1
Yadan Luo, 1
Mihai Lupu, 1
Weizhi Ma, 1
Wezhi Ma, 1
Renfeng Ma, 1
Yunshan Ma, 1
Muyang Ma, 1
Sean Macavaney, 1
Craig Macdonald, 1
Joel Mackenzie, 1
Alessandro Magnani, 1
Subhadeep Maji, 1
John Makhoul, 1
Pankaj Malhotra, 1
Wenji Mao, 1
Xueyu Mao, 1
Stefano Marchesin, 1
Gabriel Marzinotto, 1
Eric McCord-Snook, 1
Lei Mei, 1
Gerard de Melo, 1
Frank Meyer, 1
Siyu Mi, 1
Bhaskar Mitra, 1
Mandar Mitra, 1
Saayan Mitra, 1
Matthew Mitsui, 1
Stefano Mizzaro, 1
Alistair Moffat, 1
Josiane Mothe, 1
Manuel Moussallam, 1
Cristina Ioana Muntean, 1
S. Muthukrishnan, 1
Mohamed Nadif, 1
Preslav Nakov, 1
Abhishek Narwekar, 1
Mohammad Naseri, 1
Mahmood Neshati, 1
Quoc Viet Hung Nguyen, 1
Shuzi Niu, 1
Yulei Niu, 1
Giorgio Maria Di Nunzio, 1
Douglas W. Oard, 1
Harrie Oosterhuis, 1
Iadh Ounis, 1
Anusri Pampari, 1
Feiyang Pan, 1
Luca Papariello, 1
Rama Pasumarthi, 1
Hongbin Pei, 1
Dezhong Peng, 1
Raffaele Perego, 1
Yuval Peres, 1
Jorge Perez, 1
Matthias Petri, 1
Tuan-Anh Nguyen Pham, 1
Martin Potthast, 1
Soumajit Pramanik, 1
Philips Kokoh Prasetyo, 1
Pavel Prochazka, 1
Yunwei Qi, 1
Yuan Qi, 1
Jiarui Qin, 1
Zheng Qin, 1
Lin Qiu, 1
Minghui Qiu, 1
Chen Qu, 1
Cong Quan, 1
Mauricio Quezada, 1
Filip Radlinski, 1
Dimitrios Rafailidis, 1
Razieh Rahimi, 1
Himanshu Rai, 1
Fiana Raiber, 1
Navid Rekabsaz, 1
Kan Ren, 1
Yi Ren, 1
Francesco Ricci, 1
Noah Rivkin, 1
Adam Roegiest, 1
Kevin Roitero, 1
Thierson Couto Rosa, 1
Paolo Rosso, 1
Rishiraj Saha Roy, 1
Kalyani Roy, 1
Dwaipayan Roy, 1
Jimena Royo-Letelier, 1
Tuukka Ruotsalo, 1
Tetsuya Sakai, 1
Wataru Sakata, 1
Thiago Salles, 1
Mark Sanderson, 1
Rashmi Sankepally, 1
Hernan Sarmiento, 1
Mahmoud F. Sayed, 1
Ralf Schenkel, 1
Richard Schwartz, 1
Fabrizio Sebastiani, 1
Chirag Shah, 1
Minghui Shan, 1
Jinjin Shao, 1
Taihua Shao, 1
Yunqiu Shao, 1
Huawei Shen, 1
Ying Shen, 1
Tomohide Shibata, 1
Gautam Shroff, 1
Anna Shtok, 1
Gianmaria Silvello, 1
Robert Sim, 1
Jaspreet Singh, 1
Ruihua Song, 1
Dawei Song, 1
Chee Loong Soon, 1
Michiel Sovijärvi-Spaṕe, 1
Andreas Spitz, 1
Mark Stevenson, 1
Lixin Su, 1
Mathilda Su, 1
Peijie Sun, 1
Jianling Sun, 1
Zhiqing Sun, 1
Changchang Sun, 1
Aixin Sun, 1
Renee Sweeney, 1
Kenta Takatsu, 1
Ish Talati, 1
Ribeka Tanaka, 1
Jian Tang, 1
Pingzhong Tang, 1
Bo Tang, 1
Ruiming Tang, 1
Raphael Tang, 1
Chongyang Tao, 1
Yiyi Tao, 1
Yi Tay, 1
Jennifer Thom, 1
Brian St. Thomas, 1
Paul Thomas, 1
Alistair Thorpe, 1
Zhixing Tian, 1
Li Tianyu, 1
Goce Trajcevski, 1
Thanh Tran, 1
Brandon Tran, 1
Lucas Vinh Tran, 1
Viet Anh Tran, 1
Roberto Trani, 1
Kosetsu Tsukuda, 1
Ferhan Ture, 1
Md Zia Ullah, 1
Emmanuel Vallee, 1
Theodore Vasiloudis, 1
Rossano Venturini, 1
Manisha Verma, 1
Lovekesh Vig, 1
Nguyen Vo, 1
Maksims Volkovs, 1
Jan Vrsovsky, 1
Ivan Vulić, 1
Michael Völske, 1
Henning Wachsmuth, 1
Xiaojun Wan, 1
Juncheng Wan, 1
Meirui Wang, 1
Xiting Wang, 1
Chenyang Wang, 1
Yafang Wang, 1
Yang Wang, 1
Xin Wang, 1
Wei Wang, 1
Bingning Wang, 1
Ce Wang, 1
Qing Wang, 1
Weiqing Wang, 1
Chao Wang, 1
Nan Wang, 1
Wenjie Wang, 1
Huazheng Wang, 1
Zijian Wang, 1
Xiaoli Wang, 1
Rongzhen Wang, 1
Chang Wang, 1
Pengjie Wang, 1
Hui Wang, 1
Wenjun Wang, 1
Xianchen Wang, 1
Zhitao Wang, 1
Fei Wang, 1
Benyou Wang, 1
Penghui Wei, 1
Nico Weidmann, 1
Gerhard Weikum, 1
Joyce Whang, 1
Ryen White, 1
Alfan Farizki Wicaksono, 1
Kyle Williams, 1
Marco Wrzalik, 1
Libing Wu, 1
Le Wu, 1
Zhijing Wu, 1
Qingyun Wu, 1
Shengli Wu, 1
Fangzhao Wu, 1
Chuhan Wu, 1
Feng Xia, 1
Yikun Xian, 1
Long Xiang, 1
Wei Xiang, 1
Zhenxin Xiao, 1
Jun Xiao, 1
Weidong Xiao, 1
Qiaojing Xie, 1
Xing Xie, 1
Min Xie, 1
Xin Xin, 1
Jingfang Xu, 1
Zhenjing Xu, 1
Jian Xu, 1
Hongteng Xu, 1
Xin-Shun Xu, 1
Minghua Xu, 1
Chunlin Xu, 1
Luyan Xu, 1
Jixing Xu, 1
Curtis Xuan, 1
Rui Yan, 1
Ze Yang, 1
Xun Yang, 1
Tao Yang, 1
Aobo Yang, 1
Chuan Yang, 1
Min Yang, 1
Liu Yang, 1
Xuejiao Yang, 1
Wei Yang, 1
Wen Yang, 1
Eugene Yang, 1
Shuang Yang, 1
Ting Yao, 1
Lina Yao, 1
Zixin Ye, 1
Yuming Ye, 1
An-Zi Yen, 1
Emine Yilmaz, 1
Hongzhi Yin, 1
Jianhua Yin, 1
Masatoshi Yoshikawa, 1
Jun Yu, 1
Puxuan Yu, 1
Feng Yuan, 1
Seoungjun Yun, 1
Ivan Zaitsev, 1
Fabio Zampieri, 1
Rabih Zbib, 1
Oleg Zendel, 1
Zhaohao Zeng, 1
Hongyuan Zha, 1
Chengxiang Zhai, 1
Fubao Zhang, 1
Weidong Zhang, 1
Zhu Zhang, 1
Jiayi Zhang, 1
Qiong Zhang, 1
Hongfei Zhang, 1
Zhao Zhang, 1
Yating Zhang, 1
Mingyang Zhang, 1
Le Zhang, 1
Huaxiang Zhang, 1
Ruqing Zhang, 1
Yongdong Zhang, 1
Hao Zhang, 1
Nevin L. Zhang, 1
Zheng Zhang, 1
Haotian Zhang, 1
Di Zhang, 1
Kunpeng Zhang, 1
Fengli Zhang, 1
Yuzhou Zhang, 1
Xiaolu Zhang, 1
Chen Zhang, 1
Shuo Zhang, 1
Yinglong Zhang, 1
Xin Zhao, 1
Jun Zhao, 1
Lingjun Zhao, 1
Wayne Xin Zhao, 1
He Zhao, 1
Xiang Zhao, 1
Liangli Zhen, 1
Yukun Zheng, 1
Hai-Tao Zheng, 1
Ting Zhong, 1
Xin Zhou, 1
Guorui Zhou, 1
Yunhua Zhou, 1
Zhiming Zhou, 1
Jin Zhou, 1
Fan Zhou, 1
Xuan Zhou, 1
Xiaoqiang Zhu, 1
Liang Zhu, 1
Lei Zhu, 1
Yaoming Zhu, 1
Yadong Zhu, 1
Xiaoyu Zhu, 1
Zhenlong Zhu, 1
Yueting Zhuang, 1
Steven Zimmerman, 1
Imed Zitouni, 1
Markus Zlabinger, 1
Masrour Zoghi, 1
Lixin Zou, 1
Chao Zou, 1
Guido Zuccon, 1
Gordon Cormack, 3
Matteo Catena, 2
Casper Hansen, 2
Sean MacAvaney, 2
Haggai Roitman, 2
Julián Urbano, 2
Pengfei Wang, 2
Ga Wu, 2
Lei Zheng, 2
Ghodai Abdelrahman, 1
Aman Agarwal, 1
Maristella Agosti, 1
Wasi Ahmad, 1
Ali Ahmadvand, 1
Amal Alharbi, 1
Mohammad Aliannejadi, 1
Aymé Arango, 1
Azin Ashkan, 1
Arian Askari, 1
Pepa Atanasova, 1
Ting Bai, 1
Krisztian Balog, 1
Manash Pratim Barman, 1
Rodger Benham, 1
Ranran Bian, 1
Rafika Boutalbi, 1
Sebastian Bruch, 1
Andrew Burnie, 1
Sergio Canuto, 1
Robert Capra, 1
Zi Chai, 1
Suthee Chaidaroon, 1
Praveen Chandar, 1
Chong Chen, 1
Yifan Chen, 1
Xu Chen, 1
Daoyuan Chen, 1
Muhao Chen, 1
Xueqin Chen, 1
Chung-Chi Chen, 1
Cen Chen, 1
Meng-Fen Chiang, 1
Anita Crescenzi, 1
Chen Cui, 1
Shane Culpepper, 1
Zhuyun Dai, 1
Li Deng, 1
Priya Deshpande, 1
Laura Dietz, 1
Dennis Dosso, 1
Lorik Dumani, 1
Zhichong Fang, 1
Yang Fang, 1
Gloria Feher, 1
Zeon Trevor Fernando, 1
Nicola Ferro, 1
Hao-Ming Fu, 1
Debasis Ganguly, 1
Diksha Garg, 1
Songwei Ge, 1
Souvick Ghosh, 1
Anastasia Giachanou, 1
‪gregory Goren‬‏, 1
Tao Gui, 1
Yangyang Guo, 1
Wei Guo, 1
Sparsh Gupta, 1
Dany Haddad, 1
Xianjing Han, 1
Guoxiu He, 1
Sebastian Hofstätter, 1
Hawre Hosseini, 1
Peng Hu, 1
Yuqi Huo, 1
Wiradee Imrattanatrai, 1
Rolf Jagerman, 1
Jimmy Jimmy, 1
Weike Jin, 1
Saikishore Kalloori, 1
Lauri Kangassalo, 1
Gabriella Kazai, 1
Farhan Khawar, 1
Andrey Kolobov, 1
Saar Kuzi, 1
Yadi Lao, 1
Grace E. Lee, 1
Geon Lee, 1
Yu Lei, 1
Cédric Lespagnol, 1
Chenliang Li, 1
Cheng Li, 1
Xiangsheng Li, 1
Feng Li, 1
Qiuchi Li, 1
Di Liang, 1
Chen Liang, 1
Tzu-Heng Lin, 1
Jimmy Lin, 1
Robert Litschko, 1
Chenghao Liu, 1
Hongtao Liu, 1
Jiqun Liu, 1
Binsheng Liu, 1
Xiaolu Lu, 1
Hongyu Lu, 1
Xu Lu, 1
Shuqi Lu, 1
Mihai Lupu, 1
Renfeng Ma, 1
Muyang Ma, 1
Sean Macavaney, 1
Subhadeep Maji, 1
Xueyu Mao, 1
Siyu Mi, 1
Matthew Mitsui, 1
Mohammad Naseri, 1
Feiyang Pan, 1
Matthias Petri, 1
Martin Potthast, 1
Pavel Prochazka, 1
Chen Qu, 1
Mauricio Quezada, 1
Dimitrios Rafailidis, 1
Shahin Rahbariasl, 1
Kan Ren, 1
Adam Roegiest, 1
Corby Rosset, 1
Dwaipayan Roy, 1
Tetsuya Sakai, 1
Wataru Sakata, 1
Rashmi Sankepally, 1
Hernan Sarmiento, 1
Mahmoud F. Sayed, 1
Jinjin Shao, 1
Taihua Shao, 1
Yunqiu Shao, 1
Lixin Su, 1
Mathilda Su, 1
Zhiqing Sun, 1
Changchang Sun, 1
Raphael Tang, 1
Yiyi Tao, 1
Thanh Tran, 1
Brandon Tran, 1
Lucas Vinh Tran, 1
Viet Anh Tran, 1
Roberto Trani, 1
Kosetsu Tsukuda, 1
Emmanuel Vallee, 1
Theodore Vasiloudis, 1
Nguyen Vo, 1
Michael Völske, 1
Meirui Wang, 1
Wei Wang, 1
Bingning Wang, 1
Xiang Wang, 1
Weiqing Wang, 1
Huazheng Wang, 1
Zijian Wang, 1
Xiaoli Wang, 1
Chang Wang, 1
Benyou Wang, 1
Penghui Wei, 1
Ryen White, 1
Alfan Farizki Wicaksono, 1
Kyle Williams, 1
Marco Wrzalik, 1
Le Wu, 1
Zhijing Wu, 1
Yikun Xian, 1
Long Xiang, 1
Xin Xin, 1
Chunlin Xu, 1
Luyan Xu, 1
Xun Yang, 1
Xuejiao Yang, 1
Wei Yang, 1
Eugene Yang, 1
An-Zi Yen, 1
Puxuan Yu, 1
Feng Yuan, 1
Seoungjun Yun, 1
Rabih Zbib, 1
Oleg Zendel, 1
Zhu Zhang, 1
Jiayi Zhang, 1
Hongfei Zhang, 1
Ruqing Zhang, 1
Chen Zhang, 1
He Zhao, 1
Yukun Zheng, 1
Xin Zhou, 1
Yaoming Zhu, 1
Zhenlong Zhu, 1
Steven Zimmerman, 1
Markus Zlabinger, 1
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment