Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@loopier
Created October 27, 2020 09:38
Show Gist options
 • Star 2 You must be signed in to star a gist
 • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
 • Save loopier/2535109e5d64cc43f56475d902cda905 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save loopier/2535109e5d64cc43f56475d902cda905 to your computer and use it in GitHub Desktop.
-- modulators
let mod11 = pF "mod11"
mod12 = pF "mod12"
mod13 = pF "mod13"
mod14 = pF "mod14"
mod15 = pF "mod15"
mod16 = pF "mod16"
mod21 = pF "mod21"
mod22 = pF "mod22"
mod23 = pF "mod23"
mod24 = pF "mod24"
mod25 = pF "mod25"
mod26 = pF "mod26"
mod31 = pF "mod31"
mod32 = pF "mod32"
mod33 = pF "mod33"
mod34 = pF "mod34"
mod35 = pF "mod35"
mod36 = pF "mod36"
mod41 = pF "mod41"
mod42 = pF "mod42"
mod43 = pF "mod43"
mod44 = pF "mod44"
mod45 = pF "mod45"
mod46 = pF "mod46"
mod51 = pF "mod51"
mod52 = pF "mod52"
mod53 = pF "mod53"
mod54 = pF "mod54"
mod55 = pF "mod55"
mod56 = pF "mod56"
mod61 = pF "mod61"
mod62 = pF "mod62"
mod63 = pF "mod63"
mod64 = pF "mod64"
mod65 = pF "mod65"
mod66 = pF "mod66"
-- operator envelope generator levels
eglevel11 = pF "eglevel11"
eglevel12 = pF "eglevel12"
eglevel13 = pF "eglevel13"
eglevel14 = pF "eglevel14"
eglevel21 = pF "eglevel21"
eglevel22 = pF "eglevel22"
eglevel23 = pF "eglevel23"
eglevel24 = pF "eglevel24"
eglevel31 = pF "eglevel31"
eglevel32 = pF "eglevel32"
eglevel33 = pF "eglevel33"
eglevel34 = pF "eglevel34"
eglevel41 = pF "eglevel41"
eglevel42 = pF "eglevel42"
eglevel43 = pF "eglevel43"
eglevel44 = pF "eglevel44"
eglevel51 = pF "eglevel51"
eglevel52 = pF "eglevel52"
eglevel53 = pF "eglevel53"
eglevel54 = pF "eglevel54"
eglevel61 = pF "eglevel61"
eglevel62 = pF "eglevel62"
eglevel63 = pF "eglevel63"
eglevel64 = pF "eglevel64"
-- operator envelope generator rates
egrate11 = pF "egrate11"
egrate12 = pF "egrate12"
egrate13 = pF "egrate13"
egrate14 = pF "egrate14"
egrate21 = pF "egrate21"
egrate22 = pF "egrate22"
egrate23 = pF "egrate23"
egrate24 = pF "egrate24"
egrate31 = pF "egrate31"
egrate32 = pF "egrate32"
egrate33 = pF "egrate33"
egrate34 = pF "egrate34"
egrate41 = pF "egrate41"
egrate42 = pF "egrate42"
egrate43 = pF "egrate43"
egrate44 = pF "egrate44"
egrate51 = pF "egrate51"
egrate52 = pF "egrate52"
egrate53 = pF "egrate53"
egrate54 = pF "egrate54"
egrate61 = pF "egrate61"
egrate62 = pF "egrate62"
egrate63 = pF "egrate63"
egrate64 = pF "egrate64"
-- operator output levels
amp1 = pF "amp1"
amp2 = pF "amp2"
amp3 = pF "amp3"
amp4 = pF "amp4"
amp5 = pF "amp5"
amp6 = pF "amp6"
-- operator frequency ratios
ratio1 = pF "ratio1"
ratio2 = pF "ratio2"
ratio3 = pF "ratio3"
ratio4 = pF "ratio4"
ratio5 = pF "ratio5"
ratio6 = pF "ratio6"
-- operator frequency detuners
detune1 = pF "detune1"
detune2 = pF "detune2"
detune3 = pF "detune3"
detune4 = pF "detune4"
detune5 = pF "detune5"
detune6 = pF "detune6"
-- lfo
lfofreq = pF "lfofreq"
lfodepth = pF "lfodepth"
feedback = pF "feedback"
@timcowlishaw
Copy link

Hola Roger!

Acabo d'esbrinar com controlar SuperFM utilitzant els "Control Buses" de Tidal 1.7, mitjançant uns canvis del BootTidal.hs, que permeten variar els paràmetres al llarg de les notes llargues i sostinguts, i és LA HOSTIA per a música en pla lenta / drone / ambient. Ho deixaré aquí per si algú més ho troba útil.

Gràcies!

Tim

  -- SuperFM control buses
  makeBus name busId pat = pF name pat # pI ("^" ++ name) busId
  makeRecv name busId = pI ("^ ++ name") busId

  mod11bus = makeBus "mod11"
  mod11recv = makeRecv "mod11"
  mod12bus = makeBus "mod12"
  mod12recv = makeRecv "mod12"
  mod13bus = makeBus "mod13"
  mod13recv = makeRecv "mod13"
  mod14bus = makeBus "mod14"
  mod14recv = makeRecv "mod14"
  mod15bus = makeBus "mod15"
  mod15recv = makeRecv "mod15"
  mod16bus = makeBus "mod16"
  mod16recv = makeRecv "mod16"
  mod21bus = makeBus "mod21"
  mod21recv = makeRecv "mod21"
  mod22bus = makeBus "mod22"
  mod22recv = makeRecv "mod22"
  mod23bus = makeBus "mod23"
  mod23recv = makeRecv "mod23"
  mod24bus = makeBus "mod24"
  mod24recv = makeRecv "mod24"
  mod25bus = makeBus "mod25"
  mod25recv = makeRecv "mod25"
  mod26bus = makeBus "mod26"
  mod26recv = makeRecv "mod26"
  mod31bus = makeBus "mod31"
  mod31recv = makeRecv "mod31"
  mod32bus = makeBus "mod32"
  mod32recv = makeRecv "mod32"
  mod33bus = makeBus "mod33"
  mod33recv = makeRecv "mod33"
  mod34bus = makeBus "mod34"
  mod34recv = makeRecv "mod34"
  mod35bus = makeBus "mod35"
  mod35recv = makeRecv "mod35"
  mod36bus = makeBus "mod36"
  mod36recv = makeRecv "mod36"
  mod41bus = makeBus "mod41"
  mod41recv = makeRecv "mod41"
  mod42bus = makeBus "mod42"
  mod42recv = makeRecv "mod42"
  mod43bus = makeBus "mod43"
  mod43recv = makeRecv "mod43"
  mod44bus = makeBus "mod44"
  mod44recv = makeRecv "mod44"
  mod45bus = makeBus "mod45"
  mod45recv = makeRecv "mod45"
  mod46bus = makeBus "mod46"
  mod46recv = makeRecv "mod46"
  mod51bus = makeBus "mod51"
  mod51recv = makeRecv "mod51"
  mod52bus = makeBus "mod52"
  mod52recv = makeRecv "mod52"
  mod53bus = makeBus "mod53"
  mod53recv = makeRecv "mod53"
  mod54bus = makeBus "mod54"
  mod54recv = makeRecv "mod54"
  mod55bus = makeBus "mod55"
  mod55recv = makeRecv "mod55"
  mod56bus = makeBus "mod56"
  mod56recv = makeRecv "mod56"
  mod61bus = makeBus "mod61"
  mod61recv = makeRecv "mod61"
  mod62bus = makeBus "mod62"
  mod62recv = makeRecv "mod62"
  mod63bus = makeBus "mod63"
  mod63recv = makeRecv "mod63"
  mod64bus = makeBus "mod64"
  mod64recv = makeRecv "mod64"
  mod65bus = makeBus "mod65"
  mod65recv = makeRecv "mod65"
  mod66bus = makeBus "mod66"
  mod66recv = makeRecv "mod66"

  eglevel11bus = makeBus "eglevel11"
  eglevel11recv = makeRecv "eglevel11"
  eglevel12bus = makeBus "eglevel12"
  eglevel12recv = makeRecv "eglevel12"
  eglevel13bus = makeBus "eglevel13"
  eglevel13recv = makeRecv "eglevel13"
  eglevel14bus = makeBus "eglevel14"
  eglevel14recv = makeRecv "eglevel14"
  eglevel21bus = makeBus "eglevel21"
  eglevel21recv = makeRecv "eglevel21"
  eglevel22bus = makeBus "eglevel22"
  eglevel22recv = makeRecv "eglevel22"
  eglevel23bus = makeBus "eglevel23"
  eglevel23recv = makeRecv "eglevel23"
  eglevel24bus = makeBus "eglevel24"
  eglevel24recv = makeRecv "eglevel24"
  eglevel31bus = makeBus "eglevel31"
  eglevel31recv = makeRecv "eglevel31"
  eglevel32bus = makeBus "eglevel32"
  eglevel32recv = makeRecv "eglevel32"
  eglevel33bus = makeBus "eglevel33"
  eglevel33recv = makeRecv "eglevel33"
  eglevel34bus = makeBus "eglevel34"
  eglevel34recv = makeRecv "eglevel34"
  eglevel41bus = makeBus "eglevel41"
  eglevel41recv = makeRecv "eglevel41"
  eglevel42bus = makeBus "eglevel42"
  eglevel42recv = makeRecv "eglevel42"
  eglevel43bus = makeBus "eglevel43"
  eglevel43recv = makeRecv "eglevel43"
  eglevel44bus = makeBus "eglevel44"
  eglevel44recv = makeRecv "eglevel44"
  eglevel51bus = makeBus "eglevel51"
  eglevel51recv = makeRecv "eglevel51"
  eglevel52bus = makeBus "eglevel52"
  eglevel52recv = makeRecv "eglevel52"
  eglevel53bus = makeBus "eglevel53"
  eglevel53recv = makeRecv "eglevel53"
  eglevel54bus = makeBus "eglevel54"
  eglevel54recv = makeRecv "eglevel54"
  eglevel61bus = makeBus "eglevel61"
  eglevel61recv = makeRecv "eglevel61"
  eglevel62bus = makeBus "eglevel62"
  eglevel62recv = makeRecv "eglevel62"
  eglevel63bus = makeBus "eglevel63"
  eglevel63recv = makeRecv "eglevel63"
  eglevel64bus = makeBus "eglevel64"
  eglevel64recv = makeRecv "eglevel64"

  egrate11bus = makeBus "egrate11"
  egrate11recv = makeRecv "egrate11"
  egrate12bus = makeBus "egrate12"
  egrate12recv = makeRecv "egrate12"
  egrate13bus = makeBus "egrate13"
  egrate13recv = makeRecv "egrate13"
  egrate14bus = makeBus "egrate14"
  egrate14recv = makeRecv "egrate14"
  egrate21bus = makeBus "egrate21"
  egrate21recv = makeRecv "egrate21"
  egrate22bus = makeBus "egrate22"
  egrate22recv = makeRecv "egrate22"
  egrate23bus = makeBus "egrate23"
  egrate23recv = makeRecv "egrate23"
  egrate24bus = makeBus "egrate24"
  egrate24recv = makeRecv "egrate24"
  egrate31bus = makeBus "egrate31"
  egrate31recv = makeRecv "egrate31"
  egrate32bus = makeBus "egrate32"
  egrate32recv = makeRecv "egrate32"
  egrate33bus = makeBus "egrate33"
  egrate33recv = makeRecv "egrate33"
  egrate34bus = makeBus "egrate34"
  egrate34recv = makeRecv "egrate34"
  egrate41bus = makeBus "egrate41"
  egrate41recv = makeRecv "egrate41"
  egrate42bus = makeBus "egrate42"
  egrate42recv = makeRecv "egrate42"
  egrate43bus = makeBus "egrate43"
  egrate43recv = makeRecv "egrate43"
  egrate44bus = makeBus "egrate44"
  egrate44recv = makeRecv "egrate44"
  egrate51bus = makeBus "egrate51"
  egrate51recv = makeRecv "egrate51"
  egrate52bus = makeBus "egrate52"
  egrate52recv = makeRecv "egrate52"
  egrate53bus = makeBus "egrate53"
  egrate53recv = makeRecv "egrate53"
  egrate54bus = makeBus "egrate54"
  egrate54recv = makeRecv "egrate54"
  egrate61bus = makeBus "egrate61"
  egrate61recv = makeRecv "egrate61"
  egrate62bus = makeBus "egrate62"
  egrate62recv = makeRecv "egrate62"
  egrate63bus = makeBus "egrate63"
  egrate63recv = makeRecv "egrate63"
  egrate64bus = makeBus "egrate64"
  egrate64recv = makeRecv "egrate64"

  amp1bus = makeBus "amp1"
  amp1recv = makeRecv "amp1"
  amp2bus = makeBus "amp2"
  amp2recv = makeRecv "amp2"
  amp3bus = makeBus "amp3"
  amp3recv = makeRecv "amp3"
  amp4bus = makeBus "amp4"
  amp4recv = makeRecv "amp4"
  amp5bus = makeBus "amp5"
  amp5recv = makeRecv "amp5"
  amp6bus = makeBus "amp6"
  amp6recv = makeRecv "amp6"

  ratio1bus = makeBus "ratio1"
  ratio1recv = makeRecv "ratio1"
  ratio2bus = makeBus "ratio2"
  ratio2recv = makeRecv "ratio2"
  ratio3bus = makeBus "ratio3"
  ratio3recv = makeRecv "ratio3"
  ratio4bus = makeBus "ratio4"
  ratio4recv = makeRecv "ratio4"
  ratio5bus = makeBus "ratio5"
  ratio5recv = makeRecv "ratio5"
  ratio6bus = makeBus "ratio6"
  ratio6recv = makeRecv "ratio6"

  detune1bus = makeBus "detune1"
  detune1recv = makeRecv "detune1"
  detune2bus = makeBus "detune2"
  detune2recv = makeRecv "detune2"
  detune3bus = makeBus "detune3"
  detune3recv = makeRecv "detune3"
  detune4bus = makeBus "detune4"
  detune4recv = makeRecv "detune4"
  detune5bus = makeBus "detune5"
  detune5recv = makeRecv "detune5"
  detune6bus = makeBus "detune6"
  detune6recv = makeRecv "detune6"

  lfofreqbus = makeBus "lfofreq"
  lfofreqrecv = makeRecv "lfofreq"

  lfodepthbus = makeBus "lfodepth"
  lfodepthrecv = makeRecv "lfodepth"

  feedbackbus = makeBus "feedback"
  feedbackrecv = makeRecv "feedback"

@loopier
Copy link
Author

loopier commented Jul 31, 2023

Hey Tim, com mola! merci!!

Ho podries posar al thread del Superfm a club.tidalcycles.org? Així la gent ho veurà. Crec que és millor que ho posis tu per si la gent fa preguntes. Fa temps que no faig servir Tidal i ara mateix no ho puc mirar. T'importa?

@timcowlishaw
Copy link

timcowlishaw commented Jul 31, 2023 via email

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment