Instantly share code, notes, and snippets.

View content_range.log
*** REQUEST 1 ***
GET /streams/12380189?start=5&end=10 HTTP/1.1
Host: my_host
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Accept-Language: it-IT,it;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7,es;q=0.6,de;q=0.5,ru;q=0.4
View word_count.js
words=text.split(/\s+/g)
count=words.reduce(function(m,v) {m[v] = m[v] ? m[v] + 1 : 1; return m;}, {})
sorted=Object.keys(chart).sort((a,b) => chart[b]-chart[a]).map(token => { var x=new Object(); x[token]=chart[token]; return x;} )
View readStream.js
{
_readableState:
ReadableState {
objectMode: false,
highWaterMark: 65536,
buffer: BufferList { length: 0 },
length: 0,
pipes: null,
pipesCount: 0,
flowing: null,
View metadata.json
{"max_decoder_seq_length": 78, "input_token_index": {"é": 77, "€": 80, "’": 79, "ç": 76, "‘": 78, "!": 1, " ": 0, "\"": 2, "%": 4, "$": 3, "'": 6, "&": 5, "-": 8, ",": 7, "/": 10, ".": 9, "1": 12, "0": 11, "3": 14, "2": 13, "5": 16, "4": 15, "7": 18, "6": 17, "9": 20, "8": 19, ":": 21, "?": 22, "A": 23, "C": 25, "B": 24, "E": 27, "D": 26, "G": 29, "F": 28, "I": 31, "H": 30, "K": 33, "J": 32, "M": 35, "L": 34, "O": 37, "N": 36, "Q": 39, "P": 38, "S": 41, "R": 40, "U": 43, "T": 42, "W": 45, "V": 44, "Y": 47, "X": 46, "Z": 48, " ": 75, "a": 49, "c": 51, "b": 50, "e": 53, "d": 52, "g": 55, "f": 54, "i": 57, "h": 56, "k": 59, "j": 58, "m": 61, "l": 60, "o": 63, "n": 62, "q": 65, "p": 64, "s": 67, "r": 66, "u": 69, "t": 68, "w": 71, "v": 70, "y": 73, "x": 72, "z": 74}, "max_encoder_seq_length": 32, "target_token_index": {"‘": 103, " ": 2, "$": 5, "(": 9, "«": 80, ",": 12, "0": 15, "4": 19, "8": 23, "»": 81, "D": 30, "Ç": 83, "H": 34, "L": 38, "P": 42, "T": 46, "X": 50, "d": 56, "ç": 89, "h": 60, "ë": 93, "l": 64, "
View model.json
{"modelTopology": {"training_config": {"metrics": [], "loss": "categorical_crossentropy", "optimizer_config": {"class_name": "RMSprop", "config": {"epsilon": 1e-07, "lr": 0.0010000000474974513, "rho": 0.8999999761581421, "decay": 0.0}}, "sample_weight_mode": null, "loss_weights": null}, "keras_version": "2.2.2", "model_config": {"class_name": "Model", "config": {"layers": [{"class_name": "InputLayer", "inbound_nodes": [], "config": {"dtype": "float32", "batch_input_shape": [null, null, 81], "name": "input_1", "sparse": false}, "name": "input_1"}, {"class_name": "InputLayer", "inbound_nodes": [], "config": {"dtype": "float32", "batch_input_shape": [null, null, 108], "name": "input_2", "sparse": false}, "name": "input_2"}, {"class_name": "LSTM", "inbound_nodes": [[["input_1", 0, 0, {}]]], "config": {"recurrent_activation": "hard_sigmoid", "trainable": true, "recurrent_initializer": {"class_name": "Orthogonal", "config": {"seed": null, "gain": 1.0}}, "use_bias": true, "bias_regularizer": null, "return_state": tr
View tornado.py
def application():
handlers=[
## Error handler
#(r"/", ErrorHandler),
######INDEX
(r'/', indexHandler.IndexHandler),
]
View invert_indian2roman_optmized.sh
#!/usr/bin/env bash
# ^^^^- not compatible with /bin/sh
IN=$1
OUT=$2
paste <(<$IN awk '{print $2}') \
<(<$IN sed -E 's/^[^[:space:]]*[[:space:]]//' \
| indictrans -s asm -t eng --ml --build-lookup) \
> $OUT
View invert_indian2roman.sh
#!/bin/bash
SOURCE=$1
TARGET=eng
IN=$2
OUT=$3
while read -r col1 rest; do
printf '%s\t%s\n' "$col1" "$(indictrans -s $SOURCE -t $TARGET --ml --build-lookup <<<"$rest")"
done < $IN > $OUT
View wiki.kn.txt
KN ಐಕ್ಯತೆ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಜಯಪುರ
KN ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು
KN ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಖ್ರುತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಠೆ ಮಕ್ಕಳ ಲೋಕ
KN ಜೆಟ್ಟೆಪ್ಪ ಕಬಾಡಿಯವರು ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ
KN ಪುಟ್ಟಕ್ಕನ ಹೈವೇ
KN ದಿ ಆಟಂ ಬಾಂಬ್‌ ಅಂಡ್‌ ದಿ ಎಂಡ್‌ ಆಫ್‌ ವರ್ಲ್ಡ್‌ ವಾರ್‌‌ ನ್ಯಾಷನಲ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಆರ್ಕೀವ್‌‌ನಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲಗಳ ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹ
KN ಲಿನಕ್ಸ್ ನ ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ
KN ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅವರು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಫೋರ್ಡ್ ರೇಂಜರ್ ಕಪ್ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು ತಂಡವು ೧೨ ರನ್ ಗಳಿಂದ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶರಣಾಯಿತು ತಾಸ್ಮೇನಿಯಾ ಹಾಗು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಡ್ರಾ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತಂಡದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಶೆಫ್ಫೀಲ್ಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಪುರಾ ಕಪ್ ಎಂದು ಪರಿಚಿತವಾಗಿತ್ತು ಗಾಗಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯ ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಂಡವು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದರೂ ವೈಟ್ ಗಳಿಸಿದ ೧೩೫ ಹಾಗು ೬೧ ರನ್ ಗಳಿಂದಾಗಿ ೨೦೦೩ ೦೪ರ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಚ್ಯಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಂಡವು ಮುನ್ನಡೆಯಿತು
KN ಆಧುನಿಕ ಜನಸಮುದಾಯವು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸರದಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತ
View registration-fields.php
<?php
/*
Plugin Name: Custom Registration Fields
Plugin URI:
Description:
Version: 0.1
Author: CSSIgniter
Author URI:
License: GPLv2 or later
License URI: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html