Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@lucasgautheron
Last active February 2, 2016 19:19
Show Gist options
  • Save lucasgautheron/17464926f5ea0ddc555d to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save lucasgautheron/17464926f5ea0ddc555d to your computer and use it in GitHub Desktop.
<?php
$users = json_decode(file_get_contents('http://actionfps.com/players/?format=json'), true);
$groups = json_decode(file_get_contents('http://actionfps.com/clans/?format=json'), true);
function match_tag($user, $tag)
{
$tag = str_replace('[', '\[', $tag);
$tag = str_replace(']', '\]', $tag);
if(fnmatch($tag, $user['nickname']['nickname'])) return true;
if(isset($user['previousNicknames']))
{
foreach($user['previousNicknames'] as $nick) if(fnmatch($tag, $nick['nickname'])) return true;
}
return false;
}
function match_group($user, $group)
{
if(isset($group['tags'])) { foreach($group['tags'] as $tag) if(match_tag($user, $tag)) return true; }
if(isset($group['tag'])) return match_tag($user, $group['tag']);
}
foreach($users as &$user)
{
$user['groups'] = array();
foreach($groups as $group) if(match_group($user, $group))
{
$user['groups'][] = $group['id'];
}
}
$fp = fopen('users.txt', "w+");
foreach($users as $i => $user)
{
echo $user['name'] . "\n";
@unlink('key');
@unlink('key.pub');
@unlink('key.pem');
@unlink('pubkey.pem');
exec("ssh-keygen -t dsa -f ./key -N ''");
exec("openssl dsa -in key -outform pem > key.pem");
exec('openssl dsa -in key.pem -pubout -out pubkey.pem');
if($user['id'] == "lucas") copy("key.pem", "authkey");
if($user['id'] == "million") copy("key.pem", "authkey_million");
$key = base64_encode(file_get_contents('pubkey.pem'));
fwrite($fp, "id={$user['id']} name={$user['nickname']['nickname']}");
foreach($user['groups'] as $group)
{
fwrite($fp, " group=$group");
}
fwrite($fp, " pubkey=$key");
fwrite($fp, "\n");
}
fclose($fp);
$fp = fopen('groups.txt', "w+");
foreach($groups as $group)
{
fwrite($fp, "id={$group['id']} name={$group['name']}\n");
}
fclose($fp);
id=woop name=w00p
id=bc name=BC
id=one name=oNe
id=rc name=rC
id=vm name=vM
id=psy name=PSY
id=stk name=STK
id=ax name=4X
id=brc name=BRC
id=fel name=FEL
id=imnt name=IMNT.
id=gaf name=GaF
id=fad name=FaD
id=kh name=KH
id=lc name=LC
id=b name=B
id=fra name=Fra
id=mys name=MyS
id=u name=U
id=ar name=aR
id=sow name=SoW
id=pi name=Pi
id=aox name=AoX
id=fd name=FD
id=as name=45
id=xw name=xW
id=tyd name=TyD
id=acka name=aCKa
id=dnc name=DnC
id=ir name=iR
id=chicken name=<(*)
id=mibr name=mibr
id=esl name=ESL
id=bra name=BRA
id=sanzo name=w00p|Sanzo group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTFhrQ25yRURhK3J5Sk0xR2lzQ0tNNWRMRFVXZ0NNSgpISFFJa1JkL2pkWFlRL3hURDBrQlB5bjhnL29sVEhZLzBQYXQ3aXc2NXNKSzhhWm1NdGVmRElHbTBITy9OdjhTCjlrdmI1c3dwa2h1a005dUtZSnp6dTBqNXlyVnlwNURwMDFuTTNvSzZTcDRKMCtxYlVWMmxGUFF1MFFoVmxxUXoKaXd3WjV2ZGk3K0k5QWhVQTZQaEtheWE0RkJOcWI3V0JDYUpPWXp1YXh0Y0NnWUFLRnpHTlBJUVkwdHdsU2pQQgpMZXVvazZnWTluZ0VFSUhPVUV6RGZYM01uZnNRRm40ay83R09HczJwMmZ5TTJ4VGszWkdQM20yMTZyek85dGh2ClV4Qi9qeHFaenlZUkxFSGYyQkx2TUI5eDkxQnM3bWdRcFZ1YXA3YnlIRWNtTGxRRmZpazFlWjRBVnBsMDdOemUKU0JjQk1aOS9Rak5ua0FLbFpCdlpXRkdCdXdPQmhBQUNnWUJYeDJSdlpKZjdtb1lpVWpWc1F6bXJxallwb3JVUAp4djFMTC9zUFlTNFdmMFZIeVdVeU1XMVBBMHBSVnZlUkdLcHpNWU9FY1lGRFltNENyUVF5N3JabXk3SzcvbCt6Cm5COHFVYnpSaWFkZmlpRFBRcS9RSnYyTWYyQ3pSbWFUUEZVZDNyOFlZV2ZQU2swNzFpTTVHcjlnTGxwdlN3YncKSndjcERkdnZHTmh1bGc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=million name=w00p|Million group=woop group=one pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT3ArMi9GRVFEcGVsWDdmeHlaYWxLbGlleUlGcnpvbApuZjNyVm1NRkluUFZZaEEzSGdvNC9wRnJGbVl0cUNpeWJMQmpzMFF1aThRS2xaeGJublZiaXFMTVJ1QXR5eWNJCkFxSHI0MlNRV1phZ05BdXN5NVVoOFBwbDZySklBWG5YWVhzVGg2c2dtc0NvN2ZHSHZPdnJ3dnlwbjBKdlF1T3oKaVVIa1kxTjZlMHdMQWhVQTJCaTZBSy9OZmJNOHdheGdpWUVLWHo1QTc2a0NnWUVBdlNUSlFCSWdBMDlPbFYrMQppbmpFUkFKRXBXbXRFeHEvYXV1UGxMNXE1cmtRTjRZN3dXTHlsVUhoNDI0MGxzRThDa2hoOGErSzBRWm80U1JtCnovTzg4aEQ5WVVDT1RJWi9PWUU0ckxoQ2FIN1NSU2F3OGVSaWRVTG5iRlpWeFRtZHZpN3RUc1BrZ2FJRVc2SUwKa2RHN01TaWI2Q3dIWlRlOGYvdUZHV3ROVkFrRGdZUUFBb0dBSGZ1RUpzYTRxc1ZoTllMVnNhcFhLL3R2SERUVwo5SzBMZ3NNUjYvNVU3aTRBQ2ljSkVrWXUvUFE1UTU1Q295a2FzWE0zbjFtRit4NVZUYVk5U2UzOGJCN0FzQWs5CnExM2gwOXhib2YzRmFTU0ludHUxSmRLYktlVVZpOXVoNG5ROHYvZG1kVjZIZ3Y5Y293WG42bEk0MTkxOXhEMS8KRTUrMm9mSXBna3BDeHkwPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=lozi name=w00p|Lozi group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS1R1a1ZMam9DbnphNEFJUXROdG8rbUtDTnhTNmNWMgprdzFndXRvMUtxb2dJT2hidk9xdjQ4QzdsYUFFSXZTUTN5YlFxUVNmeGtJTHRmMWI2OGpPRUR6bFEwUUlsL01DCnZ4VGNmV3JWdVhuRkt4ZVJkVE5WN0VxMkhjQjBhdDdCNDhadkh0b2htVk5kcngwTVc4ektWK2JMbmZMbUtoZlcKcmVzTHhrUy82amVuQWhVQTV3UHRvbjJ4YWtyTjdaa3Q5UGNhZ005ZEtqc0NnWUEvNkNUQndiUUZlZU8vQWYwMQprZHN6Z0U4MXJpYW1KeUlyem5YcUh6M25YT3ppNDRCNFM4ZE9jb2h0bjJqRE9FUE5iaVhOazNGVDh4RkhHKzduCjYyQTVuSTVjcVZpZkc4WXZRSmNJQXl6aGhMWlRFck50SXJsZ2JzTk4zcE5VaE5FQWVmTTljZlQrKysxOGhBYy8Kdzl3YmliNHhhajFUTjVHRDFEQWpRZjU3ckFPQmhBQUNnWUFFUlV0azZDYlI0OWV6N1FiT3M2WEhxYk9haG1UeApLTWJRRjd5VWdZVWlLNk1tV1U4b0Jjdit1dERqTlJ3YURqS0J1M3kvS2lGRjJGbk0vaUR0dHp2TEc0NXZsWlpaCm5IdGg2K2tZVnIyOHJhR0NKRFZsTms4SjRvb1dFTU9ZeEI3SG8yc0s5TWorK1Y0cTQ0NUlHZnpnbkJ5SHdIZm0KMUR3QlJJV1VaRlJxL0E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=dam name=w00p|Dam. group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSnlEL0hSemczQ3hzWFM5SVRYQUkxeWthcGNBYnhocAowSFNnTEZOQStiZlo1MmJCR2ViSDJ0VnYveUdGWFFOSlE1UGhVN3VnRWZkU09reVdLWHIvQ3JPZ1V2aUpqWDVzCmdWSE1LK25pZGlCQmJpM1VFRERWdEszT2dIZTdwdDYwUzZnVTlzRUVsaVcvbTlRMVdJZHFKMmtVVjFnOFVvU3oKcTkvQ0xOMDE5YUJQQWhVQTZIaGpEY0FNSzZMSnlZSGNVMm9UQzZneVFCVUNnWUFDbkJTWVUvdk1HcE9nZkZyZwpVMWtuM3FzSmd5Lzg3QVlmM2Zoek9zeGY4OXRTU0NNK1dWQWJLbEwrdU12TVRPUGttU21oRmw0dm5xZTVOanM1ClpzTXQ2QzNpV2tLdHdlcm1YNjVEODRqdTh1UFRJVlE2VXo0L2NHQ0xLNkhhUXBGdjF3L0gxUDRGbFVGbUVhTGUKTjRYVVpmaHJBL0QwUStxQjNrUHovNEtiOWdPQmhBQUNnWUJHaVZNcm13Qm9zZW5TWC9RMmlVTmhlV1oyWjI3cgpTRktvMlJ2QXNYWGNrdEhzK2NnSGNCcVZjQ3hKQ2VKb0M2VUtIOHVzZ1N6WTRoS3NtU3VORG9zek9CSFgrQVVtCllTZHM3S2VNS0s1Ty9PYnpaYzlPR2kxSGRpUUora2psWnZZMEgyZXhJVExGb1lPYld5dzFZUC8xVVdPaHc5aVUKYUxSdXpMSzdwdkowR2c9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=grazy name=|AoX|Grazy group=aox pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTDZoc1dSYmJ0T3N1cWV4UG02eTNzVlZUYjBabUNXYQpUWnhLVFNSaWN4QmFjNnZNS3hiRkt3NkljYW5yeXJ6QWxsQklFYkRZRzFpejB5VlN4Q1BCWXVUNkFjQ1FQV1hDCkVicTltM2lKSmNrZzU4UU5udnJjTGhkSm1ERlNVZEJZUVZkSngxc3JsZ2tNeWUxWHdGT3dVbDRQRGY5cml1TWcKcm15dEE1Q3NiOVV6QWhVQWtuVmJPUWd2c25xald6ek9RTlA0US9BaFQvOENnWUE5SzI2ZlhtbTN0Rys4QTZiYQpqNTczTlJ2QVY3OTV0ZEhTRVVaR3ExQ0xSU0dIak52NWtLNXJraklMSEFyMU1HWkF6ZGhBTjlnaGdJTmpQVEk3Cm1XY1BGTFcrZlFVOXRleVJ6NTlqRThscno4QjY4TG1lSmlyRW54S2ZnakZycURTQ3M5VHdxMXF4SmVkTHRsL3UKYWFjMW0zRU8xd090RkRCYXI3U0JGMmVmQ0FPQmhBQUNnWUFrVkZUd3NWaDgzU0psVUxXTUJTY2pxbEFKYkZhQwoybW9KS1dOMEVZdkw5MjJtaVBXTm5CaTV1T3UvWHlkUTZjTW5CUWdKSVVWa21jZk42OGhXcWs2MWR6MmxkVHMrCkd1cmVWdkQyMzA0Q2ExWUpZRVZrclg4WjFzMmtmYThONWg5T01NSG1vajcvRjNiUkdIMzZmWG9Td3JrUzZvVG8KTUhXUHlDK1RjSjl0cUE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=exoduss name=ExodusS pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTVJaM3pVQVhoUzRVVEFkOFYwWjZSQ0Y5Si9QVnFwQQp1RUt4Q2k1ZVYzWTBhUFlRVXVlY2h5eU9SRVJCUE5qb1FZWWlqc1NmRUs4dm05aThYTFFBSFpXUmJseVJYa1ZGCmx1d2V4TWg0OEdrVmdkWFFJdmFCdnorSlVTM1dBcUJxcG9lVW1vTlRWcTRwZlJKcWFnVlB5b1V2L0h3VC9RdlIKdkx2c0k2TGFqZ0lmQWhVQTh0YVdWdDd4US9HZ095VGhLVjdCMzdKRkZPRUNnWUEzSDFSTTBDSHV5TTExeG1NcQo2U3l5bFNaZkYycUhxZWtJbmc2Z0lxb3NsQjUydG1pY1NwdGpvWmFleFlHTkh6VUNveTgrYjNTQmhuTXFEZHFaCmw5K0VteDlUb1VDdXZaTUVVVkpPZ25odytSNkhSV3Y3YUNncHR6Unp5Q1VwNXRBVWEvbWsrK0hGYkVENVM2Y3UKNmtsekdHSHlDMlRZNDNIdUFhVWRBbHAvWFFPQmhBQUNnWUIzMGZTUFJDRnFNbG90MklCV0EwZVExRWpUZW9XRwp1VGlIdkxYZUZqK1VoYXhQQXBkTkoraXY0cHNKZUZEcWY2OFZZbnFDcXNjb2xkdHRlNi9DeFBXZDRkaTJZNWxJCk5Sa2lJUEFKRmVaTzNHUXg4TFgvWGkyUlNVVFR1aHU0N0ZkM0NDTXVmcFRRNTUySVpPV015MWRPNTIyQUhoVTAKUlRTNnpXa21SaUdQWXc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=mise name=mise group=mys pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSzJIZ2ZvQ3BBRWo5N2tkaGM4YXhFQkdKeDdwc3kwawpQZ1ZsV2pmVWtvVjkvTXA2RmJ4T2k0Qi91ZjZpdC9mOE9IbEFNY3lUdTZOM2Y4SWpSNGRtc2ZrS2lzdjd1T0ErCithUW5hWXRyVHpIN3J1UHFWYk81ZllYVXZraGRoUC9VdWpMYzBrdmt2bEZDUWpXZGRZclh3d1Fyc1U2WWFmZ0wKMWV3WEFleDlPZE1aQWhVQTNzbzZ3c1dNMEsxVkFXZ1V3ekZlWUplZTlQTUNnWUFqOVBVY1lRNVIvRXNQUnA5cwpNbjRXVTl5ZkZZSVBNR2owVGlodXp2eHgyY3VwV2J6LzVpUStJM0xXbm81UXZXOGtZR1k0c25zL1k2N3ByY1UwClE3MFRhTk05bUFhUUg3d0NHVVNXbFRNTi9xbDQ1WFpHRDhaOGY4dWRweFMzMDg4NjB0U2pJeDhzWGsvN3N0NHEKMHlSdjFRQWNxWis3ZThtNTdTcFZqVWZUV1FPQmhBQUNnWUJGbkg2eVRqb0I0cFBmSjZnNkZSck9jSXo1d2RmKwo4cXZuNXZtZW12VWFuZUVoSXE5SW1tYzBPWTcvc29Zb3FUREUyQXg3eDR2eTFxMFBCcHNvb0NIZEFPeW52UkM2ClFBZWRNQTRzajBzcEdwdGx4TWc0bkZuMDUwQlFwMlZ2eGFIWE5lcWVWWk9zcjJJMFFWamE4SEVJaGVDUy8xNTEKZHRQajhDRVZNQlBsRUE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=chill name=.45|Chill group=as pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTFR5OG9EZTZQQ0ZFOTh3UVZrSVRrMTdqcFUvSTlYMApaVWhKWGRKY1hMMDNtMllFVTVvTGs2ZXZkQllxcjJhaEQvV1BnMGwvekl5Q3VuOEQzbnBGMHk3b25RWkNSOUltCitQSE9LQ2ZnOHdWSTlZSERKUzJsenJrTm1RUXl1MTFWUElrdS9EWWJhem5WMUZqc05Ea3lDM1lOeWVpYXhKUW8KNFFicFFpU2lnUmdOQWhVQWxIMjNpSGJJNUlDMWNFV2tvZFUxWVVqakFic0NnWUJrZlRTbFIxdEl6N0FnZHJXVAoxQW91aStFeGhSR2ZpOTZ5SUl0ZDZBWG10cjZSdEN0YkxBRFFQeVlWOVduQnAyNWtwcjNVaDRDU1plQ2NSRUZHCjlJWVYwT3drN0xjUHJZUXZZeWx0K1QrU1RGWllKNnh6ZUlubXVBWWtGMDdxWmZCMFlCWWJVYjhDT0c3ZzM1aGYKOFBuamZwemlMUStPMWRZNHJhWlpPclpGb1FPQmhBQUNnWUJkbU5TVmFIZDJaZUh5UzFuNE9kdEJmNDk0VTlzcQp4MzVCd2V5clFJc3RJTUdjSGowNjVDMXVKRTRobkpQOU52K3hjQ2VxbVNlaWwvSjZkRWk1czBaN3VqWWl5ZkhkCjFJalRiRSt4K0FLZG1vQ3JFM0xDYkRSc2lUQUlBSjIvSGFXOWUxR3NrTHdReGhLYU4xVGl3Tm9GZ2d6RithcWgKV2NVdk1hdXRGcWsrVGc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=redbull name=w00p|Redbull group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTTQ0ckVMbEVQUk9ydDRZbGhsRkVseXlYSnNTZUhYcAprSHc4YjZ6dExXUDR2VlJPcnhLU3UzY0F5UnN4dDA1NGZZNHAwc3k4SDFhQlRGNGtzWnphOEZiZ1NsRlllUHNhCko0MzJ1T1hSaFEwSHV5RkJRcjdodlpobUg5ZFZjN3E2anFGNXROOTBwZTZ4SDJCWUtGS0hTV1JhL21tWmIxVlkKYnIycTF5OWFobjF4QWhVQXYyZHNYZkFhclFQcVBML0FEam1KUUI2azZXMENnWUEwSk44QWE1S3hmaW40VnlPZwpjODBDSWxjUStDUFIzQWpXVjlkdkQ0bVhXTnY5UWp5by8xNmdJNzVqMnBCL0FlYllvZkpJZXlCeTI3akNaV2luCmFlb0x4UXE1SFVuRDVhQlVEYmNBcDJqU3VUVWhnVkFYOHM3UVJXZXdyQitCV0pKVWVpWWVHb010bGVxL1MyZkEKWk04ZUxMLzJ2MFZlb1pZdFhBSkVIM0ZEbHdPQmhRQUNnWUVBbVQxcytnbkhOTXU4ZHk0TmFtMzZzNWdtUWFlRApDd0wzSnFHYVc4Z1lmeUlTUHBJQnF0Tmpvb0ZHT2VmaDNkdkhSSU9mVno3YW0rbncwVFlMaDRCVmNTVm95TWU5CklXRWt6bTRuR0lkckFpWG5sa0haaGdPcEtsUXRpREN5SWxQbjB2ZG91QnBiTzMrQ3ZXb3VGSTdEUEs0Q0xJbDYKOWN4ZUptd0hMeG4vNTc4PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=endgame name=<(*)EndGame group=fd group=chicken pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS1J0TXRUMzdUd0d0a1VIZm9nOWROTVRQbWRxdWJhdwpXTk13VUxKWnhwOElLcnovS0lGS2J6b2pad0RtNUp2eXZZSFEzdi90ZngxZFVteGZLMnRBd0VBOTJyUzZrcnYvCnBwQW1qNyszZEFuU2VnaWUrSG0vamt1cWxUcVZsTjYvVXpueG52L0R5T1JJUVJQMkh5SjVoR243dkRWa3RJb2gKNVkySDNFTFpTTVVYQWhVQWwvK2xXTTFkQk1jTVlkd2ZxZzcraEcyV3ZDa0NnWUJ6R21ETk1lZk5EZEl5d0tSQQpEdU9TOXdWa010YXF6YTdWNTlHREtRenRTSUg4U2lEUHQ0VVBNQUhnOWxPVU10djFUaEN5MzJDS0I5VkpXdmtqCmNPOFdwZnUydmc5WnY2bVJNaVZydjlEdjBMZHo1Njk1ek5Zd2ZlTThQVldOaDFwMlpyOFhHSW5uS2c5UGkwVDcKdUIrMTZVTnBCMExtOXAwcXluWG1jclh2QUFPQmhBQUNnWUI2RHRzU2hRaGFLSURJa0kwMnVlQmJKWnFjTTE5Lwp6MFl5M2h1NGN5bEVpUlZPSm1udkszY3k4RGpFc2dCeFBWYS9sMFRFSW5TYmI0Y0NrZEYvODFjRXVSNW5oRnhBCktZOWhLbEZLUytlbzBNU1hqeTNyZjlkQlA2L1lSR0xBWkhIaS9GY1d3S2FHSmFORlRwLzNMM1grK1lYeCtWYTUKdEpGaHBRSEdMYzVGRkE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=faker name=Faker pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS3l2RmMvZEdCWkdQTXpuR2NEMUJwQjdCcHoyK2dqVwprSHUxSDJkV2c5VElMQ0cvdXVIZGFvd2R6WlZrNVpBREFBbEFaVDlNT0laN3YxZlczSkhDOUZJaFIzTE1sNnBSCmZNaXRRdTd5cmJFODVXdjQ0ZlpyNHBKditDYml0T1pORHdOd2RSMkdkZFJmVWxzQkxEZTBuQnQxUW13MEJ2VEUKTzNKWGNvSy9DY2d6QWhVQTJVNE95bnVlUXVuMWNLaEJIUkU2eGYrT3BQOENnWUF4SUltTnBoeW51VFBCUEFsKwpPbVhYdzVHNE02Z0VXdUpkV0RwdWVCczJhLzlpRHhFSGpuV0lwSmNRSUI4MzY3ZkhmY216ZUNrYnBsN2R0UE1rCkR6Q1JrbmRqcWNVVkJJRFgxUVhMM0ZEWitYaFFtVFY4NlNVMnNmcUoybC96Rk91QXRKcFdjSmxKaUtrMnM2TVkKSko3MmI0aEZpRmFTeGFzeEFxZlVxcFZiZ2dPQmhRQUNnWUVBa3VFaWNqSzJRa1ZYeU9jSjhoeEJKaDZxN2t6UwpCQlNrTk9keWtaV1FBT3FGK2NXbHNmcG9HUUFTa1NtZWpCMFFLM21tNkNEdXAxTFBTVHF6aUVvYmJwN2hScW14ClVtMUNDUTlqUDlYWUw1bHhLSS94TEd0TS8wNkZiYlpod25RWThZM3FvN0F0Nkp2c3dqNXpDWEl5WlczMC9nWXMKYTNXTVRvcmkrbFMyTVg0PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=ven name=queensKing pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSmU2ZUdKTnpTei9zVzhNeVFmRVlNdC9rM0diUnljKwpoZ3F0ZThaTDdIbjJIZTNhSzNhZ0pFWGUrSWV2VmdCQ0FPVEN3TkFzK0xLT1RheWpBVEZFU3ZTMTR3THNSN3J6CnYyQjlHNDY4TlFDZEpCOEV5T3dOaXNBVzNMUzhrbzVTSDMwQTJrNHJXaXdycnh0SVgrUGplUkd0ZVdPY2FSYWIKZmFuS3FnVDlJb3d2QWhVQTBlU2lmMXlvTG9aemVJUFVWVXR2cmZSbFh2OENnWUJTbnJhTWhqRnlTYlNyWUhzbApQaFVjd0tsdkFpblR2WG84d0NDa1hyTDZKcjczQldUdVhIYmRZVVBaSG45bW1aY1lMUzU1VW5lL1gwQnRHU1ZyCmhUNWU1NHJRbGt1eUpsL3dyNmsvZjEra0lUWmVjalpBTDRub2FKY3BtMlV6Rk4vdU9ibTAzN1dPY0x4OFZtODIKNFdoVm03czRrVkhmS245bWY2MVFVMHVyZEFPQmhBQUNnWUFpZXowMm5qVWVJRitrcW0vZVU0N1JJenpTZk4yMwpMaGd2Sm41Sm4yWXZrWkFzd25wYXB1MnpzcnRPeHQwc3liN2Ird1E3WkpSY2RkWHE3ckZCaFQ0c1kxRnVVYXVBCm5Vc1pzMjNlK0RPNEs1c2FQZzRUaGZzc1JvWHZnOG9MMmlJaVN3akJQaTBKcUNLRS8xZTFUdVRaMlpzMDQ0dVEKYU5GYmdNd0pOVzdYYWc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=phantom name=fantasma pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSU5YY0VEN0pKWGpHV1JsTTRDR01SVUQvMkUzTkUyVAptTzR2VUFxaVppUlhlWGFTeWcwZ1ZxME10MllnODg5MmY3UkdBck1NdG42aGVNdUtEYUJzNVFPWHhFaDhibytzCithT1M1RFNjNXMvWjdXc1g2ZnlHT3YrMnpmT3RmYWJYYlNDQVcwM2NkWnNVaEwxZFlDSEhST2E5ZjY3Ti9RZjIKT211TitCMW1EUndUQWhVQWlrazRobitqRm9TZmhkc0ZKbmlPWXRWZXQ1VUNnWUJCYm1RS3NXb3F2bUVQcHZjeApodVl0Zk5zN2xidE9wMTZoemlmV0Y3cHBQTENFamZDejllRlU3UnRhK1N5eFhoend5a1ROZnNBN2ZuZXVDVldxClhVSkIxQWRwUmRFR0VodXBiMlhzUG5QcFF5dVJwNklLMURDUFJ6cU5SWURGRnlxWmhITXRnSmIwUmNvTUtqdEwKbTBHTkR5RzZoWlZoU1BlUTFxRlAvamhDK0FPQmhBQUNnWUFpdjVlTUd2WDhEL09UTTBhY0NBTXFkUzU3WVZudwp1M2NYSXVqcG42VjJTYWdrTGdnSE10RHU0SjBOdzhFQUNrZXZza2hQK1RKOHJxOHRoQXJvWGFsOTZnR0RQT1hPCkd4THllTnpLWjZsdk54S3lwYVhsaW9WaHdZOFJSSFdRNnFEbnQrTHE2SEsxcm8rVVd4N0s4TU1mMm52R3J4alQKL3Azam5wSEtGcVIyNnc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=youngstud name=YoungStud pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSkZVYUVwcDljbCtueVNQQXZ6QVlRRWJrcUw5QVBycQpJZkxhWDRrTzdEVXFnZU5mb3FBTC9DMDg3Y01nY0N0RjJWeWlpTEJwaEprL1NGZmdYdmwveE1TMWVnQUhwSmFFCmQ2aitQRUVuZUNFN0NXSkE1OS83SVkxdDBBNU90LzBQVnJlTGs5SGdSR2tiSkJmSHJ0V0M2TnQ5cDk5UFlEc1IKb1FPZThLRGpvWC9wQWhVQXQxU2dIMHlzbUVNaDl4UUlSc2VKRUtkeWx2RUNnWUFGR2ZLbC9ra1FOWDhaMmF6Rwp5eXQvMjhKUGFWRVRwMjFLTElJN0ZmVkZ0RWE0eGwwbWhqT0w5UlZvWjlrWGxIUXJ2UWxic1Jkc2w0QWMvQmRuCllKeWY3MVRMNVBQazRveUFGWEJ5TWtoVmxnNC9QYThsb3F1VGtJVFR5MnVQSFNvK0ozSk1wVjA1QjJNR1lwYXQKM2hON3VzYUc0QVNKdjZUQnZSNCtxYUlWL0FPQmhBQUNnWUEyek0zMkVRNkIzTm5wUWgxSVVORm5TUU1PdUM4aApGNTg2SUNJcWZPdk9INlRQUWVQYVFtQ08rZ3duc3IxZXhKWm5vaTRacEt1TXI3bGpLWFRCMlZKY1J1K2grS0J0CldmNXkvTzdqeEpuN3FDSGxzRyttUFJUMVJHbnFOYU9peUlNN29RazRzZkorOG9XWG5rcGh6anBaN3lGVEFTWVUKMXR2RURRaUx5UXlFTnc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=brett name=Brett group=tyd pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS01rdkhLUVZsNEo5ZXpvY2Y4ZCtnb0FUMWNueHlsZwpPam1STGJyWFlqSnVtMmdRZzl1RkVGSVdsdEFTWUxNNDVEdW5EMUZOUXhwZnRZclluVmtkakR3b203c0Z6UDJpCm4yeFpqakJrWGllMXFPeEZDV2x6UGs5dGxBVGYwNkw1R0h4a0tDUE9ldm5yekJnWUZibS9sTHRtdEpIVDlSZ0QKOU1DL2V2ZlVwdCtqQWhVQXg1NnJNOTdVUU13UUxzcm9McXBjTTEzM0Jvc0NnWUFvR01pclpFaFFvODVNdnBncwphWmVJUXh1Ujh0dXl6Z3c4Nm80SXBzWkZYZFBhcXc5aURYOXlSV2hOdVc0SGF5dVZXVVYrSzhUN09vYlF4bkFCCmsxcEFxT1JYZXJQdWF5eXU3Q2N0R3pRcDU0NUg5UVlLM0MxeXdaRzdEMHZGckIzU1hFRGtMejMvL0VsbkVWSHEKYm14NUhUamxmeS9qelp6WjZaM1NrWnJYcHdPQmhBQUNnWUJVRXNGSWJPN25ad21Oclo2Yk1sWCtzN0UvanRWMAp0N2o5UmowdnZwcmM0UGIyT0dDblJ2RVRWOWE5cFpJMVdNTkFKNUo0dUtMcW5YQjJYdzd3OVFGYk5qQzBFZ21aCnhTWDliL0M3alVLc24zT2djMm9NZi9qTjdMT2ZVY0k2SjNlb2hrVGdqVHJsY0ZBaWdaeXc4cEUwSi85WFlsN3oKR0RBL21zc0JvVGovU1E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=utah name=Utah pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT0tldStxRklrYzBRcHpiVWcvRE1Ybi9HL0ZnUmRaSgpQa3RCZmZ1RkpjbkVLTnFnaHoyRDBuZlo5MDZLVWpXR2ZLOENDNkx5ZTNFRWxzazRDK1lRUFBSMDVYVVovTkErClhDelg2c29wMDFiSWpnT3djZjVYWHFVSkU3Uk0zYlBOdWVjYlBDclVXVmZRelpldml6UkxKN25KTmdEcmN2Q3cKcitsNUl6RGhCOUpQQWhVQTRNdFdUcU5Da1llSzVOeHBicS8yazJLVXBFVUNnWUVBcHVLRVlOTTBCVmlNWVZ0NwpWTUw0SnlvVlREQUtvRWJNM1NtZ1RRNnlqSUg0eWRiS2RpMitYMW5ycFRVanl0cStlbzRBZG4vOHVDZWhNNVJ6Cng2NHE3QVdsUVBHZEQyMjhFQjZYMmVnSGxUQVlIdzNMZjN0b3hsZVhBckxMZ0xXMUJBRXdpa0JFWlNtM1I3ckcKSXRadWZGbzk1Z29JdWRnWEtnSzZJUnk0WEdvRGdZVUFBb0dCQUowLy9GSXZ2RzRrNFNCYVNweEdGcmpOZjd0NgowT1VJMDAvSENvc054SGZQZFJLcHhFMU9NL1pKdHFobFhwU2xWakgzZE9BTFZIVDZBTGpZYTNGYnB5eFZzeFRDCm12QUl2ZzRRTEhDSnEzcVNHTzZENW1TdDBhMnZCc2QvZEpmTCtRVlAyT25PTy9EMHdrT3BtZHFGNncxS2w5czQKeUY2TkRlUlFJY0xveGJiTQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=reedie name=|dR|Reedie pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSU9sVkhTRFdnTVIyTlFJOU9DUFdYTUgrdi9kSzBxRwpEdmE3bFJ1MkxFaUhkRnJVNFM0SkY4eVQ1d1gyOG1wdDVyeHZJbi8rUnpjdDM1QXNiZU5icXVjK1NYSlRkUWxRCm4wVUVTWFlVSHdLRXdESzF1aWxFNUFndWo4bUZNWEpWamlUVGZrL3FteDg2cUZxWTBTbFZPejNMSzY1UVlBQmYKRHE2VHhpVHMrZTJoQWhVQW5LUXdRUksrOTBGdjZ1THNWZ3RrYVlNUTZNOENnWUJobHVjblErTTAwSWFaTElJeQpRR0pSc1VDeG9neEdSc01vQm02MU8yMWN5SU8ySjRIa2w5QlJRS1UwMGJrWXRQWDRFbm9lb0h3VG9rTVdVTXRJCmJ4ZmF5WHU0dHF6UDl5Z3lYTTRSVlNrbS9CY2ZnL3BhT2lZSFZ2QTNSaXdYRGhlNkpJMCtJV0Q3ZU5YQXdvdGkKVjh6OERqMEJVbGo4a0U5OTdPYUQ1K1Z2eXdPQmhBQUNnWUFaYUt6UmwzQUg4dGJQWUlHV0xnQ2p6eDExWmJtagpsMElQSjdkM0tvSjJaNUhTOXBWWlZmL2R5TER1Y3k5Y05xVExUTFd0WkdTU3dLWkxkemZvOWd3K0oxU2dnOFN4CkNLcVJsdFB3NVd2aUd1emVTcjhKZ21XVzVPd25mQzcwRVVqVzJTQ1RiN0MrLzNycXBZZDN3SVpnMEs2Nm13U0cKN0JtRStFRDIzWTVyZVE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=nemo name=|BC|I<3u group=bc group=fad pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTzE2RW55SjVmSlM1U2EzOU1SZ0p1UGJ1c3ZvZ05iSwpVRWVVbS9QSnZGUExzTXJtWWxyVi9UdFhFcDgvYmJOMWxWVHRhdlF3L1ZrQXBqU1pSSEVONHVwbE5hNzBZYVllCnpWMXcwL00rWUJOYVhHSjk5ajlHNzJic0wrWnJ2QU5yZjY5MldRZDRjUEkrS3QxVWpudk1sci85UHBzWUNmdFIKQmpuNWppT1o2bHAvQWhVQWdtUWl0aXVCcTdBUEMvdTFPcC9kb1dlS0UxY0NnWUVBc24rUFQzWEZVWHdUYXh2MwpaeGV1YXFRT21td001QTNPNUxVYTM0SWw0RGdZZUd2bVRnYVZ5SHQ1WHp1cWx1b0o3YzVpdFJHbXlTZ1dVTnA0CjU2T09wd3U1cUdUd0k0azdDQTNzUnZSWml0eTVlZkRpSC9KR2FHc0tobVg3MU1oMWFkZ1BSR0h0a1ZhcGRDUTQKdHlyWFUvc2JTajZ4Rkd2TTlqLzROWkFjd0xjRGdZVUFBb0dCQUlybEdhNHo1Wm10ME1UTXZkSlN3ZXBCcVZGNgp2WDVUeUhMeDlLTUhsWWNLNVdhb2tkODUvRE9yUUZzUzliSjUwYWZsRkNabkdKM0lDYU9wa2dkZE9LZnlYTWJICkxwcnozc0JFOHZTbmJVc044d1JxNTV5VVltVzAwYzAwOHBGTmY2MGVQNFVaNEdrTHBjMFJ6eVdkelVnU1lrclEKZ3I0UjNIbTBWdDNKbTI3ZgotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=condy name=condy group=stk group=bra pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSUtsQ0V2dmozUWVvQ0h2US9lSThtWWlKYUd2enE2QQpCWE9Vc1RZVzdVWU8zWk9Pc01LQytwWHlyL3Qrb0FTU1lhdGhFN2dzemFXUXRqRFJJMGN2ekNxYk16QWRxM016ClZTcEtEVGNVSS9rZzgrNGFsNVhHMzN1MDdRSVFUZ3lJc2NUQmZ4U0tDWEE3ZlRmd2N1ZEJCRitUUzd6aVczUGEKMnc5bnVqQk4yQmlOQWhVQW12dmZXNnJxOVRFeE91UmZrR2I3aWZoVDB6OENnWUFxeERkOFh2YkwxSEpqTVpVNApMU0xka0E3KzJ5U0JXMkVUeHNUeS9sZktKclo2d2UxcHh4K2ErT0FPZzlvd21mMFZJalJ1VjNOajdUUG1velBrCmtvMjVLVUJLVytHQjlDT1RTM2lvM0NjQ1dIOWtNSnNFVUVROU1SbHpwdk9KeEdLMHUrcmplMjZkM2xjcFYzZkEKcmZydjhpNXRJRE45OVNZcnBEV0pwRW5lZlFPQmhBQUNnWUFZRWZPWmxFVDB6eXA4RDFTRWd2MjdyQUsvQkUrWQpnVWtSbjFvSTR1aGp2TUZFS2phZjRXcEhVRTFFS1lPUjc5UkFJTHdQTWs3a0xRZmlvOThEL3R2a0xnSWhiWWhSCnZ2N1FQWUQrOFFuVXdlaGIrMEI5Vlo1d3ZUSG81dlFKbGVCSUROMEJpVGlsQ05CYWZYQ29OQUI1RjhweWh3WG4KeEhvMzNYLzMrU2hlcnc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=coxa name=w00p|CoxA* group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS2M4QXFEUVJGL3NucmhRUmdWcHcwZEhpd1Y0QnFqUgorNUdLQlVzM2thYWpkbUYra0dxd21CZ05pUjlOb1dXRGJnSTlhdW5DZ3N3MVp3UmwvVEhOV1M3b3FCaXZ1a0tMClRxL2R4UlhDNWo2ZWh0TlppOVN6Y3pDKzRabHlYNUpLUUJVL1pmL3AwNUZQSGFka1lpTWdxbzFqZ2lzcmpUMnYKd0VOVGtKb3hqc0JUQWhVQWpxQ2Q4VmNwYXZDcHc2ME1rOG82OVFCT0VyOENnWUJkcTlqTjhyQ2JjZ015T1habQpDU1JvYms4N0Irc21iVThCeDdiUFdiNysxS2lneE9NZS8xU2I1anJNWk1qZ2ttM1IrdXlMaEVXQ3dhMXphRENYClp4b1p5MHRvUVlROE1KUUwyZFhuT1IyWHlmWTNBbGJlQUYxbkp6aDllenB3NXRSOHpNbFAyYzB2S1hRemdSSm0KTTlNcG90bktrYmhsUlZEUmFqbmFGR1E3b0FPQmhRQUNnWUVBbUFRSXVwbGFJL3piKzJQUkRITXlQdU1yRVY2NQpiL3ZCU0trL25TSHMrTXhGdGF1bVRWbzVSUVc5U2M4RWpYMGpScGFUYUxGS3BRck94TnZNMDM1TCs2OE9oUmF1CnhLWVBKTFJsMzRJa2c3VWpDSUNwU2laRHJsZmNMR0FZbHR6d0JwRHJHcEJrZ0lDN0plcTNDWHA2RTdYZmhzWDAKZ3BQZmlNSElhcnk3dUg0PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=swatllama name=swatllama pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT2V3TS9vT2VrTEp0S2lEVmpqb3RPWFYvZWdackJOeQpKSHQ0c0l4SUM2Y1E1dTVIc1JOU3c4elFqd0hZVU1QcDhGdWtNUnl1bTFjR01wQ3hBU1JaeGpLS29IQ0I5bFNMCmdyUmhpTG1qN2xmc202QzJZM2JnN29TelhwNkZBVkRraEpDT040QVJKWGt5R2NZYkR5RHpMZ3VMSnR1SGtLRzkKK3ZMbFlLQVBMYVdWQWhVQTQ4cHR1c2NxNnByS1kyd28rQ3JpdVJDWXh4c0NnWUVBMmIyZGFwS0NvWTRlZXByUApxV3IySlNLbU1VVHZYb3dpWStTb1NuOFdXampOZExlQlFTMkZSRkE1YzdSRHBkUnpwOHRYNkQvUnVLcjN6b3VXCnBSeVN6bEdjcmY0ZEpUaU41aW5mVkVITklreVBmL2RxTnJzV0tMeFZ0eThocUJSdndHeFZXalBYOVBjblVjcGUKeEkyYjRYVEJyYU92RzNVUWc2cHVCbzhMOGdrRGdZVUFBb0dCQU1yVmNtL0lxT2lyZlFqZ1REazBNdG5SN0J5Qgp2SUlPSC9IR1pRTjFpYkM0WTYzY0pGVGlHbFI2TU1KYjQzTU9oYVhiaE13SVNFZGhscjErbVI5RGx1TElyRVdlCkFVRElkWHBzVUkrSjVjcTNZS3VCMFVrdjBBdDk1OUNkWWxjZm9EWkZTWVF5Ni83NmhaUFMvMEdaVWxpNVkxRlUKRGcvV2hpYk10WTB4eDZVNQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=xemi name=.rC|xemi group=rc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTEptS1MvQkozMDI2SnEvcWN4b2pGRDhJdlFYbGJIawpZTUErTHM1R3hmcmZGTG5PbTZVNktCUTlBRGRrUllxcUdmek5hMnlaUXVFOS9jSWZlSnhYSWRkbEc1NWVRUjF0CkpBSzdSSUZERWNFUW9ZYW5QM1owQ0ZSM2swR1BjSk5lZlN0RWtjc2o3ZGtUQ2pUUDlLUFI0dnc3LzVSbTVPZ2QKOFA0TERoUHAzYysvQWhVQStuUW1pMEVyMFEzL29ESWkwZWRkeVVNNjZ3MENnWUFPYWRGYWlLcVFRaUU0OTAzcwpaRUlqQmIvT1J6RHRuTzBoMFJXcUlyeXNlaGNKMUJWcFNIQmhRaWpZaWFyMXhQQVl4dUNaLzM2QVdrVmRNSHBDCnNJd2d5RHE5eU5tSCtOTmplM1Bud2dCL29Eb0RkYytJZzU3b0tmUnUyd3c1cnlQSE9ON3ZtVDlucUFtMUQxZWEKcjZiWkJnWk5JVjZQZDdkVG5lVnlhMllyckFPQmhBQUNnWUJWRkl2MFZiT0hPMENoSjVySE1ycVVmS3Y3cE1QWgp2RXJ4N1YyYkQxNjg0Z2N0SDdWa2MzWGUwVDhnNU1IKzBDOTJSbEY1RGE4bnppSElpVFRzcWxPbHFpcVY5aDJmCnRQWTNpRHk5R3o5aDMwKzZCUng5SG5odXRjMHZCazExdVJ0REp6U3lMNjlpbTJQanJMMi9VbzNKSS9kYjF6VlEKWHRrUm5PRWxTbk1Xcnc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=morgkell name=|KH|MorganKell group=kh pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBT1hpRU9EUGlqdnZyUTZtR2ZWNnppUHFtWVg2di9iRApMMkR4dXRETnlhOGRWN20yTDBnZHRyZzZOQlFjako0bEl2b0VkT01nMDdlNWNQYUtTR3FhL3ZmM2VBbU84TnlkCmx3ZTVzSjM4MkdLZDRJeDBrNU53MW5iK21PdDVlU3ZIa210RTNvWEJtbU9TZ3RWWTJqWkFhNHI3VUFuZXVxaDQKNDBYcC9DcUZsTDd2QWhVQXE3WFBEUnNkWE5TR2d6UWozRldnaFFlYk55MENnWUJFMXJUZE90M3hHdHZ2N2wzcQpLY202cUN3TG5iRkFQcHYwSHpLYTh5eTZwR1lDQldEWGM4b1RDV29UU1ZlVWZ6VGQ1d3QxdnZwMDFmdmg2YjJ2CnlZQ3JHZHdBSlhWdzJQZXFzM0g4TittTTA2VERRWmFHNnRJUytPRnl6MTNTWlhtb2syOEJwWHdIVERhYjVqdE0KVmhiS3VNVDRPMVhOSHJXeG40WkQ1Y2FXUXdPQmhRQUNnWUVBclZpNjdRKytuS1VEV0pQc3RLVTBvbE5LZ214OApuM0VDb1dHUnhMMEdDaEo4bkE1OUF4OVl5RENDZ0xMMmNqTGJwWlpra1J2SlYvcEpUN2dFSFlLZUdQdlhKbnFpCkdLa2F0SGVIZTJLNHMrR3VFS0ZDWUJDb2FLam5XT1FLVjhGZS9LQ3RSRGt4cEZpU3F5eWYwMXdIcU9uRS9zRnQKOEdEamRldXk4eEhia0VjPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=madcatz name=|DnC|madcatz group=aox group=dnc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT2tXWTNMMW52dlM2WjV1Q3dNZWdrZHJsTHM5WitBRgplWE45MlcwMy9ZcEpkeWFhT0EvODRLa3ZiMlhvZlZyOHdnV2dzNytsZVo1Mmx1RjM1dDk0T05kVzZWQVFDUm1tCkk5ZTltcitZeGdVQlFlaGlWZ1BwUEMrcDZ6cG5PZUV5ZGMwVEhxMUFTNGtpYkZSSXdwMkVmaWtHVG1jdXNpY1YKVGRITXR5Z3duUHp0QWhVQWdTNC9iMGtoQ2Y4dG9wWjFSSyt4SlpKczBoMENnWUVBMWhpVmV5bzRjOTRYQW5VaApRNTBweldyZEkzMXRNRmVGQURoTnpTcXRSTHpsMmFEZ0hCODBOVEd2cWNVT2tRTVVWMFNUaTQ3THRTcEFrMERnClpmbkFoa2lRNjhsaXlZaEx2YUkxMkdhRlJxeUpwdUptT2N1NlM2aFg1SDhNTUpSR0Y4QTRBRlducm5PY1JwbEcKSkdYQnNpQW0zcUhwVEJYK3BpQVd4WE82Ti84RGdZVUFBb0dCQUpGNFlkaG1MQllHZmpzeW5WdjRNbDZsdUwxWgptbzdPR1RNZHlUNURSaVBmcENja0x5ckNNaXdxWThLaU5ZZlhhTFI1MWRBQjJtZi9XMVB4NDZsZjROcXorRGNHCklWZjNzS0txazdjM05mNzhDWEh4cHVvZmdJWWE1UEFhSmh2eisveVc3VitVbHhNTldmUCtDa0J3NjEzaVk0UW4KMEh4NSs4VCt6VXBYRzhKVwotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=meanduck name=meanduck group=fad pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT3Q1ek02SDcxTmF4OGdLeC9UbTdBSkE1WDRHNTRhaAppT1BiaXN0b0grVStsMG5qajZlNFNVb1dhbXNCUlhNTEcyOUwwbFBkdGd5Q2dxYTgxV1dHRjhwYmhFWWsvelVBCm04clJXQWNhaExFMTdtNXMvZGNjNUM2c21HdVA5R0tpdHcwcFZ6eGJaN09aT1RVTTI0Q2pSQzcxQW9oV2lpS1AKVlNaQU9IeUdEcU5EQWhVQXZFVk16OVFjdFh0Z0hodzF6OTArSjFmNHRNRUNnWUVBcFY5cE02c1RxbTM2QXdGeQp5TUtyZlFEKy9TUzJmUHNBbXJ4NGFyYjFLS0p4R0V4L1VLUlJKV21WRU8wNlhuRDVKbXl0QnRqTWc4WlN2SFBsCksxRlkyZ1MrR3V4Q2N4YVRBVEFrS3VkR1NjOWFUQ0JGVXZRZVFFWFRleVBtYU5tVFd2QzYzOVo4SmU4ZHk3U1gKb09WNTBNeFBTZGVhOHV0R2ZJS1JlTzIxZ3FjRGdZUUFBb0dBY0dFRkVUYkZEOVB0QzY5QjZzd1BVOTgzUjc3QgpMNXJCbzBVS1dEWldwbVE1TmFkMlA1QU9GV2NEWkVoTDFEYTFxMzJDbXVPdUlWbXRiNXZjK3YyN3hiT0hXdm5sClV1ZVdSS2haK054aTdlRVVsSUlZd3VhMGZhekFqRVJGQi84TUUyMFFIWkxjSkwwcWF1M3l4ckR4M1pwczh3VU8KSldkRm5iVDdUQVJMa0RjPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=elcrema name=ElCre#M|A# pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTmd3Sk1Dc3Q3OUNaRWFoSUF4VEZVazRvN21PMTFZUQp5ODdSNXlsSHFNY1FucjRjNXk3Yks5amxiczZJZjFyeFkrVncyclBKcmJaVWMwcnN6RkZFNkM1TFlwMnhXQ25mCjMyNitYeEl2UXBnN01yYmZOVWVoL1F5SlJmUjBQSGp6dDc5eTRkamxpaUVaOGE2M0c5aTMvWitKckxUd3d2Nm0KU09sYzVmdktSQXk1QWhVQTViSGh4R2hZc0loK0lUREc2cmdYU3pqNmxSTUNnWUJtaHZ6d3JHMDRhUGF5V0ZQVAprK1pmRmpkdXFuUFN4MkRGc3NrZVlXVlFBQjBVQ0IvV2lVZ0E1SHozWU5DQ1pQTXJjVUcyUWlDUWlUNU5HM0gwCnZIRVFUYkVNeTlTRUFLekticjJTN296SEtBTGg2c2kyVTZ6V0MwaUNpdy9QQ0JhQmJZcElydUk1aXhFUjllMXoKNmw0N2xOeFpEMGJ2OW42U05SNElxeGV3eGdPQmhRQUNnWUVBc1JyaGJHOW03TGR5WG56eEVKd2p2d2F5V1YxVApvUFV0dEsxTEZNR25sRnZPSzFzdTFOVmdpbXZMNDB3MWtLK1BMR3Z3anZUZjYyWFpodUE4alpZTEJVRFhqZ0JKCm5PVWxyZjd1MXU4M3BINmV2b3cyZG9pdm9jN01SclpmWklUZWVnN3JzLzNicWljQVA5OWxaRnBIUVBVaTJmT1UKQ3YyM1FVZ3VIbDZaTjkwPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=swarmed name=-xW-#$w@rM3D* group=xw pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT1JXYVEzdjhJc2xyUCtXaTkySlRBME9NQzBVdVQ3ZQpBMldOeHFyZ1lYL1BQbktxd0prT0E1UWttOVdqV0s0TUx4T3RnVDV3RzNUazl3N3FVK0l2TTR3empaU2JiZzBxCjRVYlUzNGQ4M0s2YWJFVmU2UTR5dWVpSzZuM1dpU1ozeFQ1aHdOWUQ5dUVRK0RuWitOQ0t0QWdMaGg3NTBINjUKelV3QUVyYllkcWo1QWhVQTdSWGtZU3I1L1FUcUdHeEtoU1p1U1NMOXBWY0NnWUVBdi9ZbmNrMFdGdnB6MDZFVQp1aGxYR0YveXpxRVo5SVFybXhjSnloS0kra0Yybi9obTI0VG45VlFNZzhQSW5oVHRkTFpHNFRjVmZGd3B2OFdQClNkbDFJVFQ0d0JxRVA4ams4UmRUd3NzS0lzc0taSktSTVJYSTUxVEVweWpDVzVMRE1JaUh4VGJ0S3ZmTDhzRUUKR1NMdm9tMnI4ZkVBN2ZDMFJJV295MGxDYnBrRGdZVUFBb0dCQU50SGNXUzV6eW9QVENZMXloM1J0VnQ5N1pmcwp3c1ZPV1pkUU1IS2VNWVl2bFJaNURvUnBjTGRnNTY5RWlqbTdoM0t2MG9nTEh5ZEQzdzF5Z1ZiZ0lQd1RxM1VPCkNXd1BqMVBvYUlwWElJd2NmdmJ5dDc2cGowUEs3RnVBZnBKdG83WWg0UWNZRXI0NzV3MHpQYUE3cnVnZjlvY0kKZ0dTUlVZOCt5cmJEOGl2UAotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=honor name=w00p|Honor group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSWJ4bGxJOE14cWNqdTJMeUlqTkJlTkgxQTc2c0QxWQpNNXlnQTBGTlh2VU95a1dIRUlPc3RsSllUVVRlNUlkSkpKTUxucFE5cWRHaUdIZ3l3NERFV0VNbVlOeDVnMHM1CnZGcy9raTR5V2NFUGpzeHpjR2pFSVcvZGxGZGJRMmhjMjBVWEwyVDh0eXQzZWYwR1pldUk1ZVM5ZWJuMDZLTXoKTEdwczhqNmw5MFJQQWhVQW9ReWFrWUE4TlUvQkNWTS92bmozNHRoN0MyVUNnWUI5dDRBbmVJOGphSkc0bFE1aApGUW9HQW96TmZ1UlJXazg3NHd2RDQ4MHBZc2xIUnl2Z0UyWEdlMFQxWkVLWEpVYVFzTkZmbTVUTUJQWEk5WDMvClhKMlpOWGFVQ3NBQkhQOXphdS9FVEh2aWVGY3BuTXhRSmtNYTZFNklUTVkwazZVWnpyMndBZjd2NU5mOEQ0K3QKMVRaNTBzYnZMazhNTHNuamVOdW9WRTZheWdPQmhBQUNnWUJFUUVsamwrRW5kTm51bDVzNDZtbis0QjdrU0JpYgpHOElMM3RzdGM2ZU85bXRtSDJweVJwRGduUVcyd3hMZnBkRjFTWkl0VlcwVlJTcDJlYm5xSUgwQzcwN3V3cVJmCjdiY1RMMzJQQTBMRzJIbllGck1YTVR5bng3elVsdzJ2UmdjMGNJVmg4TG5VUVJhMHZqaEZtbHRlNHgzai8valAKdmk0ejc5bnVpQUhtQXc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=sam name=S4m'bnQ pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBSlNRencyTldzSE9KZjd2OG5HaU4zUVova3UyUEJPdApmMndqeEU2bkZiQkg5ZHIvZDFNUjVROGpqcXF5dVVNbGExUTNvYVpPdWRZOUVlZmhUYzVZbzNOUG5PcllSVGpwCldjQldzVzlaRkZETkRxRHNUVjVXWlJiSEhFeFpYT25sWGEwNGc4alZzUERhaThvOXFOL2pIaThyRTQvR25GVWQKTVVsV2tYRFBqRDgxQWhVQTZIYWhZWGxQQ1lQMGJZdkltcEJVT1BMbXVhc0NnWUVBaEpVMDNVOFFDTlRxWEpLRwpsbVdaUnVMdCtvekVCNC8wTG1xMTBLMXNjRGJoTGlUTDc5UFFIVXozM0NmWm43eGxPdTNvaExSeENYNGVZMitKClE5S3kxSWN0ZVlPbE4xMUtOdUNqNmpReXdPY3JLVk9QL3hBOEYzVVdxM2c1MUZsNlBhTTBBUVFrd29TRG8yTkwKTXVhNStvWUNsNWVxbDBtOEdSMTRRdHhCblgwRGdZUUFBb0dBQ2hpYndNdXVqSWdZK0c5U3gwaWJ2WUhTRXFkWQpKalhZMUdlMnJhRStEZC8wZ1BoWXQyL2JGRm9XUDMzbktUNVVWaHJVZGhacFA4MmhVdFhyNU9yVmFjRUpBZzdtCnMrTVNFeGRxdkNmdmhmcnc4NG1EWnlMc0pmbDNUUitnc3Y5QVBIRzhkdGtMa05FZDVwNVpydi9jQlpkOXRQNWoKcUF5bllxWmE0dndjZU44PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=rayden name=|BC|.RayDen group=bc group=fel pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSi8zL0Y1K01uNlFVdFArNUIwWG0wY3pCakVhN0s3Ywp2b0p0MHZqRFduZGFFSTNRenRpR2pFd0tyQ0ZsUnRBR05QbnNRL0NFTURhWElxSFcxM1lTRWFKeXpITVMvVVZhCnRRK2VZU3RQV2dxbThRZU9lWDk3YU1PVVdkU1pMdFFRRng2WE5HelRrNEpJTkFYNCt0MHJjeWdCRGczRExHbTIKc0JETHcyV1JLa0QzQWhVQTh3OWFUSmdTTWpqMmxITU9tQ00zMWo0aUlMc0NnWUFabFFhck54TEo4WlNXOHhwdgo3QUJzdjdUTXduYkMyZitNNkUxWGFHMzFmU3drZ2RpNWJ0bFczSXljZXRuTit4dXpVYlljbWUzbllaaFB0RFZlCmNMYzdwR2YwQmlxbEdXbWthVkF3c0l3MHBKdTdaTUtJcTdpYVh5SW5IUlQ5Z2M0OFFqUmN4U2NVbkFZUTdUVE0KaGNBaDVFSGxLQUpENWI2eWJjNzJGNUFud2dPQmhBQUNnWUExWnY3a25pOFIzd1ZLU1JiWDJ6YnNHMGY0ZDMwOApvZ3E3RExJWGpydTZaMjkvc3NnaEdGenE0WFM2cklHQUlYMlVldUYyRE9iTDRNM2dtYXZ1UEM3NkMyN2lhRDMrClM0N1RQYm9iMTRtVU91TzBwbFRHMlBoSzdvd3NYUnlWSnRHS1NLMllKeHVMOUdsTG14TUExeXFiR205d2srQ2wKUFNWRks2OGt4clBDN2c9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hernan name=~FEL~HGF-ARG group=fel pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS3YrcTRTR2F4TExFcmJZQ3JtbFFrVEpOWGlIZEZMNApuQ3FqOWlQNVJhVnk5TTlTSzVtU1FBaHFLRUc0QysvYnR0bEVEKzg0OXE2b2w4dkxpRFVFWFFGaFdjaFpqMG1ZCkY0VlhNWG9JMXU2amN5UkFCRlprS0k1dVBVTEEzdjBubjk3UVVIWGRTUVdJdVlySC8vanRyTEl3Tk5SdVFNK0QKa045VXorZTE1bThKQWhVQTZlMkM3MTlUdTl1bGlhU2ROWUJhV0tpNjkvMENnWUJISUdNSXJud1VyNVg2VnFiYQptOGV5ajVpVkJLZVJxZDdVNEw2RUxFMDlMRWo1MW1IV1c1cG9Ib2QvSjJGanRJMDJtODQ4MnRnSmRMU3dwR0c4Ck9hS1B1emptTkxKUk9lQk90eC9LZktEVkptRlJ6ekJtMXRERXZSZzliMWJ4WVI0eHFFMC9jOTFlYVRtTDFmUTAKaVh6TFp2cDR5V05EYnpMZEJaSndUeEpnaFFPQmhBQUNnWUFhb2c5bUJLRDBxVmVNNnJSV2IwUDVYWWNJV0RXYQpsWXZDUCtCR2dSeHdrd1E4MEs2aGlDM1htbi9qSjNzTW9QNDdGcVhreXo2VnVOQm9uTTRUL3VsdVRnbVBMUE9LClJxZFN6MWx2c0hMQ3FrQVF2a0NXRkpES1ZHLzhmMHNkVjBlYmozT1E1bHdHQXZ1KzV2aldwS3g3OVZtLy9DdTQKQ1FCSHhMNjg5Q0xlU0E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=quico name=quico group=psy group=lc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTmg0KzduTTNaQzcvZWZnRFpWVVJZSkMyUGpvcUhzLwp6eG1ObUhBNGRnblJIN3o3d1pCWUpKakF3OTk1SHNlNDhZeTVSQ2dFZkVieVBJUE81QTNrc1lTVnVReEdCZlBOClErd094MzRIWXhNUUJFQzVXdkdHTktQSW1obzEyeE9Zak1XU0FmK1JwbTR1Z0F6U3ZlekhiSHJVQ2Z6d2xJR2UKcjNIRzkyRjVyZS96QWhVQThYTVpaU0NhUmJRM3FYZWRUWkNmdW5xM2FnMENnWUVBbWZuUTVNVEFIOElUdzNyOAoyUkdIamNkQkxxc3dHVURWV1NuS2pXdWR1MEtzK1ptcWpxdzZ3MXRyLzAzM3NqclA5ZUVnaVFwNVRZMWRuYURqCk84ejI0SXAyU0E3SkowZ3pZL1d4VmUzamJEdDBDL0ttWXduV1QxaWgyam5UeEN2TkNqUXFlMVpVM0g3WWd3dnIKV0NXOEtXUFZqZTFwbDRhY3RQYVdnUlhzVFZJRGdZUUFBb0dBYVUxeVBFcUNDeW5JNEtNQk1wUCtvR1lJZFJvUAo1djcrY3FpUVg4RjEzU1BubE45dVJVdk9aMlNPVnNRNGIrREFlTVdEMzBQZTk1TGdXdXNRTDdEa1N5czkrOHROCmY5ZmlLT1AvaDhuSWRtM3JqMWdzNmhZaWZNcWxLV2JDeWFZdEdtN1AxeDZPUUdvUzdwa21vS3dsODFXU0crdFcKLzBWNFlKNnhsYmhnTmxFPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=echo name=w00p|.ech0 group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTU5kMWxjR0RYejdtM0lqQVpDcUNqVElLd0szcWx5bgowcGRIZVpCOVVxdWtoSThoNEFEZCtnR2NtM25YNm9rbmFxZ2xhRXVUT00vbkhjUDA4d0xFcm5neWdkMzNua1ZyCmhtdmtMQUNFL1daT1BsRERsWjVBdG1BaytESG9KRDdrSzN1eitxOXBoc1oyeDNVL1NVWnM5WTVHZlVzeG93ZUcKUzB6WmEyZEkwdGlsQWhVQW9LcGZ3d25HaFZMWFpYQ09vWTg4R2dsMjEvTUNnWUJOWFg4aHgzMTZMMHMwU21WdApRenNOb0RsZTdSNU5MeXdlbUlpMkp5anhkSHpwbFROa0QzTEMrb1hXcVBzaUdpam1OUVZidGFZT1ZQU05JTW5mCjM3Y0FTMjJERHlUTjF5cTE3MkUyVU4rYXU5NXU5UkYyYUJkdU4zcWFEcFYzY01nU29DNDR1ZEh1Y09KekY3M0oKendzM0NBWU1pTkNES1dFdHBGejY5RnNZVUFPQmhBQUNnWUFScVc2THU4ck0wOC9LMUdyVi84enhpOExNcE55UApZZXJvMWFIU21xcDJrY3ZJdnhDbzBDZ09UbG9PT0ZxOU5TOUpIejFFMzZNY1ZlckZodzRuSTJweEJLVjJ3OURvCmoySi9SNUpaQ3NERG4vdFF3enNZbjlNcjcvVXZSd3RDNzd1REQ2Z2VYckl6WXNyWjNQSk56SURob01vaDJWSmMKdzhlN1E1N1ZLaC9JZlE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=speedy name=Sp33dy|3i| pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTFlMQmY2WDRuYUhyUE5pejN6bWZCaVpvZW1sYk5rcQpmN2ptOVJlV2J5Qm9SZ2p4ak1yVWRoZ3cyQS9Hb0F4Z1kzRXBUb0NqSGxtS0RYUnFyeDNia3pFZktEM2RlemVhClBxaEhOL3lMMVhKdDZHMldDRHovdVVKb3h3cHpLT2paQUNmbXBWWGk4bFBNMFJCcVVTaFZSQys5NDhTcmhkL2gKbDc3Umk5V0N2WTdsQWhVQTV3dkpRMDlqWEdDSjBjeG13WnVxS0kxdXdPc0NnWUJ2aU9aTFUrRCs1eGxDUVBPTQpUN01pU21Eckw0UmNlK2MwamsrUmxJeWRNNzQ1a2xkR2dUVWpTM3ArVWo5SHp4QTZHbDBSRDB6dEpVUEhqVjUwCnYwaExHMDhac3ZUM3FaSDY0cEdjS1BmeXlwSjROeUxUS3hzMnZveFZKa0M0Qm5hRzR1UmVnc0YxRzVqWktUTUcKVE1OS1hUQytWTUgweHdSc054R1ZFNXRGZHdPQmhBQUNnWUJDdDI0MFpHMjdDN2xRRDkyUlFCcFE1NEtiYVVjdgplNnFKeEx3UGh1aWhzcWFzalVzZmZaQmF6MGhPQVhkb2x1YmQ1eEhoTUc0dDNCZ2UwaXBHNEgybDUzYW5odU9SCk8zNERKSzFrL3VLVlVaSXNTSGVPUVNaNVV3MmtTYS9pY0w2T0RQNXRNZk1NME41OEUrbkpaS2lNdjA0MmE5bG4KR2d0azRjd0wvR0tUVFE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=harrek name=w00p|Harrek group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTFBaa05WZDkzdTYrQ2g2eEtwK2xLTkJCUldnYmxGTQpTdmp6TTdxZkFOMDNhZnZ5YmtwNC82RUlDeG80aUpxR1RjL2IzYUZzUzg3c1VkZjFVdUh2VjZnVlVWMWppZjh1CmRDdkVQV3VWSUZRVmlYN2JRSWlzWGtReXF5dStNaUwzRHYyejJ2czg0ZXdSTEhxTG9LLzREN3AvVDBNRFdPcnIKSS8xY1kxNXo0K0pIQWhVQTJUa2RtRkVLN3RKTzl1VXl5RHRwb1lKMS90TUNnWUJGS1doeFR0c0k1WE81Slo2eQpBRHFUUDBRcEI4MFRYRHlsOFRHOUViYnd0MDVES0lFVDZpVHNPMVZyeCtWL0ZtZTY2SUN5b2pQRkxuRTBPNWdyCjFqbzlUVFM1TDJneXhLT0cxNyt0b29nRmd2VDZDZ09la3hiSVp5SytiQTZrY0tkZjNFSmtNRFpNS1k2TDVUZmQKNHdoRTFlMlZPM2g5Lzg4MjF1Rks1UVA1QVFPQmhBQUNnWUFKWWM4ZUE3MzVPTllEZ3hOa014K1J3bFlmUmFydAplZWV5aXFEckhrTFhKOWpEdTJIcGlTOXV6ODUrcFdDM0JkWFJhblJQSnpoeWR3RDdQVFlFaDlwdCswMmQ4ZjJnCkZySWVWbEhqVlIxc3dwUldSVUJaVWpWVmZDMkE4NU9YdTRvNEppeWJ3L1Awa0U5b3BQRnNOSS8xdE9acmZTaWEKL0tyUml0b0FjUHJ4T2c9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=mac name=m@C group=lc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnREQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTWRybWt2Rm5zOC9UeUpXN1VPaHByWnhWQkNTcytmdApzY2JiTTloUnJja2NqcmQxOVYvcXNRYjlvV2pGbDJuTkJHVjJ2YmlYZEZqZXRrOVpTY3JXc1IzZTcwQ3gwalIzCnZYRk40T1BRbFU1OWM1Mll4aVRXYnBSR0p6YW9ZcGs4dmRrOWxIKzE3RXhBSXpudU1iNndaL0V1T0xEbHJ5WjEKRUNSakpFbFcwLzJMQWhVQTFlZ2h3K25iQm9GbTZKa2ZWdWRPMmt3ZWJ6OENnWUJiUHIyQjhSaFhPbkRyRkswaAoxVzNwcTRiSXJoYjR6RUt3ajJqaUFkNzRpTjN5Q3lCVzQrYTZYbitzc1FOeWVUY3VWdVg3b0VEMEFPNFE0TXFZCk43bVNGd2NPR2hjVGorYTVhYWVuTUtBT2pCSXJDYjcwV053U3ZSM3VhbStMV04vblVKb3N1NklOUFVQK1p3dWwKL25yb2MybUhjM0R3N0NRRXBqSVl6VXBDa0FPQmdnQUNmMjR4NGtwVDF0U05ON0tSRG82Mzd0ZDBrU1k1MDBYcApTSFA0M1ZmcWxCSnFCK0RiTXhYUS9RWDBGcCtCMi81Y3Q5OHFYZjVlTldHemFxY21LS2dudlV0ZEV1SXd5MUtECnRmWURyOXFpNlg1VjVPcWc0cGRZMUxlZVVkK2RSaUdXQ3NSQVhia1NKN2NlN1hFUkYrNGpSZVNxK3pmUzlrRnQKZ0hQbTFSWWZ5ZFk9Ci0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=
id=narcotik name=-xW-#NarcotiK group=xw pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBS3B2a3d3ejAvaERZRlc4SGNBaFQrVlhpbnpUSTIxSApqKyt0QkZmQ0hpWDllSEZzVzNTbE5qMWh0ZFVCZlloRTVKQlZaMDdzRFlkR0VRZnVCK096eUVFQ3pOeGVaaFJDCjhsTXprUFE5MVB6Smd2MW5UZ0VobkJINnlZTTFvQ2FtaTdnanRCQVNTTVBScVdsTEVMNnUwVFlXQjVCMG5XMkUKUWszdU5NcTNZWUpkQWhVQTVuR2tib0p2ek5acnh2VHlHSGV3LzM2Sktma0NnWUVBcGo3bFM3a3JCbVR1bi9vLwo2enlISkdkamdMZ1BZYXh6R2l3WkZMOE5HYVdMMFdoakhlZHJwbVJOY3pCcVB0eVFtRzNMdmU1eXJWeWpocGd0CmY5SUZzbGYrMVdCbGx1dDJDbHJMQjZKb0s1NjFTb3FveWFHdjhtclNLb0lPanc2a2QyS1NJY1FRSWsrMEprSTcKV09GanlQN0U4SU82SjJkV1FwZjNubDhCVnprRGdZVUFBb0dCQUluN2JaN0xhcDE1eC8vcWpQVStaeXJvN042SgptSTN3d0VjNkJDMHpGSC9JVVQxamZHVjRsYlo5S3dFSklXdHJ0c0lqS0l3SnBlMUs4NjVhRVltYnM4U2FpMUxiCkhvQXdJdXlWZCtpY3JSd3hIMVJzZU94dElySVhGRW5OZE52c1VZd3BaQ2V3RUJnbjJYT2RlYkdZaUxqWEdtcHAKaXY1T0c4S05mZWlXVE9xVgotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=alpha name=Alpha{BoB} pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTFlsY1FOdGQzek5hTjZ1b1dRV0RZbEZuTG00YjRkMwppMlVMak9RN09kZi9GR1pPNXB3V0dPS2h2SjZYVFljTko5Tk9HaldTZDRPRVJqNG9KZTBIdWtRclVnUi9sUXlTCjhVZ1ltQms5b3N1V1AwQm1ZNFYva3Fla244UG1rTzNwc1k3UlJWTkVXQkVnSGc1QXR2UUdFdEYwdWpwR0VjTDMKWWNFSkxZRkxmd0wzQWhVQTVxMlk5WVd1RlhtV1RHWk5yZXFZWUd0QW9hOENnWUJZSlRMSDdnRHl0WFY0SXJUVwpBVUJndnMrRkVJU1hZSmZNY0ZmZUd0SXFPOHBuRFJNMWYyVDZDZStWZCt0WDF1bld4RThVNzRGNGNqSEFYN0dDCmtsUzBMY1NEZW1pQWlCNjVPUHpyUnUyVFRXWnQvL3VBU0RYaUs4WE9aNHFkSVNqRzcyeFNkUVQxWnRCWVNzcnAKaXB2b2hrQkNtd0x3YkJtTVQ1UnhHZkJtbUFPQmhRQUNnWUVBcVRQOUF6WE0zSk5xMFRlajU3NytXTmV0dGVlRApWRjdWc1Q1OG1wODFkNTRCaU5Oc2IySUhJQUJlTVgvUVNOSk9EcmRzUzZVWkRHVzQ1QWdRV1hXU0ZSNGdsZDEvCmo2Y1pzUWJMYXVkNm1OZ2FGdUJ0K2RGdEkvZnBYd0t5L1BXb053WnYzZmZ4aWhJTUlhWmFkcTIyb3NYZGxHQ3UKSitUTW9ZQ2RzT0JVUHhZPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=subby name=|AoX|Subby group=aox pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSU02R1B3OVFmeWNacVhadlpuVm1uME5qbW5YbGJicwplblA1UjVNcVh0ZDdRdVc4ak5KS1ZFNkRCb2I2SXU4cHpocE5VR3NSY3RyUUN3S2Z1ZGpMNXVKUTVqcnB0QUhUCkRWcUpVRmNHeVJkQjNaUzFiTms4Y0ZNbzh0WU1CNkhvL1FTN1pvRjR2ZmUveWhtRkRmNG9OWEhqQ1NqZ0FnNEYKcGJraTNqZzFRd2ZWQWhVQXNGZnZoNnBiM0JLRXI5Z0Vha2xEdUU2T0RFTUNnWUJQNHhtcVptWHFzN1NOQWROdwpOWndRZG5zNmxwWlUzdjBJc0xSeXBkRVZUd3pJZWlkVFg4cVdQWmg4b3J5cWFqTWF6ZXRHbU9XTXJ2N0ozV21wClJydEdMOC93L2w3ZTZhNHdSd1dHTURtcEJHaENNUzBnZU4vZnNYYnkyRFdxVzBFaWdlTkVOaS9JQnNnK0VLNngKNXBVSGJoQ1JLNjFXazZNbjFnV21FYVk1a2dPQmhBQUNnWUE1d2dwbytVSlMzN0x0aHpDQnB3ckxGTXFCTFA2LwpRc1k2ZU55RmtsVGVEREZTUHc3T3VRZlJjaU1adFl6bUlBZTJWNFJLanhHcUdjcnd0ZEo4MllWOFhUVEFXYjB6CnJFUzEzUHI1K0cvdW1sbjY3NURqQXdPQnN6Qkw3S3R2M1pkd0MwT093Q3pvTTVLM3RpSWRSTjVEWUNad01Ec2kKQXlLZmJVeHc1TktHd0E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hawk name=hawk pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTzd3Rk9oREFTZDRrRkQ5UDdMbGlrZU1Vam84UHEwdQpjbTdDeEZleVdTM0xjQlJrTlB5eFZWNVZsMG14MXJkNWhJcks1RE1pekdDUmIzWXVzQnREMWhJc3NXZ3M3NGRSCk16Q2RCVnI2SzhhMXpRa2gxL3RBMG5NOGwrck0vRDk5ejZxQjZtbUpZT0lXaDV3WnZFRnhLQ2d1bW5TcUZYYkQKam1nSzlQWHJmSTFQQWhVQWlMc0hpSmJoZGJLYnJJbXBNekdIcXViL255c0NnWUJsa05LREJBMDQwcUtkYUl4agpscE9oZWZFYmt6NzhxMC9aTHVsZE5INGdWSFpNUHlPeWI0OGFWcUJaNzlNQVJDTm1TaVpWNGp0VzJjZ3MrK0Q0Cno5QkFxUGVZSi9VRzYxS3VuVVVRKzZZSUhINzFEWWdQaUNTam51ckphK3NSL25OMHIxTG42SG5BNU0vOHA5SmMKR2VybU9IbkVsVktOdG5vTjl5a3V1NzlTY1FPQmhBQUNnWUFlOUdEY2h1Snl5Z1lFamVBUkwxdUtRdi9KR1lBMQpkbHk4bjJsclozM2NpTkpqbVUzMStPb3gzYmFKM1F3enlMOVQ2WkViazRNNEZSZUJ4VUcwa3NzQTE5VW9FRXh0CjZoMW9hVFNzS2RmS09reDNQL3dYd0xpdVd4SWxtcUpPd2h1RjhJSi9UdS9qYVBFWUZkYk5NeWNZaEtpVlBUcG4KU1UwZW9FOFM2bGZtSmc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=sexoloco name=~FEL~SEXOLOCO group=fel pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTkNyOEk5K2YrajlFSERrNEJYdHlyNzR3anR6Nm1ydApIL0gxNHdXQlNJeGdlRzFXSUNLTk1mVFBOdWI1eEswWjFpVXp5NHpERnEyV0t5RXFwUGdaN1BqaGg0VjNxYmE2CnJKRkJRU1pSdlliQkFwQ3J4TEpEaHNkT210eUNKUi9mN2NNVFdRbzlNeWNiOEs3QUlKL2x4S3JPZEtvckRrOXQKa3oxOWpLaWI1bEhwQWhVQW1LWDUxNzBDNXhWb3JUWkVHR0pLYlpQakVpRUNnWUF6L0h3ZkZmdFFMNVA5cnIvVQpxVmIrd3ZmT3h1cHArWUZLQ21GY1Z0NmNWbUhONytFbGdlOXorU3FXb1l1algrVW9ZWjhtcmZaQ1BFUmlRUzlIClRZRWREd1owWk5JWmQ0anduMFl6cUFuYnlTeSttTGhtZStLcXE3ZDBOZ3plRXBhMUpHa2tKMG9Qb0c4OThzWkYKRjJSeFJOZnpzK2EzcWRIKzY3VHFXN1NzOUFPQmhRQUNnWUVBcmhDY2Fqa3FzL1haTlhPMFJOM0F0UGF3OC81awpjcVpCZklhck1tbitwRldoYTR3RXdoVmhPSjY2bnRCeWVlOHE1U0ZXOGlKTTlORllDTDczWk42OHNLRWFXYkJsCnRMV2xuQ0g2SnZRWk41QlYwQXVFN1NBdlhLSklFbVBnZm9NS0tLdndkbDAvdjJKTjI3ZUxTMGNTREtxUDN3eWkKcFBTTnVkVHZxaXVTQTQ0PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=bunny name=w00p|bunny group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTXo1eDUvMWlHS0hGeWhwcEwvdko3bTg5Ky9MNlVmTwpZMGpUdU1yTVdpYXFKdXRHdzVnOWRUWGpNcU9BYzVRd1dPanYzNVBhZ2xzZ1o0Zmk1NDFpc3h1bERRUG0xeW9jCnNxNHB5S1piWG1Uczh3OCs0bXQwOW1yUTRTa1RXZG9TV2hjdFk4eDhwbU9NOFFEenp5ZmJFUFU2Z0VGbUxHaWIKNHdvckhCQ0tWU0VIQWhVQTFEOVh0b2x3dEt6NVBYRU15UjlSWDY2alpja0NnWUVBeUZhM1ZYNHRpN3RLSUE4OQpkQ1hwMGkwenIxMU9OdkVFUUlzSnJoVXhpK2R6dVVSSVlmejRqanFrWGFkdSsvZ0g5RmxlZUx6c09KMitaUWFHCkNvdWNPZUhKVFpONklVaHNqcUU3TFRGV2pCVVJ0MGZ4TDgrWTFqOHFlK2ZvWUZ0bm82NElhM2tWbmRjZFZPUEIKMUZGbUhqUnZyODZkOXg0K2VuZjd3NTg3L1RvRGdZVUFBb0dCQUxETVppR2F5T3hyVHpFY3dWb2NqWGpxdXMwOAp5VlVZOTQzMlFsMkZFMXFEOUJQNEdqRGhyUEl0V0k3VEFJUkxHUnIvS2JOd05MMnl2SW9WSmpHVEY1aURWZEtUCmZNUG1iUzh3UEF0Z29qVGQ3T3kzYzd5b3FPZEV2di9JK3UxUTJvMnU2UVRiUkw5K3Y0U0txY3JwVzJzMmpiUHcKU3V3YVd1VE5BbjBZTzA0TwotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=atomikk name=|#LC*|AtoMikK group=lc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSi9DOU9rRlduSDIwcTBIdC9lc0RsRHU0NGl1VU5mMgp4ZEJrSFVQQUVsbTNMTm9NNkFmU2NHMXZvalBvMEtEVldBRkdiWlRBVk85S2xlTjc4Tm9acmd2SjhjUkxLeitSCjJZMWliWEIycnZNaFMySXQ1bFJ5Zm9JSXZabE1VZm5tNkR0SmFzeHpTckMxL3k5dlJma0dXRFdxQkthOFhBOHYKV1AwQm9zQ1hkK2J4QWhVQTFjRWxBakE2dmEvajFGRC8vWldqdHczTUpEOENnWUFnTUNJMmF3SWlGZ2tUc0dxUApsRDJKVGc3bGxRVkNjdEVHa1RRcFA0d3J5d0ZNSWZzcjVmRmZLL2dmTlJhY2dWaVlja20zK1FoRFk3ZWoyN0Y0CjFzbUo3WnduWDlHbnlsVEh2Y0owYktZcFF1a2NuZ0xMTVhJMUZjQWlkcGFoVmZFNWNpbUtFblVKLy84Q2lTLzAKQmNrUldSU0FubW9wTlduRFRNVjFuVlRlSndPQmhBQUNnWUIvekN5alhNR3Z1T0JSeC83MDRqWmZDR1VBY1l1UQp3VTQxSWFpWjMybzhHelFJa1ozVkN6QUprdHk3eGh2cENyOWtjUWQyTXAvZU5oRlBQMGIzS0p5VCs0Sit6WXZlCjRMaDl1blc5YzY4TzFuS0hLaUpqNDlrQWtKTkhaMzZTb2dKdUlYUGsyYUtncExVL2tlTUFpMDBRbnI2RXYvSFMKRnpFQVhicVIwY3ZvNHc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hades name=w00p|hades group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSTFUVERLKy8vQWxuMlBBdFBwM1IranJLV3dVQloxQQpHZzE5aC9sMlREUXNqWTZTckJpQkNFVXNGYjRHWm1tL3psUDYxdG51TzF4MktkNEVJQnN2QUtQeU54QmVJWko4Cjg0Y0VIZlZLRFVRR0dUNitHT1BaWE5uY016WjQwNEp2bmQ3UWs4UVJqbFVEdmFXaDBEeEt3OXdMNllPQVAzaUIKK21zcURzTWJaT3NwQWhVQWtRUHpSUmdCa21hcDl3QWRmQ1dIOTZXRmM1MENnWUFxQlE1WXcvU0tkUVEzTjIvOQo2aWdHU094UlVaYmM2OEl3WGdDaFdWaGNGOUVVaU90TzBlaVE5OUJiQm43dUkzeVJ6S3NISnpId2RpWmllSnFKClJHR3FXOWtYRXJ0YWFMWW1hWE1vTHNyeWdZV3RpTkhWZTNQYm4rYWdFVkNEZE1MdUx0UzEvRXVybWpXaHhXcEYKMHpYWm93bnJXTUFSeFcrb1hWTUh6VXc2R0FPQmhBQUNnWUJLRXlSUytNSW9VTFkzR0tBMzBvZTVkcnpoN0llSgp5UWRmMGZMSGVqQzZuQkcwU0FMNnh3Z1pBcWFGNkErNHgwdlFTdGczSTROckp4SGF0SDU5TC9ZODJVRlk1RXVZCjhTeFVISjQ5TE45T05aZXJaMTlyUlRQaUVsU09IQk1lcW1oOEFOUk5yZmlpU054TTNpdjJvMEkrR003SXQwMjAKd3RUUldJRDdyR0lIbXc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=lean name=LeaN~ pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBUG1Kd2h4WFRwVEplN291S2ZDZGFhNWxXRU9nYWJ1QgpRNEdGbmVzb1F0eGo1eGJWSE0rQ3pNTS9tbWVMYlpUaklkSjh0cFBwOEQzK04xNjRYNGY4NEgrbmVDTWRqMkp4Cm9pLzlVNmU1U2QzU2JRbDVsZW9qdTBGalUwTTJqNVFTTnVmdTFOb0dGcWVJSXErcE5LZ1RwREFzL29mc3loWmoKdXVYOUFPS0JtTkc3QWhVQW1wTGRHb3M5MzRaN2V2TFlOTTBCM3BpaXFka0NnWUVBdkozK0o5Z0ZwMU8xcGpudApjeXRFSTllZVBhQ1VaRzUyWkVlMmhCaDQ2VFlzNTVmNk5xTzY1L1ZwbGcwTzl2OHUyaVcrNUdFZnMxaEJXU3JjCkV0cS8wUWwwdlc3VWNxQmxuMzRhY3htUGJ5YmVpWlduTlZoMWJJS2I0cTFQdnA4MEJ1ZUJQeUFsaW1nNFlxMmQKbG5Lc0lUeHhkTE5jTkhPVXNqTFFCaURYWitBRGdZUUFBb0dBRXI5QVVqKzJuTjF1VFZJdGZyeGZYQmdqczlEVQpvRUk5WVBhMWJzdHVWVVBRd2syRkhaNUI3aXBHUHZoQ3RmZFJHSFNmT0VVMnJJSW4rdDhnQVhZVlEwK2RGOUVhCnh6ZWR0MzcvNXQ0OTVNOGxSYitKUzRjQ2g3ZmdlMGVJN2duZk0yd2pKMEtodjM3QlFKWXYxak5TNjFPYkhBUVcKL0pZK1ZNeDJUTmdVUlZzPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=valf name=valf13 pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS1Brc1ZCc1NZdFc1czFKaGZiNEhHdnIyVUdrenk0bgpIajU2VXVsdXRJSUZiYlYvaTR0TFpJVVVVNXRmMkRBQ3VFT3BQVmRlZ2xFNVJwVWpuR3JlcDdmYWZuWWc5SmYxCkVhbVluVHZOdngzdW5OQU9CU0lBbkVIMUNNMXhiR0hNd013K0RYelJLWjFBTHdwdGQ5blJtUncwMXJFUUJrNm8KV2hBTVJ1ZUNJUktqQWhVQSt4NzN5V2FFYU5UUWJDS21LSmlITy9KNDlvOENnWUJEQUYvSUxMeEJaaVM0dGJlUQpFZFBIRVdDMStVUlN4UE1FS01sQ3FDMm1pQUVmTmZ0T0t3QnplYzVkZ2NiMktSaVRNSDFLYUxKLzlvVWo2VEJhCkNNcy9DVU9jbHFycGRxVUF1VW9jMmgxRnJMUGhReXdNQ25INnV6UWFDbkwxYjBHMkNrMEhWVlpDWjg1Ym5TSEoKZ2FKdThNdm1oMzc4TWFIYXFFb3lpRnF5N3dPQmhBQUNnWUJ0ZGlBNFMzVlMwclJhZE9WMDZuWWhmUDlCc3o3OAptaFpBcWIyUUI3aU92Ynd5QmdKc0V1MWdqYjg0VkdUbHlmUE1UTjI2NFEweHo1ZnhqbkQ0eUZ4aDQwOEthRE5ZCmozd0l2a1l2YnhQaW9sZ0c4WkN5OXhFRmRnK05TL0FIdWhHNFUzYkNMMmtBd2ZoUzllTjRlalRva0lQT1dHQUUKVDRBN2Ureks5K1NwS2c9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=zerox name=Zer0x pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSXp0QWZrMWJYbTlFZUdQMko5WkpkM1dEVjBKOWlmSwpPYzdyK3ZaN0dZNWdjbGs4QnhNTS9ubzJOK2tlQmErZ2loTnJIMUNncFY3MHRBWGk4Q1lvV2xRdWFuSmxsYXl2CnMxUnQ3VU9EV2hkV2dhYWEwL05iUndFM3hQSGR2VU1BcXdpYXpmdnJ6aDZyM3Rtc2kwaktiUU9ubVFpM0ZlQmMKSUxja1FrWTY4N0MvQWhVQTNQWndDYkNMZWlXSzYyYm9zaXh1YWN3NWtSVUNnWUI5Z1BNMWtkcm1ybkxmTTJhWgorU0lIZUkrYVdUbTNYUjV3Qm1ZYzJCRHZ3Y2V6L3NGWVh2M0VJTk9WMWZGblFUOG5TVG5WVVRZVnVNdE9SanU1Ck5GaVYyajdDRHV4ZllKdWMxdFE0OTJKa0hqR2dIWlNvNWZyc0o3ZXFib1NVSmIzaWRMNUFtUUJFSm1UQmR0STkKUjBCWm5NZjNoZ3VxSUtTa2ZIS01KK0RpNEFPQmhRQUNnWUVBZ0h6cDNRMGp1RU1OVGxPa0JUQTIvOEJRQkVwcgp1eUtib1RLOExQNzFaa1pWR0R1Rjl6VGYvd0RTdERIMndSb1hVamE3d3JwcGsvcHV5ZFpGYzRCMENjRVg3VXlLCnlpZ1grR20xeHdYZ2tNNDk2UFhOTDV3MEhEMmVsL2MwVFYzcll0aVBJUWhWVlUyUCtaTGU2RGYydlI1UHljaWUKMzdvSkhRZUJtQUdPSy8wPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=blackoups name=BlackOups pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBSk9oc1haS1cxUFR3TnM2ZzBIaUZEajQ0cTZvNkluRQoybXNQQkZFeVl6Rm1nT0V1NGc3T3NZR0VJN1E5SmxmUXBtT0VSellrWmVKaDdVM1ZETVhydFV6K1FHSlZEMEhpCkt4ZHMzam9DcFduSmhHVTgxZW05WDV1ZWdVVkhLU2JIQkNGWnl5NFRvK2NSeVVLVnlEU1E3eGpDY0ZDNkVFY1oKbFM5SFBURU9VZUJCQWhVQXRkTFl0dm1XM2c1MzBZS0t5SW1YSWorR0dkc0NnWUVBazRybEhtK1c5blQzS0UzNApuSk9idDBwaytYTXdJeVRmMGx2YzlWS1VSeEQ1ZnZGOEszN1lPL2NMYUllWjJMdVZxV2pMU1EyRmZ6MUhzemI0CjdwNm1ra09pVlFaaVZaQUJMNWtzWk5GL252MjNtb3VDSS9rMWI3NUlIWHZGbUJFRkZsbUoveWtpWnlIdHVSMlYKNTRVdXlGNWdiOXptUkRxUm5haElPSUtyMnBrRGdZUUFBb0dBSjYrNXk3UzlleTFhaHR4ZnFwZ2J5N2ZRTVFSNwpFTlliY1lmQTd2SE5ycHViZ253UkNIb2VoelRKVDllMHdpb3FkbWUrTTB2aHpqREpGM3VlM2djbEowZ3Y2Zld4CkxjNFFTRG1WSEZ5dTFJK3dvaWhtYkd4bWV1N2FoTjRNa3Q1VWVvalczZnBBUXpvOTRpeW5xdTFFMnU4QkFpdmEKUitvNnY3OGRGOW10Z1Q4PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=ketar name=Ketar* pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBSit6RTZZODhzTVBhSXdzVHZYYjA1UjJCU3pNV2hDSApoeWZ4aWZJWDVGV1JFT0Rjd2RiVXRYeG94Ujd2Q3RnUVZRekVsUTRadHdpR3VWQ3lsK3czRUh1TEtCWkpkQ2pwCjFMSjBwdVVWT0t0R29TbGR1akM3aTZBM2NrVVVDbnJjeGhyc1A5R3pWby9TejhiSXE3UDcraStTL2ZGT3orbGIKL3Q2T2sxSlhUYXY3QWhVQTlUd1V6cUczdG01YWRYSy9OZDBZN0dXdzROY0NnWUVBa2VzKzVUT1QwN0hQVUw5Mwozbkp6RWhzeFlKaEhKU0RlK29kbXF1cEYzbnQxbUExUG85Z1F3cFI1QTVkTjlQc1gxUUtoUUwrUTJObVY1eUk1CnJSaU1vd0oxTWFlSTdUdjNrUFBGelNTeXNxMmZGdzZYMTB2R0g3Q1A2UDZIZldKSCtJRCtYZlJrZ2hXT1Eya1YKTnUySG84cFMwT3k3cmtxYW80WHR2TDJXZ3FBRGdZVUFBb0dCQUpCZUt2bVlLMVpMcHB2VU5qY01tZGxBZG9DTQpuakN2amZWVVZYV0FLQkFNeFNhVjhCam1WSmVSOStZRGl2RWNXRCthUysyZytTajQrTjVNQVVMK2lZOTRhaEJqCk1IODFrR2dWNEp5d2NESjI2MnZqdEp4dGFXZlFsOWo0VExTblVVL2xOTHFMa1A0WFIvSmltMWswOUc0bVFBK2IKaU00c2lTVkFKRnhtb2lvVAotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=versace name=Versace=MyS= group=mys pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSm5kcWFhU2RKZ2JuMWNEek02Ry9hajkxalQyT0NPSwoyNVhpaUFQNlhzL0Vnd2ZsR2pvNkVFcUtUeFhvV2x6dmJQakZPTXFOU1lGRVZmcUtVSzRyeCtYNWQvL3VUMjRkCjh1eVBRSUh0VzZZTWtZTktOUE5JKzBaQjRrNXlwN3dvaG1zaVoyZ3hyRGVOc20vQWdvZmNYaTArSy9QVm5RZ1UKUExTL1o0UFBhUnJuQWhVQTJ4WU5QRHQvNU1iaS9KTEJBa2xFdzB6U3hYMENnWUI4Y3hnK29ROWd6T3Y4ektEagpxcDAwZmVlMmpJd3VhS1FpUTJqQ0tJVVhYZHVEZFlhR2VCSng2ZGwrc0lCdUJZRHl2clRwWHdNRXhONFVZZ2o0CnZUVlJpRnc5dUdFR2hiS1NQUnpZNXJvVkdrMzBwSTVDN0hXMmZ6N3pZMUtuaXN2L0lhT1NQTUxXQ2FSYnZUWUgKQlVvSVRjeDZaYlRqYS9EdVAxdHI0dTZSRXdPQmhRQUNnWUVBaGxWQ3dPY3VMdFpiQTY3RXduazhRaDdBb1VqZQprUzQyQnNaNThIYnFsUlRiL1NwN3dFZ1ZUaGN0dnVkN3F6cWdBVm5aVzdXUWx5YW5uREZOQmNROThBa0FTYitkCkp3eVpLTmJITmN2Tmg2LzRJek9rRjlhcHZuaUZJZ2NvRlZQYm1udkxMQVZwTGNtdnk2NjJLRjJEYkF1MGxBdGcKOGtYSnlGcnIyWFRDYVRFPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=piton name=iR|Piton group=stk group=brc group=ir pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTWFKRzVSYXNZTWZ0a3g5M0FGNVB0VjZramRjdDhIUQphVE1LZDFoYlJmellLVE50S082SUdYd0cxV3NjYmRURTFtSzhNalJKVmlzalJsaGVzbHJGWVJQV2ZqbzF2RHU3CkxNM2xmRHFyeno4Q0pycnRwa2ZvTWVyMTA2ZG10eUhSSkQ2b3o0TEpBZ3JJbnVEd0UyUUxCQ0ZJalR5TzZIWVgKd0pBOUZlZXl0V0lMQWhVQStKK3RKWHVFUE9SQUUxTEtOMnVoN2pGK1cxa0NnWUFyb0w3UHVuTm5ycEQ2YkFpMAo5QU42b3JYQlVOVS9IM1dyeUxRRE1HVzh2R0kvdjkyNnRyTy9GNUJmcGhLZUVDeHRSS1daRFFoZjhQc1NJNE5XClJ0VzhSb1dFQW5LZEZIa2Q2TzhpR2FncldSVHNFZkd3U3pocjNsMHBPeDlFQVUxdU9ZVzlRd1ZYMjNFTGlKWC8KejZWSzd3OS9XOWExSTdId3M1VGZ3WFlOUEFPQmhBQUNnWUIyMlByZmQxcmlKcEpBSlk4cG1UZjc4bENvclJxdgoxUjN5MVFnUjdZdGYybHRZV1hnTit5TSt6ZklwUTNaRXR2dW4vb3NMY25ZM2VWRGw3cmI1K2JhMm1VcDdFZTdtClV6VHl1UVgvR2xpdXArU2RwSHFIaUNudkUxQUx1azRFNjJyVEtHbjg3VXRCc212cTd4UHdtbC9PSkpTYlhJNnAKcDZrMUxCVEhudkd1MUE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=vrm name=|oNe|VERMI group=one pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTzhsdFVtR3VzNTJ2bDg4emp6WCs4U2VpVWNwQ29KMgpsV1oxa0JWVUc2eUxaODhFeVpZVElYRzNKZ0sxQUcxYVllbjBVK0tGa2ozTTUrN29hSzUrWFVaZlBLK0s2R0dXCjdCaU9rczJsdllIUXR4Wm9hS3FOUGY2SlNWQWlmQ3p0RXlPUitQM0dROUwzWmJxNDFJWGFIbHBVb0syWmpuYnMKVnBqSWo4ZU9kdFhWQWhVQXdaRnpjYTJSV05Ya2dnNUNESjhLRml2MFdDTUNnWUFzem42eXA3c1ZvL2orUU80NQpjMTd5SjJvOWl4b0hoWW5tQ2FZa3dhOWdnYTh5bmIrc2hkSW1ROWhwek43UmIzZU9JcjBlbUtwVVpqeVpvQk5BClRoUzJoU2xndm1DaVNvZnk1cXBpWmVubXM4ZDVwQTRnUkVJZ1lWa0RxZEp4WFB6b3VoRlFWdFNkMFJ4S3B3dGwKeEd2ZGRPeFBIYlJrVTJObnpiN084R1RvYXdPQmhBQUNnWUJyb1BYTzJIdlR6bEJZS3NjalpGbE93TnlxMnBTQQptYnhyT3JRSDhZKzhDN3cwYW5nS053WmV4bUxZWktRNjhRTlVsWndTeXZGM1ZEazVwMVRMaFg2dzEvZVI5Vm56CnZQMHRkL0J6SGoxL0YrTllIcE9JeFVXRWZibUFpZm9adnlwQmo5N0ZCRGVCdTVYQjNUOWYwMHdEVG5rTk1DdFEKN3FER1crRVBjbWVjSmc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=bernatix name=-Bernatix. group=fel pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBUFoyUmx1NXZ3U0lxdTFEZXdKUHpncXpaSHZxTmNWQwpIVzhxYTBJSHBjTVkwcjcvVENSVGlyY1JMRC84TDRXdGtUUkZxK3JUR3RUbG5rWFduYUtIQndyaThoYWZiOFI1CmxkaUExUXRTSGdONmpOWjVMd1JYMXBONVdET0EyZVlkWlVQNU5PMm1oMW9ML04ranJ6cTZNaStIaUFDcEZWRnIKanJ1eUhYN01oV1BsQWhVQXRkblFibSs1WUl1b29zMkhWd3RvRnRBYkR0RUNnWUExc1NQclZPQm9Pa3l4ZzZ4Qgo3dnlKN3lkRTcvalQ1N21udTlleTc3cmIvT0FvRDE4SHlJRyszSTFmWmlxMU55TmphcjczYVdkdDBkYmV2TFVpCjBWeDNMd0J3SDZqVnVvdzVJbFFBN1orK0ZZMG40b3lBUGxXS1hBdWlaN0szNEpHUXg5M1V4Q25SbG9aNXYxZDEKcSsxSEVKTWZIVUFobmVBT2NSdGJvb2JYeVFPQmhBQUNnWUI5S2szaHBIQ2tJZkFvVEtBRFd3bnlDQmdtbXpWVgpYMUZqQlBSelpWc3R1NTEwMnpINmVjTmFTUnl0YU1mUEN1ayt0aTF6MGRmMC9PV1pqME45NHV6cHowNnB1M096ClNITW5PUlpZK2szNXZwWXdxU3hXYmF3aWtjZ2NZQUU4L0JpWTJCelFLbUdUY2RuS0JuNnhuMVZuQUZNcGw5dEgKKzV2dzBRUjhTdTJsYWc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hustlin name=-xW-#Hustlin group=xw pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTytGUUVsMGcrZm9pV21OcUw4SVZ5UUxkdUZpZGRITgpRcm5BT1NMcUtzeFBjOHM1MGx2QWRLc3pOaDhvQ3FBVUN3Q3pvZGw5YXkzamdMWlNNcVpkN0tWa0t3N1kzWW80CnlodFpBRjdudjY0US83WUQrQ0ZFZUxoVjdub0lPR2FXeVBXWEdRLzNLcFZFaXhINDhwRWVaTFNTMDRtMXRSemYKZzJOb0Z4bFVRNStSQWhVQW42Tmp0QlptcmY5cGtPODh4bTB5M3J5d05uc0NnWUVBaGlpS0ZKTTdiL1dUTFYwMwpnTFc0d0VZUVZGWWVnbkhwaVlxTEllZVBrQXpmL09ZanNqMU8wTEN5OFZwU3NvZXlqdStpZFl4em13RjM1U3BLCjRiT2pkdXNXei9vRUZaQ3ZzbXExSUtuRmhEdURMUGw5SzdGYXJUYjRmN1hIaXhlaE4zMURWUjUxcmtGRUx5NzEKYUR0NWRYRkxYandtODZyWE1PSVcvQkgrNFhRRGdZVUFBb0dCQU9zUXBUQWtpSXVjdnkxS3Jobk9QRXdld2ZncgpnRzZ0dnFVV1JJZmMyUkZ5ZHRCRkJNcFJRQW1FZ294TzYxYm5qZDFCR0NHWWpqbWJuNjYyS3U5MVUyL1RGVUI5CjNoYVg2VWYrL2pGMEx4TFJPNjJja3cyOWdwcjN0YjVLeW5DWlJpNUtSbkt2U3RjU1R0ZzlLWXBrYWF3STFBSmMKM1FQM1FmRDJ1NVF5bmJpTQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=fede name=Fede|oNe| group=one group=fd pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSUkvSWQ5b0kweHBYTUdhSzdtM0h1UTNYc0Rndk11RgpUalZNenZtSndHMVZqdlhocVpkcE1IS3dHdnd3dU9PZ0FLYjRleEVBRW5sL1J1b09CRnZvMUpLOG5zMmpHUXFvCnNGSjlEcUZYYnJ5SXBQV2VTQnVyVlpCOWRYdnVaRzRlRWdGYld5ZjdHaG9meFFQdUJldks4V29SbmJHZjd5U00KMysybERpMHRxTDJEQWhVQTlmcFIvd1N0QTFmU04zZXBOeGFVTFh6Z0NnVUNnWUJRL3IycS8xem1aUEJHRU1uQwpQWDczNlB4UW9xN3BsQ0t3d3RodUVrRzN4QWwwbEVOZ2pWMUxGMDY1L2FoMlYxWVlHQzZpdTAvWWo3bzFUUFVaClh2cjlCQytnYVNpd3JqM1Y5Q0h5RXZtSGZ0YVBWU1BPNit4bTErNUZ6UXNFOWNja3RUaDkrUjVzcGwzTGczdFUKM3Y1SGRwY0NFUmZBQW44ak5oQ0pQMEN4U3dPQmhBQUNnWUFsNFIzeVNhZGh0N0hFbTFRaWY3clF5T1ZTaU9MVQpWdk1lZDRqaXJibXk2N2kyT29VZXpQK0xqMUZkdXo1MXVPVVk2RkQ0eEJwTXBBRmVnczhQS1hsSkdqSnlSOEdsCm9hd2FaMkxxQU9FbFROckFzcVM3YTh5SzNFanlEYllwWmhucFFqa0NWT3ZITDFtZk1OeWlPazVJRlFBbkxHUDEKWE1KaU02b2ljNUduU0E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=master name=CR7 pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSXMwaVlPM3NJdlZQU3Z1QjdkaGl5bzA4Z0NGejYyVgpWbGhxWEplS0ZpZ2k0ZnhMVm0wOE9CQXBIZ3o4RWluV3RSelR1WkhzbCtmREFraXM5b0l6R3JkRGRaNUxSaVFNCjJUbHlmYldNUitSU1NHS204K0Q0OGVvNVRIV2cySGk3MlllUDN5QkFCeTRpZ0tVd2xFQ09KT2JEWkw2V25VVnQKMThMWmRLVGFvdEExQWhVQWllS2dQOStZTHlHYzh2STU2eXlERnB2UUxXTUNnWUFLV0wrbWdsN014SVdwVm9HYQpFT0E5ZGNuc3JTU3Z5b04yN1pudXNndUo0SldXY3FxeUZIUHMvRlV2M0VSbWRkMEI2NUdrczNOMTBOUm85aWZMCk53TitvcWpyd3dIUFJyNWx1d1FNb2dhaUlhb3JzZXhsV1RhQ1hUWVNtZFpqbkVwN2R6VWp0cFRiV3ZZOFl2dTAKRWhZVXZlVkxvRlB0S3grTWF1L1RNZm1peGdPQmhBQUNnWUIrR2ZsMDk1UUVhanI1aDRmbzRySFRjZ1hnS21iTQplWFRiT0hWc2s4Qllua2VNQm1aYnRoVkE4aU5XUm1jdG9sTXRqRU56MFVmZ28wUTg0QTUvVkZxV3Z4cVRwSkY1CjFYOTdEU3kzMEpyNE0wQmNrWVZlcDZuQVhzYmZEeWxGQ1lvMENJMyt2L1BESGpKYVpUL3FCakdUK3U5S2VLMGwKaUtGVm1TRjVVeXNPQ0E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=life name=w00p|LiFe. group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSkNJVWJ4SHlNcitHSG9mdzNmU0c1MGZ3SXFMTHFDRAo1WDdEUzBQYUtvMHZYbk9TZVl5ek1XSU1NQXhuY1dPekloOHVOL3FhaGtsVkFiVkFHQUx4bUx1azE5eVFNU0J5ClBsTWpiUVVQRlFkQWRxSXBzbG1VWGkzRTAyTGpMTnIxYnpoSDZucUJMYkFRVWNobUppMTIvVVR6RTdkd1M2Yi8KN0pkNk1GTklTUXZiQWhVQW9uY1FxSzUvVGdpbnpIR0ExR2dZaUZyNWZFRUNnWUFtTVg4WHdCOVRzLzVDOHBFagpqV2F0WW55VmtCMnNNM20wdUpES2lDTzdob296eGVjdVRWQ3NKcGdZb1JwWGcvYkMyQkw0VVVFcFZKcnV0TjdwCkNLTWNsNlRBQlpsNUNyU0dXbG9EM21xVUsyNmdFQjVpcTZXRTVYdEJYR29IVlFtYXBvT2Rxb29jZ1FBR0xzc04KSU1UYVFxR3FRb3ZUemY5NUVvM0I5eEI0UFFPQmhBQUNnWUFLZkprREpEYnpJSWNFRVovUzZNRXU4ejZ0SjcyMgpyUytaSUgyb210K095TVArY29kQ2h5Nnc3aVlucmF3bHVGb1BkRHZ1eXJJRnRENGlQK2QvR2Q0VEExLzBzWWFBCndLT0xCR1lwNy8reDlDajFGODd5aUg1MlBkUFRicUFuYVlEcEdJZEl6bUxjWm0wMUU1RmhBY1hwZXU2RTcwSGEKY1YxTFBWRUp4akRuRlE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=gazda name=FD*Gazda group=fd pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTjdQdVI4YzBIbXJBald4VTlNUWtnbUJ1amV3RHNHagpNUS95b1JGa2VaR2NPOWdpSlRSWkd1Zis2MWFhL3BwUTF3Y3ZIRWdwMUxsWm4zV0MxRjV4TklldmZvWWwvbEFFCjFHbEhHS0U4aS80ZFE3MFhDcldxQ0hOS3EvUGpIaEpOZFFMUEVFb0JTc0w5ZHRaZkVpZ2NXWUJ2VkJJVVl5K3YKNVVpYzJka2dzcTlyQWhVQTRyVys3Zk9DSjA1VXZuNTdBSFhwbGx6dnBZOENnWUI3RzhYS3RyWTZTRHhrNEJGcQpIbVU3ZjNDQ2wvc25weGtVT1RSMEVnMUV3ajlXUXU1Z2U5eURPVTdLb2R1RkR3dms3eUF3UEQ5RzBaUUxkR3N0CjBOcDJ5NEU5Q1Nqc09lZ1NPalFUcy8rSU1RM3pucVNTMjB3L0R5MDdnazB0VjNhbHE2WXBpaHJZMnJYTndWSXcKSWp1cHg3dzU1cE0yaVhTais3cjVMZ3pUVEFPQmhBQUNnWUI3a09NRnc3RlNEaDA5ckRncTVHRkxTRVhsV3JaNAova24zU1NURUJ5bDUwRjlSSWVkclVISS90L3FzZi9lRDRMa0s0QU9NNyt6cFREcEFrMGZBbzduelg5YXZya0hWCjFHL2dTUUNZelUxN1NVOCtrbFRFQUxDRlFMRy9hRHZrL1JzM3BxQUVBVm84YUlEZ2g0TnlpMWd3c2c3c2ovQkwKY0FDREVWMWliNEIvNEE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hitman name=*[BRC]*H1TM4N* group=brc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnREQ0NBU2tHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFY0FvR0JBTGkwRTA2K1lGV0NpM05EQTQvQlY0T2prMU9kWWt1ZQpwNFNaeFNwbVFBNC9QOFp2cnc0V3A2eEgxV05Xb2M3cW1iR21aczRCdU1JUnF0RHk0OHpMYys3SnM3R3g1Zkx2CnhRd1J6MmFPZ1p5YjFmWXV5UThFcjQ0bG1vUngxSlJlZVRlVlRzYi9iT29jcEdCRUZyNTR2dkFpcnV4LzYyS0QKN0I2WG1KengvRWR6QWhVQThvajdDTGFobEpaa3JCMEs0N0FQRWV3VDR4a0NmMlBHejFreDJOTnd3V2h0QzJ0MgpmMHp0TUx1eWNiT1VybnJuYVFsTFNwR2s3bk9nU2JIWVR4cTVvL0M3VUMySTh0cmJuNVpqVFJxSG9SdG5KVFFFCkV2SWlKYkJTSHRuakNQZ2ZjSXZRVkNpTWFzSzVFOC9Pbk4wS0cxb0JkeEdGc2RKU0pkajVhN2xBNXNOdVJLODEKRFViWlVjdDBsU0w2UlNGb3JKRm1jUE1EZ1lRQUFvR0FHMEhKbVJ5TWdTZHczUHFIL0NydFNVWFhaTGR3MGY1Qwp2SHJSWjlQQXhySVVZVVl0SUh0am52eDU2bFRQMzJVajhENVZ5ZkpmbEcrbkNHVnBhRS92VWE4ZSs5bXN6ckVlCmxGRTYxSDFoWjFCVDRBNkhydFRmdEh5REFjOVVIOWlOYytQWTRmM291NWJucjg2RFpSMnE4WW5wNHk2cFV2OVgKNGlzelVzTUlBdWc9Ci0tLS0tRU5EIFBVQkxJQyBLRVktLS0tLQo=
id=enty name=iR|.EnTy^ group=brc group=ir pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT3h0Y1ltYWlKcy9nQ1Rpd2lCUjgzZng2RUtzZkVuMwpiK3lGdm83dzliMFVEOUxoc2Z4N003NzhTeEM4QmxZbE5zamY4UFBRVVRXdVNWUTRyanNVY2tuc2hsbHpZck5vCno4dktrQmRhMFhIQ0FTZjNvUGVJaE9Ud1RDRWFkSXIvK212TUVZRkt2dE90a0JBaWsrV3d3YWUwVU11M3VueUIKMkJZbmZERmFraEF4QWhVQTNIcjJuaVJtdzRXWnpjZ05MUDJYbllBYjRyTUNnWUVBeTgrVWlILzJiQU91K1p5YQpCaVRIeFRhU3R6Q204bjB4dHFnblRNYnpNa3F5UW1sUFVlWnU0Ym5ZaUJFVkt3dWxMQ1c5Z09pSWkvdVI2cDJ6CnQ2UWJHZDBWUGk3NXdaM0hBYmpvaG1ZSHd4eDhOOEFwN28vUisxejZkcEh2Vk9HaEVCcGswckQySi9SQW1Da08KZWpyWkI4a1ZOYTkyd0dIQTVCY2svVVlPOWdFRGdZUUFBb0dBWGpPUGxIaG5OMjZ2TFFYdjZyQVFZWDI3ZE9OdwpKTWRHNFo1czJnMFJCMmhOdGVRdDhCMDJobGNsQjVRODhQMWJQNG0rMlNMVHAwUXhSVndzTFlrbDJUdVJHY20xCkk1WHZBYmZ2NTZJdE9nall6WWxCWmZqZ2NCY1ByOXd3NGMrZlZVMThJN1J1dkdxWWIrYmdiMXVuaElLY2xHZksKOURxaW50cTVNbDhqcEJnPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=padfoot name=.4X|Padfoot group=ax pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTjJKcTU0eG1ocVdTVzBBanJGVmRFUnEzNHhoOFJsNwp3TWxleVlOa3pnV0FlMGgyS0Z6TGg2bWZCNDlFV3BreEorMHhSOHFSSHM0blNDY1pUNk9TSG9vTDc4RUNxalN3Cm9jWU8ybktTRGM1aXcxZDhob25vdmV1ZytYSHVvYWJZNFAyM0Z2eXRhVXV0c3hieHhtSzM3OGVQN3JMOWpFYzYKcWZjL29mMk01dmc3QWhVQS9uQ0YyM3NNcmFEVXlVdU9vM3RvUy8vcDRTc0NnWUVBc3Mzb0NBRjZtNndmczJVcwpLWmczaThpRngzTGloNFVXa3QvdDJnZ0Z1UmRaTVlwanpUWFluZTRQMVNKWWwvb1VkWW1leFYwSE5DUXk0cmptCi9PUFphRlpOcFQ5YkJhSnhTN0MxWGZkd3Z4NVVpQ1ZJdFY1VEFBL3BWZjR1b0NKYytUTkVaREhpZW9za3NtMXkKVWZiZjZ5OUFjVlJIbHdUL3VrRWV6Y2JLd0d3RGdZUUFBb0dBYW01UzBKVjgwcmxqS1JWM0pMVk1LM2p6Q1lvRwpQOXErUWJJcXl5NEh0aUJXVUNpMDJFV3NvTFEzbTRHZVJMNTBZMXZJWmxIUU1zeGo4VjhEM3lINlpybE5MLzlJCldHVHBPKzB1QTNwZk04U1J4VGRka0VJaDdMclRyYnQyQk11NlpvTnVEUzBjZ0FSQVc3Tkp0cU90MHlwdDlIaUYKM21WcWdrck1kcUVqMmVRPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=drakas name=w00p|Drakas group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTmhoemdpeXdYK1p2Mkk1aWpIZk42bjdxU083akpLNgpXL2RjUitkRFA3WklCei93b3hoQTZrVFVLOHcrTDl3ZExpbzY1azg1NVZlSVgwMWQvdkNZdGM3VEh1Z2NVOEJICjFzSjlKTVkrZlgzQ3NHU0ZEdUtkUW5Vd1I2RnRxS1hjYXZEU0c4NWF1NzVDWGNlZ0cyUy95THVXOUp4N052WWcKNkV3UlVaZHZpZ0FCQWhVQTlabWFWUUNMeFB0emk2cXdlbHhTVEhoTXlRY0NnWUVBdUlGMHhsbFQrVkRvdjc4cwo1ZVBaVzhHU3Nkc2JOZVE4d0xYbmNuMWxxK21GK00ydHNPcWdTbFFiVjdiazM3WWNWL3BPU1dVWXFONGd3SGFkCjlDWVNJRTRmQ0hNMms0ZlNmNkR1clNJTFRBVzFtcTRoaXRpc0wvaWhSOTA2TjJkYnZWRmRiUjRFRGg3WVJ3UFkKOHIrYmt5dUJkZ2JsMTdTZGRVcmU1M2lQd2tJRGdZUUFBb0dBSVJXR0Z2dUdVZEErbGVmWTJXRmsxcjY4WElGVQpqTjJGTWFrcUlJY2pQTWRkeDJzZDBpSFJBbG5IZ2Z2SThhVzdBeDVvNjVHY3lxdXhib0c5bUUvZFliZEV1SzF0CjBwVit2T3I1UDdlSERpY1phcjk1ZU1MeXhPdy9uRmtSQXphQUZLMTFKTWJXMURqOWduOFdwK2NESUJWcjdid0EKSDBiTEJ2MXdCZ3UwdDJrPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=rafael name=iR|.Rafaa* group=brc group=ir pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTGc5WTZKeXlnS05NYVBUbEhWa2hBK1ppU2JwY0xVOQpHUnByZ1dGUllVNEhHL3pFcEd3VUg2eFRJUllyczNzcUs2VHRxeU05eWNDaU9JT0VVYWFuWndtRmJ6NWYyV0ZFCm1sQVNYMFhKMVVkaHdEZHJ1ZVNSRkpoVGlRTGRldnZKRWViWXorZEJpYnJFdktBR3BGWURXYjE1SVBLaU9weXAKUzVkWXlKeTQrQnZMQWhVQXdyUnFkUGxQdmJXRlREd01UaHBFTityckRxY0NnWUJsVGRNcEJMRS9waGJJR3RMZwozeTFrb09qci8rbzM1L1EzbjBhNVZVTHRNN1BRZGlSTnpxaVdlMS9hOFUyWWpsRU5yOHpRbEJJQWVoTGdMNmsrCmN4WHpPeDhscDZvMjJ2NTlZeUoxUFEySFR3enBmT3JxQVgybzI3QUExVW52Z1c3L0xKSDdXaGxuK01YZUtsZUUKd0JQMkx0M1JRSjhnV0tTTThqK2x1UUthcndPQmhBQUNnWUI3N0Y3cG5BTGRLVXQvVHB6cGcyNEtsUVplbTRCSwpaK3M2REl2NkJlaWxlQm02Rk1wMWw5T2RTZDNPVTRVaXp5c0Y2cmU3TEdUdFd0OE5wYURSTUxVN3NuQmFkRXdWCkNJQ3pKSHFqMXJwNmpNNjJFSldmUmhqOGhtSStGa3lNYTRnbHJOSzN2TGlnNGhtMXVkYnhBbGhxRjI1ZmNoOTYKcWJTM1JZekVKVjdCK3c9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=badmonkey name=|DnC|BaDMonkey group=fad group=dnc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS0ZTZTJ5SGsxNmRhVDNsMys0Y0c2V0NnU05hOFZXUgptYVBueUZXOERMaUJpYXFjNFNhN2duRDhNdm5scFFMY1NhbEdRSGo3eUVWT2R5UGJIY2xjVkVNUWxEYXpaOHdMCllKOVVrVk1BL3orMVBJZVRvUnFBQ1RQb3VaN2c1c0lDdU83T3pJdmhpeFdKL2IxTndsZkV0bWVlMHByckREOHMKb1RDcWZnUjZOc3BGQWhVQWtzN1FFcXFoQzhSN05Qa3hrRGVBekRtZDlJY0NnWUJvZ1BkcE1kV3lLVTBFeVg5cwpDcTJlV0Q2ZS82TU8zNTNNZEtReGdRTXdUNHhsNWVNM3JaTU5mSVlURzlycCtOeGpPMmNWbU5UaEZsWTdnbmtnCjI2b3ZtYmNYaE1lNXF5WGhlOEZtL3gzYU55U3B5eXA3bmFVWnpSeXYrOVVpRGRZdTJra0JPZHJFaDRQamRUZGwKc21RMFlxK2U0cGRpN1owaExDejQ0SkVHa0FPQmhBQUNnWUFvU2pQbSs3bkpIbEJmRFhWWXNvdzFjbVpXOGJxZQpuY2tkTjNlNnNBZUh1STBRenMxSlYrK3VZUmtucVVyTENQajNaeGhocktXaitabUFWKzlsdlF2ZVJDRzQ1MGd5CmVTc3dhcEw4VFM3RDYwSkdNMDR4RjNrU1VCMWl3cGlGeHZEb2JzMmQvVWJlNlNYb2tWTUd0R3R3WmV1YU9GZWcKZnFVZmg3S3hkT1NLaFE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=robaum name=*[BRC]*FaeL group=brc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT2pNakhkb3BpTjlkWTNNeHBlZkRpc0ZrVXJ0dmE2WgpPZWlnWUxha0F0KzJWZ29PbXFocDV0L3V2RXhSaHFaYWUxYThOdHZWR0t3T2IvYnBrZGRwN2RVdE9FR0FRcUFuClJVTWprU3V4NGcwNy9hZTdteGRpUXVxeWZTRjgvSjUwZ3Q2emp1Z2ZoR0p5TDdvR3VqZlpZd1BGR2xaQnljSHQKMzQ5R2UrRGcwdDdsQWhVQThDRURUTUgvaGlFSDhnZUptT21vQVJ5QXU2a0NnWUVBMTBlMXY3ZTdDcWF5Z2N4WAptVGRLK21KSnhKOGFzS2JnYmdXcDc3TkV0QnVRR1g2L0N6RDlMOWYyNHNoejRDQjd0V1FqcXhiVS9rRDBCYy9oCkViWjA3ZThqRElDbWpBRUlnYlM4S0s0MFphdEViQ29SYjkwdWRPVGp1aHRUVHR5VmJ6OHZ1MmlXVjdSeWtkMTQKRnBlV3NjZHlvdlBNUkphU2VXdk5td21xMXJFRGdZUUFBb0dBQW5OUFIweHo1K3FrT1pEWUJ1aDA5MUdJRTB3RgpRZng3SURCbFNpZmJhVXpjVjdpQi9uMVF1b3hXWW81ZEU4cUROa0NzZysxenF4UTVRemROY1RFKzIzTGhWMHVtCldiaEtZd1F4STZYZjVMVEJidGFUTXRFbEtiWEd5RG5CRzltRVBzaW9mbHNwV2NLSG04ZjNkUEhwZFpOdU8ybWYKR1ZwZ09QZUNPMGF0bUFnPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=fury name=iR|FURY group=brc group=ir pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSVBWcUo3dHZMTEdRNWYrWENEQ0l5YWpjcC9URFdpQQpxdUV0ajQzQy9URTlURDZKaEZFUVJHaHpJL1JvdXFjMVcrbFpTYzI5bnlrUE5RSFVaUCtqSGg3N0lIOVVlMXh1ClR4YU04Q1FVYm4zVDByNmFjOXlDOHhiTkFFN3AyU2JBUWNoN01WQjF4bkZlWStBa0NtL1hWUnhycTI5aFlNR3IKdllOaTY5Q3Q1emFKQWhVQTR4bEQxQ3ZXRTNkdE5xMUVxTWZpMXdXTGYxVUNnWUJ6b1VvK0lYWTlSU1NZMmhEYgoxVDhMb3liT0VSN2UzZmVqMG4wMC9jY1I3L3hKWWxaVWRZcEVhTlJ6YzNESzczM2FYSmdQUFR0ZG1mamV6R0thCk1YVW1PWm14ZCs4dWc2Z015NUp3eTVRNGlkdythSS80aitIa3FRNnlQL1p0YXFDcGJydVV6Njd3NW4zeEJnTmIKRlpmelJxYUtHNGtxUmgzNTF2OWpWdFZRVXdPQmhBQUNnWUFCQUIzWU1uRy96RmRTUEltc1N1Z0FBakZJcUtUTApMbUtldWVpY3JSQiszd3oydTFsN3lwU2U5WWhrV3hTWDBZVyt5UEdlODBUQjZ4LzdHc2FGdk9BQ0RRZWFqUGJjCktQZURpZTFOaFlsUU1EWE1QODBGWUlsNFRNTGVNbGhRM3R1WXdGZXNnenhNR1ZkaWZCNHNEeTk1cEtSeEw4aG0KT205WGFWcWZ3WDZya1E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=crash name=U|crash group=u pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBT2lKcXQxWWF4RWViYkNGcWI3SXI1cDNGRlBBVFJIcQpZWFNyN016YU02V3VMTWN1SHBXdU5ybTFLR01tU29nWDEzdngzSWFodVZRN1liRjJMaFdHOHEwYjRndVN5OUJ2CmpvRW91NHk4eEZBRTdhRER4TnBZbGdRa2VsWWszRnBMcUlKRWwxTHZTKzdpazZnalIzMDdUTzF2dXNoTTR0VjAKaTVLYncweU9TNlFMQWhVQSt4SkptMGpXdFQ2d1NRVHZKMnlLNlJnN1cwMENnWUJUcGswbm5NaTZoQlRxdzZHQQp0R0RvQnFyWG9LVGVqWWtvR0J0ekNPUGJFNmR4N0tZNDVyMzdOSk5qSkpITlJSdmNEczJHNUsrQ3B4RWVjYXhmCnhZcTYrMTJVQUtHeTZmSjVXdzlZU2ZXdWZKWldOSXEwVnNpR3V1d0VBOTUvOTF3MFY0UkluaHozSXoxcjZFcisKamZTc0lkcnFZdS9NTVl5QXJlVUsvTU4zSkFPQmhRQUNnWUVBdDBtKzZaK3RzOEFZTS90YjdPSDFEeGFBeldDWApQbzg5eUp0VFM3a0wzZzhLRkQrb21ISnowZkRJTlNKUkRPZzVmMGdyMGQ1Slk0Rkw1dWNobzVzVkF0eDNTelZnClZmK1FFclRQb2tGOFVTZWtuMlhLdDd6a3YvM3F0OVUwaXFPekhxa3RYR2tKSlYza2NXN29oSEg4L3Y3KzdxWHAKbFNud2dQYWw3S1BTb3lrPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=oldchill name=U|Chill group=u pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT0lsSllodWxIZ1grUzJrS1RDVDJuQlpCb0QwejQydApHaWdocXdNWm8rbHgwbjBkNkJQd1hndUlQbTMwWmpiK3BUaE1FY3pPUElwaTUvaG9pMzlQL0kzVFBFWktrdG0zClhtMEh4VHMxZkl2ckF0Q05VWFcrSW5Gc0lGNnpmTm4rampxTEJpVGw1U2g4YndKTkJrZVcxdWdZQjRHdjVEVWkKSkFhT0gvZVRQaTB4QWhVQW9vOWpWbUI4WE5OQjRpS2RaWUxsYTErQ0xNVUNnWUVBa0xkSzZ0ZlkvaHhKMDlCVgorR29hbW1sVE9pbVFjbXhWcWJYcXZHaGdHZ3ROb1Mrc1lLVWJBN2g2em5NSWRMZlUwditOeVJ5eGRvTUJSNUxOCmkrVXIyRUQyVXVYRFZtSkRyM3hhaWxkaVlFUkdnNlYxMnJwQStFbWxpUWUzZk12R2M0RXVoREZ0bGFqV3VZcFUKNThmY1JmZEpHbVcyNVFTRXdTOUlhbWY1YVJvRGdZUUFBb0dBQ0ZLVEc2V2dONzRSZjJkOHlDRTVBem9yTXBXbgpZdHh1d2JQN0pubGgzcHpQVDMxZWhLYWJnbGRGUGxnY0hCbElCQVMzbGV1YlhjRXIzUS9jdmExenA0UFNtNWt4CkhhWWZOT0QzZVg2ZHo5VWgveDBrRWhwY0p2UU9KSm1rZ2ZqUjlvUlViSGR2K3o4bDBORjlkY0thRWdNTFNGL3gKYXJnTHdqc3dlZHdRREwwPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=abyss name=*[BRC]*abyss group=stk group=brc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTEVHZzl6ZFVTODViS2ovWEJkWUVBVno3dlhQczB3QwpwWldXejRCUjdSL0E0dnZOaWs0SzREdkUvaWt2NDVwbVJLczRWR3ROYm1Ueko2VmkxOTE5ZldHKzNZR0ZpQmJZCjczeDlKQmtqbzBWSDdGWHNQUVJrT3dyNW03RFJDc0x4L3NNVzNBcWtkTmtsdFMzU2FGM3FZU0JBZHlzaG5IbHkKT21UdTM3YVhGVExCQWhVQW5JUW8wTGNnaTl6NXFDdEh6cC9vcE9jR1paY0NnWUFMbWd5aVNQVnlrN0MyaUQ1bwovU1NxVklEV2xRMkhiejhkdS9zc0xwUGhUZHRWZzNjd25XaWk1WTJmWVJudy82UEg3TFNLbmtJU0Z6aUt1RU5DClRwdU5pUkpjeHRLeXBKTzNRMktzSE1NUVNCRjlhNCtFc00xcnZleExqTjZDL0NyK0ZsZDA4WDM3VUg1ZDdJYysKNG1pdnEwZkhDOGRUSFB1Yk1MQnUrajRKTHdPQmhBQUNnWUEwU1BkaTgvZE5OS253ZS9sOXNuQTgxSFByeENrSgpUZy9xdWM5OHlrcmZzOC8yUHpwaEIzRXpoYUNLQlN4ZDhrYkloWGYvMkhIYmJ0ZktULy96K3U4MStBQUE2U1NRCkh6b1h0S2tvWWNlRHl4dmx2VklUdExGSjlsZFJxeGxIaWRFUTdIbFFYVlFHM0x0aG1XcEF3dE11VTBaOFBKOGYKS2xIdXAzYmJNejBxdWc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=graziano name=|DnC|Grazy group=ax group=dnc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSnVRQ1MxMFh3TkVyS3ZKWHhGU05JVUsyNDFFeFBSQgorZzhodmdTeUNOd2prTEtqbFJ1bU1WTUwzakdnMTE3TWFCMTNEWlRzMkIyNWtxRm1OaTJsemxQMnJFUVphMGJvCmh1bUZRanRacExiRVE3S1ZZN2tYSWRqUFRmemI5VFdBa2c5MWVybjJLRXJZYW1Ec20yR2FWR2pnUk5OVnh6WEwKcUFaK2VFWU44Y2ZWQWhVQWgwdThRUHd4dlJHVXE3Q0pLME1xSXcvRnI0OENnWUFqaGpjeHdMWHJhYUJLVEFRKwpGUjBTMnRlWXAyaU1oK3RjT3Q3UVF4NEEyUHFHcWs4UXc0TlYva2NDcDc5RWU1bGhNandhOG96N2ZNeDlFTmZKCjRDSzVCcUt2clFjWnVBTjRYVkxVMDVGWWVmMTcvek1CTnpES2Y5a3I4YzZmZlZMTTJLWE5yY0dMOXdYK3NyUnAKRXVDbUtyNmJMaXFKUTJzSUtnVnZ6ZzUvc3dPQmhRQUNnWUVBaXhZMGpwa3JicUFKMGNSSEQyenVaR1JrWjROWQpEMHBMZHRlU0d1b1Bza0tmUHlTbkIzRUVPbElmMnFqeXU1azNBR05XaWVoRVJNd1BSeURuT1R5Q1c0ZGdrK2IzCno0RkdzcVZrTUJCOExMN1pKaGJaYW8rVGdDVC80bHBrUVNOL1lybkNxNnl4VllsZk1lZ2REMWNxa2dVYnIzTjkKTFNRVVpoeUVxSjVsT2V3PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=lexus name=.LeXuS'' pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTGorUjVUMGtrb1hqTk5yeURGMVBWdkR6UktHbFJkbQozYjE4TWZOclFtVUlmYnJ2a1JlcWt5Y2k2S1pLK0xuOHZOODIweHVGKzh0b0R5RVBhQzdSaVJ2N2dKZzB1ZXU3Cmo5OGphRGpyQ0FLSjJVRVBseXUxdUR5ek1meENjNnVlc1BpcEhUajNlZUwwelRCNUVxQWxxTS9EcDlQYjcxZjcKQzJicTF6VnRUa0hoQWhVQW4wUnNoUWdNaHhnMXVLU3QycExrek9TR3hkVUNnWUJvSzNYVVpJQ2cwaEN1S3B6NwpjcnY3Z2V1SnVHTWFTSlc2RXZIRzhINmhTRjJYNkRqS3B1enpKemRVZFBHeGw1TWsrRkNyMHN5aUsxMkNGN3BGCkxpOXhCdGdtREVnS1NDT2g1aTZkMHpBclk2ZGV1WWE1SGRLMWFaVXVXeE9FcWNNaDRKWm1naTVxZmZSTTBvcnYKZlhGWFM2anFQZWw0Mm9qVjBTYUIrekRUQ2dPQmhBQUNnWUJxdHNzQlFlaDFud21ialcwRi80b0JPa0VSang4NApHY3VFSExubHo5UmhZYnQ5VkhBd3hjY0hwV1JjSHpWRjVjcEFwSEw3eVhXUUE5RjQwNTcvYTI0Q1VzOXlucEtrCkRUcUpYWU53cFZyWGl3d3o2cmtVek1wL1ZkUmJCbkMzSEwyV0xMWHdTdkFFQjdIMHNyZWhqRzZmUWw1ZkluMVAKMkVqdmt4V1QyRmxuTHc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=yang name=*[BRC]*.Yang* group=brc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTkFwU1VjWnZNVmlURER4K1JWQk5kQzhZVDh3dllERApwYmxNT1BnTE1pZVFrSlduQTRiSWNBVXc0OXl5NllkOFhIY1dYdUZXMlY1NlZWck9GN0Y1ZmtjWURyKy9JalNiCkNIWUhtQmpORWJjZWpUb0xXNEhqQmNocDQ4OXBHOEp3U2RnSDdYRGdZZGdiQUR5aVBhVWFPYi84Y3FQYWI3ZCsKQmZKQmpyT1BMdlcxQWhVQWxGL0FpWWpucTVlUnV2c3UyU2I1T3dKalBBMENnWUVBZ1ptMG5BRVpBNWEwZFF1UApMQTNvb2krS29MK2Y2RG5hamRrRXFIaFphaiszSm1JZDVBYzdjcTByNGFjdHhVQVVJNlk2OS9tVjVJcVJrSFUvCjk2R3RYTEZ3VDJJQUVXU0hCbzBvbUp2QXhLdmlxOWwySGxKQjRGbk1TZ0prSWhrNUhvYll3UTlhSTQxTHprNkIKNlRCSnN3QkJvL1dXdkJmRWtla29IUDkrMWlnRGdZVUFBb0dCQUlpbTNGR2duVlFWUGZOZWZ2cm5kd1VkOElyTwpPdUlIWXFUcXFCUVpjTm9xeG40aWwybThHNDlvUHJVaUcxR0JNZE5CaWVMSzdQVzNvU1hXb2xyN2hrL3h3dEhjCjBhMithKzcyTHhPZ1k1K3d3WWZYT3JreHdVN2JuTCtDYkllVE1VUDk4WU9xcjRXNEFyMU9pZmtSRVRBdXZwVjkKQUxoMlkvOU41Rjl6WERobgotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=catico name=U|Catico group=u pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSThsa0JmaHN5QW1paDREUWlvOUM4QWVoWXZNcVZBTgo2Skp6TnNUM3FWaHc5NUViS1NycmtTRmx1M3ViZkZSTm51TFEzanpwNXl0YzU2MmJKZDBSY3Zkbzd5ZFExSUc2CkhCWmtsd1VORE14R3ppRkxjLyttUU1hMGIzQXJzbC9tWFMwUlp0bHYwWTVENWdpT1BYU1ZLWXh5V3Q4aHJBK3cKVHhDTkdHT0RHbVVwQWhVQXUzSk45SkI5SnlNUldUeHZCWDNSN2NVMkFTc0NnWUFYc1pVN1NQSUxRK1RQTThWcQprSTRQalIwUmd0RVpSc2FxN0l3Zkk3NmxaVXd4Y1IxTlAzMWErS05GMTN6S094ZkF4UlVuQVBXWHhIQ1JrYkNPCmx0SGdhMm1UNnZvaldMeEExL0dUWTFSVWtFRHFkMFNkeU1SR0pFeVZoSjFUSjBuQ0UzaW9BMDU1TExXMm5jQ1cKK0NPVlRnbDZwSmFTdnkvYzhkNkxZWFkrL1FPQmhBQUNnWUIzeTFLdnlYdFN1eGdjSkd5NjhWUVQ1dkVvdjNFZwprczhlZUlvd2MrbndEQ0VYb1Y0VjhPWEcwNzNGTXdNSVhtQlVnUlNlMUxOOEtKdXIyWm01dkJQblhwc0F2SHBYCmtxSTVyd0c0eGhYZmtJWE1LSjJkUGVhNzQ0L3ZXMFNFS1lDSG5XWFQ5bElxZmlZVUp0RTZkM2NwUkRJTWo4NE8KdDVRWmFLamJINnl1RHc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=feeh name=kennyS pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTGg1b3hQUnBDZzBVeVJSZUg4Yk41bE50eVlTNXRlNApUZjJESmN0WitmVFNSbHdJTjg3RUt3dXRQTmN6Wi9hUEVmNjkzMExHREF1Ri9VTThOcUhSekR3M21ueDRxd284Ckd1Y21FeHdSMUNwQVJIdXRQUVRHaE5pU0JuSWRUQXg5cXhoWko0MXBWRFMraXEzaTRVbEt4RmhYRUtBODNoMjEKQWxWZkx4Smh6a3haQWhVQXdKQmdEZmUrSTliMmNpRUxiMld1MlU1dEZpY0NnWUF3Vm56Qnd1cHRHVVVwNDFOUwpJQ3BXa2JyZlNiMUtGNHM2ZFBLbkpIU2cwMUFvOEtpcEEvTVAzdXY3VmJJWitQdG01d3hrVEVDc2tYM0NuMEZBCkJLSW0zZW4wVStQL3RMWjh3SlUrZlJOdi9mNm5YVWZZaTdnbmFiK3k2T0FpcThpaDFrQlQ4dW5lTFpJaUoyZ3AKSmtXT3k3NXZ0b0dBWnY2Zm1CcEZESVc3ZWdPQmhRQUNnWUVBbzJkMkFYSGd2SWZycmZWOFRDUDU3Y1JNNnUxVgpYTUlUUmtzT2sxUzBEWStFRGtoR1JsSmphWklqaEhZMzc4eVZKcWxJYUN1a0VmQ08ycnZhM1pJd3J5ZXorVDljCjJMSnNSdHVpc1NvQmVBcmNVWU53Nk1qN0wxWHBlSXBIMVB0WUw1Nm9zdlpoS0dVUXJpZjhpckI3K2Z0dFVFSVAKRHlZTUFscHNLbDNWZXJvPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=lucas name=w00p|Lucas group=woop pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSkk5Ynl3QWVTWHcyMGlnbndHSEJkYVg0TGl1MDYvYgpWSmdnc01rSnJ0SzFBb2ZrbW9VRzNHSjhrMWRGcW53TlB1S09WWGVtMmRkUVZuYWhxMUVsdjJnRmlTRnZQUHp6ClVydWh1WnU3YmZkaVhqLzFnWm9IWWhOZjMyYnYxMXI5L0dBL0JuT2VpbTFENUt0dUwwY09QdWlUeWxmWWNESisKdzJZd3VnL1pROEI1QWhVQXlDRnRvS2NrWW50bS90Vkt1OFBubmIwc21STUNnWUJHRFduWnk1VmVFTlYwRXNKSQpQUXlrMnA5cHh1ZklUazA2Y1h0cUFFWVhla3h5Z2t5SXlEWmNpcXBpUmxZc0w4QVFiMEtIQy9zb0wyRXJWWUk2Clh1SVpPNnRKYmVUcHlLRVlBZ3BiNmhrNmQrUEQ3YmpwUzRJUXhBdHRydlRZYXdXRFpBNWdzaG5WUmtaeFlSL0cKMFNIOWZDTjNWWjdZeC8yZmZsTU5ZSVhmc0FPQmhBQUNnWUJhcTlqU0J6RmJsY2FrR05QOHl0c09sN3RzNVgxZQpPMWIya09ldUQwaldFUVR6YzV4aHhoa1V3T2ZqYWRPMjZwNnd0dFR4RHVQcjdLNnpFWjFVVnhqbWtOVFBwNzJzCmxNTXllSnlJRkQ4UnNCbnBndG56Z1B0MkRmdEdwV3VwLy9QOXZFTFQxVGpCeWNzSDFYZHBRTVpRRkU3S2JFb2YKOXVKallsdW5KNVk5YWc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=abc name=cannonfodder pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS01MemZXWWtOOG1saWdzM2FHaGwxQjdFSGVJc1g4aQp2V3VQUXhKNngzemFrVlpzdlp5L1pGaHhkTnVvS0hycGRJNDBoN1BpUHBqM0ZjVnRsdmVIQzdSdk0zdVJTMEpmCmtBY0V6MVcxMUkyNjFsemRDUUIrV2JLOVdXZlA1VGFrSFJqZ2RhbVpOWWJrc3Q0TTRLY0JBTDk3ckx6VEduaS8KOGhuOWVWYTZLZ3J0QWhVQTRXUVFleitFbTUvdU9MU2VaM3grUjBBd29Vc0NnWUFxV0p0ay9wQnpZeUZKTnJ3MQo0MmxJVWt6eGRLeFFkRzhnVG4yOWZxVTk0K2dnNjdjcXN3ejZ3eVI5dzZXYWZld3RacGxzUExFNVdiVHI5TyttCitHZmdyZGEwWDhvaTlJRGVxV3pGeFZocU9ScFF5ZkhhRllvVWhTTldXbmtmUTkxcWZHMHpnamgvWmQzL3FMMUEKM1h6M3RkUXl0K0hQeWQ2eFVHTXZWQzNmY3dPQmhBQUNnWUE0QjZEenFzbEhOTWVXZGUyUnZhK1VNZXZjQ0t3VQpMOTdVa3RUcnFscXhlRytCZmlJWVd0VGdnZ1FQcVhwd0MwWVM5bWYxMnNiRDVDbURoNFJySWpFSzkvenIwbkdDCmJCWUNzK3A4Y0J3dnk4TkF6eXRQaVIvbzNGSDR5MHJBMktFY3h4MUtDcVJUKzE0eWpidTlFVFgyeTlCeEhyLzAKSEFncWk3eldjeFluZnc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=veritas name=|BC|Veritas group=bc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBUFBtcVlDY2ZpREVDNHVlUlhBYVlLR1JpWk9rcWE2RApvSEcvSVVrdmJjWUJ1dk5DY3ByOE1MT0Q1UVIvcXBESFhmS1RoYW1wUEgra2x1VG1yRS9KWFptT3h3QWdUZmNZCm14K2hSVHZyUzdXVjdSL0JjMUVXQUtBa3Ziclc5eEZnaEhBZE02UXpHVEdDanRSaTh2cE5ORk9penlQNVVYTEYKWDBHYmpMRzA4ZVpsQWhVQXdnZ1FrNDNCSjlneG8zcGo4OUpTUk5wTjQwc0NnWUFmNVF1VDlDV1VKV0dRQlpzNApZRFFMSUQ1RVZHd1AwVzRqYi9EdVMyVXVQdndIcWFuUW5SdU8zcDJjdWVzaFJOY3U1MmZ2MEJ2WUFJc1J0d0FsCmhKTWZaeEp5aFJTMjlDc3BqTi9OUW1tWW10R0xNWUNoWHdWWkxybmpYYno5Q0V2cjBObEhFL1pjYmhaT2xYU2wKeWdjcDlybjFLbDdhQjZvS05KcmhKd2czdXdPQmhBQUNnWUFVYmRkcUtIRXlZQWs3cVhFanl2RW15c1dJVWJtdQpCN2wraXlYbzkxN1Rwa0kyMjRsb1lJbWhWY2xzNFNaTjdCQ0J6aWltcS9IRWU4R1N2Mm4rQ2J0aXd6ak44blRqCjJVRkd5ajVvNC9qOXQ3UXZMWnh6U1crbFJQTlBIVmMzSG8xY3kzdGh2TFpONHV6aXBLKzF5NHJpS1JMVzZpRk8KTUVRRFQ1eUN5c1UyNEE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=dxservers name=DaylixX pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTENyQlU2WTR3NklsZmlyRHpRWUpmWTYvK3RhYzRKOApoRHFTWVVON1czTHBGNTNoMHpobHBPRE5hTUpiSllIWjJ4RDVkc2NXOWJRdUdFN3h0UWFRV1ZSbmtJZHVUS1B4CjNqdVkxNmtNcFBHcEt1eDFzaXhJQkZVYk92VjQ3N3AvU1BoaVBvK2hjY1RqRlJGRHg5bzl4VlMzTkhhV3AzL0oKWGpRT2FYVk9qb29oQWhVQTNUdVlIbWkwUDE0cWxnUUZzbFhQQ0VrYUlNY0NnWUJJY0ZEUjdIQytOWW5uZHAzcQpXb096K2Q2N3F5aWVldmVNbEkzV1pIUDdDQmdnSlA2TUZSdndQMkJpRjViNTBBQ3Nodlp1eUdIbGs3clFxSWNEClFxWnVXcWdXWXFKS0FvM1NaM2N5Qm40aWhpbm9QKzkxaU1BZnFHYmtFZlpkdWFMWEsvcjZNU3lUVmhTOU5VbEQKRUlzckQrc3Bxdk9iL0psMFRiN1hNWjVuc1FPQmhBQUNnWUJJOWdTTU9uZ3k5OU9TeFg0a0RrNFFlc1ZxUklCeApuUlVoQU5yWm94YnlTYlV6U3VtTnVueWwrZ05OYng2WmNIaEVYeDh6SUExSjllR1NpRG9nZnRlalRVRDRFdzF1CllmTnNDeDk4eVZqcUpUejlQdzhvL0JkSUdDNWxmakM5dEJ5MFJLb0hhR29NRE0xTHEyRFZ6TEhIemdPZlRiLzIKakt6WDhneDhmQzlnTXc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=piotrekmpc name=piotrekmpc group=chicken pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS3VtbWpKVG1PUG9EU3NEVTl0S0FJaGdzWWNycE1WcgpXWmg0eFdOWllaUnVibytNMlV3MnpWUkFHUHBBQzZqMzBvbGVlSGZKQ3U5c0lyYXY4WU1DUXdUV2JON21FeTF4CkxIaHFtY1JralJweTlmcklUM2ZMYmNBbjdVZmdUQXlMVjJabmNzc2pqazB6WWowcW10bmgxZytZcE94RURTa3YKQUxhN2paZ0NBVzliQWhVQWdZNkptQ0NLWklUR1BYbUZjV2t0Y014MEhXRUNnWUFjRjR3KzFLZUV4NE5ELzM2bApPeXBuemR6c2FtS21PWi9QQTQ0d0YxdW1zL0lNeXRVR2NPS1JTZmhBTGkrbFBJQ3pGZVY1cEVkMExLQ1B2aTJECllQUGE2RG9hd2dCNGMrYW5UZmpQdVpDc0RJTWoyYXF4bm9TdGVPbkFRcXlSeWhNaEgxU3BXVHBicGZVdTNvTEcKLzNiRWhFOEpkSTN1ZTBMZEt6Y05kOUt0c2dPQmhBQUNnWUEzWDdzY1pNVGNWVnpzclFQL2V0ZVVGc3c1b0ZTegpjYXFvb2Q1dmdHR1BIL0RJenkzaWtqWUU3dzNZdWY0UndGMThQWDRnQ2pjSHczTWNFNzdPZ0RkUE9DRXNXWmJ5ClFuTElQZUMvOU5BeFk4MjhkYkU0Q0YxNXN0MDVDaXFwV0dtZHNNanVKWU5nUUZjS2lxZUh3QXkvSDFtS1FJdlUKUiszZmlpU2dnTkZGRXc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=roms name=ESL|Rom's group=ar group=esl pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTXlBWTR4dklSMzh6NnV3bEk1aXdGeE45M21MOE1VTgpZbmU4UUtRZDU2aWEySDNuRGhSSGhDemJpWVZEQjdMZm1uVWJvcUF1bmlBUEpLR3RXWjZQVmlIcmdnSE9wSU1uCno2MnpmSjBxYnhlclowalBUM1A5OWR5K2JHeWJZbzMyZzI4RTIyaThqL0RmclFqUy9RbTBRRXR3d1ZmbEJic3oKa1RiZkZrWTVWQkI1QWhVQTY1U29PYU91N2JvWThjdXltNW5zd1h1dk10Y0NnWUJIQmJySy9GQ2VkRmxBSUVRaAppWXVadWVKY2FhSENLc1VpZkxxcmJTeHBtTDQ5NWxFTnJhclEwQ2ZkOVFaTVhZSFE2RUMzdVpFYkpib3hNeEdCCktmS1h4NlhvWUYxalMzYVhFQXVnSmYvWEJwTi80ME1ZTnhPbVc5OWVQcGFzSEtTMksxNFhrWVYxWU1Jc09FQVkKSGxzT3I0aGx3aE53YjRwZk0zYTdNZzEydndPQmhRQUNnWUVBbVlDZjB6Vm5KNWU1ZXpUQ0NiM3l4aGtKZk9oRwpNanIycTY2Vk1Hcmx2ayttdll1SGJ2Q1FyREhvZzhwV0dWRkNWK0tsTnFpUjdUajNnS1cyVzlDWWFmVXUvSG5LCkJpMWxPQU10b0NFVS9nT1JCYTRPY3FGSGk2djhTRGV4YnltV1VhOE9TKzJ5Qk1pRitnM3JOOU9LeThPdUJRaG0KUTY1YlhyeFVBVzdGTzhzPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=geatzo name=aR#*G group=ar pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTzRmNzE1a3hWTWNSV21pakRidzNTTzdDczBsa283YgpaZVJmTjkyaHhhT3NjY0hXc1p5UnRhM3ZYTHJKeGpueDB2alhXOFovSmptQndiaEJuRjNtMHZOR2wvOXl2YXdRCjVndWlTYk5VTjlxc2dNa1JKSW9HUFVWZHN1QWJ3ZmZSMlIySmZXckxvK24rNGpxejJJNVByQUlzajhXanZyVmwKR1pIWUdHU2VnNndKQWhVQXA3QWRnUXhaODBDNXlwWlBqZWJWYnRkMkdrc0NnWUJxT1Aycjluejl4SDJvK0M2QgpmdTlobmNaN1AxM29xVUhFTnRsOXRjWXpRbisxLzRNeFB0UXg1RnNyeTQvdURaYVhTb2RKcGo1NVFXZGxGR1NFCnRHUVBDc3daTDN2dCtQYmtmOUtEbVVSdE1DSnFxVkdDYjNGdWtaelpIWlQzMUQyY0ZadFBGNm04WHpnMGZXT2wKUTQ5S1lReGFrbUdFYXE5WXU2SmNRbStwbndPQmhBQUNnWUFYVDh4Nm4rZVBHUTBGOHEwb1Q4NzBmWVhMRVJXSAo4aUpLU2RUYW1qNjkrUkNTazRGWjhnUU40eHoxYWtJUVZvbHBjMGhncTdoQ1dYMlh1L1ByMmhXbEFSeXloaXY5CmVhdGY1Q3dERXBNdzZaQkI5bXZaRkRNcXAvM2hGQzkvajZDblVNTllKZXc1bmFsZlV1Y3VBTGF2N0ZTOFFOdzgKWWxUU2xTS0xBMk8xTUE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=marlboro name=*[BRC]*Marlboro group=brc group=ar group=esl pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTlM0N0ZXN0ZNT25BQWx3K0RudjdKZjRnemlrRVF4WQoyVEdTc2JTQmlrcnZJTWtGSTFlVS8xeW5qY3dsWEZPQ3BPZEVnWGEvOVQ0RTVXUnZMMHZIVjNxREE3Tkh2TU5hCjUyblF1NFlJQmtWbTdEejd4bldWQjc3ZEZUY2JOR21tUzdSZHJKZlg5MkowOE5BTVZlR2hhSnBTUTVubmFVc1QKZnlsbkgvaGNpb1A3QWhVQTc4R0xwNjlJOW1uTjZnUnkvOGlmZ2dRQlhWRUNnWUVBdGZ5VmQ2YU0zanMwSzN5MwpYeC9Ec0lOcUw3aFVpSHNpb1cyN0REMmpBTFhxaStHcFk0TUZyV1cvUC8ySlFkcnI0WlBEb0tldmJ0N3FGcFpOClp6RGF0RGo3OW1tcjVWOTRhamhhYk4xWVcxTHhSOTFPK3F4N3pnUHNpeEIxMXhlbm4wREk0SWtoK3lrd0FuejYKa0NWbTZEek9NUnpBSXdIN1E3S1RidC8xanhVRGdZUUFBb0dBVTdZc1ovRTNiT01pek1HOERFQ2E5eU5uRFo0RAozb3psSk92TnBmQjAycy9FNG9mQi9NTllvSElyYmF0VHh0aG12RkFCdk96QUFPNFFmNnR4OXlpcEVYQlFNUzF5Ck9JYnZjNjVGek84K2RPcWxtNy82dzh4MENSNTZzWUw5QVJYdzFmRzlnejROcmViVzBPRzZTbk5wTFY0UXBLdFIKT215M201dXQ3dWpienc0PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hakou name=AC... pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBSmhPVjRKSkRyMzc1UGpMZ1ZRR20xTUtSOWNFbVprSApGNm4zWGtvUlBLdlE2MnBnNmthYjNCaDc1RzJnMEg0TWU3Y2toejUwaXRXcHVNWHVMdU5Vc3lqMTJiVHhXVHphCllYQ2VvRlpyaHlkQXhEVkNXS05CZWlJRnhlRjZvdkt0aUZnVmdlOVg0bUF0M1UxeXJHOFZRTlZyTGNKeWVmZ1QKQjl5aWFPUGZQOXhsQWhVQWcxbWZCUjhoWEtVUmV5bXFHME44MmtOemFtTUNnWUVBaHVRdi9JNkhNalJYajV5awpYK1NiTzJyNkUyNUh0bjFjS2lscWs1RGxGQnV6Tk54emRkZ0hHNnBHYkFoRStUTmVRanJ4b08zSys2Z3JsVldKCnZFUjBHRzg0T2I2Yzc0SUtiWWFETlY3UVNYMHFOWGV0OTNOTlZKRUV3dUdBZDhObGJCOWNQeU9GMlVtamlqNTkKNC9ja29KaGZKc29rZFh5MkNzVmJyNVZoVFVrRGdZUUFBb0dBUFNSdCt6QjF5ZmlLNUNSeXJMVDBNRFlCK1FEUApQaGo1d0J2MGtkK09wUGJydUFpMU9WSjV3RFVsRGs0dVdwQTlmbEQxMjBNS3ZpaUlDYTBaTDd1MzhPQmZrYmFHCnN4YmhEYlU3NnlReExEOHpEbUNOS0hnY3Y0aUdTcm5tMjR5dmQ4Q3pxWHZPRU15bmtONit2TUdicGtIM2dEdTIKc3BjQ0ZnaUFybzBTMTFjPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=riko name=.vM|Riko group=vm pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBT28rbXplS2c4NXBEQlVScEk1V3hQdmc4QTVMMlBMdQo4U0ZpYWFBNjErRjQ0SEZsRi9XTVVMLzBON0xZZUR5dE9IRjVXd3k3QlNIY2ZnZ2xIZzQ0MmlRa3pPQzI0Q3pqCk5BK0taeVlXTUJETVlFZmZzYkprSnlYVmNtOS9wUGhZbHdScFRQdHRTZTZUV2dDeFpUNGgrREhYRmpmSDhMZnYKVkk3K3lqWERpZzFEQWhVQXJrV0REN3Z2UUo4bEg4M3lneW9WY01GMUsrVUNnWUJKb2VPVkVTbnhrdzg1SW9nRwphcnlDVEYzZWs2ZWhFK3Juclp1KzYxTkVMdWJlN3QvSTRYbFV6VXVqL2ZLYnprUnVocUVOQy96WUpDbmRrQ1l3CkZRQ2k5Y05VaVBReFlINDJDMHJBYnF2QWRHVUl5M1BPcUdKWHBveUVSakh5ODNaUVhUVVh6NWRodzRDVURBaTAKcmJ6cXVxTnE3N0dZd0R2UUlEak5aempERXdPQmhRQUNnWUVBcDFQR2FmK05jODl3bGJUR01JQjYwMHNCQVlZRgpPeWJNME0zbWM4Vk8zWlp2eVNIYjhLYm1xL1E4Mzl6Vkp3NlFKZ0t6YWVIV1k2TnBSR1djR0dyM29LZUNvVWp6CkxJR2VWNmMwdDU1SVlDbGhxT0RoMGFQZk5nNVZCVDZNQmxaYTJuYTB5bHptNGlSUGZ3eW5KcVBRdTJWMmlIUjMKUDVFUGRBa2UrYjJETnIwPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=troll name=|DnC|Troll group=dnc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSWxyZnRCN0RWU2lPblF1THRuZ3cwb1B5VEZQRGFjeQpPN3FkRHY2YzJYMGpEQ2p1b1dUSFNUUkcvQWdmMTFLUEZIdXAzQ3JlUklOMXg0YUtxL3dkbUFFSFlPTmQ3cHc1CmRTeTBiN1o5QlJ0clcvWmI5bGhKaGp0MmFtQk92V0RmVlJTWHg2QWwxcG1xNjRVNU5VbFdMRmtpOEk3dXN0aW4KR3NObjJvMnJxVG5qQWhVQW9yUVVhZVlCSHpQZXRUeG44dUVlcEZpSGR0VUNnWUFwWXJ1UlRPOVpVcjd5aTdtSQpaT3kzelpkVEhSODhsUFB5OEkzK2FHVVNxMDM4UHJUMTFTeklROFFsVkIwUG9jaWV2OXF6djdLTVJXdkIyRU1NCkFnLzA1Um1IbXY2N2NtSzJzNXdJTTZWd3F1a0tJOHROVnpBejEzM3NKd1BibzFSb2ZFbEtRMDY0T0Vtc1Vwdk0KOXFES0FldGdyM0J6ZFZuWTJXYkRjdlhYd2dPQmhBQUNnWUFTSldJVXc0VHFVOFNmZ3Ezay9jeU54TGJRRE01cwppdDRBVHRoNU9pL3cwNWFHS3VpQjY0YzNUS3BTakJpOVo2ZThhaExCT3NxSS9iZ1Y2dXE2djBSNDNMY2N4R25SCkZXUkpHQU0zdDJJYTJHSjY0Qk5Kd2RQMnViMFlxNTloRFhGOUhNRm91Mzg3Rk1oVkVVdkVtQm5qWU9Say9jZ3AKMUU5azRHUG1Ubk1UZ0E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=chm name=champo pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBSTljY1hJZFpVeXNYMlFXOWE0aDEycFJuYm4xZVhRZgoyTkhRMWFDL1JjaFpXSzNHeXZHWVliOWkrRkV4NzU2eXhlcFppTTlSK29rN0xxajF0RlBINERGcHBXSjh1dWF6Cmx3L3QyTzNjMHQ2VlFsRmpmMjVvY1ZSSTN0Mnc3TGM4K3h4RDM5MmU2NTVsYUVnaDgrQThYR21oVFpPK3B5dnIKcHJnQUlQVm4wcnUzQWhVQXV3U0lEMXQrM2NtUitlQ0JURVZoYWFLR1dsY0NnWUVBaVB4TTYxclY3dEJna1FhMApyNk1aNHVrMjhDRmdFTWIrK0N2U3pJT2pmbmJTVjFNdTYvdkkzSUM0QUUyMmM5MXdseHNSUjhZUFNwcmlwZG9JCkhtVEYrSkRhV0tiWHB5OFZzTU11UDdSUmFNSjlwem90ZlloK25BUGE0NkVpaEhIZm1maWpYSmpLb1o5OTI4TjIKb0tWdGlHeTlhRFltNkNVZE5aTXNweGlQOVE0RGdZUUFBb0dBU1pDd0YvU1pJRUxsOHhobDBYU3NiMnRpLytsNwpVQmNiek5BOXlHL1JpTWlPbTYyVkVFNmVZQ0Zxa1JZamUwQ0FkWmNieEd4TkwvSGRRdkNuTzRlT1ZQK05wWHFRCk5OWVVlbVN5b21EUXBwT3lKVmhFWC8xUTJUTGgxa3h6NUtXTVNrSUcrcnNSc1c2SjR2U1FIMExxTW1sd3VOc3AKUHUydVl4aFA3WWFrY2lzPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=aarmaa name=aarmaageedoon group=fd group=chicken pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTm1tRlVsamFXNURrc2d0UzZlSGU1U0Jzak9XVU5jdQpyT0x5ay9sN0Q0NGhvL3dTb3lvbysyZDRtcCtmY29xUjdjem9zdmsvVG9MZXgxMGN4M3phNFdWUm1tcGlVM3doCmoxZ0NLSjBTb0x4dVNva2xnKzA2ZmI2OHMzbEZKZGhic0l5QXA4U0RKSVozK0Nhc2s5dDBoRUMzS044dVRJMHEKaW9Yay8wclJmdnE1QWhVQXhTWFAvbTJ2V1VraVMyQzJEZXNULzhxb1Fva0NnWUFiQmZ0amlRSHkweEpuK1RwYgpIMWIrbWM3eGJYdzY3eDZCakhnK3JvQzliRUwydVFwZWlEMnRweEhORkpoV0x6N0pLKzg2VldzT0xZMTIzZ2VBClBQRnBuTktvZElvbUJRNTRyRFpJaG43andhZ1EybC9POHVhQks3SFp3SUNYMjhWUGFMdUpWaERWb3QxRWZxMUoKMWFhK2diZ3kvVW5iWXJPWWR3MnpIdy8xQ2dPQmhRQUNnWUVBZ0NsRVB0NHRrNEFNRzBZNjFQS3BBZno1b0dNcwozSlpQeHlyNnBhMjdKUWtzenRRUEtnZXRJNEZNcTl5cDRTODRYdThGTWw4clc0S0tBYWorbFNWSkpPV2JxNktUCnNVaHpXd0l1QjEyZ3N6WGxTLzN3NUQ0WDJxUzE3OTZXUTNub2pEdjlPd0l2SytaTy9qY2tpV0dXWS9UWGlLWUkKTGtZdStNejVpUzJHY05BPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=lantern name=LaNterN.|oNe| group=one pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTlpoN2psQjA0Q1k1OHpkaXBhditGd2tNa1JrS3dlTQpmUmFGU0l0clN6S2lqSHZVdGtvQmtUN3d0RjZRdjQvY1hyb25HVTVaVWZnVng4SXpoZVZOU1l6Y2RCY09HS2ZYCllBM05zTUdxRjJ6MHdQRFNaaGgvRit0WEVZK1Y3enM1UzRKYi85VEJ1Y3dpTWZXNzdVMmxWVmhHTG05TVlYMSsKRC9YQ01VTi9ueHVmQWhVQXFXbGx1NkxQdWI3dUdQMmJVRlpkdGc0ek52TUNnWUVBbmxqdVdWcTB0ZVJ0RG16RQpncEk3bkh2SXFvSmc5ODBKbHV2ZDhnRGhKMU9EeW5taDZCeGU4djduYWlHTHA5aDRLZ1lBRm4wVWRtWHZQS2hGClhXblVYMGRSbWpSSElOU1I2M0tudnRQSjZvTHpJMURNa1ZtQ1ZwY0crQzFaUUxSc3FLUkVzT1J5MytLZU4yZlIKZUVVYVB6Y1B0L25iTU1QdEhwdktJZGxoQnhBRGdZUUFBb0dBZU9WQkJmSGF1bWtweWpYYWVtR0tOeDNFanB3cApZb2hWM3J2WmVpcUNMT1d6QlJKV3F0cmFoS0Y3R3p1T09LcTlCa3QyT1lhSUk2NjBVVkUycVhnNEJEQzRFMUpzCk1Zc25zMWg0cUJjOFBHY09DZmJaQ2xYY2ZnKzNsZnRpVUhYSEQ2c2VDb1pudHhHUm0rMjhFeUJ3QXJMSGUrV2cKSjlDb1RzbDQvdmNlWStnPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=subjective name=|DnC|Subjective group=dnc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBUFdFUU1qeHBtUUt6eWliWWYrMEhsZm9kUC9NY0NaRgpEc0NNYllIdUFCbUJpc0RVZENsd0pxNkc4Znh2bGRhNmpuU0hLWEUyK3ZnU1pQRFRYVU1PN1lKb2ZKNncvVDV0CnloRXc1bHVyY3hCUHQvbUxSYy9yeFJZMU00VDVHNUxKSVd2K2l6eXJQL0M2eHZoc1V0QWJxcGU5ZnBHOVZ2cTQKUGxVM3lvWXIvaTFwQWhVQXNWdzhiMEpKTUd4M0xyZ2w2ZEsvRVB6SnNFY0NnWUVBelpQeEI5Wm02OTk0a0RiSwp3L0RQWHF6RWNDSmNpSG5vaWtidkhWRHJPbGtJQVBtb0xMb2FmY2RoZnIxMnhWdlBsam9QY3lscVNBTzVyb0ZoCmh0MmYvejlDWTFhbmdGSEJRazd1dEtCSTJsSVRtU0pVUCs0SE5nYk9XN3luRnkwTDYraXphTVp6SW5pN0JXckkKbytZdWZhMVAvd1Y2cG8raXlQVy96bDBiNFZNRGdZUUFBb0dBUlN2SzZRWkpEMTNEMjNaSWxhTjhHSHFIbmJvOApxMmJKckxKQmwxNm5RKzA2N2tnUG12enJFd2pYV2lBUTFub250cTVmbkpQa1JtK0tQbjhUVzl2T01qMnhnUEdBCnh5VmpJN2VGaDFkNW1NMHd0eGs4NC93Y3hSNlk4SmJJUitvK1ZVZlZHTnBVOStjYUV0ZXdDV0J3a1BaSHdEbWYKRWYyVHhUYi8xdHRkaytrPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=dogdancing name=Dog|BC|Dancing group=bc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTHFwMzVBUXlRbXg5TXhHNmdxQmh4Nk9vSjRHREgxagp6ZSs5VHc1bDdEdDN4dHQ2bUV4bjRFM09CT3Z3Tjg3L3F3UVhETDlFemR3QitqNE51WWw4R2tsalpjTTBlVytYCkp5aTNxdjdPSlk2ZWk5ZnNaZ2QxeEtWUU05YjJodVA1aVVzbC9BeDRZZVJGQTdKak1FMWg1cDFKVCtZcDJyUzMKbVJrUHkvdEFZZjBKQWhVQXEyTmtzdm5WaHMyTDBMMXFyNWhvaVJWbTg3TUNnWUVBbitrK09xMHU2ZVJ3VjMvKwpnRE9HNngwcDR2M01PMXIvY1VHaUdkYjhtandEK21jRVNTbTZsT0cvZGdmWTA3OXpsZXZwMFJjM0gzN0VmU3dyCnlaNThYWG85eXhSL09UWnllQTRSLzhsSm5DMW5kb1VNMThlbWQ4ZmdkSWxGaVhGay9tZ1ExaUN6N01Vc1Y0Z0kKcElQTzRJK0d3K2syNnoyWGJ2TnJHVUNlYkFRRGdZUUFBb0dBQTJxQlJ1TTJuVzUxOFREdjByUTVJK1AzdWdDOApuT3dCSGx6bEk3VTNSUDZKYXRwZDRzQnhWZjJwdWN0Q0Rmc2RTb2s4eStNeVFnd04xYWlaRnRDMkgzZXNkZkI3CjJmZEp4OTE0cXZmVXFIc3dtbUFYbjJlMERnbjJTNm1EREUvaEkrdjBnRGo3L2RSVytaZ05VY2Z3L0xJRC9oQTIKRmRXTVlNKzUxc0ljb0hJPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=flint name=Pi_Flint group=pi pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS1g3L2h4cWRNUzZERjEreUgrMG5qKzl5ZVc2WW1RVgorTDMycWErQVZhcFZFcXk1anVrdXJ1WUFDQy9ZQlorcmRtaTVuZVB5bzVsNUQ1Ykp1R2RDdDV6ZTVpNGFDRU1nCmFLNzVEblpvUzdETDZhS0xFbERYVnNLSWxUNEk0N1RoYVRRdldNVXZ5c0F1RDR3QktGREZEZ0F2WDJHQkZ0dm4KVmNrM2JTR0NEOWtOQWhVQTl1dEJCTVBHekNTOUdwVGYvYURwaGFia0ZuMENnWUJnZmRFZXBNSy9saDZYTk5sMgpObmwzWnJ1S1FHaGVZa1dlb2lhdnJpN1YxM0JmZmFhRGNMUDlULzVBTVo2WkMzd1FDOWV1eUo3aTNEMGVBU3kzCkpReGY2eXcvcFo2OCt4aVBUUnc2QmtpWTVDYlFwQU1FeS83NkJHRHJDdXpHZXFpYU9qcTZFdk5NeThDREVNYTMKcTNzdVRVejIvWk9jSGtGTllickRqL3VGdkFPQmhBQUNnWUFCSmxFa1NZUllLc2I5VUdpQTgyc2oyRG9VVFhzcwpGWGlJYzRMWVdJV09SWDhEZHpLQ3RqZG1DbXNRUFg0a3JWem0zU2RXSFg2V0hab3NEdVhOZ3crTFFPVDhHQXYrCk5TZjJmRVF3dTh1cTNwNzNXN21NM1p6cmRqRW96M2EyRE0zenNFS09XZ3luVklMMjlOMGJkcHVpZm1Wejh4MSsKb3ljVHR4UFVSaENrRFE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=timber name=Timber pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSkFLZUx6WDhnUUticWFUZVRxa0ZsUldBWmEyalJrZgpEUENIM0JiVTJDbGtLOE5UNHFOS3ZoaGFBaEdBaDJiMXFKYi9HNVVmd2hMdlFrS2YwazRjTEVxWCtpeTNqTjYyCmRaUWNHSEJLa0hsLzNZWDNhTzk2ekdrMEFteWVQUmdSVmRnaTRCN09PSEZiYWVXZ1dhb2ZJSlNYcmx5Q0pPdnEKV2xQMnkxbDI2Y0pIQWhVQXZuMVpIWm1EYWs5Y1pkRnBFVlZOV09rQTYwc0NnWUFKYkF0ZnFMUHh2L3JNS1BySQovajUzRldYWWhmQlBJRGxrUlJ4dUtRb2FHTjFZZVgrK1lHUHg5WWpNVXZuRm84K3RkMGx1MzJMZ21KNHUyY3hjCk1xS2dmVjc3Q0JtaTh2VC9yU1lTNlFxVHlieWl2MlJGRzlITjluT0FiajYzUTVYMXFWbVJTeXlIOEVza3htT2wKM0xFcDB3eDM1Z0hKRTNjOVVGdmdMeExCSEFPQmhBQUNnWUJraUNXQi8rUTdXYmV3cUMxVHRtMkpWbDA1eitiagpvL3NUNTBoNFlOYnJqVEtML0pLUGtPY0x3Sm1zcjVhRC8vU24rWDcvQk1GNVd4U1J6MUVUOVB6V2NrMU1WcjduCjJiK0kyOXNlenlMZGJMc2tEV3ZsamFsTFM1RG5JTE9nUjJERk4rZlNZdDRXQjBaNktJRVVLd0pUcURDNG9VV1YKNFU2bmFzcWh5Wi9Tb0E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=zangetsu name=.45|Zangetsu group=as group=esl pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTUx2MzRmMUZ4TmZBQi9JNlF2cU5NRkxPSlU3QVFJZwpjTG8rc21JRDJQdGJaNGtncHltaDZYQjkzbE1OZzZnTXE3VVdiU0xJdDVBL3NFUFVkMTRuQzYrdDRoLzZlbjNRCldqN1VxTWhDMzU1WXo4YzRhUjFmR2dYMS9FUGljdkFPVXZCZlRvSXl0eVc0ak5nYVZ2VGd0ZUg0MFVORmhoR3cKWWJ3VW5LOGVCeW9EQWhVQSt4QTFtSGFhWG1QVTh0THhTS21ubnplQ3prVUNnWUJLdHpac1FwUzJ4WjlYMkh0bApMKzFJa2pvS0VMS08ySi8vYkZaK3lacWxwd0RkVFFIUDY4YWNKWlI4T0U5ZnB6eSs2SVpOUU5DZ3lVL25QZFlUCmRpRFRNanNJL2RnVUpRTVZhSmxSeVBsVGRUdWc1VjV3R1lhZzVNejIyRXhHWWVrRnI5N0Q2MDBscDI4aEloeG0KMExObGtEb0FVK2xLellHNDRNNUtRU2pKVGdPQmhBQUNnWUF3eGdDT3N0eldPSE9xOU1VOUg2WjhTNldqdktkcApzNzYvekZQbDBwVklmeFI0eFBZKzVkT1diaGg5OEJ4ZHMySUtzZmFWMzJMU1pCd0JadDViMlp2T2xQa0tsSWZIClNxazhtdisxRGhBc2F4NTBBZ0RCUnpxQUJDOHY0b3VwTVRJRS9jclEvYUd1M3Y0VXhveFdZeWFCem12bVhiMkoKM2dqVnVlcEt6UmVwbUE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=illumina name=IlluMiNa pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTm1HK2ZYKytKbmRXTnpCQldZVnMzekFKaXRndC82aAo1SXB1RCswRk1NTkliMGg3dzZhZTVqeFNUWU91RTJBMk45ZkNqaE1CL0taSzU2d1l4bUpZSjhQd0hYM1J1U1paCk9XQzdYdU1mMVl0MUd0a252QjBpQS9JbWFadVVrbTA0NXpxSTM2N3cxQTRYZzIyZzNESVN0OVVqNWhSdnpudHMKQVYxYi9EaGZhbkUvQWhVQS91YlVuNGhIbFVRaVFWcFQrZ0dCY1pNVkNyOENnWUE4OHRlQ0ZTWWtkVjUzRmYzdgprM2RZdnBPaDJFR2R3Sk0vcHhEVFJqa3ZpSzV4bGNhTHltc1dnVmo1NzRVVEh2SnRJY1YwaVhvK2YrVmFXS3F0CkYvNmRCTmZPZXRCNlUyK2xtWlRYbEJFQmNtVE44aTNscFFCY3pxZWdBdDB1Z0xVZVY2bWVBR2RuM3ZvZ3FTWTkKYkhGRFEyNm96YmFzNDJsTTBYZVJNMHhTRFFPQmhBQUNnWUJlZVNMM3dzb01OaldmZktydmhJV3JzcjZEU2FnTwpITDg1NXlTRUVwM0lQVC9MNDNBZUlPVWNkNEhYWGNzRFIxVUkxb1NHemtERmJLdXdqbzlTcnFEVnVOcnh4NU8yCkZDWHlwQ1lvT2xNT04rajNkbFY2S0FTYWx4WWkrTTE1b0pZVVBkOHVJZ0FxaEo2UmZnd0RtcDZkcndJV3BYdGUKVHpzL0NvZisxcU1UVWc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=ben name=BEN10 pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTHFPTW5uaWs0WUt3c2pDYWVhMWgvcm83MXZkdEU2bgpsd2FxcERHRi9iWk5aOHIwS0FWbkdyWERtOC9Sb0pISC9hNnVuWldUd3p3TzZvaFdyd0xJY09pSTVWenRTL1Z3CllWMDB1N015cDFtTTdjNEw5OHRaU3VmdWRJVnZEYTFVS3VxaGpVVWhLREJXK3RCdmVXZVBSUU16TUo5VDgzYTYKdWJDckNwSmdBRlQzQWhVQXF4enNySGpaaFhMS2ZhaSsyOWVLMVM2UElkOENnWUFFY3lGRFpiVE5ucFFqUVZxaQpqSTV0WTBMYzMvSzMxelh6Ny9SbUplVE1MYTR1S2FwR3pQblF5L2lYWTArQjV1TVZIa1RuZGdOTlZmS25Ua1hxCmRZYUJmZFBoOVh6NE1FcnFUa1NzNm9RbnRTbmxOUW04c0JCNG1tenlOU0Zpejk0OGxTaHlLSVhFcXBkWkxqOVEKUURNWVNBK1liZlVIK1hqNDdMdzdyZG9IdFFPQmhBQUNnWUEwdlpqTkk1cjJyVmVwbWovTWZlMkU4WnFvQnZrZAo3bU01Y0FVNkFtT05UdXM1SFBLNGxCd05OM2ZiRmxtK3FyUFJ6b0xPaVJXRWNLSVYveUpzMjg1bnBmbGZBUjRLCnBQMmVPVEpwNlk3VTZuMm1keUFESEVrSnJ6a3ZoWGFvMEFrY2toWUZoSzBneVhNbEQ5RitiQTk4WTY4eVVYVHIKTWRNUUVDNTZVL0tKQ2c9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hure name=|BC|hure group=bc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTTd5cTQ2MHFIR1lLZ3lRSW4yS1gxdndFRzMxb2xnNApwSWF0ZFRqRTNRczJzdWN1WFJVWlowbGxpWUZiWVJaakFmVUdsYTdPdlUxYVJ0Smg4ak9aYnMrUlgyOG42L3I0CnE5dXVVQVFKZ3ErVldWN2pTemQ0c0lEai9oTEJYTFpEak9STVdtZHAwUEJHaHUvRmliNlNHMGxleE9uaGdwMk0KYWExeFZPa0k0L1FaQWhVQWdNWmhnOCtyT2sxNmttU2YyT29GZnVmN0Zpc0NnWUVBcmg1QnRzYmljcGU1VTNGMgpNZVZGQVlSR3FQZ3YvMktGK0VpVHVYSmZkQk5BNEtweC9mSlAvRmd1dlg2RlFkbnMvTkpYSTRUV01wVDVvYVdlCnMwSkorR01OMEFVelFlSHlQUXhCTTNXNTFQcCt2bmxHRXI5cEJaQmFsL3djZDVTTE9ZU0Fwc3RER1ZZeXY4MGcKVzZEb0V4TmpFcGMvcFFRM0pOdkt4YnpYQlNnRGdZUUFBb0dBRlBVbVhpTG1QZEc4RmlOVWtMeGo2VlV4aHpmRQozSDU2Mnhxdm10TUs1bDgxMU9LMUY0ZjB2Q0JuR3BUK2Y1aWVKZFpWb3N3U293elVyTFUxTFUvNDh1NkJpUHRPCitGL1E0UnU1ZkJkSWozSDZCanYzUktaRjhwcW5BN1R1Z2lzS1IzbGJBMlNlaldhYTdRcnRaUjN3ckNJeE9mdHgKMSswaFA1aTN1cVd1NDlRPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=hugs name=Hugs pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSnZ0UnF1Yld1ZHBZd0NacWQ4b0g4Y3lLa09BTU1QLwpRTkV6SVpMK3RhMmVXQ3VnMldJaFFMaGJOOTdIZDdlUGNWRDFNZFV0QXFXQ25MMnFHMFlXaG5KRVlRTWxXQU01CnM1Mk02Qis0L3NxcVRpV0pFNlY5ODBWNnVsZHh1amNIcFFqZjVlU0UzSXJLM3QvZTJwMUJyRHFKYWxNbzBFZi8KcUFWUjdWRE5hSUJ6QWhVQTZCQlBKcDZ4V3dtZWtKd2JNQUNoUzNyS1pBa0NnWUJHSWZ3TEd0NG8yQldSdzdwYgpockYwWFN3c05iRDFCK1d0bWdkVzI1U2kydFpIZ25YL0tVL0pXMUkzNlFjS3dFaTVUd1RWQ1BoZE9LMEZCVVJGCkNLWFd4RXBhdmVxT1EzeGxkSkNQbk5FNEpUbElLSzg3Rnp5TklMdDVERXJxVStrbldQTXQ3WnJBYXluSERYZXAKSUFHRktXRWQ5L0tBWEFscWFKdmJCckk2bmdPQmhRQUNnWUVBaFJwWmUxWFVuT2Z2MkxWOHdhQXF0eUxEd1JwZAowL2RYN0dYTHVqekVSWGprbnNaUytaTTg3cENFL09JYVZZcU94TFpEdnpiVm1IQjBsQTREM3ZGZSttUFF1LytxCjJpNmVGY0E1RWh6NHRRdWIybytyTW1LMmNEWWcxZ3RvaGtUZHZ1dTRqUy9tL1NXSFB5QUxQWjJTSmtkZmJ4eWcKbGJIU1MwU3dwUGw2V0owPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=waleed name=.vM|W@leed group=vm pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBTVg1WDFXQ2svRGhQYjU5L1RjZ0pFd2luSERreGRENApqdVBVOStCaCtseHFFOXRMVlRQM2tlQkkwUGJLaTFCdXdtODlwcGNNbHlzTlM1c3pEUnc3K2JJejU0TTNhelNtCmg3TC8rVndhOG9TRlhSRTFSNWd0VFNNekFHTjVGQXFNWGF5d21xZlRjbllBS3JOY095VmpQeGNmaS9Zd1BhRmUKYjI3NThlZ0lGRDFkQWhVQXBqaldJcWNJUTRNdXBVZWJLeXNOY3VIb0hVRUNnWUJXT2xYYmZWaStXeXJRWCt2KwpETXpWaDlLTllWRitQTTVQTm5vSXlXVTRDNGZkcmZKOHNYYlBDS2Vuckt6LzhTbWl1OGd3UVliOUlVRXhCbi8vCnFvT0pueDJxQ0xKVis4c0FHZ1pqa2ljWFJQYnVSNmpmcmIrNkJmU0lra2RPUmxSdUdxdzc0dW9jRmJUWjUzSGsKNXFHakxYOUlPUHNaWXh4U3N6M2RyWFRZNUFPQmhRQUNnWUVBdVlLaEdrSXdHMkFZT20ySFd6Uk5FN2dHc1VCSAp3MXhkeGU1L2RPTUlxSVBaMjZ5MTBYRXZUWlZiRHNncndwMHRoNWY2cXg0dW9KNzhwU2dsVXR6dm1SaEtxMWdGCmVrUFZSc0hzeUl1a1ltQ1h3c3NjTU92UWlhMFVuOXFiQzcydUJjdHZwbzV5cUIyM0EyOEliNThrT0k3UFVESWwKaWZyNTlHczk4aDlkQXNBPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=ced name=ced pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS2tyTExjbS8xYnArVVBPVXRuMnlNSXE1UHhieU9acApCeGNDWW85d2F3NDZoVkE2clFlSmppN3UrTjFhTzJuY2k0UU1MRmVCYzdxMkFpSys3cUFaZlJyc0MxcFdtd0U0CnI0N0NKR2tMT0hBQXpWUVNmeEFReWhOeUkzUkp0NWZCN281dVBFcDhwVHhkbEc5U1Y1NmlDRHhqUkRLNUV5aGcKSmZUd1Q3YXJ1MzNEQWhVQXhmZ1FpTVRNZnlBRzhwQmlpbDJRc1FQNm0wc0NnWUFlc0l2WGh4R0QxNDZFR0dIYgpDOTEvdnJZSktsOFNZei9YTFRKcGFDVU5yNHZHQ1p3a2tEZ1RHRzVFWUhPcjBNTVhPMWE3dG9CUUM4NU1abkNMCjkyM0VJQy9zRzRwdUtkWVhtTWNtK3hqbTB1RVJVYjVDb0hWMWlOUnZSU2VtNkpkUUl2V2F3N3B1N1Q4V1NpOWwKL0JUalFsMStwL1NMaTB3NHp1VCtmV1dSd3dPQmhBQUNnWUJybk14Z1ZEV04zUURRVDE5bGk2NzByeExqazZxaQpqY1o5RlQvYk4xdzkwd3ZlcUxzbFpMUzc5YVU0Z2xPMjRRa0lIcjBGUEQvdC9ocnpiZVIxcTZmalI0bWxqOThICjVldnk2cEUvOVpINlFHODhyS0xUeXJud3ZZbk11VEg1OEtaZ2M2Nk9uSEFTd0lDNC83STVDbzFCWm1EaTBEanIKRFc5UDhBRUVlYVB5b1E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=bob name={BoB}Jonux pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBS1lhNy9BS0tESHJQMitINmk0RjdmbHZKNEdscnNsaApnOHpqNTQzdmJQMStkNEs5d3M4eE5qYjFzUHg3OURtWDI3TEVKL1VjT1NPQmVWWEVLamxmRDVqKzBEZEFKZi85CnhCMlR2K25iVFdacVdsN3djUFhUZlUwaVVDejdsVjc3SW9kemI1WGJNRmNhWUpjdisrbC95RlRZU2cxQTVsVkcKenNJT21NY3R6dUJ0QWhVQXNmVnhtMzFYSDZyV2IwOVJBRkgxTFFXc1VPMENnWUI4ZTQwRjdlcG5rVGM4aWRTbApiUzFMN2I2MzhBWlhCSkltWlFlM0M4cHVBNmdXWExYS1VRaGNUMkFneTFJdk9Ha3h1STlwQVYxZFljMVdwYUVGCjlWNy95K0F3WGxZeFUvZUJQRm5MZDBIQWFtNzhHbHJMS2w4YU5mc0xFUmkzc1RsYUZRWTVhU2pZMWlyNzRtWWsKUDE1Z2Vra1paQVdhRWxkaHFLUk5HcmZXR0FPQmhBQUNnWUFyS1pNdHowWEJadk5vYk01Z3BySWxhT0phRHJRdApFT2VFSGgzUENTdGQ1eWorUDZHWnNuU0ZWem1hSEk3TkF4MjgrSEFxeXFPT0R5cHpPZFJvUEZ3T2dJSzRyVERlCldQaDFMK0lwSzBCMDNBRVFQWW10U3BSMUFjUHNKL1JmRnQ0Qmw2Vy9QSXNHL0l3MGU4NTdVdW9leXQ1cFoyNkIKTzZaSFZLdFBBcjZHQ1E9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=feng name=Feng=MyS= group=mys pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTXIxL1VJMklmZ1hGT1ZWbGYzUHMzZWp6VGhGVkxVWAo5YVNROEo2SnlrdlhnVkQ1WU5MbnB4VktndFZscXNhb1Y4TkNGUmIvRUU1R1AwclN3ZERqelVNQzBRUjQ5YURRCm1NR2twSEVxS2djOXpSR3R6dDRUTGh4TnQzYUhaUnd5NEFvcDE2N1drdktUUnhTNlhTWUpqQ3Y1R2g5akRwN1UKcDBvc1Y2bUZZOGVSQWhVQWw0dUVCVnJ1d1pwSE9oa3FJeHpzMXM4V0FWMENnWUVBbHZlbjJWNytmTjNWWXZTOQpod0YvUjV4OWthSGt2UXNwV05sd2lhNC9IVVV2ejRYNVRLL2xPeFU1NHJzS1c1UjZDaWllOEFLMGo2TzByQTloCkxpYVNOY1M5MCt3QlJzc2cxcUVyQVN1RFdFUi9xQkhZUDB2ZjZKMVNhbkJZMUI3TldoT1M2UGF5MDFFUExTWWQKcGEzVXNpSWFpeHFTTFF0c01qR2g5Y0tEcmx3RGdZVUFBb0dCQUoxUSs3U1g1a3VMelpydmVJY2lsMy9zRWtjSApMYUUwVDNHUDRrNzlqTEg3cTNmMk1LRjh1eEFXaVZLYmdmOFlsMThXQTl4eUtOeXZDamxSeEZyQWZiRUlOMjkzCmhiU0dKeXFCVk90OURHNFowdjQwUVRnek5MblEra1k5RFZqV09XWTA2QjcrcW0zMXlrRGZsdkdhRmZZUWhUKy8KSi9IcWJRUW1DMXEvTTNuRQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=edwd name=IMNT.Edy group=imnt pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBUHhySWxYSlg1cmdndGx6SDR1bE1qZkJlY0x1WVZxbApIOUYvMVlJUWFxU3NiMHFJMVYrUC9HQW9aRVdobXJZZC9HYzJ2VERRdXpKb0xGbjE4WlQ1SWxlTXdMOVQyS2RYCkp2WUdBcmZzaG9VR1VCUFErSTlYK3ZOQzNSelBpWU9WRjJjZjZRMUd0YlFxeE95RXVYQXl6ZFZhOWpXNkwyR3oKQ2pwbTFJNVF6L2x6QWhVQXFBU1lIMHNaRkhpeWVZNmQzZXpna2V1WWJ6RUNnWUJneGZlYzBvQmZQMytrM0VYNgpIRXgxNnhZR3hjRzBtdFNINjdZMDVVTWRDTmFEbUptb3U0MXllVGdRU010dG93OXVqUGhETVM0M2x0ZUp2Q216CmRNWDk0anByVXVaTkxJa3BhV016ek9CRGZkcTExVFlDVkZ1Y2tlOVZLZjBpTjNxcnpnbFVMbHFVYTIzRzdTVXoKWTJQZkY5Q3luaHZVV2JiU29oV0VyNTMzN0FPQmhRQUNnWUVBL0E1NGR1OXlCTk5KbVgzeUY5U1poM29EWkdpMApQWW9Wb2NTZ3FVMC9FMFlBNDYxZUtqckxycUg4ZlBYQVlyK3ZGSGMyRTk4SWJYZ0V3VnJwTmIyODREUFNSdFdPCkJmSTRTK3NuaDA3SjFYQURCVjU2alV4bHBUN2gxbjRETmdrM3NYUFk4eHJ4dlp1VHhncHhQWXUrWWpaTnljYnMKMDZwcElja0N2T3BLdXUwPQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=thirtytwo name=|KH|32 group=kh pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBUFhZczRmRHllTE04dkFPN2t1eEZOOUdPcWV0SXlFSQpIb3lCRTNvQ1pra3FDUkFzU05LVU0zTDB2VGRZakdJOTlKc0pEZ3l6NXBnbUozSEZXS1BnaFYzL0ZldGtuS1lRCkZFQUtoUkgvRnZBUld4T1pqbDJkKzd0M2N5RzkxenFUZ3hxZ1o2RFBpNGgwOEdpQ1loVDNvaGRFMDdBUnFPK3cKVE1sWkV1cXVwYVVUQWhVQWczdE0rMm0yT3dXdDlyaFBGc1JrcHRwbERqMENnWUJNLy9tTkhhWE14MEVsdlRVcApneUt4TGZIUDJSZjQ2cWVEOVN4SWdCWXc0YURmenJZdk5GL1BCYW9PU09QTEFCRlg4cGZIaTYxZUxYNUxXR2ZzClVhWStMUmprTXFNRnhud0FqV2pRbHpGY3VBd2JmeTBGVHgrb01BM2dJUEtONXY5RHBid3loUGNycTlSb3MvMlgKVHBPZGJQZlJib2krRWw3QldGOTU0Vkc1aGdPQmhBQUNnWUJmUU1sRDhHaDZZK2tsZHNtZTVHTUJUQlBEK29YcQp2TWhIbFJLSmJMRXFZRmoyd2wrUXBCakhXSVpvSG4wOExRWDYrN1IxcGRhcFROM2VKTElRaktXSVpOeGdzOHVKCitINlN1b20zc09JQ1AxZUYrWEZUMG9paElWNVB6VFlITlJmbWF3NWM3MVZaV25JeFdzUmZzMERBRWZ6c2wyZ1QKb2hyRkFoMi9leGl6Znc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=tea name=Tea|savage pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSkt0aTFuVWN6MWJTNjVnZXFqa3k3Vy90Uk5EUlBFZApvWmpZVWtaV1ZTR2s4MzJia0VOaXhpZkdEcWpuZ1J4UTF1WlVYNGU2WWFqOElOMEhhZVNtbEo0YmJjNmdWZG5hCk9ta04xLzh5M1IwdlBPbkFveGFnbjEzWEs0WStJZEdhaTRxZ1U2MXlLMnQ3ZzRqb3N2VGZMK3BiQWJMR241R2oKOE9HVFhPbTgrZkoxQWhVQW9UNmQvS3BCaGZWR1hmaXQvQ1J6V2xkWW9nY0NnWUIwL1JoWHRMQVp5QjI2b09NNgplYldPYUNRYllaRlRsY3gyNDNzcnZPMUxpMDB4NGRRVEM5Z0hjTEljbmkydXppdVVqSjRjWW9iZ1JNUVNWR0h0CnRxeitueTdFSFdZQ3hiWTBhSnBzdWM4U3pPck5kMUdkM2toSWQxRGhBUUcyczduL0dqcS95aWJJV21ySmVDWVMKSUMvbHB5ZjEzTTZGclBlZHMveElDditkQXdPQmhBQUNnWUJteWNGWjk5U3p3LzkrSTZUbU5pd1ROT0d1VkRzRgpDTkpOSkxlUG9vQStNbHBiaFBlWFpMWTZTZEFmSzdrQzRCSWJUcEZjWWJEZDgyc0VHRjJSVlJoTFlPeDhRTzhHCnJFTm5qanA3T1BpcHI4ZW9pOERsQ0FqWkVOWitVNjd6KzhCRFFLNjVhNTlXR1RRa3pVMUdHc2R2MWZmSTNWTkkKdGp2L1VDczYvS2tCQWc9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=damiahn name=-M|A-Damiahn pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBUFlsaVMwRzQrWWIzVnpEeEw4eXREMVlnNjJzWHdZVQp5RHRNUmdCdDJxeUZhZXRzczg1MmNyYzlIUXZsckVaajZIaEIwVlp0WjY1RUVOVjU0Q3ROemZXSldab2VqN3BoCkl6bUxBRTNOejVPS2xoRHBKUGFTNnRDVGNpeFdFQlI2djVnWHRnbTdKUzhXZWJJbis3QkFteFdudjNpSllKcngKOVNnSTRwT3lVZ1RIQWhVQWtseUhpZVdPcHE0dVMvYmNrODBmVVppYUxBVUNnWUVBMFdoRDVJNVQ0QnJ5QWYvdQpVZ3pvL3JmNmF4UUk5d3FVSVJPdnh0WU1STEJIcTNvNXhSRjZFczZadkdOcFdWUnFRbUxZQlltUHN3dWVpUDhMCnVUVi9yN3h0b21CcWFHVytoc2ZCejNTZkRra1lkN0xEUVBmVit0b1pCazhleDRSemtHSW1iNVh6MFA2L0d5amMKRXVITVFoTVRKenFQVnpMM21kZVJ4am9PYUNnRGdZVUFBb0dCQU8vRDhPTHkzbS81dHZmZnRHR0tLdkp3NWxvSQpNTEtoejRxS1BWbDd5Z1hxNzZuSlJyTWF3Sk00NXZPMm1jQ3ZDb2FYTk9OcjhlN0JlUWxuNDgzNU1WLzdmQkNmCk02ZFh3MVF5MlY3TVUybWUvM1JYTU55dEpZeGQrczlQbXQ5d3UvZjQ5eTJKdE1RaG1BazNBWlc4T2w4aCt3TG4KS0tHKzh0amhWdmlnMzI5QwotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=kirby name=Kirby pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnVEQ0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBT3FUbjIzY2pmL0U4K2I2SE5ZMjIrZzR5VXU4WmlSZQpnZUNTZlUxNUZwYytKTTFhZERMSHE2MHFFSjJ0NW1RMEVLM0hzeitRZGhkVy94Q0tIUHZKcEQ5K3I4bUZKK0pmCnZLTkhXTUVvZUFZQ2VyT0EwcGt4UElqWG1uMFJHOGRNVm5XWVRKejg3NTVXN2o2OGlHR0pnZmpEenpQaHlOdUoKNDJhQWlyVkZWNDR4QWhVQXIzdG16dWRRT3N5eHVwTGpGSmFIVG9jejMvRUNnWUVBNE1zUXZqeUwwU0E4d0ozMgpPK2JmNE1FZ1BXZ0hzQkRKcnVZS210NVRPSXNxMEx5NGZsRktEcy9wQXdPYUVJSVhXYVZ1ZFNBcHdqU3pzT2dkCndSV21sN2RzV2RaR29WNzliQVRuTHMyeFU1cU5abkJTUjdiWVZrYXpyZWY3T3F3bHpCNU1ObnhSclpkVFA0UzAKcVJ0d1UrRy9XQ3RlWCtCN1Z6WDEyRnM3N3NFRGdZVUFBb0dCQUkvdG5RMTA4RU5CQk05WjJJNllGREFudlZCMgpKT0dzazBZNkUwRll3TXVOZlZlM3QwRXlrZUdYbmh3dWtPL01OaGN6UjBrTnVtekh1bUp6cGhSRW9PTlV2R0ovCjJNMDM4K0pvdjVmLzRtYXNGUDFybnNQL2JISHJIcUwxaHhtK3JZdVo0eW5QcEU1THFzTDRjb1FCZ2pZQXd1QjMKd2Y0SFVacDY4M1dLaXpPSgotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=tiago name=*[BRC]*TiAg0 group=brc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3dHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZkFvR0JBTFluZmpkYVlkMERIZVR6YnFsR0F6eEttaWYzd1pKawoyWFYvVlB4eFgvcm8zTE42OUJaOVNadXRFaEgyZmx1aFZYODIzRWJVM2pDbGVrMjJhUE1LZ21iaWhRNm11S25LCkRnYlJFWm11TTFwdjJHZGNMaitzVVpPL2dTbUg4UjViSkFoUmtERUhaRE9UK1kwZHA1TFUrRVRxSGFESHltT1MKd2docVFRczdFYjNSQWhVQTBRcTdTem1TZmxjZmpPY3U5aXM1UytWK0V1a0NnWUVBa2ttV3ZoVkpNR0xUYzNoQQpGSFBNbVg0NmJRbHNVdzFzenBrM1N0bzFjZG9MUjNaQWdtQlFQTGNITFZhYmRBRmQvZkR6dVlOSDUrOFg4UzNMCjRYOUFOaEhndm5ReE93c0xpL3FKRCtUYzFmTTRwREZCTE1LdCtVTmY3dVRsVDBiK1J0R2luZ2dHMVQ0WW9MNDkKb0lVYkVWVWJCdjNGUmhYSmtYcUxsN0gwNi9RRGdZUUFBb0dBTWVXMFNGVTBkc25RdkNML3BVSWlEU3NSelN5cgpUK2RLQlVUdU5ZZXNDeXBuNXNvNWIvcjhaYXRucmo5MGRzUk1tbHM2bi9SN3I3SHN1MElXaUMxL2xNR2toaEVKCjFIWCtvaWR6MXU2dXE0VDZ3Q0xsN1BudjZpQVVLdjYxVlVkamJtakRjL3pBTFQvSlRYOXliUE9aYjFmaVJBbEQKWEJDcktIOXlqdFBxck93PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=fabio name=*[BRC]*Wallp group=brc pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnR6Q0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBT01zbEVRSXFKalFUbE5SYXRFbWFJSmZxT0FmYXJpaApBZWxkMmhXUWV0bC82K1psOUNGMU9mNnlVZDBBQVJ1UFpORW9BTmJjazRqUi90ZlYvL3NtS3ZWYzhrVDJEeTVrCkU5U2dqbW1HUmRyd2tkcHdCVWJGTm9xUXZBTTlFR0VCRG8vdzZlaDk1K0dPTDJvM05QdkVjU3U3eVFLK2dzdWEKb1ZOQ0U0N2FKbndEQWhVQTlHVG5XOXBYcWtCRmZHa2YxM3gwMTA0ZU5KRUNnWUErbjVvN1V4T2ZGYlNNblZ6OApoaUE0T1ZxYVJob3JtZjQ3eG9kM20zUHFXcjNhVW5UblpMRXhONi9ackRnSmVURWd5ZEY0Ym1TMmZvVDkvZnBTCjVNZlhUM1pLQ1FGcEhQdVVodGVDWTFHbFl3NGwzdEpkd0c2OEVsUWw1Ukx4a3I4WWdCaTZOMlFKUEdIeUNDRUIKTzlxVnZjd1lJdFhBWVJYZUc5eE9SQnRpQlFPQmhRQUNnWUVBNFNGbjRSK1NjREZoLzZGS1dIVml1c2ZneEgwYgpKNHVrZkc5VENuNlhtZEtjYlRZeldPN2czMXVyaWE5STRDZ21DUW4zYk1mTy9OeUZ6Y1N4SHdvQlE2emE3OEpSCnAxdHArVy9vMnBpcWVTcE9ISFUxeWxObjhpaDJuN1ErQ0p4bFFnUWtmQWNaVHByZkZvc1RtWGZ0bU5KNXducXIKbGdOOE9VMTRVcFpwSFB3PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=mars name=mars'FRA pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBT1BkeHRnNnQ1RkFDN2RDcGJqOC8zWU5BNFk5U281UwovdGZ3ZVVFVmZpQWV6UlVOL0VEaHB1VCtENVJPNGhwZVc4Z3BmS2tuck5xS1lsM3NzWHNia3JnemRGVmdMRmRRCnVneGplRVV3UUtYTXlMOU1STDVkZHBTZHpJZVNBVENZSjFWWXhsOWFDcUhZanAzUGlFOGx2M240Q0lYUGFhazEKMUpmM3JkTnhnd25qQWhVQW5nRDVPelhIMGVBODhCYmo0c254YU5lbWo0OENnWUJzdFRBOHVHeFplQXNicjM5bApTdW9DeUR4dUdtbG5XTUp2YW4rNTg4d095WjlTWmRsZE84QjhVaitzS2Y0Mk5jdnlqd2w0bC9zMlpWRkFNQmE0Cm5XRVlGUmdmTHZIRHROeUhCTEM1dDdrWVQzUzFpTWRKb1ZVcTM4WGV6S1RGVTdpbEJUakNsNURGQmlHdHRPVGcKdzNGNUdLWkhobGd6M3kybkhsOEJDY3Q1eWdPQmhBQUNnWUF5N0hDYUtLbFkrMElPN00zMnNsTFRsR3NqeUpuOQpmQUZLdjBoRTVkNklyc0hiQUpXWDEreW1IaWYrR3ZMTnMzK1JLbENZaU10eVVGQk1XUzFucE9sanJ4bDhpZ0U3CjJyYVZwWUsxQk53MVhPZmlFZDhPdWZKUm9MblBocDEyZHNuVVpESUlGMWQ3QjJvbnFNUjM1a0RTbi9LeFozRTcKc0w5L2FKdFA0ZEFWZUE9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
id=mars name=mars'FRA pubkey=LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUlJQnRqQ0NBU3NHQnlxR1NNNDRCQUV3Z2dFZUFvR0JBSVNSeEU0UjhYb1g1ZnJxVzFydGI1dEFXTEJUZWVxUAp0RTlMTFoweVNkU2NHc0U3R2JMUUpRS2craG9lMUNiZ2VJeHM2RXM2cHFIckxERk5sTnVIUHQwSmpEanFNRUJ4Ckt3dmQwbnI1Vy91eno0Q29VcmxUdDA5dUZzTytTVjZmU1p2M2k5Q2dPZ0xETTRHOWdqem15NEE0Si8rZFN5VmgKSDc0ZkFXVzZkSnFOQWhVQTFUTW9zcmNkNWtPbXY2MVBveUNyVDZRVHVzTUNnWUJEZ1RMbkhoWXM1SmFhaUNRVApxMEVrMzJId05RNnZkcG8zVEQ5cnprM0xaLzZhcGMwWHp3M0kvaVVaRjZBVWlreHFzbitaSTM0M2hhaTlHZmV1Ckd2c0FEWVlqdUJyRFg2eXVneGNlTGpDQU5qZWNoM21NempkYm16eWp3NW1MbE9ZNVBtSzhFZGozaXVkaURsUlQKT3dkWElWaEZKU29PSmJmanF4SmVDOWJvYmdPQmhBQUNnWUFBeEFFSWtGK2VhNVVjcUhKNnVTQXJidko2S1dCNQpMSzZpVFJIYzJZR2xMamxRSWR0bkM0NzdIYm1jaXE1UzRsZ2J4b1pwcXoxRVlBSE1renBIU1duelk1alZEZGZJCk1ZSEoxanhSQXNSVU5BUTM3djFpNmlRQ3JDZkF4WW52bkh5ZU5qRFFhLzdsM2ZUaXVPN2k1ZHIyV0Rjc0FDSWQKczVGMUJIVERzNU9xb3c9PQotLS0tLUVORCBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0K
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment