Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Jak słuchać Spotify w Polsce?

  1. Potrzebujesz kogoś, kto mieszka w jednym z krajów w których jest dostęp do Spotify (UK, Hiszpania i parę innych)
  2. Jak już masz założone konto (byle jakie - nie musi być premium, może być któreś z Free), możesz słuchać przez 2 tygodnie więcej info
  3. Ominięto jedą rzecz: wystarczy, że ktoś co 2 tygodnie zaloguje się za Ciebie w tym samym kraju w którym założono Twoje konto (albo lepiej: wystarczy co 2 tygodnie użyć jakiegoś proxy i samemu to robić ;-))
  4. Możesz słuchać przez 2 tygodnie
  5. ?????
  6. Profit
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.