Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Maciej Panasiewicz mPanasiewicz

Block or report user

Report or block mPanasiewicz

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View gist:6c929ae289836540508d571e5d9b2892
class TwitterWelcomeMessageService
def self.call(*args)
new(*args).call
end
private
def call(twitter_handle)
client.update("@#{twitter_handle} welcome to 'Oranges & Apples', we hope you enjoy our juicy fruit!")
end
View RODO
Mieliście już szkolenie z #RODO w swoich firmach? To tu klasyka, krążąca ostatnio po sieci (pierwotny autor nieznany):
- Dzień dobry! - słyszę w słuchawce.
- Dzień dobry, w czym mogę pomóc?
- Wczoraj wieczorem przechodząc koło pana biura zrobiłem kupę – rzecze mężczyzna.
- Co? - pytam nie będąc pewien, czy dobrze zrozumiałem.
- Na trawniku, po lewej stronie od wejścia. Postawiłem takiego średniej wielkości balasa – wyjaśnia mój rozmówca spokojnym cierpliwym głosem.
Z telefonem przy uchu wychodzę z biura i patrzę na trawnik. Rzeczywiście dwa metry od wejścia do mojego biura leży brązowy balas. Obok niego kawałek brudnej serwetki. Rozglądam się wokół w obawie czy to nie jakaś prowokacja. Ludzie przechodzą jednak obojętnie i nikt nie patrzy w moim kierunku.
- Bardzo brzydko się pan zachował – oceniam mojego rozmówcę. - Dzwoni pan, żeby przeprosić, czy może zapytać kiedy może pan posprzątać? - dopytuję.
View sneakers configuration
Sneakers.configure(
heartbeat: 2,
exchange: 'sneakers',
exchange_type: :direct,
durable: true,
workers: Rails.application.secrets.sneakers_processes,
threads: Rails.application.secrets.sneakers_threads,
prefetch: Rails.application.secrets.sneakers_threads, # this is not a typo: the doc says it's good to match prefetch and threads values
timeout_job_after: 60,
share_threads: true, # both options are supported by `after_hook` hereafter
View spree_model
validates :full_name, format: { with: /\A([-']?[a-ząęóżźćńłśA-ZŁŻ]){2,30} +([-']?[a-ząęóżźćńłśA-ZŁŻ]){2,30}\z/,
message: Spree.t('wrong_format') }
validates :email, format: { with: /\A\S+@\S+\.\S+\z/, message: Spree.t('wrong_format') }
View products_controller_spec
require 'rails_helper'
RSpec.describe Spree::Admin::ProductsController, type: :controller do
describe 'GET synchronize' do
stub_authorization!
let!(:variant) { create(:variant) }
it 'updates @products pkb starpacks details' do
spree_get :synchronize, id: variant
expect(response).to have_http_status(200)
View aaa
let(:my_handler) { MyClassInitialization.new(some params) }
subject { my_handler.call }
shared_examples_for 'returns proper error message' do
expect(subject.status).to be_falsey
expect(subject.code).to equal(204)
expect(subject.payload).not_to be_empty
end
context 'invalid data' do
View .vimrc
if !empty(matchstr($MY_RUBY_HOME, 'jruby'))
let g:ruby_path = join(split(glob($MY_RUBY_HOME.'/lib/ruby/*.*')."\n".glob($MY_RUBY_HOME.'/lib/rubysite_ruby/*'),"\n"),',')
endif
View [Vundle] Installer
Plugin 'gmarik/vundle'
Plugin 'tpope/vim-surround'
Plugin 'tpope/vim-repeat'
Plugin 'tpope/vim-bundler'
Plugin 'tpope/vim-rails'
Plugin 'tpope/vim-fugitive'
Plugin 'tpope/vim-endwise'
Plugin 'tpope/vim-commentary'
Plugin 'tpope/vim-speeddating'
Plugin 'vim-ruby/vim-ruby'
View vim.out
times in msec
clock self+sourced self: sourced script
clock elapsed: other lines
000.008 000.008: --- VIM STARTING ---
000.093 000.085: Allocated generic buffers
000.725 000.632: locale set
000.761 000.036: GUI prepared
View Janik
puts "Please enter cost"
cost = gets.chomp.to_f
puts "Please enter money"
money = gets.chomp.to_f
rest = money - cost
if rest < 0
puts "You still owe %.2f" % rest
tw = te = f = o = q = d = n = p = 0,0,0,0,0,0,0,0
You can’t perform that action at this time.