Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@magadanskiuchen

magadanskiuchen/Markdown Demo.md Secret

Last active Apr 14, 2016
Embed
What would you like to do?

H1

H2

H3

H4

H5
H6

Неподреден списък:

 • unordered list item
 • another one
 • final one

Подреден списък:

 1. ordered list item 1
 2. ordered list item 2
 3. ordered list item 3

За курсив се използва или една долна черта, или пък една звездичка около думата.

За удебелен шрифт аналогично се използват по две долни черни или звездички.

За ключова дума (визира се основно програмен код) се използват така наречените backticks.

Ако искате пък да вкарате цялостен codeblock можете да го направите с по 3 backtick-а:

<html>
  <head>
    <title>Заглавие</title>
  </head>
  <body>
    <p>Съдържание</p>
  </body>
</html>

И накрая можем да дадем линк за форматирана версия на този текст.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment