Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mahdavipanah
Last active December 24, 2019 21:52
Show Gist options
 • Save mahdavipanah/1cf9cc30855f9eb50bfc4948cb9541a7 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mahdavipanah/1cf9cc30855f9eb50bfc4948cb9541a7 to your computer and use it in GitHub Desktop.

繁中版 | 简中版 | Português (Brasil) | Français | 한국어 | Nederlands | Indonesia | ไทย | Русский | Українська | Español | Italiano | 日本語 | Deutsch | Türkçe | Tiếng Việt | Монгол | हिंदी | العربية | Polski | Македонски | ລາວ | Ελληνικά

چک‌لیست امنیتی API

چک‌لیستی از مهم‌ترین کارهای لازم برای حفظ امنیت در زمان طراحی، تست و انتشار API.


احراز هویت

 •       از Basic Auth یا همان اصالت‌سنجی برای دسترسی‌های اولیه استفاده نکن. به جای آن از روش‌های استاندارد احراز هویت استفاده کن (مثلا JWT یا OAuth).
 •       برای کارهایی مثل احراز هویت، تولید توکن و ذخیره پسوورد چرخ را دوباره اختراع نکن. از استانداردها استفاده کن.
 •       برای لاگین محدودیت تعداد ماکسیمم تلاش مجدد و قفل‌شدن حساب کاربری را قرار بده.
 •       همه‌ی داده‌های حساس را رمزگذاری کن.

JWT (JSON Web Token)

 •       از یک کلید پیچیده‌ی تصادفی برای JWT Secret استفاده کن تا حمله‌ی بروت‌فورس به توکن بسیار سخت باشد.
 •       الگوریتم را از هدر استخراج نکن. در بک‌اند الگوریتم را تحمیل کن (HS256 یا RS256).
 •       انقضای توکن (TTL یا RTTL) را تا حد ممکن کوتاه کن.
 •       اطلاعات حساس را در پی‌لود JWT ذخیره نکن چون به راحتی قابل رمزگشایی است.

OAuth

 •       همیشه redirect_uri را در سمت سرور اعتبارسنجی کن تا تنها به URLهای مجاز اجازه داده شود.
 •       همیشه تلاش کن تا code را به جای token تبادل کنی (اجازه response_type=token را نده).
 •       از پارامتر state با یک هش تصادفی استفاده کن تا از CSRF روی پروسه‌ی احراز حویت OAuth جلوگیری کنی.
 •       مقدار scope پیش‌فرض را تعریف کن و پارامترهای scope را برای هر اپلیکیشن اعتبارسنجی کن.

دسترسی

 •       رکوئست‌ها را محدود کن (Throttling) تا از حملات DDos یا بروت‌فورس جلوگیری شود.
 •       در سمت سرور از HTTPS استفاده کن تا از حملات مرد میانی جلوگیری شود.
 •       از هدر HSTS استفاده کن تا از حمله‌ی SSL Strip جلوگیری شود.

ورودی

 •       از متد HTTP مناسب با توجه به نوع عملیات استفاده کن: GET برای خواندن، POST برای ایجاد کردن، PUT/PATCH برای جایگزین یا بروزرسانی و DELETE برای حذف یک رکورد، و در صورتیکه متد درخواستی برای منبع درخواست‌شده مناسب نیست با 405 Method Not Allowed پاسخ بده.
 •       مقدار content-type را در هدر Accept رکوئست (مذاکره محتوا یا Content Negotiation) اعتبارسنجی کن تا فقط به فرمت‌های مورد پشتیبانی اجازه داده شود (مثلا application/xml، application/json و ...).
 •       مقدار content-type در داده‌ی پست‌شده را اعتبارسنجی کن (مثلا application/x-www-form-urlencoded، multipart/form-data، application/json و ...).
 •       ورودی کاربر را اعتبارسنجی کن تا از آسیب‌پذیری‌های معمول جلوگیری شود (مثلا XSS، SQL-Injection و Remote Code Execution).
 •       هیچ داده‌ی حساسی مثل (داده‌های اعتبارسنجی، پسوورد‌ها، توکن‌های امنیتی یا کلید‌های API) را داخل URL قرار نده و از هدر Authorization استاندارد استفاده کن.
 •       از یک سرویس API Gateway استفاده کن تا کش‌کردن و سیاست‌های Rate Limit (مثلا Quota، Spike Arrest یا Concurrent Rate Limit) فعال شوند و منابع APIها را به صورت داینامیک دپلوی کن.

پردازش

 •       چک کن که تمامی endpointها توسط احراز هویت محافظت شوند تا از شکستن پروسه‌ی احراز هویت جلوگیری شود.
 •       از استفاده از ID ریسورس خود کاربر اجتناب کن. به جای user/654321/orders از /me/orders استفاده کن.
 •       از IDهای auto-increment استفاده نکن. به جای آن از UUID استفاده کن.
 •       اگر فایل‌های XML را parse میکنی مطمئن شو تا entity parsing غیرفعال باشد تا از XXE (XML External entity attack) جلوگیری شود.
 •       اگر فایل‌های XML را parse میکنی، مطمئن شو تا entity expansion غیرفعال باشد تا از Billion Laughs/XML bomb توسط exponential entity expansion attack جلوگیری شود.
 •       از یک CDN برای آپلودهای فایل استفاده کن.
 •       اگر با مقادیر بسیار حجیمی از داده باید کار کنی، از Workerها و Queueها استفاده کن تا حداکثر پردازش در بک‌گراند انجام شود و سریع پاسخ را برگردان تا از HTTP Blocking جلوگیری شود.
 •       خاموش کردن حالت DEBUG را فراموش نکن.

خروجی

 •       هدر X-Content-Type-Options: nosniff را بفرست.
 •       هدر X-Frame-Options: deny را بفرست.
 •       هدر 'Content-Security-Policy: default-src 'none را بفرست.
 •       هدرهایی که به نوعی اثرانگشت برجای میگذارند را حذف کن، مثلا X-Powered-By، Server و ‍X-AspNet-Version.
 •       مقدار content-type را برای جواب اجباری کن. اگر application/json برمیگردانی، پس content-type پاسخ application/json است.
 •       اطلاعات حساس مثل داده‌های اعتبارسنجی، پسوورد‌ها و توکن‌های امنیتی را برنگردان.
 •       با توجه به عملیات انجام‌شده، status code مناسب را برگردان. مثلا 200 OK، 400 Bad Request، 401 Unauthorized و 405 Method Not Allowed.

CI & CD

 •       طراحی و پیاده سازی خودت را با تست‌های unit/integration بازرسی کن.
 •       از یک پروسه‌ی مرور کد استفاده کن و خود-تاییدی را نادیده بگیر.
 •       مطمئن شو تا تمامی اجزای سرویس‌هایت، شامل کتابخانه‌های استفاده‌شده و دیگر وابستگی‌ها، قبل از انتشار در حالت production، به طور ایستا توسط نرم‌افزارهای آنتی‌ویروس اسکن شده‌اند.
 •       برای دپلوی، یک راه‌حل با قابلیت عقبگرد (rollback) طراحی کن.

نگاهی بیانداز به:


مشارکت

برای همکاری و کمک می‌توانی به راحتی این مخزن را fork کنی، تغییرات مورد نظرت را اعمال کنی و یک pull request ثب کنی. اگر سوالی داشتی به آدرس team@shieldfy.io ایمیل بزن.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment