Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mardr
Last active April 15, 2019 18:25
Show Gist options
  • Save mardr/380e0bbb6c7c6341a2b320b11c918fe0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mardr/380e0bbb6c7c6341a2b320b11c918fe0 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Przywraca wygląd strony transakcyjnej mbanku z przed liftingu. Do działania wymaga jednego z rozszerzeń do przeglądarki: np. Greasemonkey lub Tampermonkey.
// ==UserScript==
// @name mbank unlifting
// @description Przywraca wygląd strony transakcyjnej mbanku z przed liftingu
// @version 0.1
// @grant none
// @author mardr
// @include https://online.mbank.pl/*
// ==/UserScript==
document.documentElement.classList.remove('lifting');
document.body.classList.remove('lifting');
@lpiechowiak
Copy link

Dawno mnie nie ucieszył tak drobny JS, chylę czoła! 👍

@dzienisz
Copy link

dzienisz commented Jun 3, 2018

Thank you!

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment