Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Mariusz Nowak medikoo

Block or report user

Report or block medikoo

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@medikoo
medikoo / stacks-map.js
Last active Oct 30, 2017
Serverless: Nested stacks per function
View stacks-map.js
'use strict';
const memoize = require('memoizee');
const namingUtils = require('serverless/lib/plugins/aws/lib/naming');
const getApiGatewayResourceMap = memoize(serverless => {
// AwsCompileApigEvents plugin provides access to data maps and methods
// that allow to easily map generated resources to lambdas
const apiGatewayPlugin = serverless.pluginManager.plugins.find(
plugin => plugin.constructor.name === 'AwsCompileApigEvents'
View zip-vs-array-from.js
// Lazy (=on-demand) zip()
for (const [i, x] of zip(naturalNumbers(), naturalNumbers())) {
console.log(i, x);
if (i >= 2) break;
}
// Output:
// 0 0
// 1 1
// 2 2
View zip-vs-array-from.js
console.log("1. zip");
for (const [i, x] of zip(naturalNumbers(), naturalNumbers())) {
console.log(i, x);
}
console.log("2. Array.from");
Array.from(naturalNumbers(), function (x, i) {
console.log(i, x);
});
@medikoo
medikoo / cjs-module.js
Last active Feb 17, 2017
ES modules in Node.js (basic idea)
View cjs-module.js
// Import CJS module
const otherCJSModule = require('./other-cjs-module');
// Import ES module, relying on upcoming standard
import('./es-module').then(function (esModule) {
...
});
// Import core module
const fs = require('fs');
View one-of-many.js
['foo', 'bar', 'lorem'].some(function (val) { return obj.x === val; });
obj.getDescriptor('x').type.oneOf(obj.x, ['foo', 'bar', 'lorem']);
this.database.oneOf(obj.x, ['foo', 'bar', 'lorem']);
(new Set(['foo', 'bar', 'lorem'])).has(obj.x);
({ foo: true, bar: true, lorem: true })[obj.x];
View memoize-opts.js
var memoized = memoize(fuction (arg, options) {
...
}, { normalizer: function (args) {
return [args[0], args[1].opt1, args[1].opt2].join('\0');
} }
View programista-programistka-javascript.md

Programista/Programistka JavaScript

Do zespołu konsultantów pracujących bezpośrednio dla UNCTAD (organ ONZ) poszukujemy programisty/programistki JavaScript (HTML5 + Node.js)

Zajmujemy się tworzeniem aplikacji, których długofalowym celem jest zmniejszenie szarej strefy w krajach rozwijających się, a konkretniej umożliwienie obywatelom rejestracji różnego rodzaju działalności przez internet.

Realizujemy projekty z wykorzystaniem najnowszych otwartych technologii (full-stack JavaScript, bazowany na ECMAScript 5 oraz implementowalnych w ES5 funkcjonalnościach z najnowszego standardu ES). Pracujemy na in house'owym, modularnym stack’u, bazującym na dziesiątkach niezależnych, stale rozwijanych modułach, w większości opublikowanych na npm’ie. Dajemy możliwość upubliczniania generycznej części pracy na Github'ie lub podobnych serwisach.

Jeżeli lubisz JavaScript, lubisz dyskutować o rozwoju języka, omawiać ciekawe algorytmiczne problemy, i przede wszystkim chcesz się rozwijać jako programista JavaScript, to

@medikoo
medikoo / index.js
Last active Aug 29, 2015
Test two lru-queue solutions
View index.js
'use strict';
var LruQueue = require('lru-queue')
, SnowyuLruQueue = require('./snowyu-lru-queue')
, now = Date.now;
var getMemoize = function (LruQueue) {
return function (fn) {
var cache = {}, queue = new LruQueue(1000);
View functional-count-zeros.js
var not = function (fn) {
return function () {
return !fn.apply(this, arguments);
};
};
var getIncremenentIfTrue = function (fn) {
return function (count, predicate) {
if (fn(predicate)) ++count;
return count;
};
View populator.js
var generateObject, generateSection, generateProperty, serialize;
serialize = function (id, value, stamp) {
// Add to updates
};
generateObject = function (meta/*, options*/) {
var id = genId(), options = Object(arguments[1])
, stamp = options.stamp ? options.stamp : now();
You can’t perform that action at this time.