Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Dto;
using System;
namespace Company.Application.Dto
{
/// <summary>
/// Veritabanımızda bulunan müşteriler üzerinde CRUD (Create, Read, Update, Delete) işlemler için customer entity mizi kullanacağız.
/// Bu Dto ise veritabanı ile etkileşimin son anına kadar verileri saklama ve proje içerisinde kullanma görevlerini icra edecek.
/// Entity lerimiz ve dto larımız arasında veri transferini ise AutoMapper yardımı ile yapacağız.
/// Aşağıdaki propertylerin adları customer entity içindeki propertyle ile aynı olmalı, yoksa mapper içerisinde profiller oluştururken özel kurallar yazmamız gerekir.
/// İsimler aynı olursa AutoMapper otomatik olarak hangi property nin Dto daki hangi propertye eşit olduğunu anlayacak ve atamaları yapacak.
/// </summary>
public class CustomerDto : DtoBase
{
/// <summary>
/// Müşteri adı
/// </summary>
public string Name { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin soyadı
/// </summary>
public string Surname { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin bağlı olduğu firmanın Id bilgisi
/// </summary>
public Guid OrganizationId { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin bağlı olduğu firmanın bilgileri
/// </summary>
public OrganizationDto Organization { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin Mail adresi
/// </summary>
public string MailAdress { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin Telefon numarası
/// </summary>
public string Phone { get; set; }
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment