Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mehmetalierol
Last active September 29, 2018 11:33
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
using AutoMapper;
using Company.Application.Common.Paging;
using Company.Application.Common.Paging.Interface;
using Company.Application.Common.Repository;
using Company.Application.Common.UnitofWork;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Logging;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
namespace Company.Application.Common.Api.Base
{
public class ApiBase<T, TDto, TController> : ControllerBase where T : class where TDto : class where TController : ControllerBase
{
#region Variables
/// <summary>
/// Sınıf içerisinde kullanacağımız değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Unitofwork ve generic repository private yani sadece bu sınıf için erişilebilirken logger tüm sınıflardan erişilebilsin diye public bırakıyoruz.
/// Bu sınıfı kalıtım alan tüm sınırlarımızda loglama işlemi yapacağımız için logger public..
/// </summary>
public readonly IUnitofWork _uow;
public readonly IServiceProvider _service;
public readonly ILogger<TController> _logger;
private readonly IGenericRepository<T> _repository;
#endregion Variables
#region Constructor
/// <summary>
/// Burada dependency injection'ı farklı şekilde kullanmaya karar verdim çünkü diğer projelerimde constructorlar içerisinde çok fazla parametre oluyor ve okunması zor hale geliyordu.
/// IserviceProvider benim için dependency injection ile resolve işlemi görecek yani bağımlılığı service provider ile projeme enjekte edeceğim.
/// </summary>
/// <param name="service">bağımlılıkları eklemek için service provider kullanacağız</param>
public ApiBase(IServiceProvider service)
{
//Get Service diyerek dependencylerimizi ınject ediyoruz
_logger = service.GetService<ILogger<TController>>();
_uow = service.GetService<IUnitofWork>();
_repository = _uow.GetRepository<T>();
_service = service;
}
#endregion Constructor
#region GetMethods
/// <summary>
/// Kayıtları veritabanından bulurken bu metodu kullanacağız. Bu method içerisine aranan kaydın Id bilgisini alacak ve geriye ilgili entity ile maplenmiş dto cevabını dönecek.
/// </summary>
/// <param name="id">bulunacak kaydın Guid türünde Id bilgisi</param>
/// <returns></returns>
[HttpGet("Find")]
public virtual ApiResult<TDto> Find(Guid id)
{
try
{
//Logger ile basit bir log yazıyoru. Ben logların mantıklı olması için zaman harcamadım siz senaryonuza göre loglamanıza karar verebilirsiniz.
//Burada sadece ilgili tablodan hangi id ye sahip kayıt istenmiş ise onu logluyoruz.
_logger.LogInformation($"Find record from the {typeof(T)} table with id:{id}");
//Geriye Mapper ile mapleyerek dto dönüyoruz T bizim entitylerimiz için generic type ve TDto ise dto larımız için generic type görevi görüyor.
return new ApiResult<TDto>
{
Message = "Success",
StatusCode = StatusCodes.Status200OK,
Data = Mapper.Map<T, TDto>(_repository.Find(id))
};
}
catch (Exception ex)
{
//Hata olması durumunda loglama yapıyoruz ve kullanıcıya HTTP durum kodlarından 500 yani internal server error dönüyoruz.
_logger.LogError($"Find record error from the {typeof(T)} table with id:{id} error:{ex}");
return new ApiResult<TDto>
{
StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
Message = $"Error:{ex.Message}",
Data = null
};
}
}
[HttpGet("FindAsync")]
public virtual async Task<ApiResult<TDto>> FindAsync(Guid id)
{
return Find(id);
}
/// <summary>
/// İlgili tabloda bulunan tüm kayıtları seçmek için kullanılacak olan metod
/// </summary>
/// <returns></returns>
[HttpGet("GetAll")]
public virtual ApiResult<List<TDto>> GetAll()
{
try
{
var entities = _repository.GetAll().ToList();
_logger.LogInformation($"Getall records from the {typeof(T)} table");
return new ApiResult<List<TDto>>
{
Message = "Success",
StatusCode = StatusCodes.Status200OK,
Data = entities.Select(x => Mapper.Map<TDto>(x)).ToList()
};
}
catch (Exception ex)
{
_logger.LogError($"Getall records error from the {typeof(T)} table");
return new ApiResult<List<TDto>>
{
Message = $"Error:{ex.Message}",
StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
Data = null
};
}
}
/// <summary>
/// Sorgulanabilir ve üzerinde işlemler yapılabilir bir Queryable dönen metodumuz
/// Burada önemli nokta herhangi bir şekilde mapper ile işimiz yok direk olarak queryable donuyoruz.
/// </summary>
/// <returns></returns>
[HttpGet("GetQueryable")]
public virtual IQueryable<T> GetQueryable()
{
try
{
_logger.LogInformation($"GetQueryable from the {typeof(T)} table");
return _repository.GetAll();
}
catch (Exception Ex)
{
_logger.LogError($"GetQueryable error from the {typeof(T)} table. Error:{Ex}");
return null;
}
}
/// <summary>
/// Sayfalanmış listeler dönmek için kullanacağımız metot
/// </summary>
/// <param name="pagingParams">Hangi sayfa isteniyor ve sayfada kaç kayıt listelenecek gibi bilgileri parametre olarak bekler</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("GetAllWithPaging")]
public virtual ApiResult GetAllWithPaging(PagingParams pagingParams)
{
try
{
_logger.LogInformation($"GetAllWithPaging from the {typeof(T)} table");
var pagingLinks = _service.GetService<IPagingLinks<T>>();
var model = new PagedList<T>(
GetQueryable(), pagingParams.PageNumber, pagingParams.PageSize);
Response.Headers.Add("X-Pagination", model.GetHeader().ToJson());
var outputModel = new OutputModel<T>
{
Paging = model.GetHeader(),
Links = pagingLinks.GetLinks(model),
Items = model.List.Select(m => m).ToList(),
};
return new ApiResult
{
StatusCode = StatusCodes.Status200OK,
Message = "Success",
Data = outputModel
};
}
catch (Exception ex)
{
_logger.LogError($"GetAllWithPaging error from the {typeof(T)} table. Data: {String.Join(',', pagingParams.GetType().GetProperties().Select(x => $" - {x.Name} : {x.GetValue(pagingParams)} - ").ToList())} exception:{ex}");
return new ApiResult
{
StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
Message = $"Error:{ex.Message}",
Data = null
};
}
}
#endregion GetMethods
#region PostMethods
/// <summary>
/// Id ile Kayıt silmek için kullanacağımız metod
/// </summary>
/// <param name="id">Silinecek kaydın Id bilgisi</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("DeleteById")]
public virtual ApiResult<string> DeleteById(Guid id)
{
try
{
_repository.Delete(id);
_logger.LogInformation($"Record deleted from the {typeof(T)} table with id:{id}");
return new ApiResult<string>
{
StatusCode = StatusCodes.Status200OK,
Message = "Success",
Data = null
};
}
catch (Exception ex)
{
_logger.LogError($"Delete error for the:{typeof(T)} table with id:{id} result:Error - {ex}");
return new ApiResult<string>
{
StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
Message = $"Error:{ex.Message}",
Data = null
};
}
}
/// <summary>
/// Id ile Kayıt silmek için kullanacağımız metod
/// </summary>
/// <param name="id">Silinecek kaydın Id bilgisi</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("DeleteByIdAsync")]
public virtual async Task<ApiResult<string>> DeleteByIdAsync(Guid id)
{
return DeleteById(id);
}
/// <summary>
/// Model ile kayıt silmek için kullanacağımız metod
/// </summary>
/// <param name="item">silinecek kayda ait model</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("Delete")]
public virtual ApiResult<string> Delete([FromBody] TDto item)
{
var resolvedItem = String.Join(',', item.GetType().GetProperties().Select(x => $" - {x.Name} : {x.GetValue(item)} - ").ToList());
try
{
_repository.Delete(Mapper.Map<T>(item));
_logger.LogInformation($"Record deleted from the {typeof(T)} table. Data:{resolvedItem}");
return new ApiResult<string>
{
StatusCode = StatusCodes.Status200OK,
Message = "Success",
Data = null
};
}
catch (Exception ex)
{
_logger.LogError($"Delete record error from the {typeof(T)} table. Data: {resolvedItem} exception:{ex}");
return new ApiResult<string>
{
StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
Message = $"Error:{ex.Message}",
Data = null
};
}
}
/// <summary>
/// Model ile kayıt silmek için kullanacağımız metod
/// </summary>
/// <param name="item">silinecek kayda ait model</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("DeleteAsync")]
public virtual async Task<ApiResult<string>> DeleteAsync([FromBody] TDto item)
{
return Delete(item);
}
/// <summary>
/// Kayıt eklemek için metod
/// </summary>
/// <param name="item">Eklenecek kayıt</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("Add")]
public virtual ApiResult<TDto> Add([FromBody] TDto item)
{
var resolvedItem = String.Join(',', item.GetType().GetProperties().Select(x => $" - {x.Name} : {x.GetValue(item)} - ").ToList());
try
{
var TResult = _repository.Add(Mapper.Map<T>(item));
_logger.LogInformation($"Add record to the {typeof(T)} table. Data:{resolvedItem}");
return new ApiResult<TDto>
{
StatusCode = StatusCodes.Status200OK,
Message = "Success",
Data = Mapper.Map<T, TDto>(TResult)
};
}
catch (Exception ex)
{
_logger.LogError($"Add record error to the {typeof(T)} table. Data: {resolvedItem} exception:{ex}");
return new ApiResult<TDto>
{
StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
Message = $"Error:{ex.Message}",
Data = null
};
}
}
/// <summary>
/// Kayıt eklemek için metod
/// </summary>
/// <param name="item">Eklenecek kayıt</param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("AddAsync")]
public virtual async Task<ApiResult<TDto>> AddAsync([FromBody] TDto item)
{
return Add(item);
}
/// <summary>
/// Kayıt güncellemek için metod
/// </summary>
/// <param name="item"></param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("Update")]
public virtual ApiResult<TDto> Update([FromBody] TDto item)
{
var resolvedItem = String.Join(',', item.GetType().GetProperties().Select(x => $" - {x.Name} : {x.GetValue(item)} - ").ToList());
try
{
var TResult = _repository.Update(Mapper.Map<T>(item));
_logger.LogInformation($"Update record to the {typeof(T)} table. Data:{resolvedItem}");
return new ApiResult<TDto>
{
StatusCode = StatusCodes.Status200OK,
Message = "Success",
Data = Mapper.Map<T, TDto>(TResult)
};
}
catch (Exception ex)
{
_logger.LogError($"Update record error to the {typeof(T)} table. Data: {resolvedItem} exception:{ex}");
return new ApiResult<TDto>
{
StatusCode = StatusCodes.Status500InternalServerError,
Message = $"Error:{ex.Message}",
Data = null
};
}
}
/// <summary>
/// Kayıt güncellemek için metod
/// </summary>
/// <param name="item"></param>
/// <returns></returns>
[HttpPost("UpdateAsync")]
public virtual async Task<ApiResult<TDto>> UpdateAsync([FromBody] TDto item)
{
return Update(item);
}
#endregion PostMethods
#region SaveChanges
/// <summary>
/// İşlemleri kaydedecek metot. Bu metot çağrılmaz ise işlemler veritabanına gitmeyecektir.
/// </summary>
private void Save()
{
_uow.SaveChanges(true);
}
#endregion SaveChanges
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment