Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mehmetalierol
Last active September 29, 2018 10:31
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Api;
using Company.Application.Common.Api.Base;
using Company.Application.Data.Entities;
using Company.Application.Dto;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
namespace Company.Application.WebApi.Controllers
{
[ApiController]
[Route("Organization")]
public class OrganizationController : ApiBase<Organization, OrganizationDto, OrganizationController>
{
public OrganizationController(IServiceProvider service) : base(service)
{
}
/// <summary>
/// Unit of work 'ün çalışması ve kayıtların veritabanına ulaşması için Add,Update,Delete metotlarını override ediyoruz
/// Bu bir zorunluluk değil eğer unitofwork'ü ApiBase içerisinde savechanges yapacak şekilde kullanırsanız bu metotları override etmek zorunda kalmazsınız
/// Ancak o zaman unit of work mantığı boş yere bu sisteme eklenmiş gibi olacak
/// </summary>
/// <param name="item"></param>
/// <returns></returns>
public override ApiResult<OrganizationDto> Add([FromBody] OrganizationDto item)
{
var result = base.Add(item);
_uow.SaveChanges(false);
return result;
}
public override ApiResult<OrganizationDto> Update([FromBody] OrganizationDto item)
{
var result = base.Update(item);
_uow.SaveChanges(true);
return result;
}
public override ApiResult<string> Delete([FromBody] OrganizationDto item)
{
var result = base.Delete(item);
_uow.SaveChanges(true);
return result;
}
public override ApiResult<string> DeleteById(Guid id)
{
var result = base.DeleteById(id);
_uow.SaveChanges(true);
return result;
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment