Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
namespace Company.Application.Common.Paging
{
/// <summary>
/// Paging yaparken bu parametreleri dışarıdan alacağız
/// Bu parametreler bize istemcinin hangi sayfayı istediğini ve o sayfada kaç adet kayıt görmek istediğini bildirecek
/// </summary>
public class PagingParams
{
/// <summary>
/// Hangi sayfa isteniyor ise onun sıra numarası Örnek 1. sayfa için 1 2. safya için 2 gibi
/// </summary>
public int PageNumber { get; set; } = 1;
/// <summary>
/// İstenen sayfanın kaç adet kayıt içermesi gerektiği Örnek 1. sayfayı istiyorum 5 kayıt istiyorum gibi
/// </summary>
public int PageSize { get; set; } = 5;
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment