Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Dto;
using System;
using System.Collections.Generic;
namespace Company.Application.Dto
{
/// <summary>
/// Identity alt yapısını kullanarak oluşturduğumuz ApplicationUser entity miz ile gerekli CRUD işlemleri yapacağız
/// Bu Dto ise veritabanı ile etkileşimin son anına kadar verileri saklama ve proje içerisinde kullanma görevlerini icra edecek.
/// Ben IdentityUser base sınıfını açarak içinde bulunan propertyleri ve bizim sonradan eklediğimiz propertyleri bu dto içerisine aynı isimler ile oluşturdum
/// Ek olarak Kullanıcı rollerinin isimlerini de
/// Diğer dto ların her birine yazdığım gibi burada da property isimleri ApplicationUser ımız ile aynı olmalı.
/// Burada dikkat edilmesi gereken husus şu, ApplicationUser sınıfımız IdentityUser sınıfından kalıtım aldığı için EntityBase sınıfımızdan kalıtım alamaz
/// Ancak dto için DtoBase sınıfını kullanabiliriz.
/// </summary>
public class ApplicationUserDto : DtoBase
{
/// <summary>
/// Kullanıcının email adresi onaylandımı bilgisi
/// Bu alan mail adresi üzerinden doğrulama yaparken kullanılır
/// </summary>
public bool EmailConfirmed { get; set; }
/// <summary>
/// Kullanıcının email adresi
/// </summary>
public string Email { get; set; }
/// <summary>
/// Kullanıcı adı
/// </summary>
public string UserName { get; set; }
/// <summary>
/// Password dto ile aldığımız string formattaki parolayı UserManager sınıfı sayesinde şifreleyerek veritabanına yazacağız
/// </summary>
public string Password { get; set; }
/// <summary>
/// Kullanıcıya ait telefon numarası
/// </summary>
public string PhoneNumber { get; set; }
/// <summary>
/// Telefon numarası onaylı mı değil mi kontrolü, sms ile doğrulama yapmak için kullanılır
/// </summary>
public bool PhoneNumberConfirmed { get; set; }
/// <summary>
/// Bizim sonradan eklediğimiz unvan propertysi
/// </summary>
public string Title { get; set; }
/// <summary>
/// Sonradan eklediğimiz dil Id si
/// </summary>
public Guid LanguageId { get; set; }
/// <summary>
/// Kullanıcının diline ait detaylar
/// </summary>
public LanguageDto Language { get; set; }
/// <summary>
/// Kullanıcının rollerinin listesi
/// </summary>
public List<ApplicationRoleDto> UserRoles { get; set; }
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment