Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Enums;
using System;
namespace Company.Application.Common.Data
{
public class EntityBase
{
/// <summary>
/// Tüm entitylerimizde bulunması gereken propertyleri bu base class ile tanımlıyoruz.
/// Bu sınıfımızı inherit alacak derived class'ımız dğrudan aşağıdaki propertylere sahip olacak ve biz tekrarlı kod yazmak zorunda kalmayacağız
/// Dto ve data arasındaki farklılık eminim dikkatinizi çekmiştir burada örnek olması açısından küçük bir business kod ekledim
/// Eğer bu sınıf türetildiğinde Id null ise default olarak yeni bir guid oluşturularak atanacak ve aynı şey createDate alanı içinde geçerli olacak
/// Data sınıfları business içerebilir ancak dto sınıfları sadece propertyler içermektedir, çünkü amaçları datayı taşımaktır.
/// Data ve dto arasındaki value transferlerini auto Mapper kullanarak yapacağız.
/// </summary>
private AppStatus status;
private DateTime createdDate;
public Guid Id { get; set; }
public DateTime? CreateDate
{
get
{
return createdDate;
}
set
{
createdDate = value ?? DateTime.UtcNow;
}
}
public Guid? Creator { get; set; }
public AppStatus? Status
{
get
{
return status;
}
set
{
status = value ?? AppStatus.Aktif;
}
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment