Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace Company.Application.Common.Paging
{
/// <summary>
/// Pagignli listemize ait class.
/// </summary>
/// <typeparam name="T">Hangi entity paging ile oluşturulacaksa buraya gönderiliyor</typeparam>
public class PagedList<T>
{
#region Constructor
/// <summary>
/// Gelen entity içerisinde eleman sayısı dığarıdan gönderilen sayfa sırası ve sayfa sınır parametrelerini kendi içindeki local variablelara dolduran yapıcı metodumuz
/// </summary>
/// <param name="source">IQueryaple tipinde entitymiz</param>
/// <param name="pageNumber">hangi sayfa</param>
/// <param name="pageSize">sayfadaki eleman sayısı</param>
public PagedList(IQueryable<T> source, int pageNumber, int pageSize)
{
//Quaryable üzerinden toplam kaç satır olduğu bilgisini count ile alıyoruz
this.TotalItems = source.Count();
//hangi sayfa talep edildi ise local değişkene aktarıyoruz
this.PageNumber = pageNumber;
//sayfada kaç adet kayıt istendi ise local değişkene aktarıyoruz
this.PageSize = pageSize;
//sayfa sayısı ve kaç adet satır içereceği bilgilerine istinaden bir liste oluşturup local değişkene atıyoruz
this.List = source
//sayfalama mantığına göre hangi kayıtların getirileceğini hesaplama için skip kullandık. kaç adet satır atlanarak seçme işlemi yapılacağını basit bir yöntemle hesaplıyoruz
.Skip(pageSize * (pageNumber - 1))
//sayfa içinde istenen satır asyısı kadar take ile seçme işlemi yapıyoruz. BU işlem sql sorgulamalarında kullanılan TOP ve LIMIT ile aynı mantıktadır diyebiliriz.
.Take(pageSize)
.ToList();
}
#endregion
/// <summary>
/// Toplam databasedeki kayıt sayısı
/// </summary>
public int TotalItems { get; }
/// <summary>
/// Şuanda istemcinin talep ettiği sayfanın sırası (1. sayfa, 2. sayfa ... hangisi isteniyorsa)
/// </summary>
public int PageNumber { get; }
/// <summary>
/// İstenen sayfanın kaç eleman barındırdığı bilgisi
/// </summary>
public int PageSize { get; }
/// <summary>
/// Sayfa içerisindeki satırlar yani veritabanındaki kayıtların kendileri
/// </summary>
public List<T> List { get; }
/// <summary>
/// Toplam sayfa sayısı hesaplanıyor ceilin yukarı yuvarlama işlemidir, yani sayfa sayısı hesaplama sonucu ondalıklı bir sayı çıkacak olursa en yakın kendisinden büyük tam sayıya yuvarlanacak
/// </summary>
public int TotalPages =>
(int)Math.Ceiling(this.TotalItems / (double)this.PageSize);
/// <summary>
/// Mevcut sayfanın kendisinden önce başka sayfa olup olmadığının bilgisi
/// </summary>
public bool HasPreviousPage => this.PageNumber > 1;
/// <summary>
/// Mevcut sayfanın kendisinden son başka sayfa olup olmadığı bilgisi
/// </summary>
public bool HasNextPage => this.PageNumber < this.TotalPages;
/// <summary>
/// Kendisinden sonra sayfa varsa hangi sayfa olduğu bilgisi
/// </summary>
public int NextPageNumber =>
this.HasNextPage ? this.PageNumber + 1 : this.TotalPages;
/// <summary>
/// Kendisinden önce sayfa varsa hangi sayfa olduğu bilgisi
/// </summary>
public int PreviousPageNumber =>
this.HasPreviousPage ? this.PageNumber - 1 : 1;
/// <summary>
/// Daha önce eklediğimiz headerı dahil ediyoruz
/// </summary>
/// <returns></returns>
public PagingHeader GetHeader()
{
return new PagingHeader(
this.TotalItems, this.PageNumber,
this.PageSize, this.TotalPages);
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment