Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
using Company.Application.Common.Data;
using System;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
namespace Company.Application.Data.Entities
{
/// <summary>
/// Müşterilerin bilgilerin, tutan sınıf
/// </summary>
public class Customer : EntityBase
{
/// <summary>
/// Müşteri adı
/// </summary>
/// String ValueType larda required eklemezsek o property nin null olabileceği anlamına gelir bu nedenle required ekledik
/// Aynı zamanda StringLenght ile girilmesi gereken maximum ve minimum karakter aralığını beliriyoruz
/// Bu şartlar sağlanmazsa ModelState içerisinde bulunan Error listesine aşağıdaki ErrorMessage lar eklenecektir.
[Required(ErrorMessage = "Name is required")]
[StringLength(100, MinimumLength = 3,
ErrorMessage = "Name Should be minimum 3 characters and a maximum 100 characters")]
public string Name { get; set; }
/// <summary>
/// Müşteri soyadı
/// </summary>
[Required(ErrorMessage = "Surname is required")]
[StringLength(100, MinimumLength = 3,
ErrorMessage = "Surname Should be minimum 3 characters and a maximum 100 characters")]
public string Surname { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin hangi firmaya bağlı olduğu bilgisi
/// </summary>
[Required(ErrorMessage = "Organization is required")]
[DisplayName(nameof(Organization))]
public Guid OrganizationId { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin bağlı olduğu firmanın tüm bilgileri
/// Aynı zamanda veritabanında relation oluşmasını sağlayacak.
/// Relationları Fluent API vasıtasıyla ayrı bir mapping dosyası oluşturarak da tanımlayabiliriz.
/// </summary>
public virtual Organization Organization { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin mail adresi
/// </summary>
[Required(ErrorMessage = "Mail Address is required")]
[StringLength(100, MinimumLength = 3,
ErrorMessage = "Mail Address Should be minimum 3 characters and a maximum 100 characters")]
[DataType(DataType.EmailAddress)]
public string MailAdress { get; set; }
/// <summary>
/// Müşterinin telefon numarası
/// </summary>
[DataType(DataType.PhoneNumber)]
public string Phone { get; set; }
/// <summary>
/// Müşteriye projenin ilerleyen dönemlerinde bir dashboard vs vermek istersek diye birde şifre alanı bırakıyoruz
/// </summary>
public string PasswordHash { get; set; }
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment