Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save mehmetalierol/d8af3c9873e451a773e2dab0d52a9fc6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mehmetalierol/d8af3c9873e451a773e2dab0d52a9fc6 to your computer and use it in GitHub Desktop.
using Company.Application.Common.Api;
using Company.Application.Common.Api.Base;
using Company.Application.Data.Entities;
using Company.Application.Dto;
using Company.Application.WebApi.Interfaces;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using System;
using System.Linq;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
namespace Company.Application.WebApi.Controllers
{
/// <summary>
/// diller tablosu ile ilgili işlemleri içeren sınıf
/// </summary>
[Route("Language")]
public class LanguageController : ApiBase<Language, LanguageDto, LanguageController>, ILanguageController
{
#region Constructor
public LanguageController(IServiceProvider service): base(service)
{
}
#endregion
/// <summary>
/// Add metodunu override ederek çift kayıt kontrolü yaptık
/// dikkat edilmesi gerekn nokta savechanges diyerek işlemleri kaydetmiş olmamız.
/// Eğer savechanges yapmazsanız geriye eklendi dönseniz bile veritabanına kayıt eklenmeyecektir.
/// Begin new transaction işlemi yapmadık çünkü savechanges içerisinde transaction yoksa yeni oluştur kuralı eklemiştik.
/// </summary>
/// <param name="item">eklenecek dile ait bilgiler</param>
/// <returns></returns>
public override ApiResult<LanguageDto> Add([FromBody] LanguageDto item)
{
//çift kayıt kontrolü yapan metot false dönerse işlemler yapılacak.
if (!CheckDublicateLanguage(item.Culture))
{
//base deki ekleme işlemi yapılıyor
var result = base.Add(item);
//sıralı işlemler olmadığı için save changes diyerek veritabanında değişiklikler yapılıyor
base._uow.SaveChanges();
//geriye base de bulunan add metodundan dönen değer döndürülüyor
return result;
}
else
{
//çift kayıt varsa ekleme işlemi yapılmıyor ve kullanıcıya cevap dönülüyor
return new ApiResult<LanguageDto>
{
StatusCode = StatusCodes.Status406NotAcceptable,
Message = "This culture is exist!",
Data = null
};
}
}
/// <summary>
/// Çift kayıt kontrolü yapan metodumuz ben burada culture property'sini kontrol etmeyi tercih ettim.
/// </summary>
/// <param name="culture"></param>
/// <returns></returns>
public bool CheckDublicateLanguage(string culture)
{
var result = GetQueryable().Where(x => x.Culture == culture).ToList().Count;
return result > 0;
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment