Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save mehmetalierol/efd91434b44b43cf6d0d8f0770f3e2fd to your computer and use it in GitHub Desktop.
using AutoMapper;
using Company.Application.Data.Entities;
namespace Company.Application.Dto.Mapper
{
/// <summary>
/// Bu sınıf bizim için Entity ve dto sınıfları arasında mapping tablosu görevi görmektedir.
/// Auto mapper buradaki kuralları kontrol ederek veri transferi işlemlerini otomatik yapacak.
/// </summary>
public class MappingProfile : Profile
{
/// <summary>
/// Bu yapıcı method içerisinde kurallarımızı tanımlıyoruz.
/// </summary>
public MappingProfile()
{
//CreateMap metodu ile entity ve dtoları eşleştirip mapliyoruz
//ReversMap komutu ise bu mappingin iki yönlü olduğunu bildiriyor.
CreateMap<Organization, OrganizationDto>().ReverseMap();
CreateMap<Customer, CustomerDto>().ReverseMap();
CreateMap<Language, LanguageDto>().ReverseMap();
CreateMap<AppResource, AppResourceDto>().ReverseMap();
CreateMap<ApplicationRole, ApplicationRoleDto>().ReverseMap();
CreateMap<ApplicationUser, ApplicationUserDto>().ReverseMap()
.ForMember(a => a.PasswordHash, b => b.MapFrom(c => c.Password));
//Hedef ve kaynak arasında property isimleri farklı ise aşağıdaki gibi eşleştirme yapılır
//.ForMember(a => a.Name, b => b.MapFrom(c => c.ModelName))
//Bir propertynin görmezden gelinmesi isteniyor ise aşağıdaki gibi bir tanımlama yapılmalıdır.
//.ForSourceMember(x => x.Name, opt => opt.Ignore());
}
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment