Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mehmetalierol
Last active September 29, 2018 10:29
Show Gist options
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
  • Save mehmetalierol/f131395da4f53fb4ad8ec50d0a25b536 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save mehmetalierol/f131395da4f53fb4ad8ec50d0a25b536 to your computer and use it in GitHub Desktop.
using Company.Application.Common.Repository;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage;
using System;
namespace Company.Application.Common.UnitofWork
{
/// <summary>
/// Repository ile CRUD işlemleri tek bir noktada topladık ve veritabanına kaydedilmek üzere kuyruğa aldık
/// UNitofWork ile de bu kuyruğu tek noktadan kaydedeceğiz.
/// </summary>
public class UnitofWork : IUnitofWork
{
#region Variables
/// <summary>
/// Sınıf içerisinde kullanacağımız değişkenler
/// veritabanı işlemleri için DbContext sınıfı
/// _disposed isimli bir bool değişken bu değişken ile context in dispose olup olmadığını kontrol edeceğiz.
/// </summary>
private readonly DbContext _context;
private IDbContextTransaction _transation;
private bool _disposed;
#endregion Variables
#region Constructor
/// <summary>
/// Yapıcı method dependency injection ile DbContext nesnesi türetiyor
/// </summary>
/// <param name="context"></param>
public UnitofWork(DbContext context)
{
_context = context;
}
#endregion Constructor
#region BusinessSection
/// <summary>
/// Gerekli olduğu durumlda istenen entity için reposiyory oluşturarak geri dönüyor
/// </summary>
/// <typeparam name="T">Repository si istenen entity</typeparam>
/// <returns></returns>
public IGenericRepository<T> GetRepository<T>() where T : class
{
return new GenericRepository<T>(_context);
}
/// <summary>
/// Yeni bir transaction yaratmak için kullanacağımız metod
/// Bu metodu sıralı işler yapacaksak işlemlere başlamadan önce çağırmamız gerekir
/// işlemler bittiğinde ise save changes diyerek transation'ı commit etmiş oluruz.
/// Ayrıca bir transacitoncommit metodu oluşturmaya gerek duymadım zaten save changes içerisinde önceden oluşturulmuş bir transaction var mı diye kontrol ediyor ve var ise o transaction üzerinden devam ediyoruz.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public bool BeginNewTransaction()
{
try
{
_transation = _context.Database.BeginTransaction();
return true;
}
catch (Exception ex)
{
return false;
}
}
/// <summary>
/// Herhangi bir nedenden dolayı başlattığımız transation'ı geri alacaksak rollback metodunu çağıracağız.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public bool RollBackTransaction()
{
try
{
_transation.Rollback();
_transation = null;
return true;
}
catch (Exception ex)
{
return false;
}
}
/// <summary>
/// İşlemlerin veritabanına kaydedilmesi için bu method tetikleniyor.
/// </summary>
/// <returns></returns>
public int SaveChanges(bool ensureAutoHistory = false)
{
var transaction = _transation != null ? _transation : _context.Database.BeginTransaction();
using (transaction)
{
try
{
//Context boş ise hata fırlatıyoruz
if (_context == null)
{
throw new ArgumentException("Context is null");
}
if (ensureAutoHistory)
{
_context.EnsureAutoHistory();
}
//Save changes metodundan dönen int result ı yakalayarak geri dönüyoruz.
int result = _context.SaveChanges();
//Sorun yok ise kuyruktaki tüm işlemleri commit ederek bitiriyoruz.
transaction.Commit();
return result;
}
catch (Exception ex)
{
//Hata ile karşılaşılır ise işlemler geri alınıyor
transaction.Rollback();
throw new Exception("Error on save changes ", ex);
}
}
}
#endregion BusinessSection
#region DisposingSection
/// <summary>
/// Context ile işimiz bittiğinde dispose edilmesini sağlıyoruz
/// </summary>
/// <param name="disposing"></param>
protected virtual void Dispose(bool disposing)
{
if (!this._disposed)
{
if (disposing)
{
_context.Dispose();
}
}
this._disposed = true;
}
public void Dispose()
{
Dispose(true);
GC.SuppressFinalize(this);
}
#endregion DisposingSection
}
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment