Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Ankara Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi (OBS) için ders kaydetme scripti. Derslerinizi seçtikten sonra aşağıdaki kodu kopyalayın, OBS'de anket ekranını açın, Firefox için "CTRL+SHIFT+K", Chromium tarayıcılar için "CTRL+SHIFT+J" kısayolu ile JavaScript konsolunu açın, kopyaladığınız kodu yapıştırın ve Enter tuşu ile kodu çalıştırın ve bekleyin. …
setInterval(function () {$('button.buttonS.bLightBlue').trigger('click');}, 500);
setInterval(function () {$('button').trigger('click');}, 500);
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment