Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mesutpiskin
Last active May 13, 2020
Embed
What would you like to do?
Ağırlıklı Ortalama Öteleme Algoritması (Mean Shift) ile Hareketli Nesne Takibi #OpenCV #Python
# http://mesutpiskin.com/blog/agirlikli-ortalama-oteleme-algoritmasi-mean-shift-ile-hareketli-nesne-takibi.html
# https://youtu.be/9qzaBzmmL7s
import cv2
import numpy as np
videoCapture = cv2.VideoCapture("video.mp4")
ret, frame = videoCapture.read()
rows, cols = frame.shape[:2]
'''
Video dosyası üzerine Mean Shift için bir alan belirlenir.
Bu koordinatlar ağırlıklı ortalaması belirlenecek olan dörtgen alanıdır. '''
w = 200
h = 300
col = int((cols - w) / 2)
row = int((rows - h) / 2)
shiftWindow = (col, row, w, h)
'''
Şimdi görüntü üzerindeki parlaklığı, renk dağılımlarını dengelemek için bir maskeleme alanı oluşturalım ve
bu alan üzerinde histogram eşitleme yapalım
'''
roi = frame[row:row + h, col:col + w]
roiHsv = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2HSV)
lowLimit = np.array((0., 60., 32.))
highLimit = np.array((180., 255., 255.))
mask = cv2.inRange(roiHsv, lowLimit, highLimit)
roiHist = cv2.calcHist([roiHsv], [0], mask, [180], [0, 180])
cv2.normalize(roiHist, roiHist, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)
'''
Bu parametre / durdurma ölçütü algoritmanın kendi içerisinde kaydırma/hesaplama işlemini kaç defa yapacağını belirlemektedir.
'''
terminationCriteria = (cv2.TERM_CRITERIA_COUNT | cv2.TERM_CRITERIA_EPS , 10, 1)
while True:
ret , frame = videoCapture.read()
'''
video içerisinde öncelikli HSV renk uzayı üzerinde histogram alıp histogram back projection yapacağız ve
tüm görüntü üzerinde istediğimiz yerin segmentlerini bulacağız.
'''
frameHsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)
backprojectedFrame = cv2.calcBackProject([frameHsv], [0], roiHist, [0, 180], 1)
# karanlıkta kalan alanları maskeleyelim
mask = cv2.inRange(frameHsv, lowLimit, highLimit)
backprojectedFrame &= mask
# mean shift algoritmasını başlatalım
ret, shiftWindow = cv2.meanShift(backprojectedFrame, shiftWindow, terminationCriteria)
#Col, row artık mean shift ile elde edilen alandır
col, row = shiftWindow[:2]
#Görüntü üzerinde tespit edilen alanı çizelim
frame = cv2.rectangle(frame, (col, row), (col + w, row + h), (255,255,0), 4)
cv2.imshow('Agirlikli Ortalama Oteleme - Mean Shift', frame)
k = cv2.waitKey(60) & 0xff
videoCapture.release()
cv2.destroyAllshiftWindows()
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment