Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@michelrandahl
Last active January 22, 2018 21:41
Show Gist options
  • Save michelrandahl/208f2d6abd9237e4b173820867de3b67 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save michelrandahl/208f2d6abd9237e4b173820867de3b67 to your computer and use it in GitHub Desktop.
# test om ipython virker...
print("hello world")
# lav en liste af værdier mellem 1 og 10
list(range(1, 10))
# lav en anonym funktion
min_funktion = lambda x: x + 3
# kald den anonyme funktion
min_funktion(42)
# læg en til alle tal mellem 1 og 10 (dette returnerer en lazy sequence som de i python kalder iterable)
map(lambda x: x + 1, range(1, 10))
# man kan evaluere en lazy sequence ved at kalde list på den
list(map(lambda x: x + 1, range(1, 10))
# brug den anonyme funktion til at addere 3 til alle værdier mellem 1 og 10
list(map(min_funktion, range(1, 10))
# lav alle værdier mellem 1 og 10 om til strings med str funktionen
list(map(str, range(1,10)))
# Det kan vises at lazy sequnces virkelig er 'lazy' ved at vi laver vores egen funktion som skriver noget ud før den returnerer
# (OBS: du skal nok trykke enter 2-3 gange når du har copy-pastet den her funktion ind i ipython...)
def min_funktion2(x):
print("hejhej ", x)
return x + 17
# ... der bliver ikke skrevet noget ud når vi kalder følgende
map(min_funktion2, range(4))
# men hvis vi tvinger vores lazy seq til at blive evalueret, så sker der ting og sager!
list(map(min_funktion2, range(4)))
# man kan nemt lave en string om til en liste...
list("foobar")
# man kan sortere en liste (eller en lazy seq) med sorted
sorted([4,3,9,0,1,2,2])
# man kan sortere strings (og den laver den automatisk om til en liste)
sorted("duisfhuwdsf")
# man kan sortere en liste af hvadsomhelst ved at angive en funktion til 'key' parametren
sorted([{"foo": 11, "bar": 3}, {"foo": 1, "bar": 99}, {"foo": 9, "bar": 0}], key = lambda x: x["foo"])
# man kan sortere i omvendt rækkefølge ved at give 'True' med til reverse parametren
sorted([{"foo": 11, "bar": 3}, {"foo": 1, "bar": 99}, {"foo": 9, "bar": 0}], key = lambda x: x["foo"], reverse = True)
sorted([33, 0, 8, 1, -2], reverse = True)
# en tuple er en form for liste af værdier og angives i paranteser
min_tuple = ("hej", 42)
# du kan tilgå værdier nøjagtigt som i en liste
min_tuple[0]
min_tuple[1]
# du kan lave en dictionary fra en liste af tuples
dict([("a", 2), ("b", 3), ("d", 0)])
# du kan lave en dictionary om til en liste af tuples ved at kalde
list(dict.items({'a': 2, 'b': 3, 'd': 0}))
# itertools biblioteket har en funktion som hedder groupby...
# den gør præcist som det den hedder, -eg den grupperer værdier...
from itertools import groupby
# men hvis vi bare kalder den direkte, så returnerer den bare et lazy object
groupby("ijwiojdwjwdddd")
# hvis vi kalder list funktionen på den kan vi se hvad den rent faktisk gør
list(groupby("ijwiojdwjwdddjjd"))
# Pythons groupby kræver at den liste som man giver den, er sorteret i forvejen.
list(groupby(sorted("ijwiojdwjwdddjjd")))
# Nu er det nemmere at se at den laver 'noget med at gruppere'(den har givet os en liste af tuples)...
# men 2'ndet element i tuplen er lidt sær...
# det kan vi råde bod på ved at kalde list funktionen på 2'ndet elementet
fix_tuple = lambda x: (x[0], list(x[1]))
list(map(fix_tuple, groupby(sorted("ijwiojdwjwdddjjd"))))
# nu kan vi lave den om til en dictionary, -hvis det er det som vi har lyst til...
dict(list(map(fix_tuple, groupby(sorted("ijwiojdwjwdddjjd")))))
# ... men lister er sjovere :)... så lad os sortere den efter hvor mange elementer der er i hver gruppe
# til dette kan vi bruge funktionen 'len' som returnerer længden af en liste
sorted(list(map(fix_tuple, groupby(sorted("ijwiojdwjwdddjjd")))), key = lambda x: len(x[1]))
# vi kan også bare map'e hen over den og tælle hver liste
list(map(lambda x: (x[0], len(x[1])), map(fix_tuple, groupby(sorted("ijwiojdwjwdddjjd")))))
# lad os lave en funktion ud af det så vi kan bruge den igen og igen og igen :)
def custom_groupby(data):
grouped_data = map(fix_tuple, groupby(sorted(data)))
return map(lambda x: (x[0], len(x[1])), grouped_data)
# hvis vi f.eks. ønsker at se alle værdier som der er mere end 4 af, kan vi bruge filter funktionen
list(filter(lambda x: x[1] > 4, custom_groupby("uiwjfuwjidjwiqjdoiwjuifewuwfffff")))
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment