Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
udone_quine.rb
eval$s =%w'
b= " BAhsKwG
vfg A AAAAA PAAA
AIw AA AAA gD8AAAA4
AQA AA Ph 4AAAAcAMAA
ICDf wA A AOAGAADA8D8
AAAD wB g AAQPwfAAAA
eAY AA E D/AwAAA
DgGA AB A fwAAAAA
8DAAA QH 8 AAA AAf
BgAABB 3A AAA A PhhAAC
OfgAAA A D wgwCA4G 8A
AAAA g If4f/4fAAAAA AD+PuC+AgAAA
ACA+wXA 7gAAA AAA wD4AA O A
DAA AAAOAB A gA AHg AAA
AB wGAEB CP0AA
AAAe I wNs4
nvD wA A A H T EtaWO7
woAA AB q4 m7 9p y+ 5A w AAPyL //zV9wx
w AAF 8 W5s C /W Q7 h A A B/f oa4m1 w0F A c
A 7 Jw A cN/ 0zO Fw A GjfAXCrkv w HhwbA n Q EAX 5v5
PyhwAC U I gP98kT/A/4BzAIDzX i b+ f zyA2e DB s9 f/+
cf/QJ 8 Bw O cc /78 DDqBDPr7 Pw gP 3 f3B g Z5u
D3Wv6A/ C9sLl5 gO K 9C/ z/A ZA c CAC D A wA A 4 B8=
"; n=M ars h al. load( b. u npac k( "m" )[0 ]);
e =" eval$ s=% w"< <3 9 < < ( $ s *3);o=""; j=- 1 ;0
.up to( 35 *80-1 ) {| i| o< <((n[i]==1) ? e [j+
= 1 ] : 32);o<<(( i%80= = 7 9)?10:" ")};o[-10,
6]= ""< <39 <<". join " ;p u ts(o)#b="BAhsK wGvf
gA AA AA APAA AAIw AA AAAg D 8AAAA4AQAAA Ph4AAAAc AMAAICDfwA
A AOAGA AD A8D8A AAD wBg AAQPwfAAAAeAYA AED /Aw
A AAD g GAABA fwAAA AA8DA AA Q H8AA AAA fBgAABB3AAA AAP
hh AAC Of gA AA ADw gw CA4 G8AA A AA g If4f/4f AAAAA AD+P u
C+ Ag AAA AC A+wX A 7 gAAA AAAw D4A A OADAAAAAOABAgAA
H g AAA A Bw GAE BC'.join
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.