Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mieky
Forked from japsu/ehdotus.md
Last active Sep 29, 2021
Embed
What would you like to do?
Sähköauton lataus taloyhtiössä

Sähköauton lataus taloyhtiössä

Esitys yhtiökokoukselle

Taustaa

Sähköautojen osuus autokannasta kasvaa koko ajan. Valtioneuvoston tavoitteena on, että vuonna 2030 Suomessa olisi jopa 700 000 täyssähköautoa ja lataushybridiä, kun vuoden 2020 lopussa liikennekäytössä oli 9 674 täyssähköautoa ja 45 650 lataushybridiä. Maaliskuussa 2021 voimaan astui laki, jonka myötä taloyhtiöiden pitää varautua sähköautojen määrän kasvuun.

Sähköauton latauksen järjestäminen on yksi keskeisimpiä kysymyksiä sähköauton hankintaa pohtivalle. Sähköauton kotilatauksen toteuttaminen sähkö- ja paloturvallisella tavalla edellyttää lataukseen tarkoitetun suojatun pistorasian tai kiinteän latausaseman asennusta. Lisäksi sähköauton latauksessa taloyhtiössä on huomioitava osakkaiden yhdenvertaisuus.

Sähköautojen määrän kasvaessa parkkipaikan kaapeloinnin kapasiteetti ja kiinteistön sähköliittymä voivat rajoittaa sähköautojen latausta. Kapasiteettia voidaan jakaa useammalle rajoittamalla latausvirtaa (esim. 10A tai 8A) autosta, latauskaapelista tai -asemasta, tai investoimalla älykkääseen aikajakoiseen lataukseen.

Tämän ehdotuksen on tarkoitus mahdollistaa sähköauton kotilataus taloyhtiössä tavalla, joka minimoi kustannukset ja riskit taloyhtiölle ja muille osakkaille. Perusperiaatteena on, että sähköautoa lataava osakas vastaa itse kaikista sähköauton lataukseen liittyvistä kustannuksista, kuten latauspisteen hankinnasta, asennuksesta ja huollosta sekä lataukseen käytetystä sähköstä. Lisäksi ehdotuksessa on huomioitu sähköautojen määrän kasvun aiheuttamat rajoitukset sähköautojen lataukselle.

Ehdotus

  1. Auto- tai autokatospaikan hallintaan oikeuttavan osakkeen omistaja (Osakas) voi hankkia auto- tai autokatospaikalleen sähköauton latausmahdollisuuden asennuttamalla sinne sähkömittarin sekä latauskäyttöön tarkoitetun suojatun pistorasian tai kiinteän latausaseman. Asennettavan latauspisteen tulee käyttää enintään 16 A 1-vaihevirtaa (3,6 kW). Asennuksen suorittaa aina siihen tarvittavat luvat saanut sähköalan ammattilainen.
  2. Latauspisteen asennuksesta on tehtävä muutostyöilmoitus hallitukselle. Ilmoituksen käsittelyn yhteydessä osakas tekee taloyhtiön kanssa sopimuksen latauksen kustannuksista ja järjestelyistä.
  3. Osakas vastaa itse kaikista latauspisteen hankintaan, asennukseen, käyttöön ja huoltoon liittyvistä kustannuksista sisältäen myös lataukseen käytettävän sähkön.
  4. Parkkipaikan kaapelointi sekä kiinteistön sähköliittymä voivat sähköautojen yleistyessä rajoittaa latausmahdollisuutta. Latausmahdollisuuden jatkuminen voi tällöin edellyttää lisäinvestointeja Osakkaalta esimerkiksi älykkääseen latauslaitteeseen tai latausvirtaa voi olla tarpeen rajoittaa. Latauspisteen asennus edellyttää, että Osakas ymmärtää ja hyväksyy tämän ja sitoutuu noudattamaan hallituksen ja isännöitsijän antamaa ohjeistusta sähköauton latauksesta.
  5. Taloyhtiö voi myöhemmin erillisellä yhtiökokouksen päätöksellä tehdä sellaisia investointeja, jotka tekevät osakkaiden omat latauspisteet tarpeettomiksi. Osakkaan omasta latauspisteestä tai sen asennukseen tehdystä työstä ei tällöin saa hyvitystä.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment