Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?

Introduksjon

Eloquent Javascript:

You Don't Know JS: Up & Going:

Grei plass å starte er å se igjennom http://superherojs.com/

Kurs

Codeschool

Lav-terskla kurs for å veksle litt på læringsformer.

Veien videre

Mer avanserte temaer dersom man vil sette seg mer inn i Javascript:


Det beste vil være å starte på et lite prosjekt som du kan programmere på. Det kan være hva som helst men burde være noe som motiverer og du er interesserer deg. En nettjeneste av noe slag, der du kan lage backend med Java/C#/PHP/Ruby og frontend av HTML/CSS/JS. (Kan være alt mulig, f.eks Photobooth-klone, gif-katalog med drag&drop opplasting og søk). Et slik prosjekt burde prøve å touche mange forskjellige aspekter.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.