Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@miroslavkondic
Last active November 1, 2016 13:42
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save miroslavkondic/b48537387352e9de5a1c9d44db4f25bf to your computer and use it in GitHub Desktop.
Hello!

Takmičenje u prebrojavanju objekata na slikama


Opis zadatka


Na osnovu slika iz obučavajućeg skupa potrebno je napisati program koji prebroja krugove na slikama. Kao rešenje, potrebno je svom asistent dostaviti popunjen out.txt fajl koji sadrži programski dobijene rezultate. Za implementaciju koristiti tehnike i programski jezik po izboru.

Rešenje, out.txt mora da sadrži sledeće:

  • Broj indeksa, ime i prezime
  • Popunjene podatka koliko na slici ima krugova (parovi ime slike i broj krugova)

Rok za dostavljanje rešenja je: 06.11.2016. 23:59:59 Prijave nakon isteka predviđenog vremena neće biti uzete u razmatranje.

Skup podataka


Podaci su podeljeni u 2 katerogirije: train i test

Train skup

Skup za trenig i obučavanje programa se može preuzeti sa https://www.dropbox.com/s/p23bv7di4tuhw0z/level-0-trening.zip?dl=0.

Sam zip sadrži sledeće:

  • folder Images sadrži slike za prebrojavanje
  • test.py program koji validira uspešnost vašeg rešenja nad train skupom podataka (na osnovu res.txt i out.txt)
  • res.txt tačno rešenje za svaku sliku (kombinacija ime fajla i broj krugova)
  • out.txt fajl u koji je potrebno upisati koliko na kojoj slici ima krugova (trenutno su sve nule)

Test skup

Skup za testiranje se može preuzeti sa https://www.dropbox.com/s/ojgr6x5of2bmkxz/level-0-test.zip?dl=0.

Sam zip sadrži sledeće:

  • folder Images sadrži slike za prebrojavanje
  • out.txt fajl u koji je potrebno upisati koliko na kojoj slici ima krugova (trenutno su sve nule)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment