Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mloza
mloza / PatternMatching.java
Last active November 26, 2021 14:30
Przykłady kodu do wpisu o nowych możliwościach Javy 17 znajdującego się pod adresem: https://blog.mloza.pl/java-17-nowa-wersja-z-rozszerzonym-wsparciem-lts/
switch(i) {
case null -> System.out.println("It's a null!");
case Integer s && s < 10 -> System.out.println("It's a number smaller than 10");
case String s && s.length() < 20 -> System.out.println("Short string");
case String s -> System.out.println("Long String");
default -> System.out.println("It's something else");
}
@mloza
mloza / Sealed.java
Last active March 31, 2021 19:27
Kod do wpisu o nowościach o Javie 16 dostępny pod adresem: https://blog.mloza.pl/java-16-co-nowego/
package com.example.geometry;
public abstract sealed class Shape
permits Circle, Rectangle, Square { ... }
public final class Circle extends Shape { ... }
public sealed class Rectangle extends Shape
permits TransparentRectangle, FilledRectangle { ... }
public final class TransparentRectangle extends Rectangle { ... }
@mloza
mloza / Api.java
Last active February 11, 2021 18:09
Kod do postu o Spring Boot i Swaggerze znajdującego się pod adresem https://blog.mloza.pl/spring-boot-swagger-ui/
@Operation(
summary = "List all entries from database",
description = "Returns all entries that was saved to our database"
)
@ApiResponses(value = {
@ApiResponse(responseCode = "200", description = "Entry was added to database"),
@ApiResponse(responseCode = "500", description = "Something went wrong, entry was not added")
})
@GetMapping("/api/list")
@mloza
mloza / CustomValidatorController.java
Last active December 2, 2020 21:27
Kod źródłowy do wpisu o niestandardowych walidatorach dla Java Bean Validation, znajdującego się na blogu https://blog.mloza.pl/java-bean-validation-niestandardowy-walidator-danych/
@RestController
public class CustomValidatorController {
@PostMapping("/zipCode")
@ResponseBody
public String zipCodeBody(
@RequestBody @Valid RequestWithZipCode body // #1
) {
return "OK! Everything is valid";
}
}
@mloza
mloza / Dockerfile
Last active September 12, 2020 19:02
Kod źródłowy do wpisu o Dockerze i Spring Boocie znajdującym się pod adresem:
FROM adoptopenjdk/openjdk14:alpine-jre
WORKDIR /opt
COPY target/spring-docker.jar application.jar
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "application.jar"]
@mloza
mloza / Pet.java
Last active August 13, 2020 09:32
Kod źródłowy do wpisu o Java Bean Validation znajdującego się pod adresem: https://blog.mloza.pl/java-bean-validation-sprawdzanie-poprawnosci-przeslanych-danych/
public class Pet {
@NotBlank
private String name;
public Pet(@NotBlank String name) {
this.name = name;
}
public String getName() {
return name;
@mloza
mloza / TitleSearch.java
Created June 15, 2020 15:28
GTE 2 - bitset version
import java.util.*;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
public class TitleSearch {
public static void main(String[] args) {
final Scanner sc = new Scanner(System.in);
List<String> titles = new ArrayList<>();
final int n = sc.nextInt();
sc.nextLine();
public class TitleSearch {
public static void main(String[] args) {
final Scanner sc = new Scanner(System.in);
List<String> titles = new ArrayList<>();
final int n = sc.nextInt();
sc.nextLine();
for (int i = 0; i < n; ++i) {
titles.add(sc.nextLine());
}
@mloza
mloza / action.php
Last active May 13, 2020 21:45
Kod źródłowy do wpisu o tworzeniu wtyczek do wordpressa znajdującego się pod adresem: https://wpblog.pl/tworzenie-wlasnej-wtyczki-do-wordpressa/
<?php
/*
* Plugin Name: Sample Extension
* Plugin URI: http://wpblog.pl
* Description: Sample Extension to show wordpress plugins functionality
* Version: 1.0
* Author: WP Blog
* Author URI: http://wpblog.pl
*/
@mloza
mloza / Client.java
Last active April 23, 2020 12:41
Kod do wpisu o Google Cloud Vision i rozpoznawaniu tekstu na obrazach znajdujący się pod adresem: https://blog.mloza.pl/google-cloud-vision-czyli-rozpoznawanie-obrazow-w-chmurze-czesc-1-ocr/
Vision visionClient = new Vision.Builder(httpTransport, jsonFactory, credential)
.setApplicationName(APPLICATION_NAME)
.build();