Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Michał Łoza mloza

View GitHub Profile
@mloza
mloza / Dockerfile
Last active Sep 12, 2020
Kod źródłowy do wpisu o Dockerze i Spring Boocie znajdującym się pod adresem:
View Dockerfile
FROM adoptopenjdk/openjdk14:alpine-jre
WORKDIR /opt
COPY target/spring-docker.jar application.jar
ENTRYPOINT ["java", "-jar", "application.jar"]
@mloza
mloza / Pet.java
Last active Aug 13, 2020
Kod źródłowy do wpisu o Java Bean Validation znajdującego się pod adresem: https://blog.mloza.pl/java-bean-validation-sprawdzanie-poprawnosci-przeslanych-danych/
View Pet.java
public class Pet {
@NotBlank
private String name;
public Pet(@NotBlank String name) {
this.name = name;
}
public String getName() {
return name;
@mloza
mloza / TitleSearch.java
Created Jun 15, 2020
GTE 2 - bitset version
View TitleSearch.java
import java.util.*;
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;
public class TitleSearch {
public static void main(String[] args) {
final Scanner sc = new Scanner(System.in);
List<String> titles = new ArrayList<>();
final int n = sc.nextInt();
sc.nextLine();
View TitleSearch.java
public class TitleSearch {
public static void main(String[] args) {
final Scanner sc = new Scanner(System.in);
List<String> titles = new ArrayList<>();
final int n = sc.nextInt();
sc.nextLine();
for (int i = 0; i < n; ++i) {
titles.add(sc.nextLine());
}
@mloza
mloza / action.php
Last active May 13, 2020
Kod źródłowy do wpisu o tworzeniu wtyczek do wordpressa znajdującego się pod adresem: https://wpblog.pl/tworzenie-wlasnej-wtyczki-do-wordpressa/
View action.php
<?php
/*
* Plugin Name: Sample Extension
* Plugin URI: http://wpblog.pl
* Description: Sample Extension to show wordpress plugins functionality
* Version: 1.0
* Author: WP Blog
* Author URI: http://wpblog.pl
*/
@mloza
mloza / Client.java
Last active Apr 23, 2020
Kod do wpisu o Google Cloud Vision i rozpoznawaniu tekstu na obrazach znajdujący się pod adresem: https://blog.mloza.pl/google-cloud-vision-czyli-rozpoznawanie-obrazow-w-chmurze-czesc-1-ocr/
View Client.java
Vision visionClient = new Vision.Builder(httpTransport, jsonFactory, credential)
.setApplicationName(APPLICATION_NAME)
.build();
@mloza
mloza / ManyToMany.java
Created Apr 22, 2020
Kod źródłowy do wpisu o Spring Boot - Spring Data JPA część II: Powiązania między tabelami znajdującego się pod adresem https://blog.mloza.pl/spring-boot-spring-data-jpa-czesc-ii-powiazania-miedzy-tabelami/
View ManyToMany.java
@ManyToMany
private List<Project> projects;
@mloza
mloza / CredentialsProvider.java
Created Apr 21, 2020
Kod do postu o Google Cloud Storage znajdujący się pod adresem https://blog.mloza.pl/google-cloud-storage/
View CredentialsProvider.java
public class CredentialsProvider {
public static Credential authorize() {
try {
return GoogleCredential.fromStream(CredentialsProvider.class.getClassLoader()
.getResourceAsStream("client-secrets.json"))
.createScoped(Collections.singleton(StorageScopes.CLOUD_PLATFORM));
} catch (IOException e) {
Throwables.propagate(e);
}
return null;
@mloza
mloza / Auth.java
Created Apr 19, 2020
Kod do wpisu o Spring Boot Security znajdujący się pod adresem https://blog.mloza.pl/spring-security-w-spring-boot/
View Auth.java
@Override
protected void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
http
.authorizeRequests()
.antMatchers("/").permitAll()
.antMatchers("/loggeduser").authenticated()
.and().formLogin();
}
@mloza
mloza / Fibonacci.java
Last active Apr 15, 2020
Kod do wpisu o ciekawych zastosowaniach streamów w Javie. Post znajduje się pod adresem https://blog.mloza.pl/ciekawe-przyklady-zastosowania-streamow-w-javie/
View Fibonacci.java
public class Fibonacci {
private static class FibonacciGenerator {
private BigInteger nMinusTwo = BigInteger.ONE;
private BigInteger nMinusOne = BigInteger.ZERO;
public BigInteger next() {
final BigInteger n = nMinusTwo.add(nMinusOne);
nMinusTwo = nMinusOne;
You can’t perform that action at this time.