Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@mmmunk
Created May 24, 2019
Embed
What would you like to do?
64-bit WAMP (Windows, Apache, MariaDB/MySQL, PHP) til udvikling/test
64-bit WAMP (Windows, Apache, MariaDB/MySQL, PHP) til udvikling/test
====================================================================
Webserver med PHP
-----------------
Opret C:\WAMP
Opret C:\WAMP\www
Download nyeste Apache binary (httpd 2.4) VC15 Win64 fra https://www.apachelounge.com/download/
Udpak så vi får C:\WAMP\Apache24
Download nyeste PHP 7 VC15 x64 Thread Safe fra https://windows.php.net/download/
Udpak så vi får C:\WAMP\PHP7 (som indeholder dev, ext, lib, osv)
Omdøb php.ini-development i C:\WAMP\PHP7\ til php.ini
Rediger filen C:\WAMP\Apache24\conf\httpd.conf
Sæt SRVROOT til "C:/WAMP/Apache24"
Søg efter alle stier indeholdende htdocs (bl.a. DocumentRoot og <Directory>)
Sæt Disse stier til "C:/WAMP/www"
Find <Ifmodule dir_module> og tilføj index.php efter index.html
Tilføj disse linier i bunden:
AddHandler application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php .php .html
LoadModule php7_module "C:/WAMP/PHP7/php7apache2_4.dll"
PHPiniDir "C:/WAMP/PHP7"
Opret filen C:\WAMP\www\index.php med indholdet:
<html><body>
<?php phpinfo(); ?>
</body></html>
Opret filen C:\WAMP\Start.cmd med indholdet:
@echo off
echo Apache httpd webserver
Apache24\bin\httpd.exe
Database
--------
Download stable MariaDB Windows x86_64 zip (no debug) fra https://downloads.mariadb.org/
Udpak så vi får C:\WAMP\MariaDB (som indeholder bin, data, lib, osv)
Indsæt i filen C:\WAMP\Start.cmd som første linie efter echo off:
start MariaDB\bin\mysqld --console --skip-grant-tables
TODO: Mangler korrekt setup af php.ini så mysql kan findes
TODO: Mangler phpmyadmin
Bruger er root (ingen password) og der er ingen sikkerhed
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment