Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
GolTV a l'ordinador amb XBMC
Ara que ja he acabat exàmens i estem a mig mundial de futbol,
un tutorial ràpid per poder veure el mundial gratis des de
l'ordinador (i si s'enxufa, també a la tele!).
Passos:
1) Instal·lar XBMC: http://xbmc.org/download/
2) Baixar-se aquest arxiu ZIP a una carpeta coneguda:
https://github.com/Juarrox/palcotv.repository/raw/master/zips/plugin.video.palcotv-0.2.7.zip
3) Anar a Sistema -> Configuració -> Complements -> Instal·la
des d'un fitxer ZIP i buscar la carpeta on hem desat el ZIP del pas 2.
Fin. Per buscar GolTV HD, anar a Vídeos -> Complements ->
PalcoTV -> Listas PLX -> Sport channels @HalowTV.plx i buscar
GolTV HD allà. Botó dret sobre el nom del canal per afegir-lo
a preferits i trobarho més ràpid el proper partit.
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.