Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Model Kullanarak Birbiri ile Bağlantılı JQuery ile Dolan DropDownList Doldurma
Gerekli açıklamalar kod içerisinde yapılmıştır. Veritabanı kullanılmadan,
Fake olarak modellenmiştir. Country ve City class'larında veri üreten metotlara yer verilmiştir.
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web.Mvc;
namespace WebApplication8.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
public ActionResult Index()
{
// Sayfaya DropDownList verilerinizi model ile göndermek isterseniz.
// IndexViewModel tipindeki modelimizde 2 adet SelectList tipinde property tanımlıyoruz.
// Verilerimiz bu property ler ile View'a gidecektir.
// Gönderdiğimiz veriler DropDownList de kullanılacağı için SelectList e çevirmeyi unutmuyoruz.
// Ülke seçildikten sonra şehir seçileceği için sadece ülke verisi doldurulur.
SelectList countriesData = new SelectList(DBContext.CountriesTable, "Id", "CountryName");
// Seçili gelmesi istenilen DropDownList item'larının değerleri
// bu şekilde gönderilebilir.
IndexViewModel model = new IndexViewModel()
{
SelectedCountryId = -1,
SelectedCityId = -1,
CountriesData = countriesData,
// Başlangıçta şehir verisi yoktur ama kayıt düzenleme yaparsanız burayı da doldurunuz.
CitiesData = new SelectList(new List<City>())
};
return View(model);
}
[HttpPost]
public ActionResult Index(IndexViewModel model)
{
// Model içinde gönderdiğimiz citiesData ve countriesData verileri View'dan alınmaz.
// POST işlemi sonrasında aynı sayfa tekrar açılacak ise,
// Model e değerlerini tekrar yüklemeliyiz.
// Bu verileri bir Cache mekanizmasından yükleyerek sürekli DB ye gitme gerekliliği kaldırabilirsiniz.
// Performans açısından da daha doğru olacaktır. Tabii veriler sürekli değişmiyorsa..!
SelectList countriesData = new SelectList(DBContext.CountriesTable, "Id", "CountryName");
SelectList citiesData = new SelectList(DBContext.CitiesTable, "Id", "CityName");
model.CitiesData = citiesData;
model.CountriesData = countriesData;
return View(model);
}
// id : CountryId
public JsonResult GetCitiesByCountry(int id)
{
return Json(
DBContext.CitiesTable.Where(ci => ci.CountryId == id).ToList(),
JsonRequestBehavior.AllowGet);
}
}
}
namespace WebApplication8
{
public class City
{
public int Id { get; set; }
public string CityName { get; set; }
public int CountryId { get; set; }
// 10 adet şehir içeren list üreten bir metot.
public static List<City> GetFakeCities()
{
return new List<City>()
{
new City() { Id=11, CityName = "Leicester", CountryId=0 },
new City() { Id=12, CityName = "Sunderland", CountryId=0 },
new City() { Id=13, CityName = "Bath", CountryId=1 },
new City() { Id=14, CityName = "Leeds", CountryId=1 },
new City() { Id=15, CityName = "Dallas", CountryId=2 },
new City() { Id=16, CityName = "Lancaster", CountryId=2 },
new City() { Id=17, CityName = "Tampa", CountryId=2 },
new City() { Id=18, CityName = "Christchurch", CountryId=2 },
new City() { Id=19, CityName = "Laredo", CountryId=3 },
new City() { Id=20, CityName = "Indianapolis", CountryId=3 },
};
}
}
public class Country
{
public int Id { get; set; }
public string CountryName { get; set; }
// 4 adet ülke içeren list üreten bir metot.
public static List<Country> GetFakeCountries()
{
return new List<Country>()
{
new Country() { Id= 0, CountryName = "Morocco" },
new Country() { Id= 1, CountryName = "American Samoa" },
new Country() { Id= 2, CountryName = "New Zealand" },
new Country() { Id= 3, CountryName = "Channel Islands" },
};
}
}
// DBContext i temsil eden fake bir class
// Fake olarak ürettiğim verileri bana sunacak.
// Sizin verileriniz DB ya da istediğiniz kaynaktan gelebilir.
public static class DBContext
{
public static List<Country> CountriesTable = Country.GetFakeCountries();
public static List<City> CitiesTable = City.GetFakeCities();
}
// Index sayfasında kullanacağımız view modelimiz
public class IndexViewModel
{
// Sayfa GET anında bu property ler ile seçili ülke/şehir Id gönderilebilir
// ya da POST işleminde seçili ülke/şehir Id elde edilebilir.
// MVC kendisi seçili değeri bize bu property 'lere dolduracaktır.
public int SelectedCountryId { get; set; }
public int SelectedCityId { get; set; }
public SelectList CitiesData { get; set; }
public SelectList CountriesData { get; set; }
}
}
@model IndexViewModel
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width" />
<title>DropDownList Mevzusu</title>
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.3.7/css/bootstrap.min.css" />
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.js"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<div class="row">
<h2>Drop Down Sample</h2>
<hr />
@* POST işlemi için BeginForm metodu ile Form elementi oluşturmayı unutmuyoruz.. *@
@using (Html.BeginForm())
{
<div class="col-md-12">
<div class="form-horizontal">
<div class="form-group">
<label class="control-label col-md-2">Country :</label>
<div class="col-md-5">
@Html.DropDownListFor(m => m.SelectedCountryId, Model.CountriesData, "Lütfen Seçiniz", new { @class = "dropdown form-control" })
</div>
</div>
<div class="form-group">
<label class="control-label col-md-2">City :</label>
<div class="col-md-5">
@Html.DropDownListFor(m => m.SelectedCityId, Model.CitiesData, "Lütfen Seçiniz", new { @class = "dropdown form-control" })
</div>
</div>
<hr />
<div class="col-md-7 text-right">
<button type="submit" class="btn btn-success">Gönder</button>
<hr />
<div class="alert alert-success text-center">
<div><b>Selected Country : </b>@Model.SelectedCountryId</div>
<div><b>Selected City : </b>@Model.SelectedCityId</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
}
<script>
$("#SelectedCountryId").change(function () {
var ddlCountry = $(this);
var countryId = ddlCountry.val();
if (countryId != "") {
$.ajax({
method: "GET",
url: '@Url.Action("GetCitiesByCountry","Home")' + '/' + countryId,
beforeSend: function () {
// ajax isteği öncesi şehirler silinir.
$("#SelectedCityId option").not(":first").remove();
}
}).done(function (result) {
console.log(result);
// json formatında ülkeye ait şehirler gelir..
// her biri için option elementi oluşturulur
// şehirler(id=SelectedCityId) dropdownlist e eklenir.
for (var i = 0; i < result.length; i++) {
var city = result[i];
var opt = $("<option></option>");
opt.val(city.Id);
opt.text(city.CityName);
$("#SelectedCityId").append(opt);
}
});
} else {
$("#SelectedCityId option").not(":first").remove();
}
});
</script>
</div>
</div>
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment