Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
2014 Israeli Education Budget Data
2dig-code 2dig-title 4dig-code 4dig-title 6dig-code 6dig-title 8dig-code 8dig-title type1-code type1-title type2-code type2-title net
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202102 פעולות לשכת הדובר 20210241 פעולות לשכת הדובר 2 קניות 33 קניות בארץ 2528
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202102 פעולות לשכת הדובר 20210243 השתתפות נציגי המשרד בארועים בינ"ל בחו"ל 2 קניות 33 קניות בארץ 69
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202103 פעולות החשב 20210341 השתתפות במשרד האוצר עבור בדיקת שחיקת מורים 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 52
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202103 פעולות החשב 20210343 פעולות החשב 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202103 פעולות החשב 20210345 רכישת שירותים לחישובי שכר 2 קניות 33 קניות בארץ 9100
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202103 פעולות החשב 20210347 קנית שרותי חוץ למחלקת הכספים 2 קניות 33 קניות בארץ 110
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202103 פעולות החשב 20210349 תשלום פסקי דין ופיצויים 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 453
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202103 פעולות החשב 20210399 החזרי תמיכות עודפות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202104 פרסי ישראל 20210441 פרסי ישראל 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 1364
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202104 פרסי ישראל 20210442 השתתפות במשרד התרבות 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 900
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202104 פרסי ישראל 20210443 קרן וולף- החזרי הוצאות בהתאם לחוק קרן וולף 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 294
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202105 מיכון 20210504 שירותי מחשוב ויישומים 2 קניות 33 קניות בארץ 105403
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202105 מיכון 20210506 מינהל בית ספרי וממ"ח (מחשוב מערכת חינוכית) 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202105 מיכון 20210510 השתתפות במשרד האוצר 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202105 מיכון 20210519 הסכם בתי ספר תוכנות תשתית למע' החינוך 2 קניות 33 קניות בארץ 8248
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202105 מיכון 20210525 ענן מיחשוב - חוות דעת 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202105 מיכון 20210557 אבטחת מידע 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202105 מיכון 20210558 ציוד ענ"א (עיבוד נתונים אוטומטי) לכספים 2 קניות 33 קניות בארץ 181
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202106 ארגוני הורים 20210641 ארגוני הורים 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 791
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202107 מחקרים וסטטיסטיקה 20210744 סקרים ומפקדים סטטיסטיים 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 3500
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202107 מחקרים וסטטיסטיקה 20210745 פעולות המדען הראשי 2 קניות 33 קניות בארץ 3250
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202107 מחקרים וסטטיסטיקה 20210747 מכוני מחקר בחינוך - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202107 מחקרים וסטטיסטיקה 20210749 יוזמות המדען הראשי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202107 מחקרים וסטטיסטיקה 20210751 פיתוח מאגרי משימות מבחן 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202108 קשרי חוץ 20210845 פעולות ופרסומי הועד הישראלי לאונסקו 2 קניות 198 קניות בחו"ל 100
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202108 קשרי חוץ 20210847 דמי חבר באונסקו ובארגונים בין לאומיים נוספים 2 קניות 198 קניות בחו"ל 1442
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202108 קשרי חוץ 20210850 כנסים בינלאומיים ארוח משלחות ואורחים 2 קניות 33 קניות בארץ 383
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202108 קשרי חוץ 20210855 הכרה בתארים מחו"ל 2 קניות 33 קניות בארץ 648
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202108 קשרי חוץ 20210857 פעולות היורומד 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202108 קשרי חוץ 20210859 עידוד הגשמה במוסדות ציוניים בתפוצות 2 קניות 198 קניות בחו"ל 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202108 קשרי חוץ 20210875 בקרת קורסים המקנים גמול השתלמות 2 קניות 33 קניות בארץ 1558
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202109 התאמת מערכת החינוך 20210941 התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 2 קניות 33 קניות בארץ 125147
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202109 התאמת מערכת החינוך 20210942 התאמת מערכת החינוך למאה ה-21 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211140 העצמה רוחנית בחמ"ד 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 5050
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211141 תמיכות מינהל החינוך הדתי - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 1539
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211142 פעולות החינוך הדתי - רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 2102
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211151 חוגים לתורה שבעל-פה בבתי ספר יסודיים 1 שכר 30 שכר בארץ 2260
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211153 רבנים במוסדות חינוך על יסודיים 3 העברות 29 שכר עקיף 3505
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211155 כיתות וחוגים תורניים בחינוך העל יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 1524
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211163 פרויקטים בפריפריה - חט"ע 3 העברות 29 שכר עקיף 986
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211164 שעות תגבור בגרות ללימודי יהדות 1 שכר 30 שכר בארץ 14943
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202111 אגף החינוך הדתי 20211165 תגבור חינוך ממלכתי דתי במכללות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202112 פעולות ויוזמות במערכת 20211241 פעולות שונות במערכת החינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 289
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202112 פעולות ויוזמות במערכת 20211243 רכישות ופעולות שונות במערכת החינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 837
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202112 פעולות ויוזמות במערכת 20211247 פעולות ויוזמות חינוכיות מחקרים, מדע, וטכנולוגיה 3 העברות 29 שכר עקיף 1090
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202112 פעולות ויוזמות במערכת 20211248 השתתפות במשרד רוה"מ 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202112 פעולות ויוזמות במערכת 20211251 פעולות אגף רישוי בקרה ואכיפה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202113 רזרבה לפעולות שונות 20211341 רזרבה לפעולות שונות 1 שכר 104 רזרבה 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202113 רזרבה לפעולות שונות 20211343 פעולות שונות 1 שכר 104 רזרבה 68265
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202114 הקצבות לחינוך ותרבות 20211441 הקצבות לחינוך ותרבות לפי החלטת הועדה הציבורית לעניני עזבונות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202114 הקצבות לחינוך ותרבות 20211445 הוצאות מינהליות לטיפול בעזבונות 3 העברות 29 שכר עקיף 6
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202116 הרשות הארצית למדידה 20211601 פעולות הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) 3 העברות 29 שכר עקיף 45194
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202116 הרשות הארצית למדידה 20211602 הרשות הארצית למדדה והערכה - מחקרים רב שנתיים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202117 פעולות בשיתוף משרד 20211703 השתתפות במשרד המדע - קידום ספורט נשים 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 1800
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202117 פעולות בשיתוף משרד 20211743 השתתפות במשרד המדע 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202120 רזרבה להתייקרויות 20212042 רזרבה להתיקרויות 3 העברות 36 רזרבה 675174
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202120 רזרבה להתייקרויות 20212043 רזרבה להתיקרויות שכר 1 שכר 104 רזרבה 585646
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202120 רזרבה להתייקרויות 20212045 רזרבה להתיקרויות מט"ח 1 שכר 104 רזרבה 0
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202120 רזרבה להתייקרויות 20212046 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה 2 קניות 173 רזרבה 27160
20 משרד החינוך 2021 יחידות מטה 202121 רזרבה לשכר 20212114 רזרבה לשכר 1 שכר 104 רזרבה 170592
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220101 שיא כח אדם-עובדי מינהל 1 שכר 30 שכר בארץ 141663
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220102 יחידה לרכישת תוכנית לימודים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220103 ייעודה לכח אדם 1 שכר 30 שכר בארץ 4684
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220104 ייעודה לבלתי צמיתה 1 שכר 30 שכר בארץ 105
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220105 ייעודה לשעות 1 שכר 30 שכר בארץ 198
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220106 ייעודה לשעות העסקה 1 שכר 30 שכר בארץ 210
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220107 ייעודה לשכר עידוד 1 שכר 30 שכר בארץ 1161
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220108 ייעודה לרכב 1 שכר 30 שכר בארץ 1234
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220123 מפקחים בפקוח והנחיה שיא כח אדם 1 שכר 30 שכר בארץ 194814
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220146 שכר עידוד 1 שכר 30 שכר בארץ 17527
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220147 עדכון מערכות שכר עידוד 2 קניות 33 קניות בארץ 643
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220155 שעות נוספות 1 שכר 30 שכר בארץ 7038
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220157 שעות כוננות 1 שכר 30 שכר בארץ 1407
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220161 שעות נוספות למפקחים 1 שכר 30 שכר בארץ 10042
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220163 עבודה בלתי צמיתה 1 שכר 30 שכר בארץ 120
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220165 עבודה בלתי צמיתה - מתמחים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220166 העסקת סטודנטים 1 שכר 30 שכר בארץ 5403
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220167 מענק כספי חד פעמי 1 שכר 30 שכר בארץ 11209
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220171 קניית שרותים 2 קניות 33 קניות בארץ 115
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220175 עבודה בלתי צמיתה פיקוח 1 שכר 30 שכר בארץ 11209
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220177 מימון הסדרי פרישה 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220179 רכישת שירותים בחברת המשקם 2 קניות 33 קניות בארץ 111
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202201 עובדי משרד 20220190 אחזקת רכב ונסיעות 1 שכר 30 שכר בארץ 47760
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220341 מענקים לעובדים מצטיינים 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 228
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220345 הדרכה והשתלמות 2 קניות 33 קניות בארץ 2202
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220347 נסיעות לחו"ל 2 קניות 198 קניות בחו"ל 317
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220350 יעוץ ארגוני 2 קניות 33 קניות בארץ 247
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220351 יעוץ מקצועי וועדות 2 קניות 33 קניות בארץ 3253
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220355 פעולות בשתוף עם ועד העובדים 2 קניות 33 קניות בארץ 4203
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220359 מועצת ייצור 2 קניות 33 קניות בארץ 835
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220365 פעולות יעוץ לתכנון חינוכי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202203 השתלמות והדרכה 20220367 פרסום מכרזים בעיתונות- ופעולות לשיפור השירות - כרטיסים מגנטיים, שעון נוכחות ממוכן וכו'. 2 קניות 33 קניות בארץ 132
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220443 רכישת ציוד ענ"א (עיבוד נתונים אוטומטי) 2 קניות 33 קניות בארץ 669
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220445 פירסומים חינוכיים 2 קניות 33 קניות בארץ 646
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220447 תפעול ציוד וחמרים 2 קניות 33 קניות בארץ 6281
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220449 שרותי דאר, גניזה, אירכוב ומשלוחים 2 קניות 33 קניות בארץ 6266
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220450 הוצאות חשמל 2 קניות 33 קניות בארץ 3927
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220451 אחזקה, תפעול ואירגון המשרד 2 קניות 33 קניות בארץ 34643
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220453 פעולות לייעול המערכת 2 קניות 33 קניות בארץ 9555
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220454 השתתפות בשכר דירה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 50518
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220455 תפעול רמת הגולן 2 קניות 33 קניות בארץ 65
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220459 רכישת רכב 2 קניות 33 קניות בארץ 32
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220461 בטוח תלמידים ורכוש במוסדות חינוך 2 קניות 33 קניות בארץ 25759
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220462 רכבי איגום ורכבים צמודים - השתתפות במנהל הרכב 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 2993
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220463 דמי שימוש בדיור ממשלתי 2 קניות 33 קניות בארץ 5351
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220465 רכב-רכישות, השכרות, דלק והוצאות רכב 2 קניות 33 קניות בארץ 711
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220467 פרויקטים לבדיקת מפרטים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220471 פעולות הממונה למעמד האשה 2 קניות 33 קניות בארץ 750
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220472 חיובי אוצר לעמלות פרסומים ושמאות 2 קניות 33 קניות בארץ 867
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220473 רזרבה לדיור 2 קניות 173 רזרבה 8758
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220475 שרותי תקשורת-טלפונים ניידים ונייחים 2 קניות 33 קניות בארץ 6530
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202204 אחזקת המשרד 20220477 פרוייקט קריית הממשלה בנצרת ובניין לב רם 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220645 הוצאות שמירה ובטחון 2 קניות 33 קניות בארץ 10048
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220647 השתתתפות בשמירת מוסדות ברשויות מקומיות. 3 העברות 29 שכר עקיף 9586
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220649 פעולות אבטחה וציוד בטחון 3 העברות 29 שכר עקיף 28088
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220651 גמול בטחון 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220653 קבטי"ם ברשויות מקומיות 3 העברות 29 שכר עקיף 27882
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220654 השתתפות במשרד לבטחון פנים - יחידת חילוץ 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 650
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220657 השתתפות במשרד לבטחון פנים - אחזקת נשק 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 20
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220661 פעולות לשעת חרום 3 העברות 29 שכר עקיף 2314
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220662 השתתפות במשרד לבטחון -פעילויות לשעת חירום 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2022 אמרכלות ועובדי משרד 202206 ביטחון ובטיחות במוסדות 20220663 אבטחת שרים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230140 השתתפות בפעולות ועד עובדי הוראה 3 העברות 29 שכר עקיף 45757
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230142 שי למורים שאינם עובדי מדינה 3 העברות 29 שכר עקיף 9104
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230143 שיפוץ חדרי מורים 3 העברות 29 שכר עקיף 3727
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230145 דמי שתיה לעובדי הוראה במוסדות חינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 8634
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230149 ספריות השאלה למורים 3 העברות 29 שכר עקיף 500
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230153 השתתפות בדמי חבר באגודות מקצועיות למורים 3 העברות 29 שכר עקיף 29087
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230155 קרן לקידום מקצועי של עובדי הוראה 3 העברות 29 שכר עקיף 34041
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202301 תנאי שרות 20230157 השתתפות בקרן רווחה לעובדי הוראה 3 העברות 29 שכר עקיף 11251
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202302 פעולות מיוחדות למורים 20230255 פעולות עם מורים שפרשו לגימלאות 2 קניות 33 קניות בארץ 2869
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202302 פעולות מיוחדות למורים 20230259 פעולות אגף בכיר לכח אדם בהוראה- רכישות 2 קניות 33 קניות בארץ 556
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202302 פעולות מיוחדות למורים 20230265 בחינות מילואים למורים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202302 פעולות מיוחדות למורים 20230267 הוצאות הגנה משפטית לעובדי הוראה 2 קניות 33 קניות בארץ 5600
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202302 פעולות מיוחדות למורים 20230270 קרן ימי מחלה לעובדי הוראה 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202303 תמריצים למורים 20230343 השתתפות בשכר דירה, לימודים אקדמאים והחזר הוצאות נסיעה גם למורים בשנת שבתון 3 העברות 29 שכר עקיף 26939
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202303 תמריצים למורים 20230349 מועדונים ופעולות עם מורים ופירסומים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202303 תמריצים למורים 20230351 למודים אקדמאים והחזר הוצאות נסיעה למורים כולל בשנת שבתון 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230530 סמינרים שכר מורים 3 העברות 29 שכר עקיף 586952
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230531 הכשרת מורים חרדים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230532 אימוני הוראה-שכר מאמנים 1 שכר 30 שכר בארץ 31683
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230533 סמינרים - שכר מורים - 11,697 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 112293
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230534 התמחות וכניסה להוראה 3 העברות 29 שכר עקיף 38317
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230535 השלמת שכר לימוד בסמינרים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 60092
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230541 מענקי השתלמות למורים 1 שכר 30 שכר בארץ 2587
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230543 השתתפות בהוצאות מנהליות של המכללות להכשרת עובדי הוראה 3 העברות 29 שכר עקיף 26551
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230546 הוצאות מינהליות 2 קניות 33 קניות בארץ 440
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230551 קורסים להכשרת מורים עולים 1 שכר 30 שכר בארץ 902
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202305 מוסדות להכשרת מורים 20230555 מיחשוב סמינרים 3 העברות 29 שכר עקיף 12824
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202306 הלוואות מותנות לתלמידי 20230641 הלוואות מותנות לתלמידים במוסדות להכשרת מורים 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 18654
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202306 הלוואות מותנות לתלמידי 20230643 הלוואות מותנות לסטודנטים ותלמידים בסמינרים במוסדות על- תיכוניים במקצועות הטכנולוגיים 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202307 מרכזים פדגוגיים 20230741 מנהלי מרפדי"ם תשע"ד 2,212 ש"ש, תשע"ה 2,212 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 18176
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202307 מרכזים פדגוגיים 20230748 מרכזים פדגוגים - השתתפויות ואחזקה 3 העברות 29 שכר עקיף 944
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202307 מרכזים פדגוגיים 20230751 מרכזי פיסג"ה - רשויות 3 העברות 29 שכר עקיף 1614
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202308 השתלמות מורים וגננות 20230801 השתלמויות עובדי הוראה 3 העברות 29 שכר עקיף 21656
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202308 השתלמות מורים וגננות 20230849 הכשרת מורים בחינוך המיוחד לפי שיטת "פטו" 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 434
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202308 השתלמות מורים וגננות 20230854 פרויקטים בהכשרה והשתלמות בשיתוף אירגוני המורים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202308 השתלמות מורים וגננות 20230855 השתתפות בדמי רישום בהשתלמויות 3 העברות 29 שכר עקיף 5337
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202308 השתלמות מורים וגננות 20230858 פעולות השתלמות של ארגוני המורים 3 העברות 29 שכר עקיף 1983
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202308 השתלמות מורים וגננות 20230871 דיור הכשרה והשתלמויות למורים ומורות בצה"ל 3 העברות 29 שכר עקיף 6240
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202309 קורסים וימי עיון לעו"ה 20230930 הוראה - שכר מורים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202310 קרנות ומענקי השתלמות 20231041 תכנית לפיתוח מנהלי מחלקות חינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 221
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202310 קרנות ומענקי השתלמות 20231042 השתתפות במשרד הפנים 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202310 קרנות ומענקי השתלמות 20231043 קרן השתלמות מורים השתתפות 1 שכר 30 שכר בארץ 46575
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202310 קרנות ומענקי השתלמות 20231045 מענקי השתלמות (4825) ולימוד (1882) למורים - תשע"ד תשע"ה - 6707 מענקים 1 שכר 30 שכר בארץ 119587
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202310 קרנות ומענקי השתלמות 20231049 קידום ותק (על יסודי) 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202310 קרנות ומענקי השתלמות 20231051 הוצאות נסיעה למורים בדואים 1 שכר 30 שכר בארץ 896
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202310 קרנות ומענקי השתלמות 20231055 שכר דירה למורים בדואים 3 העברות 29 שכר עקיף 6217
20 משרד החינוך 2023 מינהל מורים 202311 פיתוח מנהיגות בית 20231144 המכון למנהיגות בית ספרית 3 העברות 29 שכר עקיף 15091
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202401 תכניות לקידום החינוך 20240141 תכנית חומש לקידום החינוך לערבים 3 העברות 29 שכר עקיף 13137
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202401 תכניות לקידום החינוך 20240143 תכנית חומש לקידום החנוך לדרוזים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202401 תכניות לקידום החינוך 20240145 מוסדות חינוך יסודיים במגזר הערבי 3 העברות 29 שכר עקיף 70
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202401 תכניות לקידום החינוך 20240148 מוסדות חינוך על יסודי במגזר הערבי עבור פרוייקט חינוך לקריירה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202401 תכניות לקידום החינוך 20240149 תכניות פדגוגיות במגזר הדרוזי והצ'רקסי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202401 תכניות לקידום החינוך 20240151 תכניות פדגוגיות במגזר הבדואי בצפון 3 העברות 29 שכר עקיף 477
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202401 תכניות לקידום החינוך 20240153 בדואים דרום - החלטת ממשלה 2 קניות 33 קניות בארץ 1242
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240243 תוכנית הישובים רווחה 3 העברות 29 שכר עקיף 23176
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240246 פעולות תרבות בשכונות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 4719
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240249 פעילות ויוזמות בילדים ונוער בסיכון 3 העברות 29 שכר עקיף 7672
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240251 פעולות מרכזיות בישובים ומוסדות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240255 פרויקט חונכות-מילגות 3 העברות 29 שכר עקיף 5781
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240257 פעולות רווחה למיעוטים 3 העברות 29 שכר עקיף 3415
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240259 מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך 3 העברות 29 שכר עקיף 5275
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240261 פעולות רווחה לדרוזים ולצ'רקסים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240263 רווחה - העלאת אחוז הבגרות 3 העברות 29 שכר עקיף 11484
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240265 שיפור הישגים בכיתות שח"ר 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240289 שקום שכונות 3 העברות 29 שכר עקיף 12027
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202402 שירותי חינוך ורווחה 20240295 שח"ר תוכנית לאומית לילדים בסיכון שמידט 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202404 מענק ירושלים הבירה 20240441 מענק ירושלים לחינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 10612
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240501 ספרייה לאומית 2 קניות 33 קניות בארץ 32654
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240502 ספרייה לאומית-הסכם בנייה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240503 ספרייה לאומית-הסכם טכנולוגיה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240516 בחירת הורים מבוקרת - רשויות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240518 בחירת הורים מבוקרת 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240520 זכויות התלמיד 2 קניות 33 קניות בארץ 115
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240522 מרחבים מוזיקליים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240523 מרחבים מוזיקאליים-רשויות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240527 מרכזי מורשת יהודית 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240528 פעולות לחינוך הבדואי 3 העברות 29 שכר עקיף 633
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240529 יד בן צבי- פעולות בנושא מורשת 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 1164
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240543 מרכז תוכניות לימודים- רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 5046
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240545 אישור ספרי לימוד 2 קניות 33 קניות בארץ 312
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240549 הכנת ספרי לימוד ותכניות- פרסומי המזכירות הפדגוגית 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240551 הדרכה לזהירות בדרכים 3 העברות 29 שכר עקיף 5328
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240553 הפעלת שעות לזהירות בדרכים 3 העברות 29 שכר עקיף 28876
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240555 פעילויות בנושא שוויון בין המינים 3 העברות 29 שכר עקיף 1789
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240561 פעולות ופרוייקטים לקידום מערכת החינוך והתרבות 3 העברות 29 שכר עקיף 84729
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240567 יוזמות פדגוגיות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240568 השתתפות במשרד ראש הממשלה - אתר הנצחה לטרון 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240574 מרכז למחקר הוראה והצגת הטבע והנוף על פי מורשת ישראל 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 1186
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240576 תוכנית לימודים לחינוך מדעי וטכנולוגי 3 העברות 29 שכר עקיף 10129
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240577 רשות הזכרון "יד ושם" 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 46445
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240589 הפעלת מינהלת הטיולים 3 העברות 29 שכר עקיף 2163
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240591 פעולות האגף הבכיר לארגון לימודים 3 העברות 29 שכר עקיף 5210
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240592 חיזוק לימודי יסוד במגזר החרדי 2 קניות 33 קניות בארץ 10000
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240593 פיתוח המנהיגות החינוכית 3 העברות 29 שכר עקיף 3200
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240598 קידום פרוייקטים במערכת החינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 23885
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202405 הוראת המקצועות תוכניות 20240599 החלטת ממשלה בדוואים דרום-הקצבות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202406 פעולות בחינוך הדרוזי 20240653 פעולות בחינוך הדרוזי 2 קניות 33 קניות בארץ 454
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240841 חינוכאים ברשויות מקומיות משרות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240843 אחזקת תחנות פסיכולוגיות ברשויות מקומיות 1,708.5 משרות 10.5 מתמחים 3 העברות 29 שכר עקיף 271895
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240847 חוברות פרסומים ועבודות יעוץ 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240849 השתתפות מרכז טפול וסדנאות 3 העברות 29 שכר עקיף 61
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240853 מלחמה בסמים 3 העברות 29 שכר עקיף 848
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240855 פעולות שפ"י (שירות פסיכולוגי ייעוצי) ברשויות - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240859 שפי- תכנית לאומית לילדים בסיכון 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240863 ליקויי למידה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240869 שיפור עבודת אנשי מקצוע 3 העברות 29 שכר עקיף 6003
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240870 הכשרה ותגמול של רכזים למלחמה בסמים 3 העברות 29 שכר עקיף 6576
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240871 ועדות התאמה לליקויי למידה 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 10411
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240874 טיפול בפגיעות מיניות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 438
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240875 השתתפות במשרד הבריאות עבור אבחון ילדים בגילאי 3-4 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 779
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202408 שירות פסיכולוגי 20240876 הכשרה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202409 חינוך יהודי בתפוצות 20240901 חינוך יהודי בתפוצות 3 העברות 29 שכר עקיף 6531
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202410 תמיכות מיוחדות 20241045 המגזר הבדואי בפזורה הבדואית 3 העברות 29 שכר עקיף 17678
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202411 כח עזר פדגוגי 20241141 מורות מתנדבות תשע"ב/תשע"ג 3136 מורות 3 העברות 29 שכר עקיף 111960
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202411 כח עזר פדגוגי 20241143 מורים ומורות בצה"ל ועתידים להוראה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 30169
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202411 כח עזר פדגוגי 20241145 דיור למורות חילות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202411 כח עזר פדגוגי 20241147 פעולות תחום מורות חיילות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202412 מתנס"ים 20241245 מתנסי"ם 3 העברות 29 שכר עקיף 108672
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202412 מתנס"ים 20241247 סל תרבות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 15259
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202412 מתנס"ים 20241249 תוכניות פנאי לנכים 3 העברות 29 שכר עקיף 1014
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202412 מתנס"ים 20241255 מרכזים קהילתיים בקשיים לאזורים סמוכי גבול 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241405 נוער חרדי מנתק 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241411 מפגשים בין תלמידים וצעירים מאוכלוסיות שונות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241412 פרויקט "עתידים" לעידוד תלמידים מצטיינים בפריפריה 3 העברות 29 שכר עקיף 5368
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241413 מדרשות שילוב 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241415 מתנדבים לשנת שירות-תמיכות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 18042
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241417 הפעלת קבוצת מחנכים 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 2038
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241419 פעילות התנדבותית למען הקהילה של תלמידי י"א-י"ב 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 547
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241421 הפעלת מתנדבים במערכת החינוך 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 515
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241425 מורשת כוחות המגן 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 503
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241427 מסע ישראלי-רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 8244
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241430 מדריכי של"ח (שדה, לאום, חברה) 1 שכר 30 שכר בארץ 66145
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241436 תמיכות מוזאונים לשואה 3 העברות 29 שכר עקיף 488
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241438 נוער בוחר ערך כדרך-רשויות 3 העברות 29 שכר עקיף 8474
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241439 פעולות עם נוער מנותק - רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241447 תנועות נוער - השתתפות והחזקה - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 85093
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241448 פעולות עם נוער בסיכון- תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 5050
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241449 ארגוני נוער - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 10700
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241450 המסע לפולין-רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 2070
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241456 קידום נוער-רשויות 3 העברות 29 שכר עקיף 4108
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241457 התכנית הלאומית לילדים בסיכון 3 העברות 29 שכר עקיף 700
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241459 מוסדות ציבור בתחומי ההדרכה, סיורים חינוכיים טבע וסביבה-תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 5357
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241460 מכינות אופק- נוער בסיכון 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 3434
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241463 מוסדות צבור בתחומי הארוח ואכסנות חינוכיות לילדים ונוער-תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 2460
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241465 קידום מנהיגות צעירה 3 העברות 29 שכר עקיף 2327
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241467 חוק הנוער 3 העברות 29 שכר עקיף 10642
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241482 השתתפות במשרד הביטחון 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 275
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241483 חילופי נוער - תמיכה 2 קניות 33 קניות בארץ 297
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241484 פעולות מנהל הנוער - רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 18254
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241490 יד בן צבי- סיורים בירושלים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 501
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241494 שעות לימוד לבתי ספר על יסודיים לפרויקטים במחוייבות אישית - בתי ספר קהילתיים וחברה הוגנת 3 העברות 29 שכר עקיף 3243
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241495 פעולות של"ח (שדה, לאום, חברה) 3 העברות 29 שכר עקיף 14947
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202414 חינוך לא פורמאלי 20241497 חוגי סיור 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 102
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241630 אולפנים ואולפניות- שכר מורים 1 שכר 30 שכר בארץ 67385
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241632 קורסים להסבה מקצועית 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241633 מרכזים ומדריכים שכר מורים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241635 אולפנים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241637 מורים באולפנים בקיבוצים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241639 פעולות האגף לחינוך מבוגרים 2 קניות 33 קניות בארץ 5605
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241645 תוכניות לימודים ופרסומים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241649 פעולות חינוך מבוגרים ברשויות 3 העברות 29 שכר עקיף 3945
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241659 תמיכה במוסדות לחינוך מבוגרים 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 104
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241681 הקדמת פרישת מורים באולפנים 3 העברות 29 שכר עקיף 9659
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202416 חינוך מבוגרים 20241691 סיורים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241753 תכנית העשרה ליוצאי אתיופיה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241755 תוכנית החומש למגזר האתיופי - רשויות 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241756 תוכנית החומש למגזר האתיופי 1 שכר 30 שכר בארץ 8049
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241759 השתתפות במשרד הקליטה במסד קליטה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241760 העסקת מורים עולים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241761 פעולות ויוזמות בקליטת עלייה-רכישות 2 קניות 33 קניות בארץ 5552
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241763 פעולות בקליטת עליה רשויות מקומיות 3 העברות 29 שכר עקיף 491
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241765 קליטת עולים יוצאי אתיופיה 3 העברות 29 שכר עקיף 12169
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202417 תוכניות ויוזמות 20241771 תוכנית חפציב"ה (חינוך פורמאלי ציוני בברית המועצות לשעבר) - רכישות 2 קניות 33 קניות בארץ 6119
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202418 חינוך לדמוקרטיה ויהדות 20241847 הוראת דמוקרטיה ציונות ויהדות - 1,152 ש"ש 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202418 חינוך לדמוקרטיה ויהדות 20241853 פעולות ליישום דו"ח מטה שנהר קרמינצר 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241911 פעולות אגף מדעים 2 קניות 33 קניות בארץ 222
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241913 הוראת המדעים-הקצבות 2 קניות 33 קניות בארץ 2024
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241921 פעולות האגף למדעי החברה 2 קניות 33 קניות בארץ 324
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241923 פעולות בנושא תרבות ישראל 2 קניות 33 קניות בארץ 4538
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241925 הוראת המקצועות במדעי הרוח והחברה-הקצבות 2 קניות 33 קניות בארץ 3804
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241927 פעולות המטה לחינוך אזרחי 2 קניות 33 קניות בארץ 1888
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241933 הוראת השפות 1 שכר 30 שכר בארץ 14065
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241941 פעולות האגף לאמנויות 2 קניות 33 קניות בארץ 295
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241943 הוראת מקצועות האמנויות- הקצבות 2 קניות 33 קניות בארץ 202
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241945 מרחבים מוזיקליים- רשויות 2 קניות 33 קניות בארץ 1428
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241951 פעולות אגף מורשת 2 קניות 33 קניות בארץ 907
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241953 הוראת מקצועות המורשת- הקצבות 2 קניות 33 קניות בארץ 4330
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241955 התחדשות יהודית 2 קניות 33 קניות בארץ 10000
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241961 פעולות האגף לאוכלוסיות מיוחדות 2 קניות 33 קניות בארץ 101
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241963 הוראת מקצועות לאוכלוסיות מיחדות- הקצבות 2 קניות 33 קניות בארץ 101
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241971 פעולות האגף לפיתוח פדגוגי 2 קניות 33 קניות בארץ 202
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241981 עידוד יוזמות פדגוגיות- הקצבות 2 קניות 33 קניות בארץ 505
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241983 פעולות המזכירות הפדגוגית- רכישות 2 קניות 33 קניות בארץ 4381
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202419 המזכירות הפדגוגית 20241985 הקצבות לשיח ושיג 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202420 הטמעת הרפורמה במערכת 20242001 פעולות להטמעת הרפורמה במערכת החינוך 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2024 מינהל פדגוגי-כללי 202420 הטמעת הרפורמה במערכת 20242003 בקרה על יישום הרפורמה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202505 פעילות בחינוך קדם יסודי 20250547 פעולות האגף לחינוך קדם יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 1574
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202505 פעילות בחינוך קדם יסודי 20250549 פעילויות משותפות הורים וילדים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251030 שילוב ילדי גן גילאי 3-5 מוכר חרדי תשע"ד 8,088 ש"ש, תשע"ה 8,088 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 37382
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251031 גננות עובדות מדינה תשע"ד 12,060 משרות, מזה: 6,481 גננות עודפות תשע"ה 12,060 משרות 1 שכר 30 שכר בארץ 1646769
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251032 גני ילדים חינוך מיוחד תשע"ד 22,606 ש"ש, תשע"ה 22,606 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 134746
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251035 שילוב ילדי גן גילאי 3-4 רשמי תשע"ב 6,116 ש"ש, תשע"ג 6,116 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251037 שכר לימוד לגילאי 3-4 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251040 שילוב ילדי גן גילאי 3-5 מוכר לא חרדי 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251041 השתתפות בשכר עוזרות גננות 3 העברות 29 שכר עקיף 497537
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251047 הפעלת יום חינוך ארוך בגני ילדים 1 שכר 30 שכר בארץ 27146
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251049 חודש לימודים נוסף בגני ילדים 1 שכר 30 שכר בארץ 589
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202510 גני חובה 20251070 גמול ליווי טיולים בגני ילדים 1 שכר 30 שכר בארץ 4780
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202511 גני טרום חובה 20251141 שכל"מ גני טרום חובה וחובה בארגונים 3 העברות 29 שכר עקיף 2848213
20 משרד החינוך 2025 חינוך קדם יסודי 202511 גני טרום חובה 20251151 חקירות ובקרה על הגבייה בגני ילדים 2 קניות 33 קניות בארץ 121
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202602 שירותי חינוך ורווחה 20260241 מועדוניות משפחתיות ותוכניות התערבות למניעת נשירה 3 העברות 29 שכר עקיף 71035
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202602 שירותי חינוך ורווחה 20260242 העשרה אומנותית במועדונית 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202602 שירותי חינוך ורווחה 20260243 השתתפות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202602 שירותי חינוך ורווחה 20260244 הנחיה, הדרכה, השמה והשתלמויות 2 קניות 33 קניות בארץ 5713
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202602 שירותי חינוך ורווחה 20260245 מעקב אחרי ביקור סדיר של תלמידים 3 העברות 29 שכר עקיף 65592
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202602 שירותי חינוך ורווחה 20260252 השאלת ספרי לימוד 2 קניות 33 קניות בארץ 34058
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260527 מפתח שגרירי הל"ב 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260541 מיזמים משותפים במערכת החינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 53055
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260547 יוזמות מנהלי מחוזות 3 העברות 29 שכר עקיף 2329
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260548 רכישות מנהלי מחוזות 3 העברות 29 שכר עקיף 2206
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260553 פעולות ושירות הדרכה למורים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260556 מוזיאונים - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 6592
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260563 מדריכים מוסיקליים בקונסרבטוריונים - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 9227
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260575 סובב ישראל - חידון בגיאוגרפיה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260576 פעולות המזכירות הפדגוגית- רכישות 2 קניות 33 קניות בארץ 1010
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260577 פעולות האגף לחינוך יסודי 2 קניות 33 קניות בארץ 10845
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260578 בתי ספר שוחרי שינוי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260581 פעולות ויוזמות 3 העברות 29 שכר עקיף 7186
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260588 שיפור השגיי בגרויות 3 העברות 29 שכר עקיף 21385
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260590 שיפור בגרויות במדעים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260592 חינוך יהודי בתפוצות - רכישות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 561
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260593 תנועות נוער עולמיות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 60
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260595 הוצאות מטה ניהול עצמי 3 העברות 29 שכר עקיף 6229
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202605 הוראת המקצועות תוכניות 20260598 יוזמות בבתי ספר יסודיים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260901 קייטנות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260902 השתתפות משרד החינוך 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260940 רזרבה לשכר 3 העברות 36 רזרבה 143749
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260941 עובדי מינהל שרתים מזכירים לבורנטים ספרנים ניהול עצמי מנחי 3 העברות 29 שכר עקיף 988758
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260955 סל תלמיד עולה מאתיופיה - רשויות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 6080
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260957 סל תלמיד עולה - רשויות מקומיות ובעלויות חינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 20205
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260961 השתתפות במשרד הבריאות 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 576
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260962 תגבור שירותי חינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 26680
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260963 אגרת שרותים נוספים - החלפת תשלומי הורים 3 העברות 29 שכר עקיף 96310
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260965 תמיכה ברשויות מרוחקות ממרכז הארץ 3 העברות 29 שכר עקיף 872
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260966 מינהל פדגוגי תכנית לאומית לילדים בסיכון 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260973 אחזקת ילדי צד"ל 2 קניות 33 קניות בארץ 6682
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260979 הזנת תלמידים-מימון חלק המדינה ביישום חוק ארוחה יומית 2 קניות 33 קניות בארץ 127251
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260981 בדואים צפון - החלטת ממשלה 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202609 שירותי עזר במערכת 20260983 בדואים דרום - החלטת ממשלה 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261108 הקטנת מספר התלמידים בכיתה 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261129 שעות מילוי מקום 1,762,483 שעות בודדות 1 שכר 30 שכר בארץ 112834
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261130 שעות תקן תשע"ד 1,056,287 ש"ש, תשע"ה 1,056,287 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 6879247
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261137 שעות נוספות באופק חדש 2,378,352 שעות בודדות 1 שכר 30 שכר בארץ 221472
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261141 שעות הדרכה תשע"ד 31,291 ש"ש, תשע"ה 31,291 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 212404
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261143 העסקת מורים עולים 1 שכר 30 שכר בארץ 2350
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261145 ספריות בתי"ס 2 קניות 33 קניות בארץ 801
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261146 שכר מורים בבתי ספר בחו"ל 1 שכר 30 שכר בארץ 2725
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261149 הוצאות נסיעה למורים משתלמים 1 שכר 30 שכר בארץ 22714
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261150 לימודי הסביבה 3 העברות 29 שכר עקיף 257
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261155 רזרבה - רציפות ימי מחלה 1 שכר 104 רזרבה 35447
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261165 הפעלת שעות הוראה באמצעות גורם חיצוני 3 העברות 29 שכר עקיף 56213
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261171 רזרבה לשכר מורים 3 העברות 36 רזרבה 197091
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261181 סלים מרכזיים תשע"ב 20,703 ש"ש, תשע"ג 20,703 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261182 שעות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ב 3,000 ש"ש, תשע"ג 3,000 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261183 יישום הרפורמה במערכת החינוך 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202611 שעות תקן-חינוך יסודי 20261184 יישום הרפורמה במערכת החינוך- שלב א' 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261201 יישום חוק השילוב 1 שכר 30 שכר בארץ 38897
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261203 שירותים נלווים פארא רפואיים מוסדות מוכרים - חרדי תשע"ה 14,283 ש"ש, תשע"ו 14,283 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 132592
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261204 קניית שרותים בבתי ספר מוכרים חרדים עבור הצטיידות 3 העברות 29 שכר עקיף 553
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261205 שרותים רפואיים וסוציאליים למוסדות חנ"מ בחינוך המוכר - חרדי בהם כלולים תשע"ה 1,558 ש"ש, תשע"ו 1,558 ש"ש 3 העברות 29 שכר עקיף 18279
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261206 שרותים רפואיים וסוציאליים למוסדות חנ"מ בחינוך המוכר - לא חרדי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261207 שרותים נלווים פרא-רפואיים במוסדות מוכרים - לא חרדי 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261210 קניית שרותים בבתי ספר מוכרים לא חרדים עבור הצטיידות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261227 גמול ליווי טיולים במוכרים חרדים - יסודי וחט"ב 1 שכר 30 שכר בארץ 558
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261228 גמול ליווי טיולים במוכרים לא חרדי - יסודי וחט"ב 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261230 שעות תקן חנ"מ מוסדות מוכרים - מורים עובדי מדינה תשע"ד- 5,937 ש"ש, תשע"ה 5,937 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 40341
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261231 חינוך מיוחד יסודי תקן בסיסי תשע"ד 273,064 ש"ש, תשע"ה 273,064 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 1855429
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261232 חינוך מיוחד בחט"ב תשע"ד 38,612 ש"ש, תשע"ה 38,612 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 262363
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261233 חופשות חינוך מיוחד במוכרים מורים עובדי מדינה - 43,963 שעות בודדות 1 שכר 30 שכר בארץ 4733
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261237 שלוב ילדים בחינוך הרגיל סל שילוב - תשע"ד 130,975 ש"ש, תשע"ה 130,975 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 902914
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261240 שעות תקן חנ"מ מוסדות מוכרים לא חרדיים - מורים שאינם עובדי מדינה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261241 שעות תקן חנ"מ מוסדות מוכרים חרדיים - מורים שאינם עובדי מדינה תשע"ה 25,180 ש"ש, תשע"ו 25,180 ש"ש 3 העברות 29 שכר עקיף 269320
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261243 פנמייתים מיוחדים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261244 חופשות חנ"מ במוכרים - לא חרדי מורים שאינם עובדי מדינה 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261245 חופשות חנ"מ במוכרים - חרדי מורים שאינם עובדי מדינה 162,217 שעות בודדות 1 שכר 30 שכר בארץ 38576
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261246 השתתפות המשרד העבודה והרווחה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 1324
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261249 ציוד מיוחד לחינוך מיוחד 2 קניות 33 קניות בארץ 4494
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261250 רכישת עזרים נלוים לתלמידים עיוורים 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 710
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261253 פעולות החינוך המיוחד 3 העברות 29 שכר עקיף 4140
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261256 ליווי הסעות בחינוך המיוחד 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 137903
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261261 פעולות העשרה לתלמידים במסגרות החינוך המיוחד 1 שכר 30 שכר בארץ 2071
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261265 שעורי עזר לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים תשע"ד תשע"ה - 233,312 ש"ב 3 העברות 29 שכר עקיף 22911
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261266 סיוע לתלמידים מרותקים לביתם 1 שכר 30 שכר בארץ 21451
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261271 סייעות טיפוליות וסייעות השילוב 3 העברות 29 שכר עקיף 699950
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261274 חופשות חינוך מיוחד תשע"ד 777,418 שעות בודדות תשע"ה 777,418 1 שכר 30 שכר בארץ 83705
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261275 פעולות העשרה בחופש 3 העברות 29 שכר עקיף 46493
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261277 תשלומים לחברי ועדות השמה 3 העברות 29 שכר עקיף 1366
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261292 שילוב תלמידי החינוך המיוחד בחינוך הרגיל 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261293 מרכזי תמיכה אזוריים - אחזקה 3 העברות 29 שכר עקיף 11593
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261295 מרכזי תמיכה אזוריים תשע"ד 5,086 ש"ש, תשע"ה 5,086 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 35062
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261297 הזנה במסגרת יום חינוך ארוך בחינוך המיוחד 3 העברות 29 שכר עקיף 24827
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261298 השתתפות במשרד העבודה והרווחה לקניית שרותים של עובדים סוציאלים 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 10101
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202612 חינוך מיוחד 20261299 אספקת שירותים רפואיים ופארא - רפואיים 3 העברות 29 שכר עקיף 35703
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202615 ילדים מחוננים 20261541 טפול בילדים מחוננים - תמיכות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202615 ילדים מחוננים 20261542 טיפול בילדים מחוננים - רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 7210
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202615 ילדים מחוננים 20261545 יוזמות חינוכיות 3 העברות 29 שכר עקיף 802
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202615 ילדים מחוננים 20261547 מרכזי העשרה למחוננים ומצטיינים - רשויות 3 העברות 29 שכר עקיף 855
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202615 ילדים מחוננים 20261549 טיפול בילדים מצטיינים 3 העברות 29 שכר עקיף 1914
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202615 ילדים מחוננים 20261553 פעולות עם תלמידים מצטיינים 3 העברות 29 שכר עקיף 1006
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202615 ילדים מחוננים 20261558 השתתפות במשרד המדע, התרבות והספורט 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202619 יישום חוק יום לימודים 20261908 מסגרת לימוד אחר הצהרים - פיילוט רשויות 2 קניות 33 קניות בארץ 33950
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202619 יישום חוק יום לימודים 20261909 השתתפות במשרד לבטחון פנים בגין יום חינוך ארוך 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 6700
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202619 יישום חוק יום לימודים 20261910 מסגרות לימוד אחר הצהריים 2 קניות 33 קניות בארץ 108110
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202619 יישום חוק יום לימודים 20261911 פנימיות יום 2 קניות 33 קניות בארץ 50776
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202619 יישום חוק יום לימודים 20261913 מענק יוח"א (יום חינוך ארוך) 1 שכר 30 שכר בארץ 22578
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202619 יישום חוק יום לימודים 20261915 הזנת צהרי יום - לימודי העשרה 2 קניות 33 קניות בארץ 157570
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202619 יישום חוק יום לימודים 20261917 רשויות צהרי יום לימודי העשרה 2 קניות 33 קניות בארץ 76190
20 משרד החינוך 2026 חינוך יסודי 202620 גידול טבעי במערכת 20262041 גידול טבעי 1 שכר 30 שכר בארץ 638311
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202703 שעות תקן חט"ב 20270330 שעות תקן בסיסי תשע"ד 388,683 ש"ש, תשע"ה 388,683 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 3093758
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202703 שעות תקן חט"ב 20270332 שעות תקן בסיסי חט"ב- חינוך מוכר תשע"ד 3,091 ש"ש, תשע"ה 3,091 ש"ש 3 העברות 29 שכר עקיף 21110
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202704 שירותי עזר בחט"ב 20270446 שרותי היקף לחט"ב-תלמידים 3 העברות 29 שכר עקיף 487392
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270528 פעולות בחינוך הבדואי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270535 מרכזי הדרכה לתלמידים בכנסת ובבתי המשפט 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 2337
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270547 שעורי עזר לעולים - על יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 51135
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270548 אולפן לעולים בחטיבה עליונה ובעל יסודי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 2321
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270550 יוזמות ופרוייקטים לקידום מערכת החינוך 2 קניות 33 קניות בארץ 2281
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270556 עדוד הוראת האידיש - תשע"ב 77 ש"ש תשע"ג 77 ש"ש 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270559 תכנית המחשוב -"מדערום" (תכנית לעידוד המדעים במחוז דרום) - רכישות והסכמים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270560 תכנית המיחשוב - הסכמים 2 קניות 33 קניות בארץ 3114
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270562 תכנית המחשוב - רשויות 3 העברות 29 שכר עקיף 627
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270568 קידום ועידוד השפה הערבית והוראתה - רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270574 יוזמות פדגוגיות לעי"ס יסודי וקדם יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 862
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270575 פעולות נסויים - רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 1941
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270579 חינוך פיננסי 1 שכר 30 שכר בארץ 1910
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270580 מקדמי בריאות-הקצבות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270581 עזרה ראשונה 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 15428
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270583 עדוד וקדום ההבעה העברית תשע"ב 100 ש"ש תשע"ג 100 ש"ש 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270585 הוראת הערבית שעות ועזרים-רשויות תשע"ב 2,100 ש"ש תשע"ג 2,100 ש"ש 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270589 הוראת הצרפתית - רשויות תשע"ב תשע"ג 500 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270590 תגבור מגמת גאוגרפיה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270593 לימודי השלמה לחיילים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270595 תעודת בגרות חברתית 1 שכר 30 שכר בארץ 2653
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202705 הוראת המקצועות תוכניות 20270599 בקרת התקן- בקרות על ביצוע שעות הוראה במערכת החינוך 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 817
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270628 הצטיידות מדעים-רשויות ועמותות 3 העברות 29 שכר עקיף 1789
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270629 הצטיידות ופרוייקטים מדערום וצפומדע - רכישות 2 קניות 33 קניות בארץ 3994
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270637 שדרות ויישובי הנגב המערבי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 3586
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270640 טיפול נקודתי - לוד - החלטת ממשלה 3 העברות 29 שכר עקיף 20714
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270641 הצטיידות טכנולוגית - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270642 הצטיידות מעבדות רשויות מקומיות - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 770
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270643 חומר חי למעבדות לביולוגיה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270645 תמיכה במעבדות טכנולוגיות מרכזיות - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 322
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270647 פרוייקטים בחינוך הטכנולוגי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270650 פרויקטים של המינהל למדע וטכנולוגיה 3 העברות 29 שכר עקיף 16258
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270651 תחרויות ואולימפיאדות 3 העברות 29 שכר עקיף 708
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270653 ציוד למרכזי נוער - תמיכה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270655 תמיכה ברשתות חינוך טכנולוגיות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270667 תמיכה ברשתות החינוך הטכנולוגי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 21437
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270671 שילוב תלמידים בתעשיה 3 העברות 29 שכר עקיף 12763
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270675 פעילות התנסות מדעית טכנולוגית 2 קניות 33 קניות בארץ 2702
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270676 תמיכה בדיגיטציה של ספרי הלימוד 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 3057
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270677 עידוד לימודי מתמטיקה ופיסיקה בחט"ב 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270679 תמיכה בגופים אחרים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270680 נוער שוחר מדע 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 2166
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270683 פרוייקט ניסויי טו"ב (טכנאים ובגרות) 3 העברות 29 שכר עקיף 6988
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270684 בתי ספר ייחודיים תורניים טכנולוגיים - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270687 פעילות מדעית טכנולוגית 1 שכר 30 שכר בארץ 17943
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270689 שילוב תלמידי חטיבה עליונה מהמגזר החרדי בחינוך הטכנולוגי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270690 מרכזים טכנולוגים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270691 תוכנית חלוץ בחינוך הטכנולוגי מקצועי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202706 חינוך טכנולוגי ומדעי 20270692 הטמעת פדגוגיה בשילוב עם אמצעים טכנולוגיים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202708 תלמידים בפנימיות ומרכזי 20270841 מרכזי נוער הפעלה ואחזקה (14 מרכזים) 3 העברות 29 שכר עקיף 21813
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270901 קרן למורים וותיקים למדעים שאינם זכאים למענק יובל 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270903 תמיכה בתיכונים חרדיים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270921 חוק חינוך חובה חינם י"א-י"ב 3 העברות 29 שכר עקיף 19446
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270925 צמצום מספר התלמידים בכיתה 3 העברות 29 שכר עקיף 9302
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270930 מרכזי נוער ומפתנים תשע"ד 17,811 ש"ש, תשע"ה 17,811 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 146350
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270937 גמול ליווי טיולים מפתנים ומרכזי נוער 3 העברות 29 שכר עקיף 1422
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270938 שיפוי מורים פורשים בגין בוררות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270939 תוספת שעות הוראה 1 שכר 30 שכר בארץ 23060
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270940 הקדמת פרישת מורים בעל-יסודי כולל מימון פרישה מוקדמת של מורי החינוך העצמאי 3 העברות 29 שכר עקיף 15973
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270941 שכר לימוד לחטיבה עליונה לרשויות ובעלויות: תשע"ד-330,887 תלמידים 628,737 שעות, תשע"ה-330,887 תלמידים 628,737 שעות 3 העברות 29 שכר עקיף 5971055
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270942 השתתפות במשרד הביטחון 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 38000
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270943 רכב מנהלים - מרכיב בשכר לימוד על יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270946 הנחיית עבודות גמר - גמול 3 העברות 29 שכר עקיף 4133
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270947 תמיכה בבתי ספר בפריפריה 3 העברות 29 שכר עקיף 132078
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270950 תימונים תשע"ב 3,640 ש"ש, תשע"ג 3,640 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270951 סייעות טיפוליות בחינוך העל יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 8917
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270952 רזרבה לשכר מורים בעל יסודי 3 העברות 36 רזרבה 84472
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270953 קריות לחינוך ומחקר סביבתי 3 העברות 29 שכר עקיף 10082
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270955 שכר לימוד למסגרות נוער 3 העברות 29 שכר עקיף 102586
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270956 שכר לימוד למסגרות נוער - רשויות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 31400
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270957 שעות פרופסיונליות 3 העברות 29 שכר עקיף 2591
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270964 שיפוי בעלויות בגין פיצויי פיטורים ופדיון ימי מחלה 3 העברות 29 שכר עקיף 51941
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270973 שירותי היקף 3 העברות 29 שכר עקיף 30459
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270975 השלמת בגרות לתלמידי י"ג 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270980 קידום בותק על יסודי, קרנות השתלמות בעל יסודי והעסקת מורים בחוזה אישי 3 העברות 29 שכר עקיף 34480
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270983 העסקת מורים בחוזה אישי (שכר מורים על יסודי) 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270987 גמול ליווי טיולים בחינוך העל יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270990 תמיכה בלימודי יהדות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 59143
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270992 שילוב בחטיבה העליונה - תשע"ד- 2,396 שעות, תשע"ה- 2,396 שעות 3 העברות 29 שכר עקיף 18704
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270993 שעות תפילה ורבנים בחטיבה עליונה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202709 שכר לימוד על יסודי 20270994 תגבור מדעים ומתמטיקה 3 יחידות בחט"ע 3 העברות 29 שכר עקיף 15372
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202710 אגף הבחינות 20271026 העסקת עובדים בבחינות בגרות 2 קניות 33 קניות בארץ 201124
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202710 אגף הבחינות 20271041 הוצאות אמרכליות 2 קניות 33 קניות בארץ 69214
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202710 אגף הבחינות 20271045 מאגרי בחינות בגרות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202711 מלגות ומענקים לתלמידים 20271142 סבסוד תשלומי הורים 3 העברות 29 שכר עקיף 130150
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202711 מלגות ומענקים לתלמידים 20271143 מלגות ומענקים לתלמידים 3 העברות 29 שכר עקיף 133884
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202711 מלגות ומענקים לתלמידים 20271151 מילגות לתלמידים דרוזים 3 העברות 29 שכר עקיף 390
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202712 קידום ועידוד החינוך העל 20271243 השתתפות במכינות קדם אקדמיות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 8637
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202712 קידום ועידוד החינוך העל 20271244 פעולות המינהל לכח אדם בהוראה 2 קניות 33 קניות בארץ 152
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202712 קידום ועידוד החינוך העל 20271245 סיוע וטיפוח בפנימיות 2 קניות 33 קניות בארץ 12512
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202712 קידום ועידוד החינוך העל 20271256 פנימיות קדם צבאיות - תמיכה בתלמידים 3 העברות 29 שכר עקיף 54285
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202715 תמיכה בנוער מחונן 20271543 נוער מחונן בחינוך העל יסודי 3 העברות 29 שכר עקיף 6088
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202715 תמיכה בנוער מחונן 20271545 אקדמיה למצטיינים 3 העברות 29 שכר עקיף 2010
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202716 פעולות יוזמות בחינוך 20271646 פעולות בחינוך העל יסודי - רכישות 3 העברות 29 שכר עקיף 4984
20 משרד החינוך 2027 חינוך על יסודי 202716 פעולות יוזמות בחינוך 20271649 מורים עולים בעל-יסודי תשע"ד 750 ש"ש, תשע"ה 750 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 4834
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280101 האגף לחינוך התישבותי שיא כח אדם 1 שכר 30 שכר בארץ 29342
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280102 בי"ס ממשלתים - שיא כח אדם 1 שכר 30 שכר בארץ 17626
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280120 שכר עידוד 1 שכר 30 שכר בארץ 2915
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280121 עדכון מערכות שכר עידוד 2 קניות 33 קניות בארץ 141
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280122 שעות נוספות 1 שכר 30 שכר בארץ 1033
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280123 בתי ספר ממשלתיים - שעות נוספות (עובדי מדינה) 1 שכר 30 שכר בארץ 440
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280125 עבודה בלתי צמיתה 1 שכר 30 שכר בארץ 2669
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280127 בתי ספר ממשלתיים - עבודה בלתי צמיתה 1 שכר 30 שכר בארץ 8756
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280129 העסקת סטודנטים 1 שכר 30 שכר בארץ 278
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280171 קניית שירותים - מינהל חינוך התישבותי 2 קניות 33 קניות בארץ 1146
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202801 עובדי האגף 20280190 אחזקת רכב ונסיעות 1 שכר 30 שכר בארץ 5032
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202802 שירותים מרכזים 20280201 פעולות מטה האגף לחינוך התישבותי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202802 שירותים מרכזים 20280203 יעוץ והדרכה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280301 פעולות מטה ייעוץ והדרכה 2 קניות 33 קניות בארץ 839
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280341 תפעול ואחזקה 2 קניות 33 קניות בארץ 5592
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280342 הוצאות חשמל 2 קניות 33 קניות בארץ 71
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280351 רכבי אגום ורכבים צמודים 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 889
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280354 השתתפות בשכר דירה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 5369
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280357 השתתפות בפעולות ועד עובדים 2 קניות 33 קניות בארץ 321
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280359 השתתפות במשרד האוצר - מערכות מידע 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 20
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280360 שירותי מחשוב ורכישת ציוד 2 קניות 33 קניות בארץ 2832
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280361 דמי שימוש בדיור ממשלתי 2 קניות 33 קניות בארץ 2344
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202803 אמרכלות 20280363 שירותי מיחשוב בפנימיות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280435 השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים - אחזקת תלמידים בפנימיה 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 12796
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280441 אחזקת תלמידי נעלה תשע"ד 1,200 תשע"ה 1,200 3 העברות 29 שכר עקיף 33757
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280443 אחזקת תלמידים ישראליים 3 העברות 29 שכר עקיף 248358
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280444 קציני ביקור בפנימיות ומניעת נשירה 3 העברות 29 שכר עקיף 2953
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280445 אחזקת תלמידים טיפוליים 3 העברות 29 שכר עקיף 24708
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280446 עובדים סוציאלים בפנימיות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 3554
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280447 השתתפות בפעולות פסיכוסוציאליות 3 העברות 29 שכר עקיף 1969
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280449 השתתפות ושיפוצים בחברות נוער 3 העברות 29 שכר עקיף 609
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280451 בתי ספר מודרכים 3 העברות 29 שכר עקיף 73433
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280454 פעולות חינוך והדרכה בפנימיות 3 העברות 29 שכר עקיף 2313
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280457 הוצאות קליטה חניכים 3 העברות 29 שכר עקיף 81
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280459 יוזמות פדגוגיות:פעולות לתלמידי פנימיות במוסדות המגזר החרדי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280461 דמי אחזקה לקידום החינוך החרדי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280462 הפעלת הנוער לחינוך חרדי 1 שכר 30 שכר בארץ 4136
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280463 מסגרות חינוך לילדים במצוקה - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 56215
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280465 אחזקת תלמידים ופעולות בפנימיות 2 קניות 33 קניות בארץ 170299
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280467 פרוייקטים חינוכיים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 1584
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280473 פעולות בפנימיות 3 העברות 29 שכר עקיף 1731
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280474 הפעלת מנהלת "נעל"ה" 3 העברות 29 שכר עקיף 9130
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280477 הצטיידות בפנימיות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280481 פנימיות משטרתיות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280482 הוצאות שמירה ובטחון 3 העברות 29 שכר עקיף 30339
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202804 אחזקת תלמידים בפנימיות 20280483 בטיחות במוסדות 2 קניות 33 קניות בארץ 4961
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202805 שירותי עזר ביסודי ז'-ט' 20280540 השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים - שרותי עזר 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 4650
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202805 שירותי עזר ביסודי ז'-ט' 20280545 20 שרתים 11 מזכירים 11 ספרנים 7 לבונרנטים 9 סייעות טיפוליות 11 משרות של 100% 3 העברות 29 שכר עקיף 5206
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202805 שירותי עזר ביסודי ז'-ט' 20280546 סל תלמיד בחטיבות ביניים 3 העברות 29 שכר עקיף 64443
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202805 שירותי עזר ביסודי ז'-ט' 20280547 הוצאות שמירה ובטחון 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202805 שירותי עזר ביסודי ז'-ט' 20280548 הוצאת שמירה, ביטחון ובטיחות במוסדות המגזר החרדי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202805 שירותי עזר ביסודי ז'-ט' 20280549 בטיחות במוסדות המינהל 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202805 שירותי עזר ביסודי ז'-ט' 20280560 תלמידי חוץ חינוך מיוחד 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280619 הסכם בתי ספר תוכנות תשתית למערכת החינוך 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280630 חטיבות הביניים שכר מורים - חט"ב רגיל תשע"ד 46,712 ש"ש, תשע"ה 46,712 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 383826
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280631 שכר מורים חט"ב חינוך מיוחד תשע"ד 10,958 ש"ש, תשע"ה 10,958 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 74458
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280640 השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים - שכר מורים 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 14557
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280645 דמי שתיה לעובדי הוראה במוסדות חינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 561
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280647 הצטיידות ושיפוצים בבתי הספר 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280649 אגרת שירותים נוספים 3 העברות 29 שכר עקיף 7794
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280666 תלמידים עולים חינוך התיישבותי תשע"ד 1,616 ש"ש, תשע"ה 1,616 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 13278
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202806 חינוך והוראה-שכר מורים 20280670 גמול ליווי טיולים בחטיבות ביניים 1 שכר 30 שכר בארץ 4276
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202808 תמיכה בבתי ספר 20280840 השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 1415
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202808 תמיכה בבתי ספר 20280851 השתתפות בבתי ספר מודרכים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202808 תמיכה בבתי ספר 20280867 העברת בתי ספר ממשלתיים 3 העברות 29 שכר עקיף 3590
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202808 תמיכה בבתי ספר 20280869 השתתפות במכינות קדם אקדמיות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202809 חינוך ימי תמיכה 20280961 בתי ספר ימיים - הקצבות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 41752
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202810 ביה"ס הממשלתי בימה 20281071 הוראה, שכר מורים ומינהל 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202810 ביה"ס הממשלתי בימה 20281072 הוצאות בית הספר 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202810 ביה"ס הממשלתי בימה 20281074 אחזקת המשק החקלאי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202811 ביה"ס הממשלתי עין כרם 20281171 הוראה, שכר מורים ומינהל 1 שכר 30 שכר בארץ 64697
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202811 ביה"ס הממשלתי עין כרם 20281172 הוצאות בית הספר 2 קניות 33 קניות בארץ 14122
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202811 ביה"ס הממשלתי עין כרם 20281174 הוצאות פנימיה וכפר 2 קניות 33 קניות בארץ 12981
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202811 ביה"ס הממשלתי עין כרם 20281176 אחזקת המשק החקלאי 2 קניות 33 קניות בארץ 226
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202812 ביה"ס הממשלתי אשל 20281271 הוראה, שכר מורים ומינהל 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202812 ביה"ס הממשלתי אשל 20281272 הוצאות בית הספר 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202812 ביה"ס הממשלתי אשל 20281274 הוצאות פנימיה וכפר 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202812 ביה"ס הממשלתי אשל 20281276 אחזקת המשק החקלאי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202813 ביה"ס הממשלתי כדורי 20281371 הוראה, שכר מורים ומינהל 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202813 ביה"ס הממשלתי כדורי 20281372 הוצאות בית הספר 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202813 ביה"ס הממשלתי כדורי 20281374 הוצאות פנימיה וכפר 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202813 ביה"ס הממשלתי כדורי 20281376 אחזקת המשק החקלאי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202816 יוזמות ופעולות מיוחדות 20281659 עדוד יוזמות פדגוגיות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281730 מורים מנחים שכר מורים 3 העברות 29 שכר עקיף 4668
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281740 השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים - הוראת החקלאות 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 425
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281747 פעולות נוער 2 קניות 33 קניות בארץ 254
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281748 עידוד יוזמות פדגוגיות 2 קניות 33 קניות בארץ 188
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281749 שירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) - פעולות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281757 הכשרת מורים ומדריכים חקלאיים 2 קניות 33 קניות בארץ 4
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281759 מענקי השתלמות למורים 1 שכר 30 שכר בארץ 12295
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281762 מחשוב חינוך טכנולוגי ומדעי בבתיה"ס 3 העברות 29 שכר עקיף 1507
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281765 חממות, חקלאות בבתי ספר וחוות חקלאיות 3 העברות 29 שכר עקיף 1117
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281768 פעולות לקידום המשק החקלאי 1 שכר 30 שכר בארץ 919
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281769 קידום המשק החקלאי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 2027
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281771 הוראת המקצועות והדמוקרטיה 3 העברות 29 שכר עקיף 1360
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281773 קידום חינוך מדעי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281774 פעולות לקידום החינוך הטכנולוגי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281775 חקלאות בבית הספר 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281776 קידום חינוך טכנולוגי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281777 שילוב מקצועות מדע, טכנולוגיה וחקלאות 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281778 מחשוב במערכת החינוך 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281779 פעולות ויוזמות 3 העברות 29 שכר עקיף 9681
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281781 הקצבות המשרד הראשי 3 העברות 29 שכר עקיף 898
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202817 הוראת החקלאות ומקצועות 20281787 הצטיידות מעבדות לחטיבות הביניים 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202818 מרכזי נוער ובתי"ס 20281841 פעולות ופרוייקטים במערכת החינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202818 מרכזי נוער ובתי"ס 20281847 השתתפות בפעולות - נוער 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281940 השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים - שיעורי עזר 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 628
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281941 שעורי עזר לילדי עולים 3 העברות 29 שכר עקיף 39012
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281943 פעולות טיפוח ושיעורי עזר 3 העברות 29 שכר עקיף 1206
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281947 מילגות לתלמידי החינוך התישבותי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281949 השתתפות במתנסים במועצות האזוריות 3 העברות 29 שכר עקיף 1718
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281951 שעורי עזר לנכים 1 שכר 30 שכר בארץ 433
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281955 סל תלמיד העולה 3 העברות 29 שכר עקיף 2050
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202819 שעורי עזר ופעולות טפוח 20281959 סל קליטה לאתיופים - רשויות 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282040 השתתפות המשרד הראשי בבתי ספר ממשלתיים - שכר לימוד על יסודי 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 57554
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282045 שכר לימוד לחטיבה עליונה בנתיב ההתישבותי: תשע"ד - 44,932 תלמידים 104,493 שעות, תשע"ה- 44,932 תלמידים 104,493 שעות 3 העברות 29 שכר עקיף 1034814
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282047 רכב מנהלים בבתי ספר על יסודיים 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 1194
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282051 תמיכה בבתי ספר בפריפריה 3 העברות 29 שכר עקיף 37993
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282053 הון חוזר במשק החקלאי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282055 תמריצים למורים 3 העברות 29 שכר עקיף 9081
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282057 הפעלת בחינות בחינוך התיישבותי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282059 רזרבה לשכר 3 העברות 36 רזרבה 36906
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282061 העסקת מורים בחוזים אישיים 3 העברות 29 שכר עקיף 9338
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282064 שיפוי בעלויות בגין פדיון ימי מחלה ופיצוי פיטורין 3 העברות 29 שכר עקיף 6928
20 משרד החינוך 2028 חינוך התישבותי 202820 שכר לימוד על יסודי 20282073 מורים עולים על -יסודי בחינוך התיישבותי תשע"ד 250 ש"ש, תשע"ה 250 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 1659
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290839 שלוב ילדים בחינוך הרגיל עצמאי- תשע"ד 9,213 ש"ש, תשע"ה 9,213 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 53235
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290841 מינהל החינוך העצמאי - פעולות 3 העברות 29 שכר עקיף 3918
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290842 מנהל החינוך העצמאי - שכר 3 העברות 29 שכר עקיף 11248
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290843 שרתים ומזכירים 3 העברות 29 שכר עקיף 4956
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290844 הוצאות מנהלה 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290845 שעות הוראה חינוך עצמאי תשע"ד 145,578 ש"ש, תשע"ה 145,578ש"ש 3 העברות 29 שכר עקיף 841192
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290846 תשלומי גמלאות בחינוך העצאי 1 שכר 30 שכר בארץ 120000
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290847 הסעות מורים ותלמידים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 24507
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290851 מחשוב החינוך העצמאי 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290853 פעולות מיוחדות בחינוך העצמאי 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 38872
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290855 קליטת עליה בחינוך העצמאי 1 שכר 30 שכר בארץ 212
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290856 תכנית הבראה לרשת הגנים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 12933
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202908 חינוך עצמאי 20290857 תמיכות בבעלויות המצויות במצוקה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202909 פעולות החינוך העצמאי 20290941 תמיכה וליווי טיולים בתלמודי תורה 3 העברות 29 שכר עקיף 201647
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202909 פעולות החינוך העצמאי 20290949 שלוב ילדים בחינוך הרגיל פטור - תשע"ד 1,231 ש"ש, תשע"ה 1,231 ש"ש 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 5964
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202909 פעולות החינוך העצמאי 20290957 פעולות האגף לחינוך מוכר 3 העברות 29 שכר עקיף 331
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291041 חינוך מוכר שאינו רשמי אחר לא חרדי יסודי וחט"ב 3 העברות 29 שכר עקיף 329236
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291042 חינוך מוכר שאינו רשמי אחר חרדי יסודי וחט"ב 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291045 מוסדות חינוך מוכר שאינו רשמי - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 101
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291046 שילוב ילדים בחינוך הרגיל מוכר לא חרדי 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291047 שלוב ילדים בחינוך הרגיל מוכר חרדי - תשע"ה 3,854 ש"ש, תשע"ו 3,854 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 47755
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291048 התוכנית הלאומית לילדים בסיכון 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291070 גמול ליווי טיולים במוכר חרדי 3 העברות 29 שכר עקיף 2640
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202910 חינוך מוכר אחר 20291080 גמול ליווי טיולים במוכר לא חרדי 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291501 מינהל, שרתים ומזכירים במעיין החינוך התורני 3 העברות 29 שכר עקיף 7110
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291503 שעות הוראה מעיין החינוך התורני תשע"ד 85,408 ש"ש, תשע"ה 85,408 ש"ש 3 העברות 29 שכר עקיף 458966
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291504 פעולות מעין החינוך התורני 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 10605
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291505 הסעות תלמידים ומורים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 19225
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291507 תמיכה בתלמודי תורה 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 6921
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291509 נוער בסיכון 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291510 רזרבה 3 העברות 36 רזרבה 3882
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291513 פעולות מיוחדות במעיין החינוך התורני כולל: אגרות שכפול, חומרים הסעות פטור, שכ"ד ועובדי עזר 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 25977
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291519 עובדי עזר (במימון השתתפות משרד החינוך) 19 העברות פנים תקציביות 301 הפחתות 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291520 ביקורת וליווי חשבות במעין החינוך התורני 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291539 שלוב ילדים בחינוך הרגיל מעיין - תשע"ד 3,512 ש"ש, תשע"ה 3,512 ש"ש 1 שכר 30 שכר בארץ 18873
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291541 השתתפות במשרד האוצר 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291551 שכר לימוד במוסדות על יסודי במעיין החינוך התורני 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2029 חינוך עצמאי ומוכר 202915 מעיין החינוך התורני 20291553 שכר גננות בגנ"י של המעיין 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203003 ישובים נתמכים 20300345 תמיכה ברכישת ספרי תנ"ך לתלמידים 3 העברות 29 שכר עקיף 123
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203003 ישובים נתמכים 20300349 חימום בתי ספר 3 העברות 29 שכר עקיף 3511
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203003 ישובים נתמכים 20300351 שכר דירה לחדרי לימוד והצטיידות בגנ"י 3 העברות 29 שכר עקיף 11011
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203003 ישובים נתמכים 20300353 שכר דירה לחדרי לימוד חינוך מוכר ומוסדות פטור 3 העברות 29 שכר עקיף 2668
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203004 ייעוץ ופיקוח על הבניה 20300443 פעולות המינהל לפיתוח מערכת החינוך 2 קניות 33 קניות בארץ 1995
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203004 ייעוץ ופיקוח על הבניה 20300447 יעוץ ופיקוח על הבניה במערכת החינוך 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203005 הסעת תלמידים 20300541 רכישת אוטובוסים למועצות אזוריות (30) 3 העברות 29 שכר עקיף 24580
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203005 הסעת תלמידים 20300550 הסעות תלמידים ומורים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 966250
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203005 הסעת תלמידים 20300551 פיתוח מערכת הסעות וביקורת הסעות תלמידים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203005 הסעת תלמידים 20300555 ועדת הסעות מרכזית 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 4079
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203005 הסעת תלמידים 20300559 הסעות לחינוך מוכר ומוסדות פטור 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 13161
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203007 בתי ספר חקלאיים 20300701 מענקים לשיפוצים בכפרי נוער מודרכים (כולל דירות עובדים בפנימיות) 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 4085
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203007 בתי ספר חקלאיים 20300702 מענקים לשיפוצים בכפרי נוער 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203007 בתי ספר חקלאיים 20300703 מענקים לשיפוצים לפנימיות מפוקחות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203007 בתי ספר חקלאיים 20300704 מענקים לשיפוצים במוסדות המגזר החרדי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203007 בתי ספר חקלאיים 20300712 פיתוח בית הספר כדורי 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203007 בתי ספר חקלאיים 20300714 הקבלה למענקים מגורמים אחרים 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203009 פיתוח לטלויזיה הלימודית 20300902 הצטיידות ורכש לטלויזיה החינוכית 2 קניות 33 קניות בארץ 1159
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203011 מענקים לפיתוח מבני 20301105 מענקים למוסדות נוער - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203011 מענקים לפיתוח מבני 20301109 מענקים לפיתוח 3 העברות 29 שכר עקיף 77
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203011 מענקים לפיתוח מבני 20301110 מענקים לשיפוצים במוסדות להגנת הטבע - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 320
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203011 מענקים לפיתוח מבני 20301111 מענקים לשיפוצים "יד ושם" - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 193
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203011 מענקים לפיתוח מבני 20301112 מענקים לשיפוצים באכסניות הנוער - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 4601
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203011 מענקים לפיתוח מבני 20301122 רזרבה לפיתוח יד ושם 3 העברות 36 רזרבה 4659
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203013 שיפוץ מבני חינוך 20301302 מענקים לשיפוצים 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 186
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203015 שיפוצים והצטיידות בבי"ס 20301501 שיפוצים בבתי ספר 3 העברות 29 שכר עקיף 19480
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203015 שיפוצים והצטיידות בבי"ס 20301503 שיפור תנאי השהיה בבתי ספר 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2030 הסעות הצטיידות ופיתוח 203015 שיפוצים והצטיידות בבי"ס 20301504 הצטידות במחוזות 3 העברות 29 שכר עקיף 21458
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203120 מוסדות להשכלה 20312042 מכללות ומוסדות על - תיכוניים - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203120 מוסדות להשכלה 20312045 יוזמות ופעולות של היחידה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203120 מוסדות להשכלה 20312051 המועצה להשכלה גבוהה ביהודה ושומרון - תמיכה 3 העברות 29 שכר עקיף 404
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203120 מוסדות להשכלה 20312059 מורשת כוחות המגן 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312202 תרבות יהודית 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 1854
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312203 שעורי תורה ותרבות יהודית שלא במסגרת לימודים פורמלים - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 17531
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312204 תרבות יהודית רכישות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 460
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312245 מפעלי לימוד בסיסי רשויות 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 1770
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312246 פרוייקטים ייחודיים ברשויות מקומיות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312247 פרסומים פעולות ורכישות 2 קניות 33 קניות בארץ 819
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312251 מרכזים להעמקת החינוך היהודי - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 6936
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312258 מדרשות ליהדות וללימודי ארץ ישראל 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 8063
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312274 הנצחת רבנים ראשיים - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 138
20 משרד החינוך 2031 תרבות 203122 תרבות יהודית 20312277 פרסי שר החינוך לתרבות יהודית 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 77
20 משרד החינוך 2032 רשות הספורט 203202 חינוך גופני בבתיה"ס 20320247 ציוד ומכשירים לפעולות לחינוך גופני 2 קניות 33 קניות בארץ 138
20 משרד החינוך 2032 רשות הספורט 203202 חינוך גופני בבתיה"ס 20320249 רכישות לארועי ספורט בבתי ספר 2 קניות 33 קניות בארץ 419
20 משרד החינוך 2032 רשות הספורט 203202 חינוך גופני בבתיה"ס 20320253 תחרויות וכנסי ספורט של בתי ספר - תמיכה 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 0
20 משרד החינוך 2032 רשות הספורט 203202 חינוך גופני בבתיה"ס 20320256 חוגי ספורט ולימוד שחיה- רשויות 3 העברות 29 שכר עקיף 235
20 משרד החינוך 2032 רשות הספורט 203202 חינוך גופני בבתיה"ס 20320261 ציוד ימי 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 148
20 משרד החינוך 2032 רשות הספורט 203202 חינוך גופני בבתיה"ס 20320265 חינוך ימי - רשויות 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 121
20 משרד החינוך 2032 רשות הספורט 203202 חינוך גופני בבתיה"ס 20320269 תשדירי ספורט 3 העברות 29 שכר עקיף 290
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330101 שיא כח אדם 1 שכר 30 שכר בארץ 34967
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330103 שעות כוננות 1 שכר 30 שכר בארץ 3672
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330105 שעות נוספות 1 שכר 30 שכר בארץ 3301
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330106 עבודה בלתי צמיתה חודשי עבודה 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330107 פעולות משותפות עם העובדים 1 שכר 30 שכר בארץ 113
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330109 אחזקת רכב 1 שכר 30 שכר בארץ 4980
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330110 העסקת סטודנטים 1 שכר 30 שכר בארץ 113
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330111 קנית שרותי כח אדם 2 קניות 33 קניות בארץ 3686
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203301 כח אדם 20330112 הוצאות הפקה חדשי עבודה 1 שכר 30 שכר בארץ 0
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203302 הפקות עצמיות 20330201 הפקת תוכניות 2 קניות 33 קניות בארץ 15827
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203302 הפקות עצמיות 20330202 רכש הפקות חוץ 2 קניות 33 קניות בארץ 2959
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203302 הפקות עצמיות 20330203 רכש סרטים 2 קניות 33 קניות בארץ 1439
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203302 הפקות עצמיות 20330207 הפעלה חינוכית קורסים וספרים 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203303 הוצאות שידור 20330349 אגרות תדרים והוצאות שידור שיווק ומחקר 2 קניות 33 קניות בארץ 18009
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330403 העסקת יועצים 2 קניות 33 קניות בארץ 163
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330404 אחזקה ותפעול 2 קניות 33 קניות בארץ 3056
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330405 הוצאות חשמל 2 קניות 33 קניות בארץ 1400
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330406 ייעוץ מקצועי בועדות 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330454 השתתפות במשרד האוצר-תהילה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 192
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330455 השתתפות במשרד האוצר -מערכות מידע 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330456 דמי שימוש בדיור ממשלתי 2 קניות 33 קניות בארץ 3539
20 משרד החינוך 2033 טלויזיה חינוכית 203304 הנהלה וכלליות 20330457 השתתפות במנהל הרכב בגין רכב איגום 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 351
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203801 רזרבה להעברה למוסדות 20380105 רזרבה לתשלומי העברה 3 העברות 36 רזרבה 14049
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203804 תמיכה בכוללים 20380405 תמיכה במוסדות תורניים 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 448964
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203812 תמיכות ומענקים למוסדות 20381205 מילגות לתלמידי ישיבות 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 0
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203812 תמיכות ומענקים למוסדות 20381206 גרעין חינוכי לאומי 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 12964
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203812 תמיכות ומענקים למוסדות 20381208 כולל האלף - תמיכה 3 העברות 31 מוצרים ציבוריים 488
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203812 תמיכות ומענקים למוסדות 20381215 פעולות הגף למוסדות תורניים 2 קניות 33 קניות בארץ 2954
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203812 תמיכות ומענקים למוסדות 20381216 גופי תיאום וקשר 3 העברות 35 תמיכות לפי סעיף 3א 437
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203812 תמיכות ומענקים למוסדות 20381230 הפעלת מערכת מחשוב 2 קניות 33 קניות בארץ 0
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203812 תמיכות ומענקים למוסדות 20381299 רזרבה 3 העברות 36 רזרבה 2225
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203821 מלגת לימודים 20382101 הבטחת הכנסה 3 העברות 34 תשלומי העברה סוציאליים 0
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203821 מלגת לימודים 20382103 תפעול הבטחת הכנסה 3 העברות 29 שכר עקיף 0
20 משרד החינוך 2038 העברות למוסדות תורניים 203821 מלגת לימודים 20382105 רזרבה למלגת לימודים 3 העברות 36 רזרבה 109585
20 משרד החינוך 2099 חשבון מעבר 209999 חשבון מעבר 20999999 חשבון מעבר 28 חשבונות מעבר 95 חשבונות מעבר 0
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021003 בניית כיתות לימוד בחינוך ההתישבותי 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021009 בינוי גני ילדים לגילאי 3-4 7 השקעה 47 השקעה בארץ 517754
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021010 בנייה חדשה של כיתות לימוד - ישובים חדשים ושכונות בפיתוח מואץ 7 השקעה 47 השקעה בארץ 261433
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021011 בנייה חדשה של כיתות לימוד - כללי 7 השקעה 47 השקעה בארץ 113005
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021012 בנייה חדשה של כיתות לימוד במגזר הערבי והבדואי 7 השקעה 47 השקעה בארץ 82787
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021013 בנייה חדשה של כיתות לימוד במגזר הדרוזי 7 השקעה 47 השקעה בארץ 9089
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021014 בנייה חדשה של גני ילדים 7 השקעה 47 השקעה בארץ 51824
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021015 עתודה להתאמת עלות פרויקטים 7 השקעה 44 רזרבה 274411
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021016 חיזוק מבנים לרעידות אדמה - בינוי 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021017 בנייה חדשה של 70 כיתות לימוד- מועצה אזורית אבו בסמה (על פי החלטת ממשלה ערב/40) 7 השקעה 47 השקעה בארץ 20758
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021020 מענקים לתכנון מבני חנוך 7 השקעה 47 השקעה בארץ 3974
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021022 מפקד מבני חינוך בהתאם להחלטת ממשלה 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021031 בניית כיתות לימוד בצפון בהתאם להחלטת ממשלה לחיזוק הצפון 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021035 בניית כיתות לימוד ביישובי הקבע - על פי החלטת הממשלה 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021051 הפקעת קרקעות במזרח ירושלים 7 השקעה 47 השקעה בארץ 4608
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600210 בניית כיתות לימוד 60021080 בניית כיתות ומיגון בשדרות וביישובי עוטף עזה 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600215 תשתיות היקפיות למבני 60021501 תשתיות היקפיות למבני חינוך 7 השקעה 47 השקעה בארץ 32253
60 חינוך 6002 תכנית פיתוח חינוך 600215 תשתיות היקפיות למבני 60021502 השתתפות במשרד התחבורה - אבו בסמה 19 העברות פנים תקציביות 300 השתתפויות 0
60 חינוך 6003 הצטידות מבני חינוך 600301 מענקים להצטידות 60030101 מענקים להצטידות כיתות 7 השקעה 47 השקעה בארץ 16692
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060101 מענקים לחידוש מבנים במערכת החינוך 7 השקעה 47 השקעה בארץ 85828
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060102 פיתוח תשתיות בבתי ספר בהם מיושמת הרפורמה בחינוך 7 השקעה 47 השקעה בארץ 25802
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060104 מענקים לחידוש מבנים בחינוך ההתיישבותי 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060105 טיפול באסבסט במבני חינוך 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060106 חיזוק מבנים לרעידות אדמה - שיפוצים 7 השקעה 47 השקעה בארץ 23038
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060107 נגישות פרטנית למוסדות חינוך 7 השקעה 47 השקעה בארץ 19714
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060108 פיתוח תשתיות בבתי ספר בהם תיושם רפורמת "עוז לתמורה" 7 השקעה 47 השקעה בארץ 55290
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060109 התאמות נגשות למוסדות חינוך קיימים 7 השקעה 47 השקעה בארץ 9215
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060110 פרוייקטים לעיצוב חזות ואסתתיקה של מוסדות חינוך 7 השקעה 47 השקעה בארץ 2765
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060111 עתודה להתאמות ושינויים בחידוש מבני חינוך 7 השקעה 44 רזרבה 217605
60 חינוך 6006 חידוש מבנים 600601 חידוש מבנים במערכת 60060112 התאמות ושינויים במרכזים פדגוגיים 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6007 פיתוח מכללות להכשרת 600701 פיתוח מכללות להכשרת 60070101 מכללות אקדמיות להכשרת מורים 7 השקעה 47 השקעה בארץ 0
60 חינוך 6008 רזרבה 600801 רזרבה לעמידה ביעדים 60080101 רזרבה לעמידה ביעד ההוצאה 7 השקעה 44 רזרבה 24570

This file loads all of the 2014 Israeli Education Budget CSV Data with D3 and does nothing with it for now

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Loading CSV Data with D3</title>
<script type="text/javascript" src="http://d3js.org/d3.v3.js"></script>
<style type="text/css">
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed:400);
body{font-family: "Roboto Condensed", sans-serif; }
svg {background-color: black;}
</style>
</head>
<body>
<p>Remaking the Turbulence logo in SVG markup:</p>
<svg width="270" height="110">
<g transform="translate(15, -14) rotate(15)">
<circle cx="10" cy="30" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="22" cy="30" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="34" cy="30" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="10" cy="42" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="22" cy="42" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="34" cy="42" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="10" cy="54" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="22" cy="54" r="4" fill="#fff"></circle>
<circle cx="34" cy="54" r="4" fill="#fff"></circle>
</g>
<text x="50" y="50" fill="#fff" font-size="52.5" font-weight="400" font-family="Roboto Condensed">turbulence</text>
<text x="7" y="70" fill="#fff" font-size="18.3" font-weight="400" font-family="Roboto Condensed">COMMISSIONING AND SUPPORTING</text>
<text x="7" y="90" fill="#fff" font-size="18.1" font-weight="400" font-family="Roboto Condensed">NET | WEB | HYBRID ART SINCE 1996</text>
</svg>
<p>(some Israeli education budget data from 2014)</p>
<script type="text/javascript">
//Load in contents of CSV file
d3.csv("2014-edu-budget-original.csv", function(data) {
//Now CSV contents have been transformed into
//an array of JSON objects.
//Log 'data' to the console, for verification.
console.log(data);
});
</script>
</body>
</html>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.